Úplňková meditace

datum 13. 7. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Dnes nás čeká úplňková meditace

Každý úplněk se již od roku 2006 uskutečňují telepaticky sdílené meditace, zaměřené v prvé řadě na osobní transformaci každého, kdo se na pole této meditace napojí. Pokud se napojíte, můžete tuto hodinovou meditaci využít k léčení sebe sama (dokonce k získání léčebné energie pro někoho jiného), k rozvoji svých jasnovidných a léčitelských schopností a k usnadněnému kontaktu s absolutnem a "světelnými učitelskými bytostmi" z vyšších dimenzí. PCH se rozhodl inspirovat veřejnost k pravidelnému uskutečňování těchto meditací především po svých pozitivních zkušenostech se společně sdílenými meditacemi andských a amazonských šamanů, u nichž se učil zvládat různé starobylé techniky. Technika vzájemného sdílení vědomostí a energie v meditaci je velmi stará šamanská technika. Vytvoření kolektivního meditačního pole má obrovský efekt na každého, kdo se k takovéto meditaci připojí.

Úplňkové meditace tedy slouží především každému konkrétnímu jedinci, který se v tu dobu, kdy se uskutečňují, na naše meditační pole napojí. Tyto meditace nejsou v žádném případě "meditacemi Petra Chobota", jak si někteří lidé myslí. PCH na nich pouze participuje. Především na těchto meditacích silně a stále více participují "bytosti světla" (pracovní souhrnné označení vysoce vyvinutých entit z vyšších dimenzí). Senzitivní lidé upozorňují, že na pole našich pravidelných úplňkových meditací se také napojili "mimozemští" tvůrci piktogramů a strážci některých silových zón. Tyto úplňkové meditace trvají hodinu, ale můžete se v daném čase napojit na libovolně krátkou dobu - třeba jen 10 minut nebo půl hodiny. Během těcho meditací můžete pocítit širokou škálu pocitů. Pokud se potřebujete léčit, pocity budou podobné jako během léčebných meditací. Pokud chcete hlouběji poznat sebe sama, pohroužíte se hluboko do svého nitra. Pokud chcete poznat netělesný stav, budete vytaženi z těla do světelného prostoru. To není tak podstatné - vnitřní a vnější prostor je totéž. Vnějšek je pouhá iluze, je to symbol pocházející z našeho nitra. Tedy není naprosto žádný rozdíl mezi přijímáním energie či síly "zvnějšku" a z našeho nitra. Jen nevědomí lidé povrchně rozlišují mezi "vnějším vesmírem" a "nitrem". Během prvních připojení doporučujeme se spíše "nachat nést" meditací - její síla vás donese přesně k tomu, co v danou chvíli nejvíc potřebujete. Ovšem až se zorientujete v tom, jak na vás kolektivní meditační pole působí, můžete žádat o "specifické služby". Můžete bez problémů zaměřit svoji pozornost na aktivaci jakéhokoliv konkrétního energetického centra (temene lebky, 3. oka, solaru, centra v břiše, v pánvi...) a můžete k tomu využít jakékoliv nahrané meditace PCH - tedy můžete pracovat se sluchátky. Samozřejmě je to jen možnost. Na meditační pole se můžete velmi dobře napojit jakoukoli technikou zklidnění mysli a relaxace, která je vám blízká. V podstatě mnohým stačí se uvolnit, zavřít oči a představit si, že vámi náhle zcela prostoupí "průzračná energie hlubokého klidu". Poté je užitečné si představit, že se nad vámi náhle objevilo pulsující světlo (oblak světla libovolných rozměrů) a toto světlo vás do sebe mocnou silou vtahuje (nasává). Představujete si, že jste lehcí jako peříčko, jako mlha. Stále tuto představu opakujte, dokud se neocitnete v "prostoru meditace". To, že jste se v něm ocitli, bezpečně poznáte.

Velmi často lidé referují, že v průběhu úplňkové meditace se na ně v určité chvíli napojila "světelná bytost" a nějakým způsobem je navigovala. Musíme si uvědomit, že tato asistence je něco zcela přirozeného. Asistenti z vyšších dimenzí (klidně jim můžeme říkat andělé, pokud chceme) jsou neustále připraveni nám pomoci a rozhodně si nenechají ujít příležitost v podobě naší kolektivní meditace. Pole kolektivní meditace každého z nás daleko více otevře pozitivním vlivům z vyšších dimenzí. Někdy se lidé náhlého "zjevení" takového asistenta až leknou, což je přirozené, protože jako lidské bytosti máme přirozený strach z neznámého. V případě kontaktu se "světelnou bytostí" doporučujeme se soustředit na srdeční centrum a začít nadechovat z bytosti do svého srdečního centra energii. Tak se přizpůsobíme její vibraci a můžeme s ní daleko lépe komunikovat. Navigace "světelných průvodců" bývá velice užitečná.

Pokud žádáte od bytostí z vyšších dimenzí pomoc, snažte se jim maximálně otevřít a snažte se k nim pocítit maximální důvěru. Neuctívejte je, protože uctívání je jen forma strachu. Pokud tyto bytosti cítí váš strach, stahují se z vašeho energetického prostoru. Snažte se je vnímat jako své kosmické kolegy a přátele. Úplně se uvolněte a v duchu opakujte větu "Pomozte mi, jak to jen jde." Bytosti světla na to velmi silně reagují. PCH studoval techniky napojování na bytosti světla u brazilských médií, které jsou možná nejúspěšnějšími hromadnými léčiteli současnosti. Pro brazilské léčitele je naprosto běžné napojovat se na desítky, ale i stovky světelných bytostí současně. Úplňkové meditace lze tedy velice dobře využít k sebeléčení i k sebetransformaci.

Během meditace se samozřejmě nemusíte soustřeďovat na nic konkrétního. Můžete svým já nechat prostupovat světlo - můžete se v tomto světle rozpouštět jako kostka cukru v oceánu a zažít stav splývání s Jediným Vědomím. Někteří lidé právě to považují za "vrchol" meditace. Ve skutečnosti není takový rozdíl mezi neprojeveným a projeveným bytím. Absolutno nemusí mít tvar a nebo ho může mít (náš tvar, tvar bytostí světla, tvar vesmíru) a obojí je totéž. V žádném případě se nedá říct, že pozornost rozprostřená do "ničeho" je vyšší stav, než pozornost zaměřená na objekt. Obojí může být nesmírně užitečné - v tu správnou chvíli.

Během kolektivní úplňkové meditace se vám může stát, že budete vnímat i jiné účastníky meditace. Někdy můžete mít pocit, že jste se s nimi setkali v prostoru mimo Zemi - jakoby se vznášeli ve světelném moři. Chceme upozornit, že úplňkových meditací se účastní také několik filipínských léčitelů, některá brazilská média a několik andských i amazonských šamanů. Může dojít tedy i k zajímavým "osobním setkáním". Ovšem k osobním setkáním dochází pouze pokud si to sami přejete a jste příslušným způsobem naladěni. Rozhodně vám je pole meditace "nevnucuje". Nezapomeňte, že ůplňková meditace je především a v prvé řadě VAŠE MEDITACE.

Pokud chcete, nabízíme vám účinnou univerzální techniku, pomocí které se spolehlivě napojíte na pole meditace.

Asi 10 minut před začátkem meditace si pohodlně lehněte. Ideální bude, když v místnosti bude teplo, vaše tělo bude úplně nahé, ale přikryté nějakou příjemnou látkou. Pokud chcete, můžete si podložit zápěstí a kolena (ne příliš) např.oblečením. Paže by měly volně ležet podél těla a neměly by se těla dotýkat. Nohy by neměly být rozhodně překřížené a také by se neměly dotýkat. V místnosti by měla být tma, případně si můžete zakrýt oči. Můžete meditovat v naprostém tichu, nebo si pustit velmi jemnou, spíše tichou meditační hudbu (ovšem bez hlasů pokud možno, ty mohou působit rušivě). Zcela se uvolněte tím, že se soustředíte na svůj dech. Sledujte asi 5 minut jak na nádechu proudí vzduch skrze vaše nosní dírky dovnitř, do plic a jak na výdechu trošku ohřátý proudí z plic skrze nosní dírky zase ven. Sledujte pozorně, jak se na nádechu zvedá vaše hruď a břicho a na výdechu zase klesá.

Poté se soustřeďte na svoji svalovou hmotu. Uvědomujte si, jak velkou část vašeho těla vaše svalová hmota tvoří. Pak na každém nádechu sevřete obě ruce silně v pěst a současně se snažte "sevřít" i obě chodidla. Snažte se během nádechu napnout co nejvíc svalů v těle. Na výdechu svaly opět povolte - tak, aby na konci výdechu bylo tělo dokonale měkké, bezvládné, jako hadrová panenka. Uskutečněte nejméně 20 takovýchto nádechů a výdechů. Během napínání svalů se soustřeďte vždy na ty části své bytosti, kde cítíte největší napětí. Nezapomeňte během nádechů silně napínat hýžďové svaly, svaly stehen a také břišní svaly. Napnutí břišních svalů docílíte snadno tím, že na nádechu alespoň občas trochu vtáhnete břicho.

Po přibližně 20ti "propínacích" dechů pár minut bez hnutí ležte s představou, že vaše tělo se doslova roztéká. Představujte si, že vámi náhle prostoupí "věčnost". Vnímejte průzračný oceán absolutního klidu, který vás obklopí a pak do vás vstoupí a bude vámi prostupovat skrz naskrz - asi tak, jako vzduch volně prostupuje skrze klec. Vychutnávejte tento skoro beztížný stav. Požádejte v duchu o pomoc během meditace, např. větou: "Pomozte mi, jak jen to jde."

Poté se opět soustřeďte na svoji svalovou hmotu. Na každém nádechu ještě víc napněte všechny svaly a po nádechu zadržujte dech - alespoň tak dlouho, než v duchu napočítáte do 7mi. Po celou dobu zadržení dechu udržujte svaly napnuté jako ocelové pružiny. Pak během velmi pomalého výdechu nechte vždy tělo se totálně uvolnit, doslova jako by se měnilo v teplý roztékající se rosol. Stačí 10 takovýchto hlubokých propínacích dechů. Pak opět zůstaňte zcela nehybně ležet. Opět si vzpomeňte na oceán absolutního klidu kolem sebe. Představte si, jak tento oceán "omývá vaše paže". Uvědomujte si, jak průzračný léčivý klid obklopuje vaše nohy, jakoby do něj byly ponořeny až po kyčle. Snažte se to jakýmkoli způsobem představit a stále se vracejte k této myšlence. Pak si představte, jak náhle tento hluboký klid vámi prostoupí. Zažijte pocit, jak průzračná energie kosmického klidu doslova promývá vaše tělo a vědomí. Každý to bude vnímat poněkud jiným způsobem.

Pak si představte, že vaše tělo je najednou obrovské - máte pocit, že jste obr. Opět v duchu několikrát zopakujte větu: "Pomozte mi, jak jen to jde." Vnitřně se úplně odevzdejte do rukou vesmíru a vyšších světů. Snažte se pocítit absolutní důvěru v síly, které s vámi začínají pracovat. Úplně se vnitřně oprostěte od pocitu tíhy. Zažijte pocit, jak během každého výdechu z vás odchází tíha, dokud nepocítíte naprostou lehkost a odpoutanost. Odpoutávejte se dech za dechem od všeho pozemského - od běžného času i prostoru. Jakoby úplně zapomeňte na to jak jste vstoupili do této meditace a na jakém místě jste do ní vstoupili. V této chvíli je lhostejné, zda jste na vrcholu hory, na pláži u moře, nebo ve svém bytě. Zapomeňte na to, kde jste. Považujte to za zcela nepodstatné.

Soustřeďte se na střed hrudi, kde se nachází důležité energetické centrum empatie. Snažte se na každém nádechu vdechovat energii "věčnosti" a kosmického klidu přímo do tohoto centra. Po nádechu tam chvilku tuto energii zadržujte a na výdechu ji vydechněte všemi směry skrze hruď do okolního prostoru. Oprostěte se během těchto dechů od veškerých náznaků pochyb o tom, že sestoupíte během této meditace skutečně nesmírně hluboko a napojíte se na ty nejvyšší zdroje. Představte si sebe sama v tom věku, který je vám nejpříjemnější. Zapomeňte na to, kolik je vám "doopravdy" let. Je to od této chvíle naprosto nedůležité. Představujte si, že vás ze spoda podpírá světlo. Vnímejte kolem sebe "světelný vítr". Můžete si představit, jak vám světelný vítr čechrá vlasy. Vnímejte, jak se vaše paže a nohy koupou v pohybujícím se světle. V této fázi jste již napojeni na pole úplňkové meditace a můžete přijímat její lečebnou a omlazující energii.

V této fázi se soustřeďte na světlo nad sebou. Snažte se nad sebou vnímat pulsující oblak životadárného světla libovolných rozměrů. Poté vnímejte, jak vás toto světlo do sebe obrovskou silou vtahuje. Máte pocit, že jste peříčko, které do sebe nasává vesmír. Úplně se poddejte tomuto silnému tahu do světla. Můžete v duchu opakovat větu : "Světlo mě nasává." Představujte si, že s každým vaším dalším nádechem a výdechem vás světlo do sebe nasává stále větší silou. Ocitáte se mimo běžný časoprostor, vcházíte dech za dechem stále hlouběji do magické dimenze, do šamanského prostoru "posvátného snění". Vnímejte jak vás ze všech stran "omývá věčnost", jak se ocitáte uprostřed "pulsujícího nekonečna". Můžete si představit, že vaše ruce a nohy jsou jakoby "nafouklé, zvětšené" a průsvitné jako ze skla. Nechte světlo vámi prostupovat. Snažte se pocítit kolem sebe "bytosti světla" - své průvodce. Vnitřně je požádejte o další vedení v meditaci. Pokud chcete, soustřeďte se v této fázi na své 3.oko - nadechujte do něj energii věčnosti, nasávejte do něj světlo. Pokud se chcete spíše naladit na Jediné absolutní vědomí, soustřeďte se na temeno své lebky a nasávejte do něj vědomě co nejvíc světla a energie. V této fázi meditace se nechte vést polem meditace, světelnými bytostmi nebo svým vlastním vnitřním já. Každý prožije přesně to, co potřebuje. Každý získá to, co potřebuje získat. Z meditace se vrátite přirozeným způsobem. Odpojit se můžete kdykoliv, vaše meditace nemusí trvat celou hodinu. Někdy je jediná minuta prožitá v hluboké meditaci prospěšnější, než několik hodin. Samozřejmě se vaše meditace může také poněkud protáhnout za vytýčený limit - to je lhostejné. PCH bývá na meditační pole napojen vždy nejméně dvě hodiny od začátku každé úplňkové meditace. Každý potřebuje tolik času, kolik vyžaduje jeho vnitřní já a jeho biopole.

Poté co se vám podařilo napojit se na meditační pole (to je ta fáze, kdy jste ve světle, máte pocit, že jste lehcí, zapomínáte na to, kolik je vám let a na jakém místě jste do meditace vstoupili) můžete použít libovolné speciální techniky. Každá technika je zaměřená na jinou oblast vašeho života, která potřebuje pročistit. Techniky jsou spojené s aktivací příslušných energetických center - každé centrum "spravuje" jinou oblast vašeho života.

SPECIÁLNÍ TECHNIKY:

Pokud si přejete 1.ROZVÍJET SVÉ LÉČITELSKÉ SCHOPNOSTI, 2.ZNÁSOBIT SVOJI SCHOPNOST VCÍTĚNÍ DO JINÝCH BYTOSTÍ, 3. SILNĚJI SE NAPOJIT NA UČITELSKÉ BYTOSTI SVĚTLA, 4. VYČISTIT OBLAST SVÝCH VZTAHŮ, 5. ZBAVIT SE CITOVÝCH BLOKŮ, 6. ZBAVIT SE NEGATIVITY V NĚJAKÉM KONKRÉTNÍM VAŠEM VZTAHU - soustřeďte se během úplňkové meditace na srdeční energetické centrum. Až pocítíte kolem sebe světlo, nadechujte pomalu, dlouze a vytrvale do centra uprostřed hrudi co nejvíc léčivého světla. Snažte se přitom nádechy maximálně zpomalit. Po nádechu uprostřed hrudi vždy světlo chvíli koncentrujte (zadržujte přitom dech). Na výdechu se snažte světlo nechat proudit ze středu hrudi do celého prostoru hrudního koše a skrze stěny těla volně do prostoru kolem. Přitom se vracejte k myšlence, že vaše tělo je obrovské (jeho rozměry je těžké určit, je jakoby elastické) a lehké - lehké doslova jako oblak, nebo jako vzduch. Vracejte se periodicky během těchto "světelných dechů" také k představě, že vaše ruce na nohy jsou průsvitné jako ze skla a jakoby nafouklé, zvětšené. Vnímejte kolem sebe oceán věčnosti, představujte si, že všude ve vás (ve vašem vědomí a ve všech koutech těla) i všude kolem vás se "rozpustil čas". Vnímejte, jak vámi věčnost a nekonečno dech za dechem stále víc prostupují. Pokud chcete, použijte vždy během nádechu v duchu vyslovovaný silový zvuk "HÓ" a během výdechu v duchu vyslovovaný silový zvuk "SÁ". Tyto "prazvuky" vám pomohou srdeční centrum snadněji aktivizovat a otevřít ho kosmickým energiím. Můžete si představit, že na každém nádechu spolu se světlem nasáváte do středu hrudi "kosmické blaho" a během nádechu ho koncentrujete uprostřed hrudi (jako shluk blaha). Na výdechu nechte toto blaho jako "šumící teplé světlo" vždy prostupovat celým vnitřním prostorem svého těla skrz naskrz.

1. RUŠENÍ OMEZUJÍCÍHO VLIVU:

Pokud se chcete zbavit nějakého omezujícího vlivu, můžete si v jakékoliv chvíli během meditace libovolněkrát vizualizovat, jak se na Vašich rukách nebo nohách rozpouštějí symbolická pouta, jako by se měnila v pěnu nebo v mlhu... Je to jasný signál směrem "nahoru" a Bytosti ho okamžitě zachytí. Jazykem vesmíru jsou vize, barvy a obrazy - a použití SYMBOLU je v meditaci velmi účinné. Vše, co nám "svazovalo ruce" v pracovní oblasti nebo v jiné sféře, se jednoduše ROZPLYNE i ve fyzické realitě, která je pouhým odrazem reality vyšší - energetické a vnitřní.

2. KANÁLY HOJNOSTI

Kosmická energie, která proudí na Zemi skrze "okno" úplňku, může opět dost napomoci otevření "kanálů hojnosti" do Vašeho života, tedy kdo má v současné době hospodářské krize problémy s dostatečným množstvím "směnných symbolů" MEDITUJTE! Všechny problémy jsou virtuální povahy a mizejí z našeho života hned poté, co přeprogramujeme sebe sama. Pokud chcete mít financí opravdu DOST, můžete si během jakékoliv úplňkové meditace v JAKÉKOLIV její fázi libovolněkrát představit, že Vaše nahé tělo je POTŘENO hlavně v oblasti stehen, břicha, chodidel, lýtek (ale v zásadě kdekoliv po svém povrchu) jakoby JEMNÝM ZLATÝM PRACHEM. PCH bude během každé úplňkové meditace opět otevírat kanály hojnosti na základě přímé rady Bytostí, které nás chtějí vidět BOHATÉ, ZDRAVÉ a ŠTASTNÉ.

3. PŘITAŽENÍ KVALITNÍHO PARTNERA

Silné energie, zapojené do úplňkových meditací, mohou ZMĚNIT i dlouhodobé partnerské vztahy - samozřejmě k lepšímu, ale buďte připraveni... To nefunkční může ze vztahu odejít a může přijít něco nového. Energie každé úplňkové meditace může PŘEDEVŠÍM velmi dobře přitáhnout nového partnera na vyšší vibrační hladině, pokud Vy tu svoji, díky energii meditace, zvednete! Pokud je to Vaším záměrem, kdykoliv během telepatické meditace libovolněkrát pomalu vdechněte teplé zlaté světlo do podbřišku a pak, jako byste tamtéž nasávali energii z celého vzdušného prostoru planety Země. Pak v duchu jasně vyslovte: Přibližuji k sobě ideálního partnera (partnerku). Pak pomalu několikrát vdechněte průzračnou duhovou energii do hrudi a větu zopakujte. Bytosti rychle zareagují a "přihrají Vám" vhodnou bytost.

4. ZRUŠENÍ NEFUNKČNÍHO VZTAHU

Pokud se chcete RYCHLE za pomoci Bytostí, monitorujících telepatické meditace, zbavit nefunkčního partnerského vztahu, lze doporučit vizualizaci, kdy se takto rozpouštějí symbolická pouta, která jakoby spoutávají Vaše nohy v oblasti kotníků nebo v kolenou. Pak vší silou náhle přesekněte symbolický most mezi Vámi a nevhodným partnerem paprskem ostrého Bílého Světla a vzápětí naplňte bytost, od níž se odpojujete (na žádoucí úrovni), teplým Zlatobílým Světlem a energií Lásky a v duchu ji ujistěte o Vašem pozitivním vztahu k ní. (Nejvíce se navzájem dlouhodobě svazujeme hustou a negativní energií vzájemných výčitek.)

5. KOSMICKÁ TANTRA

Kosmická tantra zahrnuje techniky PAR EXCELLENCE, pokud existuje nějaká "zkratka" na Cestě k cíli, pak je to vysoká světelná sexuální magie. Vztahy - partnerské - vznikají na Zemi hlavně tak, že nás navzájem propojí vlákna mezi našimi 2. energetickými centry v podbřišku. Pokud jsou naše vibrace vysoké, dochází k "doplňujícímu" propojení na úrovni srdečního centra (Evropa, rozvinuté země), výjimečně i na úrovni 7. centra - zde lze mluvit o vpravdě kosmické, osudové Lásce a daleko vyšším Sdílení, které se již podobá Prolnutí, což je kosmická forma komunikace našich Bytostných Jader (duší, co překonaly reinkarnační cyklus a astrální prostor). Úplňková meditace (dále "UM") může mocně posílit naši schopnost vyššího partnerského sdílení, což je velice důležité pro naši další evoluci. Na této planetě jsou miliardy párů, které NIKDY nezažily hlubší sdílení. Jsou území, kde dochází JEN k slabému propojení přes 2. centrum (Indie, islámské země, Afrika atd...) Přitom právě partnerský vztah, je-li umocněn a zesílen, může VELMI zvednout celkové vibrační pole planety, a tak zamezit vznikání katastrofických a jinak negativních událostí na jejím povrchu. Stav planety PŘÍMO souvisí s aktivitou našich energetických center!

Pokud znáte ze seminářů techniku přivolání kosmického tantrického partnera, můžete ji během libovolné úplňkové meditace s úspěchem vyzkoušet. Spojení s Bytostí z vyšší dimenze je pro nás vždy maximálně životadárné, osvěžující a akceleruje náš růst. Léčebná a transformující síla "netělesné tantry" je OBROVSKÁ. Partneři si VŽDY předávají energii, jejich biopole se otevírají a spojují se navzájem. Spojením vzniká mocný systém vyššího řádu, který není jen součtem energie partnerů, ale spíše jeho násobkem.

V 20:00 hod si můžete naladit naše rádio: https://bratrzizka.airtime.pro/#

Nebo na YouTube si můžete v 20hod pustit - úplňková telepatická meditace na vlastní rozvoj

A následně - úplňková telepatická meditace na harmonizaci planetárních dějů

Zdroj: www.petrchobot.com

https://www.facebook.com/PetrChobotBiologTerapeut/

https://www.facebook.com/groups/164180361960014/posts/426883602356354

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico