Tvorba vlastních voleb

datum 12. 11. 2023
autor a zdroj obrázku: ©MarcelC, Getty Images na webu Canva.com

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, všechny vás ze srdce zdravím. Vnímejte mé srdce, protože jsem s vámi spojená. Nadechujte mne. Mezi námi je bratrství, stejné smýšlení mezi mnou, vámi a širší skupinou přátelských duší, pracovníků světla. Některé znáte, jiné ne, alespoň ne v pozemském smyslu. Existuje tu však spřízněnost, větší jednota, jejíž jste součástí. Vnímejte toto spojení uvnitř sebe.

Všichni se pokoušíte nalézt rovnováhu mezi pozemským bytím a bytím vaší duše. Na jedné straně jste pozemským člověkem narozeným v těle s predispozicemi k jisté osobnosti a vyrůstali jste v kulturách a tradicích Země. Na straně druhé existuje širší realita vaší duše, vaše kosmické dědictví. Vaše duše je mnohem starší než tento jediný život a v rozmanitých inkarnacích si vytvořila mnoho zkušeností. Navíc jste také součástí širší spirituální rodiny, která vedle vaší pozemské rodiny přebývá částečně na Zemi a částečně v jiných světech.

Sloučení vaší duše s pozemským životem je pro vás často matoucí. Jak můžete obojí integorvat? Mnoho z vás cítí realitu své duše. Cítíte, že vámi proudí něco, co „není z této Země“, něco, co nemůže být přisuzováno vaší výchově, genům nebo kulturnímu zázemí. Existuje tu něco jedinečného a nepochopitelného, co z vás činí „vás“. Citliví lidé mohou zachytit záblesky své duše, neboť jsou intuitivně spojeni s tímto vnitřním světem mimo prostor a čas a často chtějí být v tomto světě plně. Cítí, že jejich Domov, jejich Zdroj, je tam a mají pravdu. Jelikož jste však tady teď lidskou bytostíje nezbytné toto spojení s vaší duší ztělesnit. Neměli byste spojení mezi duší a Zemí přerušit, spíše naopak: připojte se tomuto spojení pevněji a učiňte tak s radostí a vášní. Pak jste skutečně integrovali své pozemské já a své duše.

Důvod, proč je to pro vás často tak obtížné, je, že mnoho z vás pracovníků světla dává přednost své duši nad pozemskou osobností. Předpokládáte, že vaše duše ví nejlíp, co dělat. Jako pozemský člověk byste se však měli svou duší nechat inspirovatvy však jste a vy byste měli být tím, kdo určuje volby a činí rozhodnutí. Vy jste těmi, kdo nakonec vytváří svůj život. Dovolte mi to vysvětlit.

Často přemýšlíte: „Co bych měl/a dělat? Jak mám tto situaci zvládnout? Co to pro mě znamená?“ Máte sklon hledat odpověď mimo sebe a tím myslím mimo svou pozemskou osobnost. Pokud ještě nejste na cestě vnitřního vývoje daleko vpřed, hledáte někoho mimo sebe, aby vám dal odpověď. Někoho, ke komu vzhlížíte, někoho, koho v dané záležitosti považujete za expert. Vaše otázka tedy zní: „Můžete mi říct, co mám dělat?“ Když tak činíte, děláte se, pokud jde o pochopení a poznání, menšími tím, že dáváte druhou osobu nad sebe. Když však spirituálně dospějete, přebíráte za sebe za své volby zodpovědnost. Stále se můžete s druhou osobou radit, radit se s někým, ke komu máte vysokou úctu, koho respektujete. Můžete radu této osoby posuzovat ze všech stran, vy však rozhodnete, co s ní učiníte. To je cesta vyzrálé duše, dospělé osoby.

Nyní všichni víte, že se byste se při konání svých voleb neměli opírat o druhou osobu. Stále tak však hodně činíte ve vztazích se svými spirituálními průvodci a duší. Například uvažujete: „Co bych měl/a v této situaci dělat? Jaká je pro mě nejlepší volba?“ Ze své touhy po bezpečí se obracíte na spirituální zdroj pro radu: na své průvodce, učitele, na anděly na druhé straně nebo na své vlastní vyšší já. Radíte se se spirituálním médiem, aby vám poskytlo „vyšší“ informace, nebo se snažíte spojit se svou duší, svým vyšším já nebo se svými průvodci sami. Podívejme se však blíže na to, co to značí. Ve skutečnosti jednáte stejně, jako když se obracíte s radou na druhou osobu: odpovědi hledáte mimo sebe.

Můžete pochopitelně říci: „Ano, ale tyto spirituální zdroje opravu vědí víc než já, mají lepší přehled či perspektivu. Mí průvodci jsou mnohem vyvinutější než já, má duše se pohybuje ve vyšších dimenzích a tak je správné obrátit se na ni pro radu.“ Když tak však činíte, znovu snižujete svou „malou“ pozemskou osobnost. Často se domníváte, že vaše pozemská osobnost není nejmoudřejší a nejvyšší částí vás samých a že se musíte obrátit na nějakou „autoritu“, která situaci chápe líp a ví, co byste měli se svým životem dělat. To je však chyba a to je moje dnešní sdělení.

Ze všeho nejdřív — duše není dokonalá, taktéž se vyvíjí. Je to dynamická realita, která se ustavičně obohacuje zkušenostmi. Duše má jistou perspektivu, která překračuje perspektivu lidské bytosti a často má větší vidění. Duše take hloubějí chápe a má větší rozhled o celkové skládačce, zatímco na Zemi z ní mate ve svých rukou pár dílků a nevidíte větší obraz. Ano, je skvělé vnímat svou duši, spojit se s ní, radit se s ní a dostat od tohoto multidimenzionálního vyvíjejícího se, dynamického zdroje informaci. Nakonec jste to však vy, vaše pozemské já, které nese pozemské jméno — to jedinečné já, kterým jste právě nyní — kdo se musí rozhodnout! V každé věci, kterou činíte, existuje moment volby, která je a vždy bude zcela vaše. Ani vaše duše, ani průvodce ani nejmoudřejší učitel na Zemi — dokonce ani Bůh — to nemůže udělat za vás. Opravdový duchovní učitel, za vás nechce převzít moc.

Potřeba činit vlastní rozhodnutí ve skutečnosti projevuje vaši jedinečnou sílu: to, že vytváříte svůj pozemský život svým vlastním způsobem. Kromě toho vy se můžete stále obracet na všechny druhy zdrojů poznání a moudrosti, jak na ty pozemské, tak na ty kosmické. Vaší výzvou je však uvést tyto vnější zdroje do své vnitřní pravdy a vnímat, co je pro vás správné a co není. Neexistuje nic jako absolutní vědění — vše je relativní. To, co je pro vás skutečností, se ve vašem životě projevuje ve vztahu mezi vámi a světem a tento vztah je pro každého člověka jedinečný a odlišný. Nezáleží na tom, kolik informací obdržíte zvnějšku. Bez ohledu na to, kolik informací získáte, je důležité, tyto informace vyhodnotit ve vztahu ke své situaci — ke své každodenní realitě a pozemskému bytí — vnímat, zda jsou aplikovatelné.

Vnímejte svou pozemskou osobnost se všemi jejími aspekty: s jejím strachem, bolestí, nadějí, radostí a se všemi jejími emocemi, které tak hluboce a hmatatelně vytváří pozemský, lidský život. Tyto emoce jsou často matoucí, dokonce ohromující a vy hledáte něco, čeho byste se mohli držet nad sebou nebo mimo sebe. Chtěla bych však zdůraznit, že odpověď a základ leží uvnitř vás, ne ve vaší duši nebo vyšším já, ale uvnitř vás. Ve skutečnosti jste svým vyšším já a svou duší, jste však částí ne celkem. Jste aspektem svého veškerého Já. Jste aspektem, který se inkarnoval tady a teď a který sbírá zkušenosti, a proto nejlépe víte, co je pro vás dobré.

Sestupte do svého těla, které je s pozemským já úzce spojeno. Dovolte svému vědomí sestoupit do těla příjemným a uvolněným způsobem. Představte si, že je vaše vědomí světlem a že toto světlo je tím, kdo jste a kdo se rozhoduje. Rozhodněte se být zcela tady a teď a sestupte do hrudi, do svého břicha, do stehen a kolen a celou cestou dolů až do vašich lýtek a chodidel. Vnímejte, jak toto světlo zcela prostupuje vaše tělo, a vnímejte sílu a vitalitu svého těla. Vnímejte, jak je vaše tělo víc než jen spojením fyzických buněk: je živoucím, moudrým a inspirujícím bytím. A kdo jste vy? Jste tím, kdo se s tímto tělem v tomto životě spojil. Jste nádherní a nesmírní a spojili jste se s touto bytostí, která nyní nese vaše jméno. Vnímejte odvahu a statečnost, s kterou tak činí.

Přišli jste sem jako paprsek světla své duše a inkarnovali jste se v tomto těle a osobnosti, která je zcela nová. Jste součástí své duše, avšak zároveň přidáváte své duši něco zásadního, něco nového a jedinečného, a tím jste vy. Jste samostatným celkem, nejste závislí na silách větších, než jste vy sami. Jste sami sobě stvořením — lépe řečeno: jste sami sobě stvořitelem. Vnímejte hodnotu, sílu a krásu tohoto bytí. Mým nejhlubším přáním je, abyste uznali svou hodnotu a už nehovořili o vyšším nebo nižším já, ale abyste uznali své pozemské já jako kotvu své existence, tady a teď. Z tohoto já můžete vzít v úvahu další pozemské zdroje, průvodce, učitele, terapeuty, rádce, doktory nebo svou vlastní duši prostřednictvím meditace či vnitřního rozjímání a přijmout všechny tyto informace, avšak poté učiňte své vlastní uvážené volby.

Jak to uděláte? To je pravděpodobně vaše další otázka. Zkuste to. Představte si, že máte ve svém životě otázku, z které jste zoufalí, a myslíte si: „Opravdu nevím, co dělat.“ Nyní zcela sestupte do svého pozemského já, řekněte své jméno, vnímejte světlo vědomí ve svém břiše, ve své kořenové čakře. Pak se znovu sami sebe zeptejte a vnímejte odpověď, která přijde z hloubky nitra: z vašeho základu, jádra. Prostě to víte. Máte vnitřní poznání a zdroje, které jsou nezbytné k zodpovězení vašich životních otázek.

Je to ve vás, vy jste kotvou, sběrnou poznání, prožitku a světla. Ze všeho, co jste si v tomto životě vybudovali, činíte volby založené na své vlastní síle pronikavosti. Uznejte tuto sílu, tuto svobodu. To vás činí „velkými“ a umožňuje vám sebe-uvědomění k růstu, a tak začněte důvěřovat své vlastní pronikavosti a volbám, svému pocitu, co je pro vás dobré. Není to o tom znát věci na jistotu. Je to o dovolení si důvěřovat tomu, kdo jste a co cítíte hluboko uvnitř. Nejste tu proto, abyste činili „dokonalé“ volby, ale abyste prožívali svou vlastní tvořivou sílu tím, že se učíte a rostete z voleb, které činíte.

Proto vám chci nyní dát symbolicky pochodeň světla, abych vyjádřila, že se nemusíte spoléhat na mě. Je to ve vás a chci, abyste si toho byli vědomi. Chci vám ji vrátit. V minulosti jste příliš často hledali mimo sebe. Vnímejte, zda dokážete přijmout tuto pochodeň, kterou vám nabízím, a přijměte ji jako něco, co vám patří. Sledujte, kam tato pochodeň ve vašem těle jde, kde má své přirozené místo odpočinku. Je to tam, kde sídlí vaše nejhlubší vědění o tom, co je vaší cestou. Dělejte volby a učte se ze svých učiněných rozhodnutí, přesně tak by to mělo v lidském životě být.

Nepodceňujte skutečnou sílu „vás samých”, ztělesněného pozemského já. Je to nejdůvěrnější zdroj moudrosti, který kdy budete mít. Vy jste stvořitelem svého života.

© Pamela Kribbe, Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

Zdroj: www.jeshua.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě