Bolest kosmického zrození

datum 23. 7. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Per_Magnusson, pixabay na webu Canva.com

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, jsem tak rád, že vás vidím. A někteří z vás přišli tak zdaleka! Vím, kdo jste, a jste mi tak drazí. Moje cesta je vaší cestou a já znám vaše trápení a bolest zevnitř. Proto bych s vámi rád sdílel některé z mých pohledů na tuto dlouhou cestu, na kterou jste jako duše vstoupili.

Rád bych vás vzal na začátek této cesty, na úplný začátek, kdy jste se narodili jako duše v realitě, která pro vás byla nová a neznámá. Rád bych vás vzal do naprosto prvního okamžiku, kdy jste započali svoji cestu skrze čas a prostor, skrze hmotnou realitu. Tato událost leží daleko nazpět, ale emoce, které jsou s tím spojené, bolest z odloučení od domova, je ve všech z vás stále velmi přítomná. Toto kosmické zrození bolesti, jak ho nazývám, leží za mnoha vašimi každodenními pocity a chováním.

Mnoho z vás je stále konfrontováno s vnitřním pocitem nervozity či neklidu, s nepříjemným tušením, že ?něco hledáte?. Dochází k vnitřnímu napětí, které pochází z toho, že nejste zcela sami se sebou. Necítíte se příjemně či v souladu se svým vlastním bytím, se svou vlastní podstatou.

Z tohoto základního napětí, vyvstává tendence hledat vnější potvrzení ve formě uznání ostatními, hledat hmotné bohatství nebo cokoli, co vám dává pocit, že jste milováni či že se o vás pečuje. Stále potřebujete, aby vás něco z vnějšku ujistilo, aby zmírnilo toto napětí a řeklo: ?jsi v pořádku?. Podívejte se na to, jak často vyžadujete toto ujištění, a poté budete vědět, jak napjatí ve skutečnosti jste, jak moc je uvnitř vás bolesti.

Rád bych mluvil o původu této bolesti a následné závislosti na vnějším potvrzení. Skutečná příčina je jako střed cibule, který má kolem sebe mnoho vrstev. Vnější vrstvy jsou tvořené jistými událostmi ve vašem životě, které způsobily to, že se cítíte uvnitř ublížení, neklidní, že nejste v souladu sami se sebou. V hlubších vrstvách, blíže jádru cibule, jsou události z minulých životů, které byly citově traumatické. Přece jen z pohledu, který nyní zaujímám, to jsou pouhé spouštěcí body. Když oloupete všechny vrstvy a dostanete se k jádru, objevíte původní bolest, základní stesk po domově, který je spojen se samým počátkem vaší cesty.

Představte si sami sebe jako součást oceánu lásky, pociťte bezpečí a naprosté osvobození od trápení či úzkosti. Představte si, že jste zahrnuti tímto vše-prostupujícím, milujícím vědomím a neznáte nic jiného mimo něj. To je energie Domova, energie, ze které jste se zrodili. Abyste pochopili pocitový ráz tohoto dávného stavu, myslete na vědomí, které máte, když se oddáte spánku, když vaše mysl ztratí kontrolu a vaše vědomí je velmi vnímavé. Tento stav znáte také ve svých pozemských životech, kdy jste embryem v matčině lůně. Když je vědomí v této mírné, blažené dřímotě, neexistuje žádný jasný rozdíl mezi vnitřním a vnějším, žádný smysl mě jako opak tebe. V embryonálním, zasněném stavu vědomí existuje bezmezný pocit jednoty a bezpečí.

V oněch dávných časech jste se jako duše cítili bezpečně a neomezeně uvnitř ohromného kosmického lůna. V jistém bodě se nicméně něco změnilo. Prožili jste druh odtržení. Bylo to, jako by porodní kontrakce prorážely skrze vaše oceánské podvědomí a probudily vás z dřímoty. Byl to počátek vašeho zrození jako individuální duše. Když jste se odtrhli z této všudypřítomné jednoty, která vás pohlcovala, poprvé jste zažili sami sebe jako sebe samého. Právě v tomto okamžiku se zrodilo základní vědomí ?Já?.

Prožití rozdělení, oddělení od kosmického lůna, vás zanechalo ohromené a zmatené. Když se to stalo, nebyli jste ve stavu poznání; byli jste čistě ve stavu zakoušení. Začali jste slepě pátrat po něčem, čeho byste se mohli přidržet, po způsobu, jak se vrátit zpět do bezpečí, které jste dříve znali. Cítili jste se ztraceni. Cítili jste se vyloučeni. Byl to okamžik temnoty.

Nicméně tento okamžik, kdy jste se odtrhli od primárního Zdroje a opustili Domov, byl zároveň okamžikem nesmírné tvořivosti. Byl to počátek velkolepé cesty zkušeností, života. Představte si temné prázdné místo, cizí, ohromné a neznámé, ležící před vámi. Vstoupili jste do tohoto místa jako malé sazeničky. Bylo to místo plné potenciálu, plné možných prožitků, které byly doposud neznámé. Byla zde temnota, ale stejně tak místo pro něco nové.

Množství pocitů, se kterými jste se museli vypořádat na začátku své kosmické cesty, bylo srovnatelné s pocity ztraceného dítěte, o kterém jsem mluvil naposledy (viz ?Síla vašeho vlastního vědomí?). Byly to pocity novorozence, který si musí zvyknout na cizí a neznámou realitu, jež se naprosto liší od polovědomého stavu dřímoty, ve kterém byl předtím. Představa tohoto ztraceného dítěte, plačícího a zmateného, jasně zviditelnila vnitřní zranění, s nimiž jste započali svou cestu.

Během této cesty jste prožili mnohé. Přijali jste mnoho forem, obývali různá těla a nakonec skončili zde na planetě Zemi. Země je místem ohromné tvořivosti a mnoha možností. Nicméně navzdory těmto vám dostupným možnostem, vašim bohatým a hlubokým zážitkům, jste se stále cítili bez domova. Hluboko uvnitř je pocit nedostatku, jako by něco chybělo, a vy nevíte co, ale je to pro vás nezbytné k tomu, abyste se cítili dobře. To, co postrádáte, je naprosto základní pocit lásky, sounáležitosti a bezpečí, který je podstatný pro vaše duševní blaho, pro vaše sebevyjádření a váš pocit sebeúcty, a tento pocit hledáte od té doby, co jste opustili Domov. Po velmi dlouhý čas se snažíte vyléčit svoji zrozenou kosmickou bolest.

To, oč bych vás nyní rád požádal, je, zda umíte rozpoznat hluboko v sobě prvotní zranění, které bylo vytvořeno, když jste opouštěli Domov. Dokážete ve své vlastní duši nalézt tento pocit oddělení od původního celku? Je to stav celistvosti či jednoty, který nemůže být vysvětlen myslí, můžete si však ve svém srdci pamatovat, že jste byli jeho součástí.

Tím, že obrátíte svoji pozornost ke zrození této původní bolesti, tím, že si uvědomíte hluboké pocity, které to ve vás vyvolává, opuštěnost a stesk po domově, jenž jste pociťovali do přítomného okamžiku, můžete začít proces léčení. Můžete začít léčit sami sebe na nejhlubší možné úrovni. Právě zde se můžete dostat do jádra vaší bolesti.

Všichni z vás, kteří jsou zde přítomni, nebo vy, kteří čtete tato slova, rostete k nové úrovni vědomí. Snažíte se uvnitř sebe sama vytvořit základy bezpečí a bezpodmínečné lásky. Tohle je vaše poslání, váš spirituální cíl. Jakmile si uvědomíte, že Domov je ve vás, že nesete kousek tohoto božského bezpečí a jednoty ve svém vlastním jádru, pak se můžete stát skutečně klidnými a uvolněnými ohledně toho, kdo jste. Není již více třeba vnějšího potvrzení. Je to dobrý pocit, když jste oceněni a je o vás pečováno, ale již se na to nespoléháte.

Příchod Nové Země závisí na jednotlivcích, kteří poznají jádro své bolesti a kteří se mu odváží otevřeně čelit. V této fázi vašeho vývoje je nejen čas dívat se na bolesti a traumata, které vznikly ve vašem současném životě a možná v životech minulých, ale taktéž čas všechny je překonat a zaměřit se na původní zranění. Jakmile si vědomě připustíte a připomenete bolest ve svém srdci, jste připraveni se o ni postarat. Jste připraveni vzít do náručí tohoto kosmického novorozence, který stále volá o vaši pomoc. Volá vás skrze vaše negativní pocity strachu, hněvu a zoufalství.

Jeden ze způsobů, jak se vypořádat se svým zrozením kosmické bolesti, je podívat se na oblast vztahů ve svém životě. Lidé se často snaží najít úlevu pro své nejhlubší pocity osamělosti a strachu v intimních vztazích. To, co se snaží udělat, je zaplnit svoji vnitřní prázdnotu energií někoho jiného. Uznání, pozornost a starostlivost druhé osoby zmírňuje jejich bolest. V jistém smyslu předávají své zraněné dítě svému partnerovi. Tohle je velmi nebezpečná hra. Dříve či později se stanou na sobě partneři citově závislí. Jejich počáteční pocity lásky a propojenosti se změní v rafinovanou či ne-tak-rafinovanou mocenskou hru. Kdykoli jste závislí na někom jiném kvůli pocitu být milován a v bezpečí, nárokujete si jeho či její energii pro sebe a to vždy nakonec vede k boji a konfliktu. Skončíte tak, že se budete cítit osamělejší než kdy předtím. (Viz ?Vztahy v Nové Éře? pro hlubší rozbor tohoto tématu.)

Často si myslíte, že je osamělost spojena s nedostatkem přátel či s postrádáním životního partnera a že řešení leží v novém přátelství či milostném vztahu. Avšak tímto směrem myšlení předpokládáte, že příčina a řešení vaší bolesti leží mimo vás. Pokud začínáte vztah takto, je pravděpodobné, že nakonec považujete druhou osobu zodpovědnou za vaše vnitřní zranění a sami sebe vidíte jako oběť. Potřeba někoho jiného k zaplnění své vnitřní prázdnoty je deprimování sebe samého od samotného začátku.

Oblast důvěrných vztahů vám může pomoci uvědomit si zrození kosmické bolesti, kterou nesete uvnitř. Pozorujte, jak často cítíte, že potřebujete ve svém životě přítomnost druhé osoby. Tohle je ve skutečnosti signál od vašeho vnitřního bytí, že se potřebujete obrátit dovnitř a najít vnitřní dítě. Řešení vaší osamělosti leží v tomto obrácení se dovnitř, ve starostlivém objetí tohoto drahocenného dítěte uvnitř, které pro vás neslo citové břímě. Když přijmete za toto dítě zodpovědnost, když se s ním spojíte a povedete ho jako milující rodič, osvobodili jste své vztahy. Nyní můžete být ve vztahu s jinou lidskou bytostí svobodní a nezávislí.

© Pamela Kribbe, Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

Zdroj: www.jeshua.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě