22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

datum 20. 5. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

22. květen se po celém světě slaví jako Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den nám připomíná, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů.

Již přes tři desítky let si lidé po celém světě připomínají důležitost podpory biologické rozmanitosti pro zajištění udržitelného rozvoje. Ochrana přírodní pestrosti (biodiverzity) je nezbytnou součástí toho, jak se vyrovnat s klimatickými změnami, omezit šíření nových nemocí nebo jak zabezpečit dostatek potravin a vody. Cílem Světového dne biodiverzity je informování veřejnosti a zvýšení porozumění o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí.

Světový den biodiverzity, tedy den biologické rozmanitosti či pestrosti, byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na počest dne, kdy byla vytvořena Mezinárodní úmluva o biologické rozmanitosti, tedy 22. května 1992. V ČR vstoupila Úmluva v platnost 3. března 1994. Česká republika stejně jako další státy i celá EU v návaznosti na Úmluvu strategie ochrany biologické rozmanitosti připravují a realizují jednotlivá opatření pro snížení ohrožení přírody a zachování její hodnoty. Aktuální Strategie biologické rozmanitosti EU do roku 2030 zahrnuje například cíle posílení ochrany a zlepšení stavu chráněných území, ale i zemědělské krajiny, lesů, městského prostředí apod. Z hlediska obnovy přírody bude pracovat také na navrácení funkcí řadě poškozených ekosystémů, přírodních stanovišť, záchraně či udržení dobrého stavu druhů i odstranění invazních druhů. Česká republika se na plnění těchto cílů aktivně podílí.

Významným projektem, který v současné době přispívá k zachování biodiverzity, je projekt Jedna příroda, jehož cílem je omezit úbytek biologické rozmanitosti v České republice a obnovit degradované služby ekosystémů. Projekt, financovaný z programu LIFE, se zaměřuje na zajištění efektivnější péče v chráněných územích soustavy Natura 2000 a hodnocení jejich socio-ekonomických přínosů. Jen v roce 2021 se podařilo na podporu zachování či zlepšení stavu české biodiverzity provést 1 478 různých opatření na téměř 850 hektarech v 84 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Podpoře biodiverzity u nás se věnují desítky dalších projektů a aktivit vlastníků pozemků a dalších soukromých subjektů, státních a samosprávných institucí a nevládních neziskových organizací. Projekty jsou financovány například z Operačního programu Životní prostředíProgramu péče o krajinuNorských fondů či ze zmíněného unijního programu LIFE. Tradiční národní Program obnovy přirozených funkcí krajiny se podařilo finančně posílit o 1,23 miliardy korun z evropského Národního plánu obnovy.

Do ochrany biodiverzity se mohou zapojit i jednotlivci. Základem je chovat se k přírodě šetrně. Pomůže například i odnášení odpadků z procházek přírodou. Majitelé zahrady nebo louky prospějí např. tím, že ponechají některé části zatravněných ploch bez intenzivního kosení a dají tak nejen chráněným druhům a opylovačům prostor k životu - jak nato doporučí kupříkladu program Živá zahrada realizovaný Českým svazem ochránců přírody. Biodiverzitu lze podpořit i ve městech a sídlech, třeba obnovou a péčí o zeleň, zaléváním. Na domě je možné vyvěsit budku pro ohrožené rorýse nebo netopýry. Ve svém okolí můžete těmto druhům pomoci i mapováním jejich výskytu, aby nedošlo k jejich ohrožení při přestavbách a zateplování. Pomoci můžete také s řešením úhynu ptáků v důsledku nárazů do skleněných ploch. I na výletě v přírodě se lze zapojit do monitoringu a pozorování druhů živočichů a rostlin. Stačí si stáhnout aplikaci BioLog a zaznamenat nálezy. Další tipy na každý týden uvádí přehledná a graficky příjemně zpracovaná publikace 52 tipů pro biodiverzitu, vydaná Evropskou komisí.

Úmluva o biologické rozmanitosti a ochrana biodiverzity

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě