Vše – bez výjimky – podléhá vesmírným zákonům. Jestliže se jim vědomě otevřete a porozumíte jim, stanete se opravdovými mistry. Starají se ve vesmíru o řád a podporují jeho vývoj. Díky nim mají cykly stejnou strukturu a na každé úrovni probíhají odpovídající procesy. Naučte se porozumět mikrokosmu a své znalosti uplatněte na úrovni makrokosmu. Porozumějte neviditelným duchovním zákonům a nalezněte v nich odpověď na vše jsoucí.

Až pochopíte souvislosti, váš duch se pozvedne a překoná omezení své tělesnosti. Existuje sedm vesmírných zákonitostí, jež jsou spojené se sedmi tvůrčími božstvy cyklů a dimenzí. Mají vždy dvě strany – negativní a pozitivní. Nechápejte to však jako výraz jakéhokoliv hodnocení! Vaším úkolem je usilovat v sobě o dokonalost. Je to váš cíl, i přestože nic nemůže být dokonalé. Rozhodující je pokrok duše. Pak se skutečně osvobodíte a můžete tyto zákony využívat radostně a v harmonii. Hledejte v sobě vždy věčné Bytí, neboť pouze tak dosáhnete světla moudrosti. Poznejte, že v&sc aron;e existující je – bez ohledu na způsob či formu svého vyjádření – součástí Celku, všeho ostatního, a podléhá zdánlivě neviditelným zákonům. Nyní vás zasvětím do praktického použití těchto principů a pomohu vám je hlouběji pochopit. Mnozí z vás je již znají, avšak stále vám dělá potíže je smysluplně uplatnit v každodenním životě. Na příkladech vám ukážu, jak jim můžete lépe porozumět a jednoduše využít v praxi.

Opětovně si tyto řádky pročítejte a pokuste se je sladit se svým životem. Otevřete své srdce i svého ducha, abyste je pochopili a mohli využít v každém přítomném okamžiku. Zacházejte vědomě se svou energií, a především se při svém konání neustále pozorujte.

Umění uplatňovat univerzální zákony v hmotě se trénovalo již ve starých školách moudrosti. Jejich dokonalé ovládnutí bylo cílem každé bytosti lidské rasy. I tehdy to trvalo dlouho, proto vás prosím, buďte k sobě shovívaví a trpěliví. Nebojte se případných nezdarů a pěstujte si lásku ke svým každodenním duchovním výtvorům. Postupně začnete chápat jejich působení a dosáhnete opravdového mistrovství.

Obraťte nyní tvář k makrokosmu a přijměte tyto vědomosti od Pratvůrce všeho bytí. Tento ryzí a mocný Duch je stvořil jako řád na všech úrovních, aby se on sám na nich zakusil, a vyvíjel se dále. Využívejte tyto zákony pro sebe a staňte se opravdovými mistry. Ať se tak stane!

První zákon je zákon produchovnění. Je velmi prostý a nepotřebuje zdlouhavých komentářů. Vše, co existuje, je ryzí Duch. Z něho se rodí vše, jak ve velkém, tak v malém. Veškeré bytí je Duch. Nejdříve hmotu vytváří a poté se v ní realizuje. Duch je nejmocnější nástroj ve vesmíru. Bez něj by nic nevznikalo ani neexistovalo. Je všudypřítomný a věčný.

Vše je čistý Duch. Tvoří hmotu i všechny děje a procesy bytí. Nic není stálé a neměnné; Duch vytváří vlastnosti i vnější strukturu věcí. Zdánlivá pevnost je jenom iluze. Vše se skládá z drobných, rovnoměrně se pohybujících částeček, které tvoří základ každé manifestace. Každá částice v sobě obsahuje mužský i ženský aspekt, negativní i pozitivní pól. Tento princip pohlaví je ve všem existujícím. I čistě duchovní úroveň je vytvořena podle tohoto principu. Prvotní zdroj, čili úroveň Počátku, je rovina ryzího produchovnění i rov ina působnosti do všech sfér bytí. Na úrovni vznikání se manifestuje a projevuje účinek toho, co vzniklo jako příčina v ryzím Duchu. I zde působí obě duální energetické formy. Na jedné straně energie prapůvodu, ducha, příčiny, čili mužská negativní, a na druhé straně energie vznikání, vývoje, hmoty, účinku, tedy ženská pozitivní.

Nicméně na úrovni Ducha, Prastvořitele, jsou obě tyto formy projevu sloučené a tvoří jednotu. Je třeba je i chápat jako jednotu a nehodnotit je. Neboť jedno nemůže existovat a fungovat bez druhého. Všechno je jednota, třebaže má i různé projevy. Za nejrozličnějšími odstíny bytí se ukrývá stejný princip – bez ohledu na to, jedná-li se o působení, příčinu, nebo o vznikání, účinek.

Na této úrovni jsou oba projevy v harmonickém souladu a jednotě. Nejsou zatím oddělené, ačkoliv z nich tady vznikají obě energetické formy. I zde působí princip pohlaví, ale je sjednocen energií produchovnění. Vše je tu vzájemně propojené a vytváří se tu veškeré reality vesmíru. Možná se vám to zdá složité, avšak oprostěte se z omezení svých myšlenek. Jednoduše si osvojte představu, že všechno se skládá z drobných, až extrémně malých mini-částeček a podléhá vibracím, jež vytvářejí jak vaše manifestace, tak i proces vývoje vaší duše . lnu, vše je čistá vibrace extrémně malých mini-částeček, z nichž vzniká vše. Nic není strnulé a nepohyblivé. Dokonce částečky, které kmitají velmi rychle a které dělají dojem, že stojí, jsou v neustálém pohybu přesně jako ty, které kmitají pomalu. Tento princip je vlastní všem vibracím, jež mají svůj původ v rovině produchovnění. Nic nestojí, vše kmitá, bez ohledu na to, na které úrovni bytí se projevuje.

Vše, co pramení z roviny Ducha, vše jsoucí, existující,  představuje úroveň vznikání. Tvoří ji čistá vibrace nejmenších částeček majících v sobě princip neboli zákon pohlaví. Jedná-li se o princip produchovnění, princip pohlaví, vibrace nebo shodnosti, na této úrovni jsou všechny formy projevu ustálené a je mezi nimi rovnost. Odtud se tyto principy vysílají do všech ostatních úrovní; a jejich struktura je na všech úrovních tatáž.

Napříč všemi úrovněmi bytí podléhají tyto částečky konstantním principům a strukturám, i když se různě projevují. Jsou stejné – ať na úrovni mikrokosmu, či na úrovni makrokosmu. Síla Prvotního zdroje stvořila vše, co existuje; a vše má původ v tomto duchovním počátku. Tak, jak Božství, jež je nám otcem i matkou, tvoří ve velkém, tak tvoří podle principu shodnosti i reality bytí každého z vás; neboť veškerý život jsou jeho zhmotněné individuální projevy bytostí na cestě zkušeností. Jelikož všechen život je výrazem zakoušejícího se Jednoho. Jak v e velkém, tak v malém; a naopak. Vše podléhá jednomu, opravdově platnému základu, neboť vše existující je výsledkem aktivity mocného Ducha. Jestliže to poznáte, pochopíte a uvědomíte si to, pak jste udělali veliký krok k moudrosti. Použijete-li tento zákon pro sebe, stanete se mistry prostoru a času. Zapamatujte si zákon produchovnění a podle toho, jak jej pochopíte, jej využijte v souladu s dalšími zákony. Jakmile pro sebe všechny tyto principy přijmete, otevřete se a budete je vědomě využívat v každodenním životě, naplní vás lehkost bytí a nekonečná svoboda ducha. Zákon produchovnění vyplňuje prostory vesmíru poznáním a životem, a iniciuje tak skutečný růst. Aplikujte jej pro sebe – a stanete se mistry nad světem hmoty. Dopřejte si přitom potřebný čas. Probuďte v sobě poznání, že vše vzešlo z Ducha a přetrvá až do konce všech dní. Ať se tak stane!

Druhý zákon je zákon shodnosti. Podívejte se na mikrokosmos a makrokosmos – zde je ukryto pravé poznání. Jak ve velkém, tak v malém, jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek. Všude najdete analogické struktury a procesy. Ačkoliv se děje odehrávají v různých dimenzích, v rámci daného cyklu je jejich struktura stále stejná. Vše je součástí celku a vše patří k sobě. Vědomí se rozvíjí do různých úrovní bytí a každá bytost má svůj osobitý výraz. Je nepodstatné, na jaké úrovni vědomí se vyjadřujete; vše je rovnocenné a mimo jakýchko liv hodnotících kritérií.

Vesmírný řád nezná rozdíly, neboť to by již znamenalo rozčleňování. Neexistují zde ani myšlenky, ani činy, které by se srovnávaly. Vše slouží procesu uvědomění Celku, Prvotního zdroje, Prastvořitele, matky-otce Božství. Pochopte hloubku těchto výpovědí na mnoha příkladech ve vašem každodenním životě. Pokud si tuto moudrost uvědomíte, projeví se ve vaší realitě. Vše, co pochopíte v malém, můžete použít i ve velkém.

Najdete-li odpovědi v malých světech, můžete je uplatnit i v těch velkých. Prozkoumejte to svým srdcem, najděte v tomto principu systém a dospějte k opravdové moudrosti. Až ovládnete svoji realitu, pochopíte a ovládnete rovněž procesy, které se odehrávají na úrovni makrokosmu. Pochopíte-li působení tohoto zákona, najdete vždy ve svém nitru srozumitelné a prosté odpovědi. Jako první se naučte rozumět svému tělu a své skutečnosti. Naučte se vědomě uplatňovat svůj tvůrčí potenciál! Když jste toto zvládli, postupte o krůček dále a využijte tyto poznatky ve smyslu principu shody. Uvědomíte si poté, jak je vše jednoduché a dokon alé; a toto vědomí prosákne celým vaším bytím.

Najděte v sobě klíč a použijte jej. Od tohoto okamžiku se přestanete cítit osamoceně a odděleně od Celku či přestanete hledat odpovědi ve vesmíru. Pochopíte totiž vše, dospějete k hlubokému míru a moudrosti. Obdarujete se tak sami vůbec největším dárkem, neboť zjistíte, že všechny odpovědi již nosíte v sobě.

Chcete-li pochopit vesmír, použijte princip shodnosti. Odpovědi naplní vašeho ducha a vy se stanete opravdovými mistry tohoto zákona. Vězte, že vesmír podléhá jistému řádu, díky němuž se vše udržuje v rovnováze. Tento řád a neměnná struktura všeho, co existuje, to je vesmírný zákon. Začněte se na něj vylaďovat – a stanete se harmonickou jednotkou Celku. Potom splynete se vším, co jest.

Třetí princip je zákon vibrací. Vše kmitá, je v pohybu. I částečky bytí, jež jsou zdánlivě v klidu, neustále rovnoměrně kmitají. Vibrace ducha jsou tak silné, až to vypadá, že se nehýbe. Rychlost kmitání ovlivňuje vlastnosti hmoty. Silou svého ducha můžete snižovat nebo zvyšovat její frekvenci. To je umění práce s hmotou. Až si osvojíte tento zákon, budete moci měnit její vlastnosti.

Vědomou silou ducha můžete ovlivňovat i přírodu. Pamatujte, tyto znalosti nikdy nevyužívejte v negativním smyslu anebo s účelem někomu škodit – pak by přišel na řadu princip příčiny a následku a situace by se vám vrátila v zesílené intenzitě. Nic neujde bdícímu oku tohoto zákona! Cokoliv děláte, čiňte s láskou, abyste totéž k sobě přitahovali.

Tento princip můžete využít rovněž k uzdravení vlastního těla. S pomocí ducha lze mě nit frekvenci negativních částic na pozitivní. Pokud ve vašem těle vyvstanou určité disharmonie, vědomě tento princip uplatněte a pozměňte frekvence vaší schránky. Pokud je tělo nemocné, spojte se nejprve se svou duší a začněte se svým tělem komunikovat. Najděte nejdříve příčinu svého utrpení a potom změňte mocí svého ducha vibrační frekvenci, a tím disharmonii. Dříve se tyto znalosti vědomě uplatňovaly, kdykoliv se vyskytly nějaké obtíže. Schopnost léčit byla v době Atlantidy běžná. Uchovala se a byla praktikovaná i po atlantsk& eacute; katastrofě v chrámech moudrosti, jež byly postaveny po zániku Atlantidy.

Tyto vědomosti byly důležitou součástí duchovní alchymie a žité moudrosti těch dob. Díky ní mohly bytosti lidské rasy ovlivňovat počasí, působit na přírodní katastrofy nebo měnit vlastnosti hmoty i vlastního těla. Mudrci využívali princip vibrace k vědomému ovlivňování všech dějů hmotné úrovně. Oba zákony se aplikovaly s využitím jistého geometrického vzorce, výsledkem čehož poté byla žádaná manifestace.

Atlanťané se v chrámech učili transformovat a transmutovat staré na nové pomocí vědomí. Podle dosaženého stupně obdrželi krok za krokem vyšší zasvěcení. Toto umění si neosvojili během krátké doby. Adept musel nejdříve vnitřně i navenek dozrát. Až pak mohl poznatky uplatňovat v praxi.

V chrámech vyučovaná moudrost měla sedm stupňů mistrovství. Po úspěšném výcviku byl žák zasvěcen do odpovídající chrámové energie. Každý z chrámů byl totiž naplněn frekvencí stupně, jehož měl uchazeč dosáhnout. Zde měl možnost vyzkoušet si svoji dovednost a přizpůsobit ji příslušné frekvenci.

Adepti těch dob byli na oněch místech láskyplně zasvěcováni do umění duchovní transformace materie; a trávili zde několik týdnů. Prvním předpokladem bylo zvládnutí poznatků o vědomé manifestaci. Nejdříve studovali různé kvality hmoty. Poté toto vědění propojili s praktickým využitím vědomé duchovní síly. Krok za krokem zušlechťovali své schopnosti v transformaci frekvencí, přičemž využívali zákon vibrace v kombinaci se zákonem produchovnění a pohlaví, až v tomto oboru dospěli k vrcholné zkoušce s praktickým využitím. Geometrické struktury a energetické prostory chrámÅ ¯ zasvěcení byly příhodnými místy k osvojení si těchto dovedností.

Jednotlivými stupni museli studenti projít v jistých časových obdobích. Nicméně délka učení nebyla pro úspěšné završení rozhodující, podobně jako cesta, již si adept zvolil. Všechny cesty vedoucí k hluboké a praktikované moudrosti jsou rovno cenné. Důležitý je cíl, nikoliv stezka, již si zasvěcenec vybere.

Pouze růst duše má význam, nikoliv rychlost či cesta. V současnosti nejsou na planetě Terra chrámy, jež by vás mohly ve vašem vývoji podpořit. Avšak i s možnostmi, které máte k dispozici, můžete dojít k opravdové moudrosti. Tu díž vás prosím, přijměte a uvědomte si nejprve toto učení. Pak dovolte, aby se ve vašem duchu rozhostil klid. Poté si hrajte s tím, co jste pochopili – a začněte s maličkostmi. Postupně pozitivně ovlivňujte a měňte věci i okolnosti kolem vás.

Seznamte se nejdříve se silou vašeho ducha; a pozvolna se v poznávání vylepšujte. Až poznané přijmete a do hloubky pochopíte, můžete začít měnit frekvenci. S tím byste měli začít samozřejmě nejprve u sebe. Dokážete-li změnit svoji vlastní vibrační frekvenci, budete moci mě nit i frekvenci jiných bytostí, situací a okolností v hmotné rovině. Pamatujte však: Toto vědění se smí využívat jenom v pozitivním smyslu! Nikdy se nenechejte svést nízkými pohnutkami! Nejenže si přivoláte rezonanci zákona příčiny a účinku, ale začne se snižovat a zpomalovat i vaše vibrační frekvence. Tato cesta nevede do vyš&sca ron;ích dimenzí! Kvalita manifestací – bez ohledu na to, co se rozhodnete manifestovat – vždy závisí od kvality a povahy energie duchovní síly, jež vibraci způsobila. V zásadě neexistují nevědomé manifestace, ačkoliv si to ve vaší realitě myslíte.

Manifestace tvoříte takřka vesměs podvědomě. Umíte si představit, jak se báječně tvaruje hmota, pokud silou ducha pozvednete své tělesné vibrace? Umíte si představit, že silou ducha dokážete vědomě ovlivnit jakoukoliv vibraci, včetně těch vašich? Že můžete změnit frekvenci, kmitočet vašich buněk, a tím i kvalitu svého těla? Že vyladíte silou svého ducha jakékoliv tělesné disharmonie, nasytíte-li vaše jemně vibrující částečky vyvažující energií? Umíte si představit, že máte tyto schopnosti? Uvědomujete si, že je můžete kdykoliv použít? Všímejte si v sobě těchto nejmenších částeček — a transformujte si lou svého ducha jejich strukturu, kvalitu a vibrační frekvenci. Dosáhnete tak skutečného mistrovství a svobody na hrubohmotné úrovni. Osvoboďte se od rigidních, pevných, neohebných struktur myšlení a vnímání, zaměřte svoji pozornost na nejmenší částečky ve vašem těle. Nejste pouze to, co vnímáte zvenčí. Nemáte jen vnější podobu, ne. Skládáte se z drobných úžasných částeček božské vibrace, jež bez výjimky poslouchají rozkazy vašeho ducha. Prvotní zdroj se projevuje ve všech dimenzích bytí prostřednictvím této úžasné a neustálé vibrace; a jeho struktura je patrná ve všem jsoucím.

Vše podléhá principu vibrace. Kmitající částečky se řídí principem pohlaví a duality. Všechno v této kouzelné symfonii obsahuje pozitivní i negativní částečky, mužskou i ženskou strukturu. Pomocí těchto principů se vše snoubí v dokonalé jednotě. V praktickém využití může toto poznání mě nit povahu vibrace, hmoty a polarity. Praktické použití těchto zákonů může způsobit skutečné zázraky a přivést vás k opravdovému mistrovství.

Zbavte se moci rozumu a soustřeďte se na neomezenou moc svého ducha a jeho tvůrčí síly. Soustřeďte se na možnosti, které ve vás dřímají. Použijte je v přítomném okamžiku, tady a teď. Staňte se mistry alchymie – a zažijete divotvorné věci. Hmotu lze měnit silou ducha! Vyladíte tak ve svém těle veškeré disharmonie, ba dokonce můžete své tělo i vědomě omlazovat! Hledejte a objevte přístup k pokladu, jenž nosíte v sobě. Osvojte si a praktikujte toto vzácné učení!

Vše, co přijmete jako platnou skutečnost, se okamžitě a bez výjimky manifestuje ve vašem nitru i v okolní realitě. Uvědomte si to a používejte vědomě svoji tvůrčí duchovní sílu. S těmito poznatky můžete mě nit kvalitu a frekvence vibrací – jste schopni přetvořit cokoliv. Je to všudypřítomný zákon, který čeká pouze na toho, kdo jej objeví a použije! Probuďte se, úžasné bytosti! Tyto síly dřímají ve vás! Vy je však nepoužíváte ani vědomě, ani dokonale.

Vše, co jest, sestává z kmitajících částeček ovlivnitelných duchem. Jste schopni si představit, že využitím tohoto principu můžete změnit vibrace všeho jsoucího? Tato dovednost byla živou a každodenní součástí moudrosti zašlých dní. Vědomosti se nehromadily, ale předávaly se dále. Moudrost ani nelze hromadit či ukládat. Její energie by měla proudit a být dostupná všem bytostem. To je velmi důležitá zásada. Prosím vás, žijte podle ní, neboť pochopíte-li tento zákon, dospěli jste k opravdovému mistrovsví. Ať se tak stane!

Čtvrtý princip je princip polarity. Vězte, že všechny protiklady, které existují zdánlivě odděleně, jsou identické povahy. Vše má dvě strany, avšak přesto jsou tyto protipóly či extrémy pouze různé stupně intenzity stejné věci. Vše patří k sobě jako světlo a tma, chlad a teplo, radost i smutek, velikost či malost, mužské nebo ženské, pozitivní či negativní. Jedno bez druhého nemůže existovat. Světlo může poznat, že je světlem, pouze díky tmě; a naopak. Vše má právo existovat a patří k sobě.

Jednotu, vzájemnou propojenost se vším, byste měli umět rozpoznat především sami v sobě. Vše existující je tvořeno párem protikladů; má rub i líc. Každá věc má dva póly. Naučíte-li se zrušit polaritu nebo ji vědomě aplikujete, a vytvoříte-li si tím svoji realitu, znamená to, že jste mistrovali tento zákon.

I bytosti lidské rasy prožívají různé emoce. Každá z nich pozná slova láska i nenávist.

Soustřeďte se nyní vědomě na negativní pól, na nenávist. Vnímejte, jak působí, jakou má chuť, a snažte se ho hluboce pochopit. Poté jej vědomě proměňte v protiklad využitím principu vibrace a produchovnění.

Toto poznání vás nemá podporovat žít v negativitě, ale právě naopak – umožní vám negativitu vědomě zrušit, rozpustit. Vědomým praktikováním principu polarity dokázali atlantští mistři transformovat jakoukoliv negativní událost v pozitivní. Nalezněte svoji vnitřní rovnováhu a vnímejte své emoce z této pozice. Sklidíte-li nenávist, zaměřte se na její vibraci. Pak přidejte vibraci protipólu, lásku, a transformujte tím energii nenávisti.

Takto můžete postupovat se všemi formami polarit. Transformujte vždy z negativního pólu na pozitivní, a vyrovnáte tak obě vibrace. Hledejte a nacházejte ve všem rovnováhu; vytvoříte tak v sobě hluboký mír. Cílem zákona polarit je dosažení vnitřní harmonie. Vnímejte protiklady ve vás i kolem vás, zužitkujte je. Když jste smutní, soustřeďte se na protipól smutku, na radost, a prociťte ji v sobě jako konečný stav. Vibrace, jež v tomto okamžiku uvolníte, působí na póly, a změní je.

Lidé, vězte, že se není třeba oddávat negativním emocím ani špatnému chování. Soustřeďte se celou svojí vůlí na protipól, a proměníte tak cokoliv negativního v pozitivní. Je to jen posun, uvnitř vašeho ducha. Soustřeďte se vždy na dosažení konečného pozitivního stavu – a zrušíte negativní z vaší reality. Straňte se však přitom hodnocení a soudů! Akceptujte protiklady; uvědomte si, že vše má právo existovat. Nejvyšším cílem tohoto principu je však tuto polarizaci ovládnout a stát se mistrem duchovní transformace.

Vzpomeňte si, že duch má moc změnit všechno, opravdu všechno. Může měnit frekvence, a tím hmotu, transformovat intenzitu a stupně protikladů, a tím mocně působit na jakoukoliv polarizaci. Cvičte se v této schopnosti – a stanete se opravdovými mistry alchymie, transformace a transmutace.

Nevnímejte tyto principy rozumem, ale svobodnou a ryzí silou vašeho ducha. Nepřipustíte-li si pochyby, dopracujete se skutečného mistrovství. Pochybujete-li nebo jste-li netrpěliví, energetické formy těchto vlastností vás omezují a vy se vzdalujete od cíle. Postupujete-li s klidem a vytrvalostí, uděláte pokroky! Využívejte tohoto vědění svědomitě a s láskou. Nejdříve změňte své vlastní polarity –  naučte se ovládat emoce. Máte-li vztek, chybí-li vám odvaha nebo jste-li smutní či máte z něčeho strach, soustřeďte se na opačnou emoci — a okamžitě tento stav změňte.

Trénujte se v tomto umění nejprve krok za krokem. Potom zjistíte, že se vám bez námahy daří silou vůle ovlivňovat hmotu a chod událostí. Naučte se tuto moudrost využívat ve své realitě. Naučte se na své cestě k mistrovství na Zemi ovládat sebe sama; a vědomě toho využívejte. Jestliže jste pochopili a naučili se používat souvislosti těchto neviditelných zákonů, pak se z vás staly opravdu osvícené bytosti.

Poznejte svoji vnitřní sílu a uvědomte si, že tento poklad nosíte v sobě v každičkém okamžiku. Inu, vnímejte tento princip zcela vědomě a praktikujte jej ve svém životě. Nejprve změňte svůj vnitřní postoj. Naprosto jasně si uvědomte, že tento klíč nosíte v sobě. Hledejte jej a nalezněte. Odemkněte ve svém nitru bránu moudrosti; dosáhněte pravého mistrovství! Ať se tak stane!

Pátý zákon je zákon rytmu. Člověče, věz, že vše jsoucí je nekončící spirálou rytmu, jenž řídí děje okolo vás. Vše plyne tam a zpět; co stoupá, musí zase klesat, co se nadechuje, musí jednou i vydechnout. Vše je podřízeno kyvadlovému pohybu – jak závaží kmitá jedním směrem, tak se bude pohybovat i na druhou stranu. Jak ve velkém, tak v malém; za každou akcí následuje reakce, vše má svůj počátek i konec. Tyto děje se odehrávají v celém vesmíru a udávají rytmus i na vaší úrovni bytí. Pokud tento princip pochopíte a naučíte se jej ovládat, můžete jej zrušit a vytvořit stav klidu. Pokud zákon rytmu uplatníte v kombinaci se zákonem polarity a silou ducha se soustředíte do neutrálního středu obou principů, můžete touto cílenou akcí rytmus zrušit. Ovlivnili jste tím totiž zakřivení časové frekvence. Mělo by to za následek, že byste mohli sami rozhodovat o tom, jak dlouho zůstanete ve svém těle. Neutralizací vystoupíte ze spirály smrti. Mocí svého ducha jste totiž neutralizovali princip rytmu a vyvázli z této spirály.

Skutečný mistr využívá zákona polarit. Polarizuje se do stavu, jehož chce dosáhnout, a neutralizuje rytmický kyvadlový pohyb, jenž by jej posunul k opačnému pólu. Pamatujte si, že duch je nejmocnější nástroj ve vesmíru; může měnit věci, procesy, rychlost kmitání i polaritu. Je to mocný stvořitel všech realit. Někteří z vás využívají tyto principy většinou nevědomě. Jeli vaše vůle pevná, pohyb kyvadla vás neovlivní. Principy rytmu, vibrací a polarityjsou ty nejdůležitější; právě na ně byste se měli zaměřit. Použijte je s ohledem na opačné působení a neutralizaci. Využijte jejich vli v na vytváření své reality. Dekódujete přitom ve svém nitru důležitou součást duchovní alchymie. Avšak — dopřejte si času, a vytrvale pracujte na svém cíli. Podaří-li se vám tyto principy použít, naplní vás to nadšením a inspirací! Ať se tak stane!

Šestý princip je princip kauzality neboli princip příčiny a následku. Člověče, věz, že každá příčina má svůj následek a každý důsledek svoji příčinu – náhody neexistují. Nezáleží na tom, zda byla příčina nastolena vědomě či nevědomě. Tomuto zákonu nic neunikne. Vy, úžasné bytosti, si pořád myslíte, že jste oběťmi procesů vaší úrovně a že jste jim většinou vydáni všanc.

Mnohdy neovládáte umění vědomě tvořit krásné reality, ale děláte ze sebe otroky svého okolí. Osvojte si způsob, jak se vymaníte z těchto zdánlivě pevných struktur. Nasměrujte svoji vůli k dosažení žádaného efektu. Silou ducha vědomě nastolujte příčiny, a povzneste se tak do vyšší roviny tvůrčího potenciálu. Nedovolte, aby váš život i nadále určoval někdo jiný. Definujte si své reality sami mocí své vůle a svého ducha. Budete sami překvapeni, začne-li se vám v tom dařit. Tyto vědomosti, využijí-li se správně, ukrývají v sobě nesmírné bohatství moudrosti. Upotřebte je, stanovte př&ia cute;činu vždy vědomě – a s neochvějnou jistotou i jasností očekávejte následek. Nic neponechávejte iluzorní náhodě, ale snažte se všechny situace vědomě a pozitivně ovlivňovat.

Chopte se tohoto vzácného klíče ke skutečnému bohatství; a použijte jej v každičkém okamžiku, tady a teď. Poznejte tento zákon a dešifrujte váš skutečný potenciál. Stanete se vskutku velkými mistry, jakmile zvládnete tyto principy. Ať se tak stane!

Sedmý princip je princip pohlaví. Ženský i mužský aspekt se projevují na všech úrovních bytí až do nejmenších částeček všeho živého. Princip pohlaví existuje nejenom na fyzické, ale i v duchovní rovině. Projevuje se sice jinak, byť princip samotný je i tam identický. Prosím vás, nevykládejte si to však nesprávně. Žel, mnohé si interpretujete zcela naopak, anebo tyto principy používáte ve spojení s ponižujícími či erotickými praktikami nebo učeními. Pro dokonalý princip pohlaví mají zhoubné důsledky. Oslabují vaši duši, zamlžuj&iacut e; ducha, probouzejí sexuální chlípnost a posilují pouze tělesné instinkty smyslnosti či sexuality. Tím vás svazují s touto úrovni bytí, vtěsnávají duši do tělesných hranic a nedovolují vám vystoupat do vyšších sfér.

Akt tělesného spojení mezi mužem a ženou je energetický kosmický sňatek. Měl by se provádět vždy a výlučně z čisté lásky. Tělesný chtíč nebo instinkty u tohoto spojení nehrají žádnou roli. Tělesné spojení muže a ženy slouží splynutí jemnohmotné energie na duševní úrovni. Dvě duševní jádra, jeden mužský a jeden ženský hlavní tělesný aspekt, cestou přirozeného aktu spojení usilují o vnitřní splynutí svých energií. Je to kosmický ohňostroj sjednocení jemnohmotných duševních těl prostřednictvím těl fyzických. To je cílem aktu spojení. Jsou zde dva velmi důležité aspekty, které uvolňují božské energie. Stvoření nového života a splynutí duší v jeden vesmírný celek. Touha po fyzickém aktu vychází z hlubokého přání dvou duší po jednotě a celistvosti. Tak, jako vy toužíte vyvážit v sobě ženské a mužské energie a sloučit je do zdravého celku, rovněž i duše si přeje splynout se svým protějškem na úrovni hmoty a vytvořit s ním zářivou jednotu.

Akt pravé lásky překypuje božskou krásou; a nejsou u něho přítomné nízké energie. Chtivost však nemá nic společného s čistou láskou. Právě naopak, škodí jak tělu, tak i duši. Proto si moudře interpretujte své touhy. Rozlišujte mezi chtíčem, povrchní žádostivostí a skutečnou vesmírnou láskou mezi mužem a ženou. Nemíním hodnotit tyto úkony, ale nezažijete u nich opravdovou krásu lásky, a ani neumožní splynutí mužského a ženského principu ve vesmírnou jednotu.

Inkarnovali jste se do husté úrovně hmoty, abyste prodělali tělesnou zkušenost a poznali i vyléčili v sobě též tento princip: aby splynula vaše duše s duší partnera, partnerky, abyste i ve svém nitru dosáhli vnitřní jednotu. Měli byste usilovat vždy o čistou a dokonalou lásku bez nízkých pohnutek ovládaných negativní energií. Vnímejte své tělo jako chrám. Vězte, že sloučení mužských a ženských energií je posvátný akt. I praktiky, které se vyučují v mnoha tantrických školách, nemají nic společného s tímto principem. Pouze soustřeďují vaši pozornost na tělesné vjemy. Těle sně by se měl člověk spájet pouze se svým vesmírným protějškem. Nemělo by se to dít skrze někoho, kdo pouze něco provádí s vaším tělem. To vede jen k rozdmýchání žádostivosti.

Tento způsob či tato cesta vám neumožní dojít k moudrosti; ani tak neprocitnete do blažené jednoty. Naopak, tím, že si tento zákon takto vysvětlujete, vzdalujete se svému cíli. Otevřete srdce a vciťte se hluboko do svého nitra. Po čem opravdu toužíte? Není to dokonalá láska? Nepřejete si zažít splynutí mužské a ženské energie v hluboké lásce a harmonii? Nepociťujete touhu splynout se svým duševním protějškem v jedno a navždy tvořit harmonický celek?

Naslouchejte svému nitru. Co cítíte, po čem silně toužíte? Je pouze na vás, jaký druh sexuality si svolíte. Nicméně, vaší touhou by měla být vesmírná a čistá láska. Ta je nejvyšším vyjádřením principu pohlaví – čistá a dokonalá láska praktikovaná mezi ženou a mužem na fyzické úrovni i sloučení mužské a ženské energie v jejich nitru. Uvědomte si hlubokou moudrost, jež se ukrývá v tomto zákonu. Poznejte, že je pro vás důležité zbavit se nízkých instinktů; ačkoliv máte vždy svobodnou volbu, kterou skutečnost chcete žít. Avšak mocnou energii lásky, jež je so učástí tohoto principu, uvolníte pouze skrze ryzost a dokonalost.

Inu, soustřeďte se vědomě na ryzost a lásku; a vnímejte přitom svoji tělesnou vibraci. Zbavte se vnitřní disharmonie a vyvažte v sobě mužskou i ženskou energii. Dosáhnete-li toho, ve vašem nitru se uskuteční vesmírný sňatek a dojdete opravdové moudrosti. Pokud se vám nepodaří zažít tuto lásku v partnerském svazku, přesto vás prosím, usilujte o splynutí ve svém nitru.

Zjistíte, že tato vnitřní harmonie způsobí ve vaší realitě zázraky. Straňte se nízkých pohnutek, poněvadž vám zastiňují ducha. Vciťte se do sebe a uvědomte si svoji vnitřní krásu. Vnímejte a uvědomte si, jak vaše duše touží sjednotit všechny mužské a ženské energie, ba chce tuto jednotu projevit. Nesnažte se v životě uplatňovat pouze jednu stránku, ale umožněte, aby se mohly vyjádřit oba aspekty. Tak se vyváží i obě poloviny mozku a vy budete moci na této úrovni hmoty používat harmonicky obě energie. Emocionální, ženská stránka je spojení s duchovní úrovní, a racionální, mužský aspekt odpovídá úrovni hmoty. Oba určují vaši inkarnaci na Zemi. Až je harmonicky sladíte, dospějete k vrcholu své inkarnace. To by měl být váš cíl a to by měla být vaše hluboká touha. Pakliže jste tento princip vědomě poznali a umíte jej využít, dospěli jste k opravdovému mistrovství!

Staňte se mistry nad zákonitostmi vesmíru a žijte toto poznání i ve své realitě. Moudrost je třeba vždy uplatnit v životě. V jiném případě je to pouze nesmyslné hromadění vědomostí, které nikam nevede. Vnímejte pozorně má slova, oživte je a uskutečňujte. Využívejte tyto principy. Je v nich skryta hluboká moudrost, jež vám umožní mistrovat hrubohmotnou úroveň bytí. Každý princip je skutečný dar, jestliže proměníte vědomosti na moudrost. Praktikujte je v životě, stupňujte krok za krokem své cíle a nevzdávejte se! Cvičte se neustále v ovládání těchto zákonitostí.

Staňte se příčinou, nebudete se pak muset vyrovnávat s důsledky. Vědomě uplatňujte všechny vesmírné zákony; zanedlouho se dostaví rychlé pokroky! Vězte, že v současnosti máte k dispozici úžasné energie vlivem vysokých vibračních energií vaší domovské galaxie. Nacházíte se totiž v procesu přechodu do další dimenze v oblasti vysokých frekvencí. To vám umožní vše manifestovat – ať pozitivně, či negativně rychleji než kdykoliv předtím. Radím vám, abyste svoji realitu vytvářeli pozitivně. Nasadíte-li celou svoji sílu pro dosažení hluboké moudrosti, zažijete v sobě i kolem vás zázraky!

Vězte, že je to zcela prosté. Stačí, pokud se těmto informacím otevřete a začněte je vnímat svým srdcem. Vesmírné moudrosti jsou jasné a ryzí jako láska dítěte. Je však nutné zlomit vládu rozumu, abyste se mohli tímto poznáním naplnit.

Ať je celé vaše bytí prosyceno lehkostí, abyste pochopili principy tvoření. Ať se vám dostane poznání, jak je správně využít v souladu s kosmickým řádem. Nechť vás má slova naplní hlubokou moudrostí, dovolí vám rozpoznat a uvědomit si dokonalost stvoření i to, že vše je podřízeno zákonům vesmíru. Ať se vám odhalí zázraky alchymie, transformace a transmutace; a kéž vás dovedou k hlubokému míru. Váš duch je nejmocnějším nástrojem ve vesmíru. Používejte jej a dosáhnete mistrovství!

Ať se tak stane!

V hluboké lásce

Thovt

 Ukázka z knihy Thovt – Projekt lidstvo

Knihu můžete zakoupit na www.kosmas.cz/, www.neoluxor.cz nebo v každém větším knihkupectví.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png