Zdroj štěstí ve vědomí Boha...

datum 10. 11. 2019

Stále toužíš po štěstí a nemůžeš opravdově procítit jeho neomezený, nekonečný proud radosti? Jako bys nemohl otevřít dveře od pokladů naplno.

Schoval jsi tvář před sluncem a jsi k němu otočený zády. Tehdy máš před sebou chmurné dny plné smutku a nespokojenosti. Osvícený kruh nad hlavou zastřel stín a prosvěcují jen zrníčka Poznání slunečního svitu. Kam jsi až musel zajít a jakými klikatými cestami hledal těžce zkušenost uvědomění si sám sebe. Skutečného, ničím nesvázaného, svobodného „Já jsem“.

I kdyby Tebou zmítaly bouře a svět hořel, věř, že v niterném tepu je skutečná pohádková říše s ryzím zlatem. Nadechni se z plných plic, postav se odhodlaně intenzivnímu světlu čelem a sviť naplno soucitem srdce. Ryzí korunka nad hlavou se zaleskne září průzračného Vědomí v Božím šatu. Tak vypadá květenství bytosti v Poznání všech perel života, kdy srdce zpívá hlasem šeptajících rozkvetlých strání a rozplývá se štěstím, v jehož prožitku se dotýkáš částeček nekonečného prostoru Boha. Uvědomuješ si lechtající vibrace slov, vtahující Tě do svého domova, kde to tak dobře znáš a jsi šťastný?

Nenech si vzít vzácné poklady Zdroje briliantového Vědomí. Pobývej v jeho blízkosti a laď svoji harfu na tichou melodii. Nabádám Tě k pouti za neomezenými možnostmi prostého uvědomění. Pojď již domů, nemusíš roky meditovat, stačí jen málo ke Tvému štěstí. Tak málo, že mysl v této chvíli povstává, protože v tichu není její místo na slunci.

Naslouchej a ulož svoje myšlení do voňavých květů luk a vyzrálých strání Pozemského Ráje a jen si uvědomuj tichý Zdroj v sobě, který si je vědomý myšlenek a všeho, co jím prochází. Nevyvíjej nátlak, jen se v tichosti odevzdej tomuto bezmyšlenkovému poli zázraků uprostřed svého hlubokého snu. Květina vyrůstá slabá, nevinná a křehká. Pro tuto jemnost je zranitelná, ale jedině tak může růst, rozpínat svoje křídla a rozplynout se v božím dechu. Sílí a dozrává do výšin plně odhalená a odevzdaná Světlu z Nebes. Vznešený pták na nebi může zrcadlit v Pozemském Ráji nikdy nekončící, povznesenou krásu Vědomí i čistotu duše a zpívat píseň o bezbřehém, prázdném a přitom tak naplňujícím prostoru. Pojď a dotýkej se andělskými dlaněmi jeho klidné, neomezené a tiché hladiny. Čisté Vědomí se třpytí Prázdnotou. Může být zastřeno jen mlhou neuvědomělého pohledu na myšlenkové pochody vnímání citů, chutí, zvuků, vjemů. Okouzlily zamotané klubíčko mysli natolik, že jsi zapomněl na prapůvodní esenci šťastného života. Jakmile jednou spočineš v tiché chvějící se vibraci kalichu bílého květu, navracíš se stále znovu a vědomě po špičkách, abys ničím nezahalil její průhledné ticho. Tehdy jsi šťastný.

Do prostoru Boha můžeš vstoupit, když se stane tělo uvnitř lehké jako pára nebo jemné jako načechrané peříčko připravené s prvním závanem větříčku vzlétnout. Uvědomění si božství, čirého Vědomí v sobě nebylo nikdy ztraceno ve vodách světa, nezmizelo v divotvorné zemi, jen jsi ho nevědomě přikryl závojem tmy. Být si vědomý „Já Jsem“ zůstává stále stejné a neměnné jako symboly letu na bílých perutích nebo tenké ševelení letících ptáků na otevřeném nebi. Kráčejí s Tebou ruku v ruce do brány Nového Věku skutečného uvědomujícího si prožitku čirého Vědomí. Lehounké krůčky s hravým vánkem ve vlasech, bez úsilí nadnášený křehkou vibrací v symfonii tance průzračných rukou Boha, to vše si uvědomuješ s hořící svíčkou zářivého zraku.

Přes všechny životní zkušenosti a poznatky rozvíjíš otevřené diamantové pole Poznání. Změnou pohledu můžeš prožívat tyto nízké stavy vědomí daleko lehčeji a s nadhledem. Jakmile ukotvíš soucitem srdce ve Vědomí Boha, přilétnou bělostní andělé a zasypou Tě celého ze všech stran květinami štěstí. Otevíráš bílý, nepopsaný list papíru, na němž je neviditelným písmem psáno: „Vítej v domově své duše a Rajské zahradě na Zemi!“ V podporujícím světelném hnízdě vyšla šťastná hvězda Tvého hlubokého snu, prozářila mysl a přinesla „Poznání neboli Věd-om-í božského Bytí. Leť s jeho paprskem ohromné záře přímo k srdci. Plakej a věz, že slzy jsou v srdci soucitem opředená slova milosrdenství, probouzející slávu boží ve světě. Spoj svoje ruce do modlitby a koupej mysl v prosté esenciální podstatě Bytí.

Jak dlouho jsi šel a hledal to nejcennější, abys stále jen ztrácel a se skloněnou hlavou kráčel zdrcený světem za jiskrou svého štěstí. To, co hledáš bylo v Tobě vždy, nikdy neodešlo, ničím neovlivněné, nekonečné Vědomí. Jen tak proplouvá a jeho čisté proudy poznáváš jen tehdy, když hluboce spíš nebo si uvědomuješ ve chvílích odevzdanosti Přítomnost něčeho hřejivého a příjemného. Tehdy omývají mysl a vibrační blažený stav Tě navrací k podstatě Bytí. V těchto chvílích i v pomlkách mezi řádky máš možnost proplouvat skulinkou k jeho záři, kterou vnímáš jako pohodu, naplnění a štěstí. Proč si nedovolíš zůstat v jeho tichém proudu a poznat více o sobě?

Nalaď se na hladinu tichého bezbřehého přístavu. Nechej svoji upjatou pozornost zaměřenou na celou armádu stále se měnících myšlenek, vnímání, pocitů zvolna usnout a vrátit se do Zdroje Boží přítomnosti, svobodného pole průzračného Vědomí, Zdroje šťastného života. Nejblíže jsi k němu ve vibracích uvolnění, hledící Zdroji Vědomí přímo do oken. Rozezvučená struna jeho nástroje promění celý život v lehkost Bytí a dochází k souznění, pokoji, blaženosti, radosti. Jsi ve víru objímající lásky s prožitkem skutečné čisté krásy. Vědomí obsáhne vše a září jako slunce nad obzorem skrze hlubinu moře, mysl i hmotu. V těchto chvílích máš chuť něco tvořit, psát básně, projevit jeho odraz na hladině vod světa. Chrám je zčistajasna naplněný vším a přetéká do světa. Nepotřebuješ nic a vše jde k Tobě.

Jsi tichým a přesto jsi slyšet jako ozvěna do všech stran. Jsi blikající pochodeň a přesto záříš jako maják ve tmě. Nejsi nic a přesto vše. Pozvolna vyplouvají skutečné zázraky vesmíru pro všechny, kteří chtějí žít skutečnou pohádku tajemstvím opředené duše. Denně jsi vstával a žil automatickými, naučenými vzorci s kudrlinkami příčesů. Odstřihuj vše, co drží Tvoji bolest pevně v drápech nízkých myšlenkových forem. Je to jen stín mysli jako břemeno na zádech, vytesané do skály silou utrpení. Stojíš na druhém břehu smutný a jakoby život unikal z vyhaslého chrámu. Je to proto, že upíráš svoji pozornost na vnímání, city nebo myšlenky. Stáhni se do ulity ze světa klamu a jdi domů k Božímu Zdroji. Jen lidská mysl dokáže rozčeřit vodu a rozbít celistvou plochu povrchním bláznovstvím. Vše, co protéká v blízkosti mysli je Ti známé a přečtené jejím frekvenčním jazykem stejně jako všechny možné oddělené objekty, probouzející přízemní energie negativních vzorců.

Už jsi dlouho trpěl, chytni se lana Naděje a nepouštěj se. Dovol si změnit spirálu rozpínání do falešného světa směrem dovnitř a dívej se na vnitřní svět sluncem svého Vědomí. Vše vysoké v sobě nese zkušenost nízkého. Malé nemůže mít rozhled do všech stran, i když je ukotvené v Zemi. Je příliš přízemní a nedohlédne daleko. Moudrý člověk otevírá okna svého dne, když nevědomý spí. Proč bys měl jít dále s bolestí, když si můžeš na ni svítit lucernou naplněného srdce Vědomí. „Dítě, zrozené z Boží lásky, máš ve svých rukou otevřenou cestu k životu v blahobytu spolu s kvetoucím srdcem v plynoucí záři nekonečného, vševědoucího prostoru.“ Přijmi a vztáhni svoje dlaně k nebi. Světelná Boží ruka se dotýká něžně a láskyplně konečků prstů a je vodítkem směru k hojnosti a blahobytu. Překroč svůj stín a koupej tělo v řece božích zázraků. Pohledem vzad se držíš v kleštích, vytesaný do tvrdé skály jen Ty sám, odvrácený od Pohádky Ráje. Řinoucí se světelný třpyt Vědomí je tady stále a vždy byl, jen příliš tichý v ruchu a rychlosti světa. Otoč se, změň úhel pohledu, nastav tvář i srdce louči světla, lehounkého jako matčino pohlazení.

Vibrace tepla, něhy, povzbudivé podpory probudí jaro zalité vůní lásky. Vše začne rašit, kvést i plodit. Pohon k vědomým prožitkům a stálý Zdroj svého štěstí máš uvnitř posvátného chrámu. Běž do nejhlubšího proudu v sobě, který stahuje mysl do neznámých hlubin Prázdnoty a uvolnění. Ke každému zámku se najde klíč a nemusí být násilím páčen. Dveře otevírají samy zámky prostřednictvím uzrálých zkušeností. Stáváš se zvěstovatelem a plamínkem Naděje k Rajskému životu na Zemi. V jeho zlatavých krůpějích proléváš tělo i mysl každý okamžik. „Jsi Bůh Země a ve střípcích jedinečnosti tvoříš zrcadlo nového světa modré Země Avatarů.“ Předeš nové možnosti z nebeských krajek světla Věčnosti a uvědomuješ si, že ve Vědomí Boha je Tvůj skutečný domov.

V nitru se rozléhá líbezný hlas: „Koupej se v mém objetí, jen nezapomeň, že emoce jsou pomíjivé myšlenkové formy. Mohou Tě zalít jako záplavy světa." Každý, koho potkáš je zkušební myšlenková forma, projevená jednotným Vědomím Boha. Cestou Poznání vybrousíš svoje hrany a záříš jako uvědomělá bytost „Já jsem". Pozoruj svůj dech, ztiš vnímání okolního světa, stáhni svoji pozornost dovnitř. Nechej ji spočinout ve vlnách vyplavujících lásku, soucit, pocit štěstí. Ulehni do peřinek naplněných bílým peřím s jasnou oblohou třpytu Prázdnoty a nechej se hýčkat. Uvědomuješ si Jednotu přítomné chvíle v zastoupení prožitků ticha, pokoje, uvolnění a splynutí? Ochutnáváš a sdílíš s ostatními to, co máme a vždy jsme měli všichni v sobě - beztvarý přístav Bytí bezrozměrného Vědomí.

Nechej se unášet řekou Života a běž do svého nejhlubšího snu naplněného Věčností, ulehnout do láskyplné kolébky Slunce. Příst tiše nitky z paprsků snů nejhlubšího přílivu. Vědomí problikává oknem duše v podobě hvězd a prosté krásy. Prosvětluje a rozšiřuje jeho světlo do nekonečně otevřeného nebe, v němž se tělo zcela rozplývá. Na jeho pozadí se probouzí a vynořuje stav podobný spánku po usnutí, snění ovlivněné rozumem. S každým ránem nebo chvílí vstává s novou tváří a novým světem.

Vkročil jsi do vibračního pole černých můr bílého dne. V tomto prostředí zažíváš všechny myslí potlačené, ale i stresující stinné emoce bdělého stavu. Nezpracované situace se opět vynořují jako vlny příboje a v iluzorním stavu mysli vytvářející objekty, s nimiž se v nízkém stavu vědomí svým tělem řízeným myslí identifikuješ. Zkus se podívat opačným směrem poutě od vytvořených iluzorních energií mysli až ke studnici stále více průzračnějšího Vědomí. Uvědomíš si prožité zkušenosti neohraničeným pohledem vibrujícího diamantu Věčného Bytí. Pouť z mysli do srdce uvědomění si „Já jsem“ je směr, který jsi tak dlouho hledal.

Nyní máš návod, jak lehce pojmout bez složitě předkládaných technik prosté Bytí a jednoduše projít branou hlubokého snu do jednotné sítě Boha.

Tělo a Svět jsou pomíjivé. Jednoho dne se rozplynou a zůstanou po nich jen zbytkové, nezpracované částečky pozastavené mysli. Pokud Mistr v nás probudil Světlo v nitru naplno a neexistuje ani špetka mysli, rozplyne se v Boží koupeli Věčného přístavu duše čistého Vědomí, kým ve skutečnosti jsme a vždy jsme byli. Jestliže zůstávají nezpracované zbytky mysli, pokračují do dočasného světelného přístavu v náruči Vědomí Boha, než vyslaná myšlenka vytvoří nové tělo a svět. Celý proces se odehrává v nás ve stále se měnícím proudu Života. Každý okamžik je zrozením a smrtí. Sám si volíš úhel pohledu na život a jeho svět. Zrozený motýl zdobený boží krásou je svým životem až po ulehnutí v hluboký spánek zakuklením symbolikou stále živoucího pramene Věčné existence.

Ve Vědomí Boha je obsažený celý obraz Vesmíru, z něhož vynášíš celistvý pohled panenské čistoty na světlo světa. Cítíš, jak jsi nadnášený? Pojď a podej mi ruku, vzácný dar lidského citu, kterým můžeš vyjádřit něžný andělský dotek. Láskou protkaný soucit povznáší šlechetnost lidského ducha. Džbán naplněný perličkami skutečného pochopení propojuje cit srdce a světelný mozek s Vědomím Boha v jeden kolující oběh průzračných drah celého vesmíru, řízený Zdrojem všech informací.

Tak jednoduché Poznání „Já Jsem vševědoucí Vědomí“ Tě zbavuje tíhy světa. Ozářený proudem Milosti můžeš procházet rozkvetlým sadem a všichni vědí, kdo jsi. Dotýkáš se beze slov třpytu srdcí všech hledajících. Ryzí klíček otevřel sám nový život naplněný prapůvodní esencí zářivého prožitku nepomíjející krásy duše, rozvinuté v Květ Života. Tím, kdo vstoupil na práh nového světa je uvědomění si, že Ty jsi tou krásou, láskou, boží nádherou, vzácným pokladem lidstva - nekonečným tichem Vědomí. Proto ztiš svůj hlas a v kolébce Života najdeš ryzí Zdroj, který odhaluje roušku pohádkového tajemství o Pozemském Ráji duše.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico