Třináct univerzálních zákonů - zásady tvoření života

datum 20. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com
Přírodní řád je mechanika Universální časové matice, organické tvorby, která se připojuje přímo na pole Zdroje pro neomezené energetické úrovně Vědomí. Mnoho lidí se může domnívat, že přírodní zákony souvisí jen s přírodou, ale tyto zásady budeme zkoumat v těle. Existují vysoce inteligentní přírodní bytosti, které poskytující inteligenci a vitální síly pro přírodní síly tvoření všeho, co se je tvořeno silou Stvořitele na Zemi. To znamená, že touto vysoce inteligentní sférou se zabývat nebudeme, protože je dokonalá. Jako průkopníci Vzestupu budeme muset začít zkoumat Universální neboli přírodní neboli přirozené zákony, protože začínáme žít zcela vědomou účastí v souladu s těmito přírodními zákony, které podporují naši cestu gnostického zjevení (vlastních zkušeností) během cyklu Vzestupu a podporují aktualizaci našeho cíle a poslání na Zemi. Zvolit Lásku jako našeho stálého průvodce je klíčem ke všemu, protože naše čisté srdce a vnitřní Duch nás vedou těmito tajemstvími, abychom skutečně poznali sami sebe, kdo jsme. Záměrně se proto nyní rozhodujeme pro práci s Přírodními zákony v Lásce polarity, aby pozitivně ovlivnily dosažení našeho nejvyššího účelu, abychom šířili jejich význam a porozumění a tak více Lásky.
1. ZÁKON MENTALITY 1. čakra, podvědomí, ego osobnost 
Zákon mentality nám říká, že všechny vytvořené věci jsou spojené s Univerzální myslí a podléhají zákonu struktury, který vytváří všechny věci. Ať už je to označováno jako mysl Boží, nebo mysl VŠEHO, CO JE, ​​jedná se o čisté Vědomí nekonečné inteligence, která vyjadřuje svůj princip prostřednictvím Přírodních zákonů, duchovních zákonů, kterými se řídí Stvoření. Všechny věci jsou vyrobeny z inteligentní energie, která je vyjádřena energetickou látkou, frekvencemi, plánem a pohybovou silou mysli. Jak víme, všechny věci jsou vždy vytvořeny ze stavu mysli, z kvality myšlení a z toho, co bylo vytvořeno z energie, a to je i planetární Vědomí. Všechno, co pozorujeme v projevených světech, je výsledkem duševního stavu, systému víry, který mu předcházel. Když, pozorujeme interakci myšlenek uvnitř myšlenek a neutrálně sledujeme všechny myšlenky a činy, začneme tento zákon chápat a aplikovat na osobní pohodu a duchovní růst. Je zásadní zvládnout tento zákon jako první, aby ovlivnil všechny ostatní zákony, protože mentální rovina má schopnost ovlivňovat to, co se děje ve více dimenzionálních rovinách najednou. Naše myšlenky ovlivňují více vrstev a úrovní v našem Světelném těle, tím fyzickém těle i vnější realitě. Myšlenky mají energetický účinek, stejně jako duchovní účinek, který nevidíme očima, ale odehrává se v jemných silách kolem nás a proniká do mnoha stanic naší identity a naší reality. Pochopení tohoto principu umožňuje duchovnímu hledači aplikovat své mentální tělesné funkce tak, aby sloužily jeho nejvyššímu výrazu, který ovlivňuje všechny ostatní zákony a umožňuje nám reagovat a propojovat se s mnoha dalšími vrstvami inteligentní energie Vědomí našich jiných Já, které existují v jiných dimenzích za a to je:Duše. Duše je jednotka Vědomí, která pochází z Věčného Božího Zdroje nebo Nekonečného Vědomí, Všechno, Co Je. Každá duše má jedinečný plán, Božský účel, kterým je učit se, vyvíjet se a prožívat všechny aspekty stvoření a nakonec se vrátit zpět domů a znovu se setkat s Věčným Božím Zdrojem.Monáda. Je funkce vyšší mysli pozorovatele, která sleduje a je si vědoma hodnocení. Je to Vědomí vyšší mysli, která přichází k neutrálním závěrům a rozhodnutím na základě nashromážděných zkušeností. Když Duch ovládá nervový systém těla, umožňuje vyšší vývoj Vědomí.Kristus. Je termín používaný k popisu dvanáctidimenzionálního bytí najednou současně. Je to vědomé bytí, nejvyšší vyjádření Vědomí původního lidského Boží plánu. Je to stav pravého Kristova Vědomí s 12 řetězci DNA. Všichni máme budoucího Krista uvnitř sebe a můžeme vyzvat tento aspekt naší identity k podpoře v našem osobním Vzestupu. Je to čtvrtá trojice ve Světelném těle, přesněji je to matice mysli na úrovni 10-11-12 dimenze a to je také známé jako již vyšší úroveň Vědomí a to je Univerzální úroveň Vědomí v lidském těle. Abychom postavili architekturu takového těla, musíme postupně rozvíjet na tuto úroveň naše Světelné tělo, tzn. dosáhnout vnitřního alchymistického manželství - posvátného manželství s Bohem. Tomu, jak již víme, předchází integrace polarity a rovnováha genderu. Více v Zákonu 13.
2. ZÁKON O SHODĚ 2.čakra, sféra - instinktivní mysl, ego/osobnost 
Universální Zákon o shodě nám říká, že co je vyjádřeno z našeho vnitřního světa, odpovídá tomu, co vyjadřujeme ve vnějším světě, a naopak. Naším konečným cílem je vyjádřit větší rovnováhu a symetrii mezi shodami a neshodami, které si uvědomujeme, a co vytváříme ve vnějším světě. Existuje shoda, kterou lze pozorovat ve vzorcích Přírodních zákonů a Vědomí, které existuje současně v mnoha dimenzionálních rovinách bytí a života. Jak nahoře, tak dole; jak níže, tak výše. To, co se projevuje v hmotném světě, odráží kvalitu našeho myšlení. Pokud chceme více porozumět příčinné realitě a událostem, které se dějí kolem nás, podívejme se na makrokosmos a mikrokosmos a obráceně na mikrokosmos a makrokosmos a sledujme jejich vzájemná propojení. Abychom pochopili podstatu našich problémů a životní lekce, musíme se dokázat dívat za hranice lineárního myšlení. Musíme se dívat na to, co existuje v energetických vrstvách, které jej vytvořily, abychom viděli vzory a stíny, co tuto situaci vytvořilo. Zákon o shodě nás informuje o původu záměru a kvalitě myšlenky, které byly použity k vytvoření projevu, ve kterém můžeme pozorovat kauzalitu pomocí zrcadla reality. V tomto je tato zásada podobná základnímu chápání zákona přitažlivosti.
3. ZÁKON O POLARITĚ čakra a sféra 3, vědomá mysl, ego/osobnosti 
Přírodní zákon polarity, označovaný také jako dvojice protikladů, je propojen se zákonem o rovnosti pohlaví (gender), ale nesmí být zaměňován za totéž. V podstatě to znamená, že věci, které se mohou jevit jako protiklady, jsou ve skutečnosti různé stupně pozitivních a negativních pólů nebo jedné ze dvou stran téže věci. Ve všem jsou dvě strany polarity. Všechno je dvojí; všechno má póly, všechno má své protiklady a protiklady jsou svou povahou identické, ale existují v různých stupních. Když vidíme, jak obě strany těchto polarit fungují ve světě, můžeme být pozorovateli nad nepřátelskými energiemi a problémy, které se mohou vytvářet, pozorováním jich z neutrálního stavu. Můžeme transformovat naše myšlenky a transformovat situaci jednoduše zvýšením naší vibrace z polarizovaného stavu, držením neutrálního nebo soucitného svědectví. Všechny projevené věci mají dvě strany, dva aspekty nebo dva póly. Když tedy vezmeme v kontextu této informace každého člověka, místo nebo věc, budou mít vždy energetickou polaritu v částicové hmotě a její dvojnásobek v antičásticové hmotě a tato kombinace je vyvážená nebo nevyvážená v jedné formě energetické polarity nebo jejím opaku. Nakonec je naším duchovním cílem sjednotit a spojit částicovou hmotu a antičástice našeho Vědomí a těla prostřednictvím procesu integrace polarity. Integrace polarity nám pomáhá identifikovat a lokalizuje ten obsah našeho Vědomí, který nemusí být schopen sloučit se, sjednotit a spojit dohromady, takže nám pomáhá sjednocení prostřednictvím svědka v neutrálním bodě nebo prostřednictvím vibrací Lásky. Tato praxe je umění mentální alchymie a transmutace nižší vibrace strachu. To je také zastoupeno v našich fyzických genderových tělech, která se projevují jako polarita v hmotné formě, když se inkarnují v mužském nebo ženském těle. Zatímco se naše fyzické tělo může v hmotě vyskytovat v jedné polaritě, naše vnitřní i vnější energie existují v mužských i ženských principech současně.
 
4. ZÁKON O POHYBU Čakra a sféra 4 astrální mysl/ duchovní matrix 
Matrix duše je duchovní trojice, kdy lidská bytost začne spojovat a integrovat duchovní tělo, jeho energii, srdeční komplex v prvních fázích procesu duchovního probuzení a Vzestupu. Celé Světelné tělo je tvořeno třemi vrstvami, které spolu interagují ve třech horizontálních trojicích. Každá z těchto vrstev, 4D, 5D a 6D, koreluje se stejnou čakrou, jejími barevnými vlnovými spektry a dimenzemi času a prostoru v budoucnosti.) Zákon o pohybu vyjadřuje zásadu mezi protilehlými póly polarity, ve všem, co existuje, projevuje a měří pohyb energie, odliv a příliv, houpačka dopředu a dozadu, pohyb, který vyjadřuje kyvadlo. Mezi každou dvojicí protikladů nebo póly je rytmus, který se vždy zvlňuje a neustále se mění. Když jsme v souladu se zákonem o pohybu, chápeme, že náš duševní stav a biorytmus se řídí také těmito vzory oscilace a pohyby v makrokosmu, cykly života a smrti, stoupání a klesání, vytváření a ničení, hvězdným zarovnáním a astrologickými vlivy. Když pochopíme tento zákon o pohybu, jak se projeví v našich životech, můžeme se přizpůsobit, abychom se vrátili k energetické rovnováze, když cítíme, že nás kyvadlo tlačí z rovnováhy, nebo zpět do extrémů. Abychom našli naši energetickou rovnováhu v zákoně o pohybu, hledáme při využívání naší energie umírněnost a zachování myšlení a chování. Vracíme se zpět do rovnováhy, abychom opět netrpěli důsledky nevyřešené extrémní vnitřní a vnější nerovnováhy. Vědět, kdy jednat nebo být pasivní, kdy mluvit nebo zůstat potichu, kdy ustoupit nebo se posunout vpřed za daných okolností, je jedním z klíčů k sebeovládání. Když získáme vyšší povědomí o tomto principu, soucitným svědectvím vstupujeme do nulového bodu a tento transcendentální stav Vědomí nám umožňuje povznést se nad výkyv kyvadla. Když jsme silní a jsme schopni udržet neutrální v chaosu vzestupných a padajících sil, pak jsme schopni jednat v souladu s naším nejvyšším účelem a duchovním posláním.
5. ZÁKON NÁVRHU, ZÁKON SÍLY čakra a sféra 5, archetypální mysl/ Světelné tělo 
V podstatě znamená, že jsme součtem nashromážděných myšlenek a přesvědčení, toho, co nám bylo navrhováno prostřednictvím mluvených slov, našich přímých zkušeností a životem. Podvědomě, vědomě a skrze naše duchovní tělo. To, co se říká, co je slyšet, co je vidět a vnímáme z celkového tělesného filtru, je návrh toho, čím jsme. Tento princip nám také umožňuje uvědomění vnitřní síly, která je nutná k překročení toho, co se mluví a co slyšíme, co nám bylo navrženo, abychom se přizpůsobili v životě a prostředí jako je například zděděná víra a chování rodiny. Jak se můžeme odchýlit od nashromážděných výsledků milionů návrhů, které nám byly zaslány od narození? Musíme se naučit jasně mluvit nasměrováním soustředěné mentální energie na pozitivní myšlenku nebo milující myšlenkovou formu, abychom zvětšili toto mluvené slovo nebo podstatu myšlenky a manifestovali ji. A neustále držíme neutrální bod bez připoutání, jak se ve skutečnosti projeví. Může to také znamenat disciplínu a vnitřní sílu, kterou nalézáme hluboko uvnitř našich přesvědčení založených na srdci; sílu, která je potřebná k prozkoumání myšlenkových procesů a motivací, které byly zděděny, dokázat se rozhodnout přesměrovat mluvená slova do pozitivnějších myšlenek a Lásky, chování, které slouží našemu nejvyššímu vyjádření. Neustále vysíláme a přijímáme energetické vzorce mluvených a slyšených návrhů, mentálně, emočně a duchovně, protože tomuto obsahu jsme vystaveni v prostředí, ve všech zážitcích v dimenzích v nichž existujeme. Když je tento Přírodní zákon zneužíván, jsou lidé vystaveni elektronickému obtěžování a kontrole mysli, bombardování, které narušuje mluvené a slyšené návrhy podprahově. To je kódováno do DNA, takže obvykle dostáváme více anorganických a umělých zpráv, než organické a autentické zprávy od Božské inteligence, dokud nezačneme duchovně stoupat a probouzet se. Když k tomu přidáme určité myšlenky a určité silné emoce, ať už pozitivní nebo negativní, bude mít nejsilnější emoce tendenci vládnout tomu, jak je myšlenková forma realizována ve hmotě. Silný emocionální strach nás bude vždy držet zpět v projevu a vytlačí emoční touhu uspět nebo expandovat. Temná elita používá složité vrstvy strachu k programování prostřednictvím podvědomých návrhů, a tak blokuje naši mysl a osobní vůli, aby se svobodně projevila. Abychom získali emocionální svobodu, musíme zkrotit nepřátelskou povahu instinktivních tužeb a negativních emocí a nasměrovat vnitřní oheň našich jednání, aby sloužil osobnímu Osvícení na cestě k dosažení svobody Vědomí. Pouze tehdy, když otevřeme interakci srdce/mysl tím, že praktikujeme láskyplnou Lásku k sobě a druhým, očistí to naše mentální nečistoty a zvrátí strachy. To je to, co je potřeba k překonání umělých návrhů vysílaných do naší mysli, těla a Ducha, přeprogramování návrhů založených na strachu na milost a laskavost, abychom mohli dosáhnout našich duchovních cílů uskutečněním duchovního poslání a naší energetické šablony. Prostřednictvím energetických center neboli čaker přijímáme jemné energie Slunečního světla přitahovaného kvalitou našich myšlenek a emocí a pak tyto energie nasměrujeme do vnějšího prostředí, abychom společně vytvořili harmonické a mírové prostředí pro sebe a ostatní. Účelem naší inkarnace je postupně ztělesňovat úplnou aktualizaci našeho vnitřního Světelného Zdroje, odraz našeho vnitřního Slunce, ale musíme se naučit, jak správně používat naši Životní sílu a energetické zdroje v souladu s naším srdcem a autentickou duchovní bytostí. Čím vědoměji se podílíme na nasměrování osobní síly do souladu s naším vyšším účelem ve službě druhým, neustále zvyšujeme pravděpodobnost schopnosti přenášet sílu Ducha - Světla, aby v našem osobním životě obnovila mírový stav Zahrady Eden. Prostřednictvím našeho Světla Slunce cítíme milující vibrace a získáváme nesmírnou duchovní sílu a moc, takže tento princip vědomí je také spojen s budováním Světelného těla a je také tento zákon označován jako Zákon síly. Zákon Síly nám říká, že se musíme povýšit nad strachy a vědomí přežívání a odstranit toxické připoutání k nim. Protože tyto elektromagnetické síly působí na naše Vědomí pod tlakem, dvojice protikladů, neboli muž a žena v našem fyzickém těle, se tím nesmírně zesilují. To může být velmi nepohodlné nejen fyzicky, ale také můžeme cítit naléhavost pro energetický úklid. Jsme nuceni vyčistit náš dům, vyčistit naše tělo, vyčistit naše myšlenky a vyčistit naše vztahy. Musíme vidět kořen všech věcí a na jakém základě jsou postaveny. To, co nemůžeme očistit a posílit ve všech oblastech našeho života, bude napraveno, očištěno a odříznuto. Výsledek toho, jak jsme sjednotili všechny polarity do energetické rovnováhy je Zákon Síly, který je na tomto základu založen. A síla naší základní nadace v tomto současném cyklu je to, co určuje Evoluční edikt podle Kosmických Zákonů naší další inkarnace nebo identity.
6. ZÁKON O ODEZVĚ Čakra a sféra 6, Nebeská mysl Světelného těla 
Tento zákon nám říká, že když skutečně hledáme vedení a pomoc od duchovně-energetických oblastí a modlíme se nebo přímo žádáme o toto vedení a podporu, budeme vždy dostávat odpověď. Je naší odpovědností naučit se naslouchat šeptání v tichu srdce a považovat to za přímou odpověď na naši otázku, nebo být v mysli začátečníka a čekat, abychom dostali odpověď na naši žádost. Musíme přímo požádat o pomoc a vyjádřit ji co nejjasněji a s milujícími vibracemi. Musíme být opatrní, abychom se nenechali předejmout strachem a hněvem, protože můžeme být spojeni s podvodným duchem nebo nepřátelskou entitou. Když necítíme okamžitou odpověď, je to proto, že naše duchovní spojení je slabé nebo souvisí s načasováním a umístěním, ve kterém je možné zprávu správně přijmout. Neustále se ptát, mít v úmyslu spojit se s Bohem Zdrojem. Duch a sféra Vědomí komunikuje v pocitech, emocích a obrazech, vede nás skrze naše smyslové pocity. Když se cítíme ztraceni ve tmě a chaosu tohoto světa, oslepeni strachem nebo zmatením negativního ega, můžeme vždy požádat o pomoc a získat odpověď. Když se cítíte izolovaní a osamělí nebo potřebujete jasněji rozeznat situaci pomocí více informací, požádejte o radu a zůstaňte otevřeni. Světlo v nás zapálí jiskru, která umožní egu rozpouštět se ve Světle, takže začneme slyšet vnitřní zprávu v tomto Světle. Kristus řekl: "Tlučte, a bude vám otevřeno." V zásadě je to tedy Zákon o odpovědi. Zákon o odezvě je navíc interpretován jako Zlaté pravidlo. Zlaté pravidlo je nejdůležitějším základem moderního pojetí lidských práv, ve kterém má každý jednotlivec právo na spravedlivé zacházení a vzájemnou odpovědnost za zajištění spravedlnosti pro ostatní. Zlaté pravidlo je etický kodex nebo morální pravda, která v podstatě stanoví, abychom jednali s ostatními tak, jak bychom chtěli, aby ostatní léčili nás. To nás jednoduše odkazuje na to, "co děláme druhým". Tento koncept popisuje obousměrný vztah mezi vlastním Já a ostatními, což zahrnuje obě strany stejně pro vzájemný prospěch nebo oboustranně. Zlaté pravidlo je princip Jednoty nebo Jednoho a to lze vysvětlit z pohledu psychologie, filozofie, sociologie, náboženství a spirituality. Proto je tak mocným prohlášením a zásadou žít svůj život. Je to Univerzální jazyk, který je ve skutečnosti Univerzálním zákonem, Zákonem reakce.
7. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU Čakra a sféra 7, keterická mysl (nejbližší význam vyjadřuje slovo kauzální) monadického těla (vyšší mysl pozorovatele, neboli mysl ve stavu pozorovatele) 
Ať už je jakákoli kvalita energie vytvářena myšlenkami, emocemi nebo chováním, tato kombinace uvádí do pohybu cyklus energie, který se musí nakonec vrátit zpět do svého příčinného zdroje a dokončit svůj obvod. Existuje mnoho dimenzionálních rovin příčin, ale nic neunikne tomuto zákonu, protože na konci cyklu se počítá vše. Je na každém z nás, aby tento zákon pochopil a řádně využil, protože na cestě rozšiřování Vědomí, zjistíme, že budeme muset odpovídat za naše činy, budeme odpovídat za energii, kterou jsme obdrželi. Neexistuje nic jako náhodnost, náhoda nebo štěstí, protože existuje důvod pro každý následek a pro následek každé příčiny. Mocným bodem přizpůsobení se tomuto principu je učinit vědomé rozhodnutí povznést se nad negativní nebo omezující myšlenkové formy mas a rozhodnout se stát se vlastní příčinou ve vytváření své reality, nejen být vlajkou ve větru a být následkem situací, ve kterých se ocitnete. Toto důležité rozlišení dává člověku schopnost povznést se nad archetypální roli oběť/manipulátor nebo mentalitu otroka. Všichni jsme povinni pochopit rozdíl mezi pozitivními a negativními silami, abychom mohli určit pozitivní a negativní účinky, které tyto síly vrátí, a pak se projeví v našem životě. Pokud nerozumíme příčinným následkům, které se odehrávají v našem životě, a pokud nedokážeme určit rozdíl mezi pozitivními a negativními silami, když působí v našem životě, staneme se velmi zmatení a nešťastní.Pozitivní a milující akce přinášejí pozitivní a milující výsledky.Negativní akce založené na strachu přinášejí negativní výsledky založené na strachu.Naše jednání přináší vlastní výsledky prostřednictvím kvality založené na vybrané polaritě, Lásce nebo strachu.Lidská rodina dostala svobodu volby a podle sladění myšlenek a rozhodnutí zažíváme spokojenost nebo chaos, Osvícení nebo klam. Musíme se poučit z našich minulých rozhodnutí a přijmout, co jsme se naučili z nepříjemných výsledků, abychom v budoucnu mohli učinit pozitivnější a milující rozhodnutí. Poučení z našich chyb je proces kultivace správného myšlení a správného zarovnání, pokud naše bolest roste, uvědomujeme si, že je nutná změna a transformace způsobu, jakým věci děláme. V důsledku toho musíme mít velmi jasno v našem systému osobních hodnot a čemu věnujeme svou pozornost, čas a zaměření, protože tam, kam směřujeme náš zájem, bude iniciován pohyb vpřed prostřednictvím Zákona o cyklech v Lásce i vibracích.
8. ZÁKON TRANSFORMACE Čakra a sféra 8, monadická mysl monadického těla
Jak se naše Vědomí pohybuje v matici času, výsledky našich zkušeností nás transformují na více rovinách současně a přecházejí z jedné fáze do druhé ve věčném cyklu. V těchto cyklech nedochází k žádné skutečné smrti, pouze k přeměně energetické formy na jinou formu, protože Vědomí se pohybuje v časových osách ve věčném stavu Smrti a Znovuzrození. Za účelem duchovního růstu se setkáváme s mnoha situacemi a událostmi, které se budou neustále vyvíjet a měnit, a jak tyto situace skončí, dojde k transformaci, ve které nastanou nové situace. Všechny zkušenosti, které máme, změny a transformace, které jsme prožili, jsou inteligentní informace o Vědomí, získané znalosti, které s sebou vezmeme kamkoli jdeme. Ke smrti ega dochází, když falešná identita a starý způsob myšlení umře a aspekt sebe samých je znovuzrozen, zahrnuje to také princip Vědomí. Abychom dosáhli vnitřní alchymie syntetizující polaritu energií, kterým jsme vystaveni, neustále transformujeme energie, transformujeme sami sebe, transformujeme časové linie. Během každé transformační události se zvedáme k dosažení duchovního osvobození a transcendenci. Procházíme různými portály změn a transformacemi po celý život, nebo se zcela přesouváme do jiné dimenze reality.
9. ZÁKON TRANSCENDENCE Čakra a sféra 9, keterická neboli kauzální mysl monadického těla Usilováním o Osvícení a výsledkem probuzeného Vědomí ztratí ego dominanci a pak poznáme tok Božského. Ducha ve všem. Přirozeně jsme se rozhodli vědomě se podílet na společném tvoření s Božím Zdrojem, abychom vytvořili více dobroty a dobročinnosti pro všechny na Zemi. Zákon Transcendence je okamžik, kdy prožíváme posvátné vibrace Lásky jako všudypřítomné, cítíme, že Boží mysl proniká do naší mysli, a jsme schopni pochopit Univerzální znalosti mimo stav uvažování, bez současných systémů lidské víry. Prostřednictvím našeho vnitřního stavu prohlubování zkušeností, pomocí nadvědomí získáváme přímé poznání z dokonalé koncentrace a je známo přizpůsobení se většímu účelu Božské vůle a že znalosti nahrazují všechna předjímání a osobní touhy. Přes transcendenci pozemské osobnosti si uvědomujeme naši sílu Vědomí, abychom pochopili fungování obecných příčin a následků, sledujeme Přírodní neboli Universální Zákony v akci zaměřené na směr Vědomí k dosažení pravdy, ctnosti a etiky, morálního charakteru a komunikaci s Duchem Krista. Během Zákona Transcendence v akci nastane doba, kdy začneme ztělesňovat větší pravdu a realizaci našeho duchovního bytí, poznáme náš účel, prožíváme náš vztah ke Stvořiteli Boha a tváří v tvář této pravdě se vzdáváme všeho, abychom mohli přijmout něco mnohem, mnohem většího, co má větší hodnoty. Zákon Transcendence odstraňuje závoje Světla a času zažít skutečnou Jednotu s Bohem a zakusit propojení, které existuje ve všech věcech. Pravda o našem záměru je nám zjevena, vidíme Zákony ve Stvoření a jsme naplněni úžasem nad velkolepostí a krásou Božího přirozeného tvoření a Stvoření.
10. ZÁKON O OVĚŘENÍ Čakra a sféra 10, sluneční Kristova mysl těla Avatara
Zákon o ověřování je spojením toho, co jsme se naučili prostřednictvím životních lekcí a získáváním vědomostí, které jsme nashromáždily a poté ověřením těchto zkušeností tím, že přijde na to, jak tyto znalosti uplatnit v našem každodenním životě. Vezmeme naše duchovní lekce a poté zkoumáme příležitost aplikovat je v hmotném světě a věnujeme pozornost výsledkům, kterých můžeme dosáhnout. Zkoumáme sebe a naše vnímaná omezení experimentováním se znalostmi, které jsme získali, abychom zvýšili naše dovednosti, schopnosti a talenty změnou a zkoušením tím, jak věci děláme. Prostřednictvím ověření toho, co se učíme, přistupujeme k našim tvůrčím potenciálům, abychom našli nové metody řešení starých problémů, a to nás tlačí za hranice našich možností, abychom zvýšili naše sebevědomí a osobní moc a uvědomění, že máme uvnitř vše, co potřebujeme. Pokud se podíváme na negativitu a výzvy, kterým čelíme jako životní lekce určené k rozšíření našeho Vědomí, můžeme přistupovat k problémům v životě s úplně odlišným přístupem. Poté si uvědomíme, že v našem světě se objeví podmínky, události a lidé, kteří přijdou vyzkoušet, co jsme se o sobě naučili a co se učíme. Dostáváme tak příležitost přizpůsobit své myšlení, poznat tuto zkušenost jako pravdu a vidět ji jako požehnání a přesouvat naše reakce na mnoho životních zkušeností. Zákon o ověřování vstupuje do hry při budování silného duchovního základu, když jsou v našem životě věci, které je třeba stabilizovat a posílit, protože něco v jádru je oslabeno. Můžeme podstoupit testy charakteru, abychom viděli, jak silní jsme v závazku k osobním hodnotám nebo duchovnímu růstu a v jakých oblastech se můžeme potýkat s falešností nebo lží, pak budou tyto naše slabosti zkoušeny a přivedeny na povrch, abychom je mohli vidět, jak fungují, a ověřit si jejich pravdu na základě vlastní zkušenosti. Tato realizace podporuje schopnost vnímat to, kde je třeba provést změny, aby se modifikovaly postoje a chování, a byly vnímány protichůdné síly polarity, aby se ověřilo, zda jednáme v souladu s Přírodními zákony, v souladu s našim autentickými Já. Zákon o ověřování nás učí lekce přes vnitřní zjevení, cestu umírněnosti ve všech pronásledováních v životě v zájmu dosažení energetické vnitřní rovnováhy. To je klíč k ovládnutí tohoto zákona, který otevírá komunikaci s neutrálními silami s trojvlnou, Svatou Trojicí - Posvátnou Unií tří energií.
11. ZÁKON O CYKLECH Čakra a sféra 11, Buddhova mysl těla Avatara 
Zákon o cyklech je v podstatě pohyb v koloběhu života, Vědomí zkušenosti pohybující se osamoceně po celé časové ose, čelí mnoha výzvám a příležitostem růstu. Zákon o cyklech také řídí Kosmické zástupce na Zemi, linii Krista, je přímo spojen s Božským nekonečnem - počtem, který se spojuje do čtyř hlavních směrů, které poukazují na vytvoření lidstva ve čtyřech archetypálních světech. Čtyřka je základní matematika v plánu všech struktur a věcí a Univerzální prototyp Zákona o struktuře . Čtyři archetypální světy jsou: Božské vyzařování, Tvoření, Zrod a Akce, současně probíhající ve sféře Universálního Vědomí. Jinými slovy Vědomí sestupuje do hmoty a prochází Vesmírným Stromem Života, který podléhá Zákonu o cyklech, aby získal přístup ke znalostem a získal duchovní zdokonalení, aby konečně vzestoupil a vrátil se Domů zpět do nekonečných Božích světů. Všechny čtyři archetypální světy souvisí s naším osobním Světlem a musí být integrovány a sjednoceny v mysli, emocích a Duchu, aby pomáhaly zvyšovat náš účel prostřednictvím myšlenek a plánů, musíme se podrobovat zpracovávané práci nebo duchovní alchymii, aby bylo dosaženo výsledků v projevené realitě na pozemské rovině. Princip Zákona o cyklech je geometrie mandaly, která drží věčnou spirálu Stvoření. Celé kolektivní Vědomí se pohybuje skrze myšlenky a vzorce a zpracovává realitu v mnoha časových řadách v Univerzálním Stromu Života. Pokud se naučíme žít v souladu se Zákonem o cyklech, jsme schopni si uvědomit, že všechny naše zkušenosti podléhají změnám. Přijetí těchto změn v cyklech života výrazně zlepšuje kvalitu našich životů. Odevzdáváme se neustálým cyklům odlivu a proudění, smršťování a expanze, učíme se své lekce a víme, že když důvěřujeme Přírodním zákonům, zažíváme větší sladění s mírem a harmonií, která existuje ve Vesmíru.
12. ZÁKON O VIBRACI Čakra a sféra 12, Avatarská mysl těla Avatara
Tento Přírodní zákon popisuje zásadu, že vše je v neustálém pohybu a že nic nestojí, vše vibruje rychlostí, která je buď rychlejší nebo pomalejší, otáčí se, což vytváří rychlost kmitočtových vibrací. Hmotné sféry a sféru, ve které je všechno vědomá energie, popisuje Zákon o vibracích. Všechno v našem Vesmíru se skládá z vrstev vibračních frekvencí naskládaných v dimenzionálních vrstvách. Energie je Vědomí a buď se stahuje, nebo rozšiřuje, aby udržovala nebo zvyšovala svou frekvenci. Proces je tedy rychlý nebo pomalý, když se tato energie stahuje zpět do svého středu zdrojového pole. Kontrakce vibrace nebo expanze vibrace určuje rychlost a frekvenci všech energií a věcí. Pokud rychlost této kmitočtové vibrace klesne nebo stoupne nad určitou intenzitu, stane se nezměřitelnou nebo neviditelnou pro základní lidské smysly. První věc, kterou je třeba pochopit, je to, že vše, co existuje, ať už viděné nebo neviděné, rozdělené na nejjednodušší a nejzákladnější formu, spočívá v rychlosti kmitočtových vibrací. Na nejvyšší úrovni a na nejnižší úrovni existují nekonečné projevy, které se vyskytují v různých oktávách vibrací, každá s vlastním energetickým podpisem a kvalitou projevu. Je důležité si uvědomit, že každá látka, tělo a bytí vibruje svou vlastní frekvencí a že vibrace budou ohromně zesíleny, pokud budou stimulovány podobnou nebo kompatibilní rezonanční frekvencí - rezonancí s pozitivní Životní sIlou, sIlou dobra, vděčnosti, Lásky. Tato rezonance zesílí a výrazně posílí naše tělo. Rezonance prostřednictvím ega s negativní silou strachu, vzteku, frustrace a odporu, výrazně zesílí poruchy v těle. Můžeme použít první Zákon mentality, abychom posunuli naše myšlenky, abychom změnili náš duševní stav na pozitivní stav s vyšší vibrací. Zaměření na milující, pozitivní stavy a vyšší frekvence se snahou aplikovat osobní vůli za účelem posunu vibrací se nazývá Mentální transmutace. Tento princip vysvětluje, že rozlišení uvnitř hmoty, energie, mysli a Ducha, jsou výsledkem různých vibrací na frekvenční stupnici. Čím vyšší je energie člověka, tím vyšší je míra vibrací, které bude ztělesňovat a ovlivňovat. Ve vyšších dimenzích, při nejvyšší rychlosti vibrací, jsou rychlost a intenzita tak rychlé, že se může zdát, že se entita bez námahy vznáší nebo létá, ale nepohybuje se, je jako točící se kolo, které stojí na místě, které se zdá být naprosto stabilní. A při nejnižších vibracích se objekty pohybují tak pomalu, že se zdají být zcela nehybné a nepohyblivé. Mezi těmito dvěma stavy bytí existují nekonečné projevy, které se vyskytují při různých oktávách vibrací, každý s vlastním jedinečným podpisem.
13.ZÁKON O POHLAVÍ Čakra a sféra 13, Hierogamická unie, Světelné tělo, Androgyn, šablona Krista, merkaba v šabloně Kristus/Sofia 
Všechny věci existují v genderovém principu stvoření, všechno má svůj mužský a ženský princip, který vytváří metafyzické síly, které hrají roli při tvorbě a regeneraci. Bez tohoto zákona se nemůže nic projevit v bytí. Tyto síly uspořádají duchovní plány, které se promítají do genderového principu, který se projevuje na všech dimenzionálních rovinách. Neexistuje jeden aspekt života, Vědomí a Stvoření, kde mužské a ženské principy neexistují. Je absolutní pravdou, že zákon o rovnosti pohlaví se projevuje ve všem. Je nemožné, aby se stvoření uskutečnilo bez tohoto Univerzálního zákona v akci na určité úrovni, i když byly rodové principy replikovány, zvráceny nebo manipulovány umělou technologií. Ať už jde o organický nebo anorganický zákon o rovnosti pohlaví, vždy se bude vztahovat na to, co se projevilo. Genderový princip je vlastní každé existující formě, včetně lidského těla, které je navrženo v biologii biologického principu. Ačkoli zákon o pohlaví a zákon polarity jsou úzce propojeny, je důležité si uvědomit, že buď pohlaví obsahuje obě polarity současně, s obvody proudícími od magnetického severu k magnetickému jihu a pak se pohybují v různých nebo opačných směrech v těle muže i ženy. Mužské a ženské tělo na fyzické rovině si navzájem zrcadlí prostřednictvím vibrační korespondence během interakce mezi pozitivní a negativní polaritou, která prochází od magnetického severu k magnetickému jižnímu pólu. Každý muž má ženskou energii a každá žena má mužskou energii a během styku vnímáme souhru těchto energií. Jakmile sjednotíme horizontální a vertikální roviny polarity v rámci genderového principu našeho Světelného těla, rozvineme neutrální bod ve všech energetických centrech a sloučíme genderové principy, které se projevují jako tělo věčného života nebo tělo diamantového slunce Kristus/Sofie. Když sjednotíme genderové principy, sjednotíme také přítomné síly polarity do neutrálního nebo nulového bodu, a to je evoluční cesta procesu Vzestupu, který spojuje naše fyzické Já s našimi duchovními těly a nakonec zdrojem Boha. Když žijeme v souladu se zákonem o pohlaví, katalyzuje to hluboké duchovní uzdravení, které neutralizuje karmické břemeno a miasmatické vzorce, což nám umožňuje být sjednoceni a žít ve stále větší harmonii se silami ve vnějším světě. Abychom skutečně pochopili Univerzální zákon o rovnosti pohlaví, musíme dokázat vnímat daleko za hranice hodnocení a biologických omezení. Nejvyšší povahou genderového principu je dosažení Vědomí jednoty. Vědomí Jednoty je vnitřně integrováno pomocí Kosmického svrchovaného zákona Božího nebo zákonem Jednoho. Vědomí Jednoty je první praxí tohoto Zákona. Abychom byli v souladu se zákonem Jednoho a zažili Vědomí Jednoty, musíme se snažit porozumět principům genderu v našem osobním Vědomí a mít v úmyslu sjednotit všechny jeho aspekty a archetypální síly, které působí v naší genderové identitě. Božská Trojice je Jednota, která se projevuje v různých aspektech, ale vytváří život stejným způsobem, člověk vytváří život, a to prostřednictvím hierogamického sjednocení zásad o rovnosti žen a mužů. Jádro Světla, které vychází z nulového bodu, je sluneční Světlo, které vytvořilo všechny věci. To je to, co dává život a je známé pod různými jmény, nicméně jsme se ho rozhodli označovat jako logo Jednoty kosmického Krista/Sofie - věčného Světla. ascensionglossary.com
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico