Uvědomění: Kapitola II

datum 3. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Každá duchovní částice elektormagnetického pole existuje v nějakém prostředí a nese určitou informaci. Jak se asi navzájem ovlivňují a jakým způsobem? Jak je celý Vesmír poskládán? Odpověď na tyto a další otázky můžete nalézt v druhé kapitole textu.

Doba čtení 8 min.

Cesty k sobě


Jednota a ovlivňování

Pochopení vztahu duše a ducha z pohledu vzájemného ovlivnění informačního pole v duálním vesmíru, tedy informačních polarit základních duchovních částic.

2.1.

Zrnění vesmíru

Zkuste si představit vesmír nikoli tak jak ho vidíme vizuálně, jako prostor a fyzikální jevy, ale jako světelnou škálu. Tam, kde je více světla, tam duchovní částečky kmitají velmi rychle (mají vyšší frekvenci), tam kde je méně světla, tam je zrnění pomalejší. Světlo je energie a bez energie není kmitání.

Když zavřete oči, a zaměříte se na to, co vidíte, zjistíte v detailu, že vnímáte zrnění malý částeček. Toto zrnění lze při určitém cviku vnímat neustále i s otevřenýma očima. Zrnění vychází ze základních akcí a reakcí duchovních částic elektromagnetického pole.

2.2.

Centrum O a jeho elektromagnetické pole

To, co vytváří elektro(+)magnetický(-) jev má vždy své vyrovnané centrum “O” bez polarity (vyz kapitola 1.2.). To, co vytváří elektromagnetický jev ovlivňuje vibrování částeček a vibrování částeček ovlivňuje elektromagnetický jev, tedy i centrum O tohoto jevu (polarity ovlivňují frekvence a frekvence ovlivňují polarity (viz. kapitola  1.3., 1.4. a 1.5.).

Pokud se neutrální centrum O nachází v prostředí duálního vesmíru s informačně nabytými částicemi (+ a -), vytváří polaritní elektromagnetické pole dle prostředí/frekvence (+ a -), ve kterém se nachází. Centrum O tedy ovlivňuje svým elektromagnetickým polem vibrování prostředí, ve kterém se nachází a obráceně. Elektromagnetické pole centra O vždy harmonizuje polarizace okolního prostředí ke svému centru, stejně tak, jak to dělá vesmír. Tedy na úrovni kousek od centra je již elektromagnetické pole s větší polaritou a vyrovnává okolní prostředí stejné polarity až tam, kam sahá elektromagnetické pole centra.

Když si celou tuto situaci představíme z pohledu informací, dochází k vyrovnávání polarit a tedy vzájemné interakci informací elektromagnetického pole centra O a elektromagnetického prostředí ve kterém se centrum O nachází.

Celý vesmír je jedno elektromagnetické pole s vyrovnaným centrem. Pokud se  v elektromagnetickém poli vesmíru nachází výňatek (centrum O), nebo-li harmonický paprsek shodný s nulovou frekvencí centra vesmíru, vytváří své elektromagnetické pole, které ovlivňuje a je ovlivněno elektromagnetickým polem vesmíru, ale i dalších center O.

2.3.

Ovlivňování informací elektromagnetického pole

Jak ale k takové polarizaci a harmonizaci elektromagnetického pole centra O dochází. Lze si to představit jako jedničkovou soustavu, kdy obrovské množství základních duchovních částeček s vibrací centra O a jeho magnetického pole, interaktuje obrovské množství částeček prostředí, ve kterém se centrum O nachází. Jde tedy o velké množství informací, velké množství +,- a “0”.

2.4.

Úrovně elektromagnetického pole vesmíru

Nyní se vraťme ke kapitole 1.3. Již víme, že vše co má vyšší frekvenci (více vyrovnané polarity) se nachází výše na vertikální ose 0 a vše co má nižší frekvenci (méně vyrovnané polarity), se nachází níže na vertikální ose. Pokud bychom rozdělili vertikální rovinu na patra dle určitého stupně frekvencí, dostali bychom teoretické úrovně dle výše frekvencí. Nižší patra by měly nižší frekvenci a vyšší patra by měly vyšší frekvenci. Vždy by vše směřovalo ku stavu 0 (kapitola 1.3.), ve vyšších i nižších patrech, dle vyrovnanosti polarit. Ve vyšších patrech by byly polarity blíže ke středové ose 0 a v nižších patrech dále od vertikální osy 0. Pokud by byly polarity vyrovnané i v nižších patrech (nižších frekvencích), stále by měli 0 frekvenci i za předpokladu, že by byly dále od vertikální osy. To znamená, že centrum O si může udržet 0 polaritu i v nižších úrovních frekvencích, kde jsou polarity dále od vertikální osy.

Jednotlivá patra dle úrovně frekvencí můžeme charakterizovat svou vlastní barvou, tónem, teplotou a samozřejmě rychlostí vibrací zrnění základních duchovních částeček. Pokud se určité vyrovnané centrum O nachází ve vesmíru, jeho elektromagnetické pole se kalibruje dle svého prostředí přesně tímto způsobem, tedy vytváří patra svého elektromagnetického pole na úrovni frekvenčních pater prostředí, ve kterém se nachází. Elektromagnetické pole centra O, můžeme říci obal v duchovním světě, se tak projevuje duhovým spektrem (patry), ve kterém se informace harmonizují dle prostředí, ve kterém se centrum O nachází.

Z informačního pohledu lze elektromagnetické pole centra O označit jako duchu centra O, nebo ducha centra O. Tak jak se duch projevuje v různých barvách svého barevného spektra (duhy), tak harmonizuje informace dané barvy ku stejnému patru (barvě) elektromagnetického pole prostředí, ve kterém se nachází. Jednotlivé barvy elektromagnetického pole tak zastupují části ducha centra O, jako jeho duchovní úrovně. Můžeme je například nazývat jako zelený duch, červený duch, modrý duch celkového duhového ducha O, dle frekvenčních pater, nebo také dimenzí, kde se celkový duch projevuje.

Projev zrcadlení celkového ducha lze brát jako informační úroveň člověka (celková mysl), kdy určité vibrační úrovně (dimenze), se projevují na úrovni energetických center (zelený duch, červený atd.), které jsou součástí celého ducha. A tak mysl funguje na bázi celého informačního spektra, ačkoli skrze vnímání mentální úrovně je proces zrcadlen jako projev akcí a reakcí celkového ducha O.

2.5.

Jednotlivé úrovně elektromagnetického centra se ovlivňují

Jak se ale s vibracemi svého prostředí vypořádává celé elektromagnetické pole centra O, tady duch centra O.  Je třeba, aby informace společně vytvářeli funkční celek, zvlášť a zároveň na všech úrovních vibrací (patrech), kde se centrum O projevuje. Obrovské množství informací, – a +, se společně interaktuje právě duchy různých barev (části spektra), ale i elektromagnetickou duhou celkového pole centra. V zrcadlení například modrého ducha se tak projevují informace své modré vibrace, ale i celkové duhy až k centru. Čím více se celkové elektromagnetické pole centra vyrovnává okolnímu prostředí, tím více se vyrovnává vibrace i v jednotlivých barevných zrcadleních, tedy v elektromagentickém poli centra O.

2.6.

Vzájemné ovlivnění center O a jejich elektromagnetických polí

Nyní si představme, že centrum O se nachází v prostředí jiného centra O, přičemž každé má své elektromagnetické pole (duhové multidimenzionální spektrum). Vzájemná pole, respektive duchové škály, které se přesahují, se vzájemně ovlivňují, respektive se interaktují informace (akce a reakce). To vše je zároveň ovlivněno prostředím, ve kterém se centra O nachází (elektromagnetické pole vesmíru, tedy centra O vesmíru). Jednotlivá centra O jsou tak ovlivněny svými informacemi, jen s tím rozdílem, že je ovlivňuje přítomnost i dalších elektromagnetických jevů v jejich duhovém poli. Stejné barvy se tak prolínají a ovlivňují a vytváří informační rozhraní, neboli informační mřížky dané barvy (stejných frekvencí). Informační mřížka různých dimenzí (pater), vede u center O až ke stavu, kdy nejsou informace ovlivněny vnějšími vlivy.

2.7.

Simultální ovlivnění a vyrovnávání

Připomeňme si, že čím blíže k centru O, tím více světla v elektromagnetické poli a tím více kmitání základních duchovních částeček, tedy jejich větší frekvence.

Když se vzájemně ovlivňuje velké množství center O, kmitání na různých barvách duhy se interaktuje (akce a reakce informací) a jedno centrum O ovlivňuje druhé svou polarizací, přičemž jednotlivé barvy duhy jsou na sebe napojené kdykoli, kdekoli, a jakkoli, bez ohledu na čas a prostor (podléhají principům v kapitole č. 1). A tak celý časoprostor vytváří úrovně stejné vibrace (dimenze), kdy nejvyšší úroveň center O (úroveň bez disharmonií) je vždy součástí vyrovnané úrovně 0, tedy vychází z neduálního stavu vesmíru a je jeho neustálou součástí. Ovšem vyrovnaná úroveň 0 je vždy součástí všech + i -, jelikož každá polarita má svou opačnou částici ku harmonickému stavu. Tatko lze dojít k prvopočátku duálního vesmíru, kdy na počátku existence vesmíru byla pouze harmonická úroveň 0 po sléze projevená skrze dualitu + a – zrcadlící informace skrze náboj základních duchovních částic. Vesmír je tedy v celku vždy v celkové harmonii i když z duálního pohledu manifestovaný – 0 + , projevující se rytmy, vzájemným ovlivňováním (singularitou a kauzalitou) na základě vibrací, tedy frekvencí dle vibrací základních duchovních částic.

Pokud v celkové informační mřížce určité dimenze nastane disharmonie informačních toků, může být vyrovná všemi centry O (duhou určité barvy elektromagnetických polí center), které se ve svých elektromagnetických polích projevují v dané informační mřížce. To platí i ve stavu, kdy se na jedné úrovni barvy ovlivňuje více center, tedy mohou vzájemně vyrovnávat své elektromagnetické pole.

A tak například třináct barev vytváří třináct odlišných dimenzích s rozdílnou vibrací duchovních částeček.

2.8.

Informační podstata elektromagnetického pole = duch

Informační podstata elektromagnetického centra, duch, prochází spektrem všech barev, kde se elektromagentická pole centra projevují (kapitola 2.4).

Celý fekvenční prostor vytváří úrovně stejné vibrace. Nejvyšší úrovně se přibližují k centru svého elektromagnetického pole. Nejvyšší úrovní je úroveň centra O s vibrací stavu 0, tedy vyrovnaná úroveň 0. Úroveň centra O je také propojená bez ohledu na čas a prostor s celkovou neduální úrovní 0. Duch se projevuje dle situace svého centra O a vyrovnává informační polarity dle duhového spektra svého pole, kde se projevuje. Interakce informací je ovlivněna prostředím centra O i informační mřížkou prostředí, ve kterém se duch nachází. Interakce informací je vždy ovlivněna směrem od centra O.

Autor: Tomáš Růžek

Zdroj: svetlove.cz

Uvědomění: Kapitola I

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico