Signály duše

datum 20. 7. 2023
autor a zdroj obrázku: ©efks, Getty Images na webu Canva.com

Nejprve, abych mohl pokračovat v dalším výkladu, považuji za vhodné vysvětlit můj pohled na to, co je duše a co jsou signály duše.

Co je to duše
Předpokladem je, že se jedná o duši člověka, možná přesněji relativně běžného člověka. Záměrně jsem nepoužil termín lidská duše, protože už to by mohlo být částečně zavádějící při chápání tohoto pojmu. Nyní už je v obecném povědomí tzv. esoterické komunity, že v lidských tělech nemusejí být pouze lidské duše, a naopak lidské duše nemusejí být pouze v lidských tělech. Ten druhý případ vyvozuji spíše z logických předpokladů, protože s lidskou duší v nelidském těle jsem ještě nikdy nekomunikoval, zatímco komunikace s dušemi mimozemskými v lidských tělech není zas tak výjimečná v rámci práce s odváděním přisedlíků.
Tzv. mimozemské duše jsou duše, které ve více předchozích životech nebyly inkarnovány do těla člověka na planetě Zemi. Kromě reptiloidních duší jsou to většinou duše z planet s vyššími frekvencemi vibrací, než má naše planeta, a tyto duše jsou většinou na jakési průzkumné misi a často to zde nesnášejí nejlépe. Pokud si však plně uvědomují, kdo jsou a odkud jsou, což není vždy samozřejmé, tak je jejich vědomí na takové úrovni, že nemají problém s vnímáním signálů různého druhu.

Co jsou signály duše?
Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Během života k nám přichází mnoho různých signálů od více zdrojů. Mnoho lidí si často vůbec neuvědomuje, že se jedná o nějaké signály, natož aby byli schopni rozlišovat z jakého zdroje signály pocházejí. Pokud lidé nevědí, že jsou duše inkarnované do lidského těla, tak všechny signály, pokud vůbec nějaké vnímají, vnímají jako signály z hmotného světa, ze svého těla či ostatních lidí. Někdy to má výhodu, spočívající v tom, že se netrápí tím, že nějaké signály přicházejí a odkud. Uvádím to proto, že někteří lidé přesycení duchovnem se snaží neustále vnímat jakékoliv signály, přisuzovat jim různé zdroje a tím i různou hierarchii sdělení a informací. Pak se někdy stává, že už téměř ztratí schopnost normálně žít. Jak se říká, všeho moc škodí. Orientovat se sám v sobě není vždy jednoduché, a proto není ani jednoduché rozeznat, kdo či co je zdrojem čehosi, co vnímáme jako signál. Signály mohou pocházet od našeho ega, tedy těla a mysli, od naší duše, od overega, či jiných nehmotných bytostí a také od přisedlíků (přivtělené duše zemřelého člověka).
Signály mohou také pocházet od strážných andělů, duchovních průvodců i strážných čertíků. Může se však jednat i o jiné nehmotné bytosti, které si třeba jen hrají a předávají člověku informace různou formou a dost často i přímou telepatickou řečí. S touto občas až agresivní formou vynucené telepatické komunikace se setkávám v poslední době relativně často. Někdy člověku přímo přikazují, co má dotyčný dělat a vyhrožují i těžkými následky dokonce i pro rodinné příslušníky. Když nyní odbočím od hlavního tématu, tak doporučuji těmto bytostem razantně sdělit, že je nebudete poslouchat, že se jich nebojíte a poslat je pryč.
Nyní vyvstává otázka, jak rozeznat o čí signály se jedná.
Lidé, kteří na sobě již pracují a plně si uvědomují, že jsou duše, či dokonce komunikují vědomě se svým overegem (vyšším já), budou pochopitelně ve výhodnější situaci zejména v rozeznání signálů duše a ega. Rozeznat, zda se jedná o signál duše či overega už bude složitější, ale na druhé straně toto rozlišení nemusí mít až takový význam, i když ani to není jednoznačné. Nejběžněji vnímáme signály těla, ale při ztotožňování se s egem – tělem, duše nemívá jinou možnost, jak vyslat významný signál, než přes tělo.
To se ale stává i lidem, kteří ví, že jsou duší, a přesto jsou slepí a hluší. Nedalo mně, abych tento obrat nepoužil, když se to tak hezky rýmuje. Jako příklad mohu uvést častý jev, že duše je unavená, třeba i blízko vyhoření a ostatní signály nezabírají. Ať už proto, že je člověk nevnímá, nebo se je snaží ignorovat, protože například má pocit, že ještě musí něco dokončit, nebo si z různých důvodů nemůže dovolit v nějaké činnosti přestat. Duši pak nezbývá nic jiného, než v rámci jakési sebezáchovy tělo prostě a jednoduše vypne nějakou nemocí, nebo dokonce úrazem. Tuto zkušenost na sobě nebo na někom blízkém zažilo mnoho lidí, možná všichni. Zdaleka ne všichni byli schopni pochopit podstatu tohoto jevu či dokonce, že se jedná o signál duše. Proto je důležité vnímat a snažit se pochopit i jemnější signály duše a také na ně patřičně reagovat. Signály duše, případně overega je vhodné vnímat i u vztahů s našimi blízkými, popřípadě s lidmi v našem okolím, čímž myslím zejména spolupracovníky.
Vnímání podprahových informací či intuici, lze možná také označit jako signál duše. Pokud jsme k někomu přitahováni nebo naopak od něj odpuzováni, může to být dáno jeho energiemi, ale také se může jednat o setkání s bytostí, se kterou jsme se setkali ať už v dobrém či zlém v některé z předchozích inkarnací.
Je to signál duše, která prochází jednotlivými inkarnacemi a má něco, co bychom mohli označit jako inkarnační paměť, i když je pro nás většinou ukryta kdesi v podvědomí. Není však málo lidí, kteří při určité práci na sobě, často odpracované již v minulých inkarnacích, mají schopnost se na své minulé životy podívat a objevit vazby s lidmi z tohoto života. Myslím si, že i tento pohled na minulé životy je na základě signálu duše.

Vědomí lidé však nečekají někdy i na násilný signál duše, mnozí komunikují se svým overegem a žijí život, jak nejlépe dovedou, protože jsou si vědomi, že si tuto inkarnaci dobrovolně vybrali, aby např. mohli zpracovat některá nevyřešená témata apod. Z mého zorného úhlu velmi zjednodušeně řečeno, je duše relativně součástí ducha, jehož jakousi „řídící“ složkou je overego. Z toho důvodu nijak zvlášť nerozlišuji mezi signály duše a overega. Je však vhodné si uvědomovat, že signály duše či overega se nám pro momentální situaci v životě nemusí zdát vhodné, protože si prostě máme prožít události či situace, které by si naše ego určitě dobrovolně nevybralo, protože mohou a často i přinášejí utrpení pro nás i další bytosti. Je mi jasné, že bude pro mnohé těžko pozitivně reagovat na signály, které by jim měly přinést utrpení. Při vědomém přijetí signálů a vědomém prožití však můžeme ty události či situace prožít někdy i s výrazně menší mírou utrpení.
Je vhodné si uvědomit, že zdaleka ne vše, co konáme, je na základě signálů duše. Může se jednat i o signály či informace jiných bytostí, ať už hmotných nebo nehmotných, ale také se může jednat i o jiné příčiny, než jsou signály. 

Jednou ze základních příčin bývá tzv. plán duše pro tuto konkrétní inkarnaci nebo se to také dá nazvat naše role, jakou jsme si vybrali pro tuto inkarnaci.

Základem je výběr rodičů a tím i místo pobytu minimálně zpočátku života a s tím souvisejícím výběrem rodu, národa a rasy. To nás ovlivňuje zřejmě nejvíce ze všech příčin.
Bohužel skutečný plán duše objevujeme často dost pozdě, případně vůbec, což je varianta platná pro většinu lidí a mnoho výjimek není ani u tzv. probuzených lidí. Lidé, pro které je plán duše, nebo životní role v kosmické hře absolutní nesmysl, protože dle nich se téměř vše děje zcela náhodně, o žádném plánu duše ani neuvažují. Mnoho lidí z těch, kteří jsou probuzení a pracují na sobě, pátrají po smyslu svého života a rádi by znali nyní v této fázi vývoje situace na Zemi, co mají dělat, protože chtějí být nápomocni při transformaci planety.

Plán duše je stanoven před inkarnací a pokud si člověk, (tzn. jeho tělo a mysl) plán duše neuvědomuje, případně uvědomuje, ale nedodržuje, pak duše vyšle signál, který má vést k nápravě, k nasměrování člověka k dodržování plánu duše. Je nutno si však uvědomit, že plán duše není detailní přesné stanovení toho, co a kdy si člověk má něco prožít. Spíše bychom si plán duše mohli představovat jako prožití určitých principů. Když člověk (tělo a mysl) vnímá signály duše a je jimi veden, ať už si to uvědomuje či nikoliv, tak není potřeba dalších zásahů.

Pokud člověk nevnímá signály duše nebo na ně nereaguje, začne působit zvláštní bytost, kterou jsem nazval strážný čert. Přestože jsem tuto bytost a její funkci v našem životě vícekrát objasňoval, učiním to znovu, aby tento text byl srozumitelný i pro lidi, kteří mě nesledují nebo jen občas.

Jedním ze základních princip Vesmíru – Teoversa, je princip polarity.
Z toho důvodu je logické, že pokud existují bytosti typu strážný anděl, měly by existovat i bytosti typu strážný čert. Strážný anděl a strážný čert mají odlišné až by bylo možné říct opačné úkoly, i když základním smyslem aktivit obou bytostí, je dodržení plánu duše. Strážný anděl nás chrání, aby se nám nestalo nic, co by se nám v souladu s plánem duše stát nemělo a strážný čert naopak dbá na to, aby se nám stalo to, co by se nám v souladu s plánem duše stát mělo. To bývá často v rozporu s představou konkrétního člověka o tom, co by prožít chtěl, ale je to nutné pro dodržení plánu duše.

Takže, když člověk nevnímá či nepostupuje dle plánu duše ani signálů duše, jsou mu strážným čertem navozovány situace, které jej na cestu k dodržení plánu duše dovedou. Jako vždy upozorňuji, že i v tomto případě se jedná o nutná zjednodušení a tím určitou míru zkreslení.
To, co bývá označováno jako karmické setkání, případně dvojplamen, tj. že se potkají dvě bytosti, a aniž vědí proč, jsou k sobě přitahovány. Často se pak chovají dle svého posouzení zcela nelogicky a v rozporu se svým dosavadním obvyklým chováním či přesvědčením. Tento fenomén rovněž může být způsoben signálem duše. Podvědomá paměť duše poznává například svého partnera z předchozích inkarnací a dává signál ke kontaktu či ke sblížení. Myslím, že by se lidé divili, jak se toto děje často, zejména pokud se jedná o sblížení, které nějakým způsobem podstatně ovlivní jejich životy. Lidé si pak nacházejí různá rozumová zdůvodnění, která však nejsou skutečnou příčinou.
Pokud se potkají dvě duše nadané intuicí a schopností vhledů do minulých životů, tak to oba vědí téměř okamžitě v rozsahu například několika minut či hodin. Někdy to ví pouze jeden z nich a může to způsobit situaci, při které dochází k nedorozumění. Je potřeba si uvědomovat, že zdaleka ne vždy se jedná o sblížení na základě příjemných zážitků ze společného minulého života. Duše vydává signály i v případě, že si máme zjednodušeně řečeno odžít karmu, protože jsme druhé bytosti v minulém životě působili utrpení. Zdůrazňuji to proto, že signál duše nás může vést k naplnění plánu duše a realizace tohoto plánu ze zjednodušeného pohledu ega, nemusí být vůbec příjemná. Může dokonce přinést do našeho života množství utrpení.
Zdůrazňuji, jak je v tomto případě vhodná práce na sobě, protože uvědomění si skutečných příčin našich útrap, nám může přinést osvobození nebo alespoň zmírnění prožitků. Opět upozorňuji na to, co jsem již zdůrazňoval mnohokrát, že to, co nás v životě tíží, není stav objektivních okolností kolem nás, ale náš subjektivní vztah k těmto okolnostem. Ten se může s naším poznáním někdy i výrazně změnit a tím se také změní vztah ke konkrétním bytostem.
Vlivem tohoto poznání se může i výrazně zmenšit utrpení, a to nejen naše. Aby nedošlo k nedorozumění, připomínám že se nemusí jednat jen o partnerské vztahy.

Mimozemské duše mají zjednodušeně řečeno dva stavy. V prvním případě jsou plně probuzené a uvědomují si kdo jsou. Znají plán své duše, což bývají většinou výzkumné programy a jednají v souladu s plány své duše. V druhém případě nejsou plně probuzené, neuvědomují si plán své duše, ztotožňují se se svým lidským tělem a řídí se do značné míry signály duše. Vybírají si pak své povolání, aby mohly načerpat, co největší množství informací z oblastí, které se rozhodly prozkoumat. Jedná se například o práci modelky, cestující po celé planetě a poznávající velké množství různých lidí a ras. Nebo se jedná o práci, která umožňuje zkoumat lidi a jejich emoce v mezních situacích jejich života. Vybírají si prostředí, ve kterém mají možnost potkat velké množství lidí, jako jsou restaurace, nemocnice apod.
Některé mimozemské duše zde na planetě podstupují jednu inkarnaci a některé více inkarnací a pak se vracejí na svoji původní planetu, kde předávají získané informace. Většinou mají přístup ke svým inkarnačním vzpomínkám, popřípadě se k informacím dostávají postupem obdobným jako je regresní terapie. Některým mimozemským duším se bohužel i stává, že si v průběhu života zde na Zemi, vytvoří “karmické uzly”, a pak zůstávají i na více inkarnací. Možná se může zdát, že se věnuji příliš podrobně tak výjimečným případům, ale ony zase až tak výjimečné nejsou a tyto informace by mohly některým mimozemským duším pomoci k probuzení…

Autor: Miroslav Zelenka
Zdroj: miroslav-zelenka

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě