Uvědomění: Kapitola V

datum 24. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Pátá kapitola nám vysvětluje pojem informace, jako zkladního principu zrcadlení. Vědomí jako stav bez myšlenek a ducha jako projev myšlenkové úrovně. Jaký je princip informační mřížky a jak ji číst? Jak se orientovat v multidimenzionalitě Země?

Doba čtení 8 min.

Cesty k sobě


Mysl = informační uzel

5.1.

Vědomí stav

Z pohledu člověka prožíváme život ve světě, kde se narodíme a umřeme. Můžeme zde mluvit o dimenzi našeho známého vesmíru. Projev ducha je zde manifestován jako mysl člověka (či jiné bytosti). Myšlenky jsou informační proudy duchovního světa. Myšlenky zrcadlí v informační rovině dané frekvence akce a reakce “zrnění” astrálního, duchovního pole, tedy zrnění akcí a reakcí polarit + 0 – v každém okamžiku (každé teď). Informace je tedy základním zrcadlením. Informace, které lze projevit mnoha zrcadleními, mnoha projevy.

Vědomí člověka je stav mysli bez myšlenek, tedy bez jakýchkoli podnětů myšlenkových, pocitových, smyslových, emocionálních, automatických, “podvědomích”, “nadvědomích a dalších. Je to stav existence od stavu 0, stav jsoucna, stav “Já jsem”, stav Lásky.

Vědomé, tedy neustále vnímané, napojení na tento stav je naprosto zásadní pro to, aby mysl člověka neovládali jiné podněty, jiné úrovně, jiné duchovní myšlenkové entity v informačním rozhraní jedné úrovně, ale i celé astrální úrovně (všech pater a stanic). Duševní napojení (vědomé) je neustálá součást, je to základ celé bytosti. Člověk, který není zcela ztotožněn s akcemi svého ducha v informační mřížce (myšlenkové úrovně své duše), se nemůže orientovat v informačním rozhraní. Mysl totiž vždy operuje v celé informační mřížce, napříč dimenzemi, vždy zaměřená na frekvenci, ve které se stav mysli aktuálně nachází. Člověk by tak měl vycházet při myšlení v každém okamžiku ze stavu duše (stavu 0), a své elektromagnetické pole (informační úroveň duše) rozpoznat v celkové informační mřížce (prostředí; kapitola 2.3.). Pokud se člověk ztotožňuje s myslí, vnímá skrze svého ducha informace i okolní z prostředí, se kterými se může ztotožňovat. V mysli tak nedokáže identifikovat podněty mysli, které mu jdou od ducha jeho duše a ty, které jsou součástí informačního pole, vnímané duchem.

Duch člověka je myšlenková úroveň člověka (akce a reakce informací zrcadlících náboj základních duchovních částic), která se projevuje v elektromagnetické podobě na různých frekvenčních úrovních dané úrovně reality v zrcadlení například Světa lidí (viz. kapitola 4.2.).

5.2.

Informační mřížka

Informační mřížka je informační rozhraní základních duchovních částic, které zrcadlí stav duchovních částic a jejich změnu, zároveň na všech frekvenčních úrovních. Informační mřížka je tedy celkovým projevem akcí a reakcí na multidimenzionální duchovní úrovni základních duchovních částic v projevu informací. Stejně laděné informace (na základě duchovních částic), vytváří informační celky, kterým říkáme úrovně reality/dimenze/patra. Tento celek získává frekvenci podle vibrací částic a informace podle polarit takových částic.

Jednotlivé úrovně informační mřížky dle frekvencí vytváří informační proudy (myšlenky), proudící dle akcí a reakcí informací jako v labyrintu dané úrovně. Celková informační mřížka by pak vypadala jako překrývající se patra labyrintu s různou rychlostí zrnění duchovních částic. Akce a reakce informací proudí ve společném rytmu, vlní se, ovlivňují se a dějí se v zrcadleních ducha (například ve světě).  Jsou veškerým projevem myšlenkovým nehledě na individualitu myslí, dějů, skutků, činů, “vnějších projevů”, “náhod” a ovlivnění. Vše, včetně všech myšlenek, se děje a rezonuje na základě akcí a reakcí informační mřížky ve společném rytmu.

Představme si stabilitu základních duchovních částic zrcadlících informace v takovéto mřížce jako zrnitou obrazovku. Zrnění ovlivňující se v procesech akcí a reakcí informací, pokud frekvence určitých částic stoupnou nebo klesnou. Zrnění částic s vyšší frekvencí je více světlé a částice vibrují rychleji, zrnění základních duchovních částic s nižší frekvencí je více šedé a částice vibrují pomaleji (kapitola 4.5.). Dle toho se dělí na frekvence a fungují v různých úrovních informační mřížky. Zrnění ovlivňující se v procesech akcí a reakcí informací, pokud frekvence určitých částic stoupnou nebo klesnou. Procesy informací (myšlenky nesoucí energetickou stopu) pak fungují v proudech a rytmech vzájemného ovlivňování (kapitola 1.5. a 1.6.), avšak vyšší patro labyrintu mohou dosáhnout pouze při zvýšení vibrací (pokud jsou disharmonie harmonizovány).

Obrázek: Na obrázku vidíme vpravo lupu, která zobrazuje zrnící se, polaritně nabyté informace. Nalevo obrázek znázorňuje různé úrovně realit jako různě barevná patra informačního labyrintu. Čím jsou vibrace nižší, respektive základní duchovní částice vibrují méně, tím je nižší i celková frekvence dané úrovně. Vizuálně si lze “představit” patra labyrintu jako i jako například duhové spektrum, nebo stanice rádia s různými frekvencemi.

5.3.

Vědomí v informační mřížce

Vědomí je jako anténa prostupující dimenzemi, kde vůle ducha duše procesuje informace na celé úrovni synchronicity informací. Mysl mentální úrovně ducha stává informačním uzlem v informačních rozhraních úrovní realit. Akce a reakce udávají vývoj, změnu, děje. Při vyšším napojení jsou informace, jejich akce a reakce, na celé úrovni synchronicity více zřejmé a postupně mysl, tedy i mentální úroveň, začíná procesovat informace na celé úrovni synchronicity, harmonizuje se a vibrace stoupají.

Vědomí lze znázornit jako duševní sloupec pronikající do duálního vesmíru, projevující se na různých úrovních reality, tedy patrech labyrintu. Lze vlastně o stejné zobrazení jako u předchozího obrázku.

5.4.

Informační úroveň ducha jako informační uzel v informační mřížce

Jak je zřejmé z kapitoly 2, duše a její duch (elektromagnetické/informační pole), prochází všemi úrovněmi (frekvencemi), kde se manifestuje. Tak jak se duch projevuje na různých úrovních/frekvencích/dimenzích, tak vytváří ve celém projevu informační uzel v informační mřížce. V celkovém projevu ducha ze zpětného pohledu zrcadlení se zdá, jakoby všechny úrovně, všechny frekvence byly v jedno teď na stejném místě ve stejný čas.

Informace procházející duchem, z pohledu mentální úrovně myslí, jsou vždy ovlivňovány vyrovnáváním polarit jeho ducha (viz. kapitola 2.5.) a zároveň jsou součástí akcí a reakcí celé informační mřížky, tedy úrovní, kde se duše projevuje (viz. kapitola 3.4.). Vyvažování frekvencí (harmonizace) je v mentální úrovni dané náladou zvyšující úrovně vědomí. Podle nálady, frekvence mysli, se pak napojuje mysl na odpovídající frekvenci (i v zrcadlení synchronicity). Při dobré náladě (vyšší frekvenci) se mysl naladí na vyšší patro labyrintu.

(obrázek od duše ve všech patrech labyrintu).

Když je mysl uvědomělá (vědomá), postupuje od duše i v nižších náladách a procesuje informace od duše (od 0) a nikoli podle informačních toků v nižších patrech labyrintu. Vždy tak procesuje v klidu informace z nejvyšší frekvence od duševního paprsku a zůstává vyrovnaná i v nižších vibracích, kde jsou polarity dále od osy 0 (viz. kapitola č. 2). Vyrovnání zvyšuje frekvence a dochází k naladění na vyšší a vyšší patra labyrintu.

5.6.

Duch Země, informační platforma vesmíru

Multidimenzionální úroveň Země je informační rozhraní, platforma, kterou bychom mohli označit jako obrovský informační uzel vesmíru, vždy fungující na základě 7 vesmírných zákonů (kapitola 1). Informační platformu lze brát z pohledu jednak informačního, ale i z pohledu celistvého, duchovního, formálního časového a prostorového, který nám je chápáním blíže. Informační platforma akcí a reakcí je projevena primárně vůlí “Země” jako takové, tedy samostatným centrem O Země, se svým elektromagnetickým polem (kapitola 2.2.). Jde o duši Země, hvězdu, přičemž její duch (elektromagnetické informační pole), lze označit jako informační platformou země. To, jak vnímají Zemi lidé, je skrze zrcadlení informací na jejich úrovni reality (viz. kapitola 4.7). To, že na planetě lidé nevnímají další “stanice rádia” neznamená, že zde nejsou.

Duše člověka, se v prostředí Země ocitá v elektromagnetickém poli země, tedy v informační platformě, kterou ovlivňuje elektromagnetické pole duše (viz. kapitola 2.6. a 2.7.). Duše a její duch (elektromagnetické pole) vyrovnává akce a reakce s multidimenzionálním prostředím duše Země a elektromagnetickým polem Země.

Autor: Tomáš Růžek

Zdroj: svetlove.cz

Zdroj obrázků: svetlove.cz

Uvědomění: Kapitola I

Uvědomění: Kapitola II

Uvědomění: Kapitola III

Uvědomění: Kapitola IV

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico