Váš oheň je věčný

datum 3. 12. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Hernan Pauccara, Pexels na webu Canva.com

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem mezi vámi a zůstávám mezi vámi.

Ve své době jsem byl předchůdcem nového, nyní jste ale vy nositeli Kristovského impulzu a předáváte tuto energii. Rodí se skrze vás a tímto způsobem proudí do světa, ačkoli se tak děje v podstatě ne díky tomu, co děláte nebo říkáte, ale díky tomu, kým jste, a prostřednictvím vašeho srdce. Vaše srdce je otevřené, třebaže to zní jednodušeji, než ve skutečnosti je. Otevření srdce znamená, že překračujete úroveň své osobní vůle, svého ega. Dospěli jste do bodu odevzdání, v němž se zbavujete známého, jistoty, kontroly a odevzdáváte se proudu, který vámi protéká a vede vás na nové a neprobádané území. Tímto proudem je proud srdce.

Proud srdce je novátorský a odhaluje cesty, které jsou nezbytné k tomu, aby se lidské vědomí na Zemi otevřelo novým cestám. Stávající cesty jsou slepými uličkami, které vedou k rozkladu a zániku. Kolektivní vědomí na Zemi byste si mohli představit jako rozsáhlou síť energií sestávající z myšlenek, přesvědčení a s nimi spojených emocí. Tato síť se však stala jakýmsi bludištěm, takže vzniklo mnoho slepých uliček a slepých míst. Vědomí na Zemi blokuje strnulá mužská energie, která po staletí ovládala strukturu společnosti. Tato dominantní, rigidní mužská energie se stala zhoubnou a nejde s proudem srdce.

To, co nyní na Zemi vidíte, je zesílení kolektivního utrpení, protože se zvýšila citlivost lidských srdcí. Žít pod nadvládou kontroly bolí. Způsobuje to, že se odkláníte od proudu své duše, a vyvolává to hluboký pocit odříznutí od zdroje, od vlastního pramene. Odříznutí od vlastního srdce, ducha, vnitřního ohně je vždy hlavní příčinou utrpení.

Vy jste těmi, kdo rozdmýchávají oheň v kolektivním vědomí. To děláte proto, kým jste. Nezaměřujte se příliš na to, co byste mohli udělat nebo jakou podobu by to mohlo mít, vnímejte však ten oheň v sobě: oheň síly, světla a jasnosti. Vnímejte, jak tento oheň vrhá světlo na staré, existující struktury – oheň sám je rozbíjí. Vaše vědomí ze své vlastí podstaty věci rozbíjí, a proto je konfrontační a revoluční. To je důvodem, proč jste se začali obávat síly svého ohně a proč ho chcete skrýt. Nemůžete však svůj oheň skrývat dlouho, protože vaše srdce je otevřené, což znamená, že v určitém okamžiku dlouhé historie vaší duše jste se již tomuto proudu oddali.

Už nemůžete fungovat v rámci krátkozrakého egoistického proudu přežití, jistoty a bezpečí. Už dlouho slyšíte volání své duše a chcete ho vyslyšet. Je třeba, abyste následovali svůj vnitřní oheň, jinak byste onemocněli nebo propadli depresi, případně byste pociťovali bolest na mnoha úrovních. V tom spočívá vaše velká odvaha: v této inkarnaci na Zemi, stejně jako v těch předchozích jste věděli předem: „Budu udržovat svůj oheň bdící a projdu všemi nebezpečími, která to s sebou přináší.“ Vy jste ohněm v tomto světě, ohněm, který hoří jasně, čistě a úplně. Oheň je světlo.

Nyní se se svým ohněm spojte. Začněte svými chodidly, která jsou blízko Zemi. V Zemi je také oheň, v jádru Země je teplo. Země je živoucí planeta, živá bytost plná síly, tvořivosti a originality, a proto je plná ohně. Je jedinečnou bytostí s vlastní duší a vnitřním životem. Země se cítí živena vašim ohněm a vaší originalitou. Patříte k sobě – jste se Zemí spojeni. Milujete Zemi a zdejší život, který je nyní pod tak velkým tlakem. Spojte se s tímto jádrem, srdcem Země. Vnímejte její teplo, její vnitřní záři, jak vyživuje a utváří život: rozmanitost, krásu přírody, zvířat a rostlin, neuvěřitelné bohatství zdejšího života.

Prociťte v sobě tento oheň, lásku k životu, a nechejte proudit svou energii společně s energií Země skrze svá chodidla. Řekněte Zemi „ano“. Vnímejte, že vaše spojení se Zemí je hlubší než vaše spojení s kolektivním vědomím na Zemi, s kolektivním vědomím lidstva. To odložte stranou a vnímejte své původní spojení se Zemí, s planetou a s duší Země. Vaše historie se Zemí je hluboká a dalekosáhlá. Byli jste hluboce zapojeni do stvoření života na Zemi, a proto se vás tolik dotýká, když vidíte, jak se s přírodou zachází a kolik toho bylo ztraceno. Jste hluboce spojeni se zdejším životem: se zvířecí i rostlinnou říší. Byli jste spolutvůrci zdejšího života, když jste ještě byli v andělské fázi. Vnímejte svou vřelou a ochrannou péči o přírodní život na Zemi. Vnímejte, jak o něj chcete pečovat a pomáhat mu vzkvétat.

Vnímejte také, jak vás Země podporuje. Jste tu vítaní, tolik vítaní. Dovolte, ať vás Země pozdraví. Nechejte její energii proudit do svých chodidel, lýtek, stehen až nahoru ke kostrči. Vnímejte, jak jste neseni. Země je silná a velká, a je vědomá. Nezapomínejte na to! Není bezmocná. Země se chce proměnit, stejně jako vy. V tomto ohledu jste spojenci.

Je důležité, abyste to pochopili, protože uzemnění může vytvořit pocit pohody, pocit domova i uprostřed boje o vlastní rozvoj. Pro mnoho z vás je však uzemnění problémem kvůli vaší nepříznivé reakci na kolektivní vědomí: lidské myšlení na Zemi. Se Zemí samotnou však nemáte s uzemněním problém, protože jste s ní hluboce propojeni. Pomyslete na hory, moře, lesy, zářivou oblohu, na jelena, slona, ptáka. Milujete přírodu na mnohem hlubší úrovni, než si možná uvědomujete.

Je důležité, abyste toto vnitřní pouto obnovili, neboť Země vás může vyživovat a vést, zvláště v dnešní době, kdy už neexistují žádné jistoty. Lidské jistoty, kterým jste byli naučeni od dětství – kariéra, peníze, vztahy – to vše odpadá, protože staré struktury se rozpadají. Potřeba nového začátku je ožehavá a zřejmá. Důvěřujte proto svým kořenům na planetě Zemi, jejímu vědomí. Vaše tělo je stvořeno ze Země, pocházíte z jejich živlů. Jste její součástí a ona vás vítá.

Dáváte ji také mnoho. Svým ohněm, originalitou, vhledy, které jste získali během mnoha životů zde na Zemi, jste pro Zemi neuvěřitelným pokladem. Vidí ve vás průvodce, učitele a chce vás podporovat. To, co musíte udělat a co děláte, je vystoupit z kolektivního vědomí, které vládlo po staletí. Z vědomí založeného na strachu, kontrole, uplatňování moci a falešných autoritách. To, co v tomto životě dokončování a integrace děláte, je, že se vracíte ke své duši, ke svému srdci. Vracíte se zpět přes všechny vrstvy bolesti a strachu, odpoutáváte se od tohoto zastaralého vědomí a stáváte se novými. V tomto novém stávání se začínáte cítit a obnovujete své partnerství se Zemí.

Když vystoupíte z kolektivních myšlenek strachu, osvobozujete se. Vnímáte, že váš život už není diktován všemi těmi společenskými zákony, které se zdály být tak pravdivé. Jste mocnější tvůrci, než si myslíte. Mnohem mocnější, než vám bylo řečeno. Intuitivně pohlédněte na to, co Země zplodila ze svého lůna – vás. Když však vystoupíte z kolektivního podmiňování, můžete pocítit intenzivní strach, protože jako lidská bytost jste naprogramováni tak, že chcete zapadnout. Vystoupení si spojujete s popřením, izolací, trestem. Všechna stará traumata, která jste získali se takříkajíc aktivují v okamžiku, kdy z celého toho dogmatismu vystupujete.

Uvědomte si však, že nejste sami. Mnozí jsou tu s vámi. Nejen ve spirituálním světě, jak ho nazýváte – ve světě za tím fyzickým, kde jsou průvodci a spřízněné duše, které vás podporují – ale na samotné Zemi. Na Zemi nyní probíhá proces probuzení, který způsobuje, že se stále více lidí probouzí a vnitřně cítí: „Už se s tím nemůžu zabývat – příliš to bolí – děláte mi to zle – uvízl/a jsem.“

Pravím vám, že jste předchůdci. Jste těmi, kteří byli povoláni, aby se odpoutali od historie toho, kým jsou, a to je v podstatě vnitřní krok. Není to tolik o tom, co děláte, co říkáte, jak jednáte, ale o tom, abyste se osvobodili od celé své historie. Osvobození se od své historie je vašim nejhlubším záměrem, a tedy i posláním duše, protože když se z tohoto kolektivního transu osvobodíte, razíte cestu i ostatním.

A nemusíte dělat nic jiného než to, ostatní se děje samo – lidé rozpoznávají vaše světlo. Rozdíl oproti dřívějším dobám spočívá v tom, že v této staré struktuře myšlení založeného na strachu, agresi a kontrole došlo k tolika trhlinám – tolika otevřením – že může být vaše světlo rozpoznáno a poznáno. Můžete se i nadále účastnit pozemského života a zároveň už nejste spoutáni vašimi starými myšlenkovými vzorci. V jistém smyslu se stáváte obyvateli dvou světů.

Aby se cíl vaší duše stal skutečností, je třeba se vnitřně osvobodit. Vnímejte svůj vnitřní oheň, oheň toho, kým jste. Abyste to zviditelnili, představte si, že toto kolektivní vědomí, které je plné negativních myšlenkových vzorců, strachů a přesvědčení, je obrovská bublina a vy jste uvnitř této bubliny přítomni se svým ohněm. Může se vám však zdát, že vyzařovat tento oheň a udržovat pochodeň světla před sebou je ohrožující, protože energie uvnitř této bubliny vás mohou děsit, vzdorovat nebo na vás útočit. Můžete se cítit ohroženi, ale uvědomte si, že jste v podstatě nedotknutelní – váš oheň je věčný.

Nyní si přestavte, že jste se svým ohněm mimo tuto bublinu. Tam jste přítomni ze svého otevřeného srdce. Co se pak stane? Pak tančíte! Užíváte si svou svobodu, svou vlastní jiskřivou a krásnou energii a potkáváte podobně smýšlející lidi – spřízněné duše. V této kolektivní bublině nyní existují díry, takže ať se děje cokoli, existují lidé, kteří vás budou sledovat. Existují lidé, kteří hledají něco nového a kteří chtějí vědět více o tom, co děláte. I oni se dostávají ven a přicházejí za vámi, protože ve vás vidí příklad. Nemusíte pracovat na tom, abyste jím byli, jen zůstávejte sami sebou, mimo tyto kolektivní vzorce strachu. To je vaše vůdcovství.

Nesnažte se lidi ovlivňovat – ať už tak či onak. Místo toho zůstaňte na svém přirozeném místě obyvatele dvou světů a jednoduše se věnujte sami sobě a žijte klidně. Celá tato myšlenka utrpení a boje je koncept, který je součástí transu v kolektivní bublině. Zůstaňte mimo něj! Pak budete mocně a zároveň bez námahy plnit svou roli pro druhé. To, co lidé potřebují – a co také potřebuje vědomí Země – jsou živoucí příklady, a to je vše. A právě tím přitahujete přirozeně to, co vám vyhovuje: ať už jde o práci, váš každodenní život, váš životní styl. Není vašim úkolem to vše určovat z hlavy – dovolte této energii, ať dělá svou práci, a vy si užívejte svobody.

Jakmile z této bubliny vystoupíte a ať se stane cokoli, přinejmenším se mění vaše vnímání času. Budete se méně zabývat plánováním a organizováním a budete více vnímat nadčasovou sílu, proud, který každý den vytváří určité podněty, díky nimž můžete volněji plynout. A to je pro vás mnohem lepší způsob žití. Všichni jste se tolik snažili a obávali se, všichni jste hledali, usilovali a bojovali. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte.

Všechny vás zdravím z hlubokého spojení. Jsem s vámi, nikdy jsem vás neopustil. Pociťte mé teplo a lásku. Jste chráněni. Oddejte se světlu.

Děkuji vám, že jste v této době na Zemi.

© Pamela Kribbe, Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

Zdroj: www.jeshua.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě