Atlantis II. - Fotogalerie

datum 6. 6. 2023
autor a zdroj obrázku: ©dra_schwartz, Getty Images Signature na webu Canva.com

Vezměme si k ruce Platónův popis Atlantis, vše co s touto civilizací souviselo, kde a u koho se po tisíciletí ukrýval záznam, než byl přetlumočen knězi dál. (Egypt) Kde se nachází Síň záznamů, kde mají být informace o ostrově? (Egypt) A komu byla tato zpráva následně předána? (Řekům) Proč učenec popisuje okolí Středozemního moře a ne Atlantického oceánu, kde je určována lokalita Atlantis? Od nepaměti bylo okolí Středomoří domovem společností s rozvinutou sociální strukturou. Na dně moře nalézáme prastará města, která byla ve své době součástí jednoho ohromného celku a impéria. Středozemní moře bylo součástí antického Řecka, ale i starého Egypta, Izraele nebo Turecka - a právě zde, nalézáme stále starší archeologické nálezy, u kterých je již datace vědecky prokázána a přesahuje do dob dávno před 10 000 př.n.l.! Tedy do časů naší Atlantis. Připomeňme si například ostrov Maltu a jeho dokonalé megalitické stavby nebo ostrov Sardinii a jeho ohromné množství pevností, ale i pláží, které mají shodné barvy písku, jaké popisuje Platón u Atlantis - bílé, černé, červené. Mohou být tyto ostrovy pozůstatky hledaného ostrova? Nebo si opravdu filosof vše vymyslel a všechny důkazy jsou pouhá náhoda? To, co zde nalézáme, jsou však, již potvrzená fakta, žádné mýty a báje. Středomoří disponuje ohromným množstvím nálezů, pod mořskou hladinou, na všech ostrovech, ale i na rozlehlém dílu pevniny, lemujícího celé pobřeží v podstatě archeologicky stále neprozkoumaného. Významné historické lokality se táhnou od moře až daleko do vnitrozemí a to do všech světových stran. Platón popisuje dlouhé táhnoucí se pohoří na sever, přes celý atlantský ostrov, například i Apeniny se táhnou přes celý jeho poloostrov. Nebo antičtí bohové pocházející z nedaleké hory (od Apeninského poloostrova) Olymp a jejich potomci jako byl Hérakles. Toto jméno přímo souvisí s mýtem o bájném ostrově, protože právě za jeho sloupy se měla Atlantis rozkládat. Řecko i Egypt jsou v našem příběhu přinejmenším blízcí sousedé nebo dokonce součást zaniklého impéria? Nadprůměrnost nad ostatními národy se jistě řadí na první místa v žebříčku adeptů s možnou pokrevní linii Atlanťanů. Stále nepochopený Egypt a jeho nadpozemští bohové kteří tak, jak záhadně přišli, stejně i zmizeli. Pyramidy v Gíze se svou Sfingou, pod kterou má být vybudována spletitá sít chodeb a tunelů a také Síň záznamů, kde mají být uloženy všechny informace o Atlantis. Proč ale právě zde? Vědci opravdu zjišťují pomocí elektromagnetické sondáže, že pod Sfingou jsou tunely a dutiny, které jsou vytvořeny uměle, prozkoumat je však nesmí! Egypt má jednu teorii a té se drží. Nikomu nedovolí tuto teorii zpochybnit. Konkrétně u Sfingy je bádání přísně zakázáno. Proč? Podobné je to i s Cheopsovou pyramidou. My dnes již víme, že tato pyramida není čtyřstěn, ale osmistěn. Proč žádná jiná pyramida, nebyla postavena obdobně? Možná proto, že osmistěn je patrný pouze z výšky? A lidé stavěli to, co viděli na zemi a podle toho tvořili kopie, že nestaví přesnou kopii originálu netušili. A tak všechny pyramidy v Egyptě jsou představovány světu čistě jako egyptské pyramidy. Egypt jistě zůstane ještě hodně dlouho tajemným. Nás ale nyní zajímá možná souvislost s Atlantis a ta zde je jistá! Je možné, že ve své době Egypt spadal pod správu Atlantis a právě Egypt bude zřejmě schopen vydat svědectví k naší teorii. Protože je to relativně politicky klidná země vhodná k archeologickým pracím a pod nánosy písku bude co objevovat dalších tisíc let. Pokud to ovšem Egypt povolí a to je nepravděpodobné. Nikdy nedovolí zveřejnit fakta která by potvrdila, že na dnešním území Egypta žila kdysi dávno vyspělá civilizace která spravovala i celou Mezopotámii a velkou část Středomoří. Egypt nechápe, že i tak by zůstal nejdůležitějším místem na světě co se týče archeologických průzkumů. Protože pro archeology z celého světa na vždy zůstane Egypt - Zlatým grálem. Pouhý nepatrný souhrn lokality Středozemního moře. Místo, kam Platón směřoval svůj  popis bájného ostrova. Atraktivní a vyhledávané útočiště mnoha civilizací, různých kmenů a kultur po tisíciletí. Od prvního osídlení se zde vedou války o území nejen migrujících kmenů, ale i války mezi sebou, mezi vlastním národem, město proti městu v jedné říši. A nikdy se již nepodařilo jednomu národu vytvořit tak ohromné a jednotné impérium, které by vládlo po tisíce let celému Středomoří tak jako tomu bylo u Atlantis i když se o to nejedeni snažili. Jediné, co nesouhlasí s popisem učence a představovanou teorii je, že ostrov nebyl ani zdaleka potopen celý a Atlantis logicky nemohla zaniknout přes noc, když její součástí bylo rozsáhlé území daleko do Středozemě. Zničeno a potopeno bylo královské sídlo a jeho ostrov. Moře zalilo velkou část i přístavních měst, zřejmě nejdůležitější centra, která Atlantis tvořila a ve kterých soustředila svou obranu a vojsko s loděmi. Pokud přišla o obranu, přišla i o svou moc. Ztráta byla tak rozsáhlá, že se již nepodařilo Atlantis vzpamatovat. Rozdrobený národ přeživších z Atlantis nakonec sám musel migrovat. Kam se však obyvatelé přesunuli je otázkou. Pokud by tento fakt Platón uvedl jistě by lokalita byla dávno určena. My ale neznáme přesné znění celého popisu, protože autor své dílo Timaios Kritias z nějakého důvodu nedokončil. A tak pro mnohé stále zůstává více otázek nežli odpovědí.

K vyprávění je potřeba i představivost, tu ale máme každý na jiné úrovni. Při pohledu na obrázek se zdá vše srozumitelnější. Proto jsme připravili malou fotogalerii, která mnohé vysvětluje. Popis obrázků je jednoduchý. Vycházíme z aktuální mapy světa, do které je zakreslena lokalita a mapa u které se domníváme, že by mohlo jít o skutečnou mapu Atlantis z doby před 10 000 lety př.n.l. a zjevně i před Velkou potopou. Protože pevnina je viditelně ještě tam, kde dnes moře a například Británie byla ještě součástí Evropy. O jejím zatopení popisujeme na těchto stránkách v jednom z článků - Vyspělé civilizace ztracené v čase. Autorka si trošku pohrála a zjistila, že například při vytvoření přesných poloměrů kružnic  z výchozího bodu domnělého středu Atlantis její kružnice prochází většinou hlavních měst  a významných měst v celé Evropě. Jako první město si vybrala Jerusalem na kružnici se pospojovali další města jako korálky na náhrdelníku. Menší poloměr kružnice potom přenesla na aktuální mapu světa a vytvořila jakousi posvátnou geometrii, když pospojovala body - (body na mapě jsou ve skutečnosti města). Při přenesení stejného poloměru kružnice mezi světadíly Afriky a Antarktidy, tato kružnice přesně vyplňuje vzdálenost těchto dvou kontinentů. Země tak vypadá jakoby byla navržena jedním architektem, který ve svém projektu opakuje záměrně stále stejná čísla. A to se zde zaměřujeme pouze na Evropu. Geometrie není tak propracovaná, autorka pouze zkoušela různé možnosti a to, co zde představuje, je jedna z nich. Za zmínku stojí i fakt, že poloha Atlantis přesně koresponduje se souhvězdím Labutě. O tomto souhvězdí píšeme v článku - Nebeský pták-. Jistě velice zajímavá práce představující zcela nový pohled na možnou existenci nejen Atlantis. 

A nyní již k popisu fotogalerie (po kliknutí na číslo budete přeměrováni do fotogalerie):
1) Na prvním snímku vidíme současnou mapu světa se zakreslenou Atlantis. 2) Druhý snímek je zakreslen opět do současné mapy, aby bylo možno mapy porovnat. Z tohoto nákresu vyplývá, že Atlantis nebyl pouze ostrov, ale poloostrov s ohromnými pevninskými mosty, které spojovaly i světadíly, zřejmě to byl celý kontinent. Velice zajímavé je protínání se kružnic na velmi významných lokalitách. 3) Zákres souhvězdí Labutě do předešlé mapy, které koresponduje s předkládanou teorií. 4) Z výchozího bodu opsané kružnice, které na sebe navlékají hlavní nebo důležitá největší města Evropy. 5) Červeně zakreslené území předpokládané Atlantis. Ve skutečnosti toto území bylo zřejmě rozsáhlejší a sahalo až za Británii a velkou část Afriky (dříve Libye), červená linie značí pouze nejbližší královské území. Platón popisuje rozlehlé pevninské území spadající pod Atlantis o rozloze Libye a Malé Asie dohromady. Tato myšlenka je tedy  reálná. Střed Atlantis zmizel z map a zůstalo z něj jen horské torzo z kterého se po opadnutí vod následně stal nejvýznamnější  poloostrov Středomoří. 6) Zákres teorie do současné mapy. 7) Platón popisuje úrodnou obdélníkovou část atlantské země. Řecké hranice mají obdobný obdélníkový tvar i rozměr doposud. Také popisuje, že velká část Řecka zmizela pod hladinou společně s Atlantis. Další náhoda nebo přesně určená ale námi nepochopená platónská myšlenka? 8) Dávná historie? Do mapy je zakresleno devět čtverců - království devíti kraleviců, desátý byl králem celého kontinentu. Těžko to potvrdíme, ale vyvrátit nemůžeme. 9) Zde autorka představuje teorii s kružnicemi ze kterých vytvořila geometrické obrazce. Černé body jsou reálná současná města. Vytvořený obrazec je jistě zajímavý, ale zvláštní je náhodně použitá kružnice stejného poloměru mezi dvěma kontinenty. Afrikou a Antarktidou, která vzdálenost kontinentů přesně vyplňuje jakoby poloměr byl nějak universální. 10) Soubor map autorka uzavírá vykreslením tohoto vzniklého obrazce z kterého vytvořila jakýsi znak. 11) 12) 13) nejstarší mapy Středomoří. Zde je jasně vidět, jaká byla představa o světě a o Atlantickém oceánu. Atlantis za hranice Země nebyla kam umístit. Také zde můžeme porovnat formování malého průlivu mezi Atlantikem, který se postupně rozšířil do dnešní podoby Gibraltaru. 14) 15) ukázka obalu knihy autorky jejíž teorii zde představujeme. Kniha je připravená k výtisku. 16) Jedna ze stovek sicilských mozaik, které zde popisujeme. 17) Záhadná a tajemná Sardinie a její obří sochy podobající se spíše umělé inteligenci nežli skutečným lidem. 18) Novodobá představa Hérakla a jeho sloupů na Gibraltarském průlivu. Sloupů je ve ve Středomoří nesčetně a mnohdy zdobí i vlajku nebo znak země. 19) Část Jónských ostrovů. Přírodní sloupy, které mohly být také považovány za Héraklovy sloupy. Stojí před vstupem do Řecka a jednoznačně  tvoří jakousi bránu. Teoreticky by toto místo mohlo být známo všem. Korintský záliv tvoří i čistě Řecké moře tedy - Naše moře-. Toto místo se však neshoduje zcela s popisem filosofa. 20) Nádherný obraz od známého malíře W. Turnera, kde zobrazuje Kartágo. Jakoby v dáli nebyla zobrazena pouze sluneční záře. Naproti území dokonalého Kartága se podle naší teorie mohla zrcadlit Atlantis a pohled z protějších břehů by byl asi obdobný. 21) Vyobrazení současného Řecka. Obdélníkový tvar je stále patrný.

Vyspělé civilizace ztracené v čase si žádají své znovunalezení. 21. století bude stoletím objevů a rozluštěním mnoha záhad. Je nutné přepsat historii a přiznat, že vznik vyspělých civilizací musíme zařadit do dob o kterých téměř nic nevíme. Pokud ale tento fakt konečně připustíme, otevře se nám rázem celý archív vědomostí a zkušeností z dávnověku. Měli bychom se od nich učit a vyvarovat se chyb, aby se tento zánik civilizací, již neopakoval. To co se stalo civilizacím ztracených v čase, může potkat i nás. My, pánové tvorstva se domníváme, že to není náš problém, ale realita vypráví o pravém opaku. Příběh lidstva nemusí být nekonečný, jak se domníváme.

„Historie je učitelkou života“   Markus Tullius Cicero (106-43 př.n.l.)

Je Apeninský poloostrov tím místem, které staletí hledáme? Vše nasvědčuje tomu, že patrně ano. Vzniklo zde největší impérium Řím a Vatikán před tím zde vládl národ vyspělých Etrusků. Kolem pobřeží je mnoho potopených a  dokonale zakonservovaných měst, které vykazují dřívější kulturu než římskou. Je zde velmi aktivní tektonická činnost a nejznámější sopky. Mokřady a louky. Pohoří i lesy. Moře a pláže. Termální prameny a lázně. Příjemné klima. A v podstatě dominantní a symbolické  umístění atlantského království téměř ve středu dvou kontinentů, které tato země spojovala. Přístup k moři, ale i k pevnině hluboko do vnitrozemí. Od západu střežící vojenský ostrov Sardinie s tisíci Nuraghy, starověkými tvrzemi a pevnostmi. K čemu potřeboval tento ostrůvek tolik pevností? To nám není doposud známo. Mohla to být vojenská základna Atlantis? Proti nezvaným hostům plujícím od Atlantického oceánu? Dál do Středomoří by se dostávali tyto lodě jen stěží. Bránila jim v tom nejen Sardinie, ale i pevninské mosty Atlantis, které střežilo vojsko, které plnilo funkci celnice a vpustilo pouze domluvené a nahlášené obchodní lodě. Pokud to takto fungovalo, celé Středomoří logicky vzkvétalo a zdokonalovalo se! Nemuselo se soustředit na války, ale pouze na svůj rozvoj.  I možná migrace lidí z jednoho kontinentu na druhý - přes pevninské mosty - tak jak Platón popisuje - souhlasí. Z centra zkázy uprostřed Atlantis se lidé přesunuli dál na pevninu, ale králové již nedokázali obnovit takové jednotné impérium. V každém případě mnohé bylo zničeno zemětřesením a tsunami. Z ohromného území zřejmě zůstala jen kostra pohoří a země zde opět začala vznikat, až po dlouhé době a opadnutí vody. O období mezi 10 000 a 5 000 lety př.n.l. téměř nic nevíme. Pokud připustíme tuto teorii jako reálnou na území, kde kdysi expandovala Atlantis se usadilo a vzniklo následně mnoho velmi vyspělých kultur. Jakoby se celá prastará historie chtěla opakovat. Na celém světě nenalezneme takovouto lokalitu. Z této části světa se následně formovala budoucí Evropa. Atlantská celnice chránila celé území před nežádoucími vpády cizích vojsk a kmenů. Po zničení této překážky následoval nekončící boj o území a majetek všech zde žijících národů a jejich postupný pád. Z historických zdrojů víme, že útoky z moře Mořskými národy byly pro mnohé východní civilizace fatální. Za nejvyspělejší a nejstarší zde žijící národ považujeme Řeky. Nakonec i současné hranice této země opisují obdélníkový tvar. Popsaná Platónem obdélníková část Atlantis koresponduje s lokalitou a shoduje se s částečně zničeným a potopeným Řeckem v dobách, kdy živel měl zničit i Atlantis. Řecká kultura sahá daleko do minulosti a není vyloučeno, že právě oni jsou potomky této pradávné civilizace. Řekové část Apeninského poloostrova ve své době i kolonizovali. Nakonec i egyptští kněží si vybrali právě potomka Řeků k předání zprávy o Atlantis, kterou střežili 9 000 let. Proč asi? Odkud přišli tito kněží, když Egypt se formoval teprve před 3 000 lety př.n.l.? A kde ukrývali tuto zprávu, když údajně na Zemi ještě nic nebylo? Solón však zprávu nezveřejnil a tak jeho zápis zůstal ležet a čekal na svůj čas další téměř století. Až filosof Platón toto prastaré poselství zpracoval a představil veřejnosti. Nikdo jeho vyprávění však nevěřil a Atlantis se stala mýtem. Jen díky tomu ale tato informace nezmizela v hlubinách času a celých 2 600 let se lidé snaží tuto záhadu rozluštit. Pokud by neměla být Atlantis znovuobjevena a potvrzena - učenci a kněží by informace o ní střežili na věky. Je opravdu možné, že jsme po celá tisíciletí místo poloostrova hledali lokalitu potopeného ostrova v rozlehlém oceánu a moři a to do slova po celém světě? A je opravdu reálné, že to není nikde v kronikách Apeninského poloostrova zaznamenáno? A nebo se jen špatně díváme? Všichni víme, že městský stát Vatikán v Římě vlastní ohromné archivy až 38 km dlouhé, se starověkými záznamy z celého světa. Proč tyto záznamy nejsou v muzeích, aby se o nich lidé mohli dozvědět, prohlížet si je a vzdělávat se z nich? Co za tajemství se skrývá v kilometrových regálech přeplněných artefakty a spisy? Naše minulost? Dozvíme se někdy skutečnou historii lidstva, dříve nežli opět zmizíme z povrchu zemského? Jedno je jisté - pokud by se v archívech nacházelo to, co všichni víme a známe, to co nás učí ve školách, nebylo by to přísně střeženo a utajováno. Z jakého důvodu vůbec tento archív existuje a pro koho?

Autor: Tým vyspělé civilizace ztracené v čase
Zdroj: vyspele-civilizace-ztracene-v-case

Sdíleno s laskavým svolením autora

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě