Dominantní čísla v datu narození

datum 18. 4. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

Dominantní čísla v datu narození

(zahrneme i čísla v mezisoučtu a výsledné životní číslo)

Dominantní č.1

Symbolizuje potřebu stále se učit, získávat větší duševní sílu, osvojit si snahu prosazovat a stát se více nezávislou osobností. Lidé u nichž je dominantní č. 1 mají často v životě pocit osamění a opuštěnosti – tato izolace se projevuje zejména v dětství. „Jedničkové osobnosti“ se cítí jinak než ostatní, nezapadají do „hlavního proudu“ většiny, mnozí se cítí být utlačováni různými přáními i posudky ostatních, protože je jejich prostředí nenaučilo se dostatečně vyjadřovat. Co se týče pocitu izolace k odstranění tohoto pocitu lze především sebekázní a disciplínou, snahou naučit se být nezávislým, mít vždy radost ze sebemenších úspěchů a umět se o ně podělit i s ostatními. Cílem č.1 je naučit se být samostatnou, nezávislou osobností. Rozhodovat si o svém životě a převzít za svůj život plnou zodpovědnost. Důležité je profesní rozvoj. Uvědomit si vlastní vůdčí potenciál. Naučit se příliš neuzavírat do sebe a naučit se mluvit o svých pocitech.

Dominantní č.2

Lidé s dominantním č. 2 si potřebují osvojit vlastní citovou sílu, pracovat se stresovými situacemi, naučit se být nezávislým na svém partnerovi a částečně redukovat svoje city. Stres na tyto lidi působí negativně daleko více než u lidí s dominantními jinými čísly. Lidé s dominantním č. 2 jsou citliví, intuitivní a často mají hluboké znalosti přírodního léčitelství, mají potřebu pečovat o druhé. Nejdříve se musí naučit myslet a pak rozumně reagovat, přesněji řečeno cíleně reagovat v citové oblasti s tím, že po nezdaru musí umět nést následky. Naučit se zvládat vlastní nerozhodnost. Jsou to hluboce vnímaví a citliví jedinci jež je snadné ranit. Lidé s dominantním č.2 se musí naučit vlastnímu vnitřnímu hlasu, protože jen tak jsou schopni udržet své značné rozumové schopnosti na vysoké úrovni. Aby lidé s dominantní dvojkou dosáhli úspěšných vztahů vůči jiným a vztahu ke svému životu vůbec, musí se naučit čelit problémům a řešit je, hovořit otevřeně, najít si své místo ve společnosti, porozumět svému nitru a najít citovou sílu být sami sebou.

Dominantní č.3

Lidé s dominantní trojkou se musí naučit rychle a pružně přemýšlet a získávat lásku ostatních. Svojí duševní energii potřebují oprostit od různých rozptýlení. Jejich sdílnost, hloubavá povaha či tvůrčí dovednost ve vztahu k okolí nesmí být příliš kritická nebo až cynická. Osobnosti s dominantním č.3 jsou často buď v jednotlivých oborech nebo i globálně všestranně nadaní, což jim může někdy chybně připadat důležitější než dosažení vlastního duševního klidu a spokojenosti. Leckdy mohou být až příliš zodpovědní ve výběru profese, ale často si neuvědomí, že i jejich vztahy či část jejich života mohou být pro ně utrpením. Pokud si to uvědomí, je pro ně těžké tyto problémy řešit, ale časem jsou schopni s tím něco udělat. Často jsou schopni popřít, že nějaké problémy vůbec existují. Vysoká úroveň duševní energie může působit blahodárně, má-li tento člověk schopnost ji konstruktivně využít v profesi či zábavě. Pokud není duševní energie dobře vedena, dělá člověk vesměs chyby a to samozřejmě přináší nepříjemnosti. Některé osoby s dominantní trojkou mohou být nervózní, neschopny se soustředit, relaxovat, mohou mít potíže se spaním, trpět bolestmi či alergiemi – důležité je naučit se vědomě relaxovat, vyhýbat se stresu, najít si tvůrčí zábavu.

Dominantní č.4

Osobnosti s dominantním č.4 se musí intenzivně starat o absolutní harmonii svých fyzických sil, neboť jejich nevyváženost může být příčinou častých úrazů a frustrací. Frustrace převládají zejména u těch, kteří nejsou schopni dostatečně vyjádřit své emoce. Tomu však lze předcházet častým a pravidelným cvičením. Převážná část osobností s dominantním č. 4 trpí problémy s rodiči. Jejich řešení může být příčinou i jejich předčasného dospívání, ale v období pozdějšího vlastního rodičovství se stávají citově dokonalejšími a zodpovědnějšími, než byli jejich rodiče. Případné nedořešené vztahy s rodiči se později dořešují v partnerských vztazích. Většina osobností s dominantním č.4 jsou lidé rozvážní, stálí téměř v každé oblasti svého života. Pomalu se učí rozumět nutnosti tvořivosti, kterou mohou považovat spíše za omezení, než pochopí její léčivé účinky. Často mohou mít pocit, že mohou získat vše co potřebují -když zjistí že to nelze (obzvláště v partnerských vztazích) působí jim to poměrně velkou frustraci do té doby než si uvědomí, že mají přesně to, co potřebují...

Dominantní č.5

Lidé s dominantním č.5 by se měli učit osobní disciplíně tak, aby si dokázali vážit svobody a porozuměli, že největší svobodu mohou získat právě spojením vlastních životních zkušeností a disciplíny. Potřebují se ale zbavit útěku od zodpovědnosti, partnerství, od kariéry a žít „ na zemi“ a ne v „oblacích“, získat pevnou mysl a rozhodnost. To, co potřebují nejvíce je vědět, že svoboda není pouze život bez závazků, protože takový život neznamená naplnění vlastního pocitu svobody. Člověk se stává šťastným pouze učením se potřeb a vlastní rozvoj prostřednictvím neustálého zvyšování stanovených limitů.. Pětka patří mezi nejvíce flexibilní čísla (spolu s devítkou) proto těmto lidem většina věcí velice snadno prochází a často mohou i usínat na vavřínech. Pokud se přestanou učit a sebezdokonalovat, je to jejich vlastní škoda, protože tak se snadno stávají nešťastnými, netrpělivými až cynickými. Osobnost s dominantním č.5 není ráda když ji kdokoli radí co má dělat nebo se ji snaží poučovat. Raději věci uskutečním vlastním způsobem a svým tempem, i když se to ostatním může zdát nelogické.

Dominantní č.6

Tyto osobnosti jsou většinou velice laskavé a dokáží citlivě přistupovat ke všem ostatním . Jejich největší touhou je být s osobou, kterou milují a získat její uznání. Bohužel tyto osobnosti mají často rodiče či partnera, kteří jsou tak zaneprázdnění vlastními problémy či činnostmi, že nemají čas věnovat pozornost „šestkovému“ dítěti či partnerovi. Osobnost s dominantním č. 6 Tím samozřejmě trpí – emoční požadavky této osobnosti jsou občas tak vysoké, že je velmi těžké je uspokojit. Rozdávání rad jiným jim činí větší radost než přijímání jakéhokoliv jiného druhu náklonnosti a dosažení vytčeného cíle pak pro ně znamená víc než uspokojení milovaných. Osobnost s dominantním č.6 se musí naučit vážit si sebe sama nezávisle na podpoře partnera- a podpořit své sebevědomí. Silné možnosti dominantního č.6 spočívají ve schopnosti vyjádřit pocity jiných. Pokud tito lidé zvládnout své schopnosti plně se realizovat, stávají se pak vynikajícími učiteli, pracovníky charitativních organizací, léčiteli či umělci. A to díky tomu, že jsou schopni najít sami sebe. Pokud je osobnost s dominantním č.6 závislá na jiné osobě, dostává se do stresových situací. Láska, harmonie, náklonnost jsou největšími potřebami těchto lidí – pokud se naučí být ve vztahu nezávislými dostávají se do klidu a harmonie.

Dominantní č.7

Osobnost s dominantním č.7 je velice citlivá a snadno zranitelná, stejně jako osobnost s dominantním č.2 a 6. V největší míře to však platí pro č.7. Tak citliví lidé se potřebují naučit být více racionální a logičtí ve svých činech a jednáních. Musí volit vždy střední cestu, protože jinak snadno upadnou do extrémů. Dominantní č.7 je velmi vášnivé, výmluvné, nenávidí nespravedlnost a pokrytectví a prožívá svůj duševní život ve dvou kolejích: uvnitř a zvnějšku. Uznávají duševno v jeho celistvosti a bouří se proti oddělování duševního života formou určitých neměnných zásad, ale na druhé straně se mohou stát sociálními rebely, kteří neuznávají jakákoliv pravidla a domnívají se, že zákony jsou zde jen proto, aby byly porušovány.. Někdy mohou paralelně přežívat i oba extrémy. Ve svém mladém věku většinou hájí své revoluční tendence, ve zralejším věku se naopak stávají reformními s velkým citem pro pravdu na jedné straně a zlo na straně druhé. Pro své uplatnění v životě i seberealizaci potřebují co nejvíce životních zkušeností, které se snaží získávat v řadě případů za každou cenu, a to i za cenu jistého přehlížení nezbytné opatrnosti.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu trápí mohou se stát depresivními a začít uvažovat o některé formě úniku, jako je např. alkohol či jídlo. Pokud nemají ve svém datu narození žádnou dvojku, čtyřku, pětku či osmičku je pro ně důležité, aby se naučili být více logičtější ve svých emocích, nereagovat slepě a zuřivě při vyprovokování, protože právě v tom okamžiku působí největší škody. Musí se naučit napřít své duševní síly správným směrem (vlastní zdravotní stav, rodina, náhled na svět atd.) Jestliže jsou motivováni mohou vynikat v řadě směrů, jako je např. Přírodní léčitelství či učitelství.

Dominantní č.8

Pro osobnost s dominantním č.8 je nejkritičtějším životním úkolem smířit se s neobvykle velkým vlivem rodičů a najít pro tuto situaci porozumění. Musí se naučit zvládat svoji sílu a řídit ji co nejkonstruktivněji tak, aby byl zachován soulad mezi vnitřní silou duševní i vnější silou fyzickou. To se může podařit především těm, kteří mají v datu narození sedmičku, osmičku a devítku, protože vyšší čísla vždy přinášejí větší energii . Jsou to osobnosti velmi bystré a jejich jasná mysl produkuje druh duševní energie, která často nevyžaduje ani spánek jako u „obyčejných“ smrtelníků. Tyto osobnosti mají velké vůdčí schopnosti Jsou to rození vůdci (pozor však na snahu druhými emocionálně manipulovat). Klíčovým slovem pro dominantní č.8 je vyváženost konání – vyváženost a harmonie jsou pro č.8 velice důležitá témata. Pokud této osobnosti chybí životní vyváženost, přitahuje náročné situace.

Dominantní č.9

Lidé s dominantním č.9 se vyznačují odpovědnými vztahy vůči sobě i ostatním. To je ale samozřejmě automaticky nedělá příkladem odpovědných občanů. Není totiž vždy snadné sladit životní vztahy s ponaučeními a zkušenostmi-- občas můžete potkat devítku bez špetku zodpovědnosti, ale jí většinou život „dokope“ do situací díky nimž se k zodpovědnosti vrátí. Devítky svůj smysl pro zodpovědnost prezentují denně svým konáním Druzí lidé k nim často chodí pro radu a pro pomoc. Devítky berou svůj život zodpovědně a mají moudrý a filosofický pohled na životní situace a problémy. Často jsou jejich životy notně složité a situace kterými procházejí notně dramatické – podstatou je aby se naučili zachovávat za jakékoli situace klid a umět chápat a řešit tyto situace – v závěru je to notně obohatí. Mají velice silnou představivost. Mnozí lidé s dominantním č.9 jsou samotáři, protože potřebují ke svému léčení klid a samotu. Potřebují také čas k přemýšlení, což jim umožňuje udržet si svoji přímost. Jsou schopni vzít si ponaučení z vlastních konfliktů a problémů a jsou pak schopni inspirovat sebe i druhé lidi k životním změnám. Tímto konáním stále zvyšují své duchovní schopnosti.

Autor: Věra Šourková
Zdroj: fb/astrologverasourkova

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě