Transcendentní čakrový systém

views 693 datum 18. 9. 2021

V jógové tradici je čakrový systém pilířem celé nauky. Každý praktikující se dříve či později dostane k energetickému vnímání svého těla a tedy i k poznávání a poznání energetického systému čaker. Nejvíce používaný je sedmičakrový systém, který se prolíná se celou naukou a výukou jógy (podrobně jsme o něm psali v minulých číslech).

fesak_13_-caker.jpg

Často opomíjená je čakra pod nohama (nultá), která celý systém (tedy i čakry 8 – 13) kotví k planetě zemi a člověku tak vnáší do života celkový smysl zrození zde v těle a na této planetě.
Transcendentní čakrový systém je pokračováním systému základního a skládá se nebo lépe řečeno vibruje čakrami 8. - 13. Tyto vibrace se pojí k našim jemnohmotným realitám. Tedy k životům mimo tuto solární soustavu a mimo tento energetický systém. Mnoho jogínů a duchovně hledajících dochází k přímé zkušenosti existence na více úrovních najednou. To znamená, že není jen tento svět, tato hmotná realita, ale naše existence je mnohem komplexnější a naše vnímání reality se rozšiřuje.
Člověk jako vesmírná duše
Vyšší čakry nás provází těmito dimenzemi a my se vědomě podílíme na jejich očistě a získáváme poznání prožitku. Touto vědomou aktivací se otevírá potenciál člověka jakožto spirituální bytosti s duchovními schopnostmi. Jakožto bytosti, která se podílí na lásce a tvoření vesmíru, a která je schopna dosáhnout absolutní zduchovnění hmoty.
Prostupováním horním systémem se překonávají hranice času a prostoru, člověk dochází k poznání úkolu sebe sama jako duše vesmírné, mnohadimenzionální. Stále více si sebe sama uvědomuje jako energii, která je stejná, jako energii, ze které je stvořen celý vesmír (chi, shakti) A nejen to. Jedinec ví, že i sám se na tvoření vesmíru podílí a současně je i vším stvořeným. Prožitek JEDNOTY a LÁSKY je od sedmé čakry nahoru samovolný. Nakonec dochází k prožitku sebe sama jako ZDROJE neboli VĚDOMÍ, které si vše uvědomuje a k úplnému sjednocení s ním. Když tohoto poznání člověk dosáhne, svobodnou vůlí své kosmické duše rozhodne, zdali se ve zdroji rozplyne nebo vnese-li zdroj zpátky do hmoty, těla, do nulté čakry a spojí tak vědomě hmotné s duchovním. Ve svém potenciálu je to tak stále, ale mysl člověka od zdroje oddělila, a proto byla vytvořena realita dvojnosti.

Práce s vyššími čakrami je proto přirozený postup každého jogína a duchovně hledajícího ke svému prvotnímu bytí. Navazuje na poznání čaker 1. až 7. a plynule tak rozvíjí náš duchovní potenciál.

Čakra 8 – Karmické vzorce

Podobně, jako se odehrávají identické vzorce v našem životě, se odehrávají vzorce karmické. Karma je vlastně náš vesmírný život – rozšířen časově, prostorově a zkušeností. Duchovním úsilím po více životů se karmické vzorce nakonec spojí v jednu - někdy dvě linie, které charakterizují cestu naší duše. Téma této hlavní karmické linie se objevuje v obsahu osmé čakry.

Tím, že naše duše vstoupila do karmického, tedy reinkarnačního cyklu, rozhodla se v nekonečném tvůrčím procesu zániku a stvoření transformovat vzorce vznikající z existence hmoty. Jako přirovnání můžeme použít systém školství. Někdo se rozhodne studovat matematiku, jiný filosofii. Někdo se učí řemeslu a někdo tvoří krásné sochy. Energeticky tedy karma symbolizuje vibraci úkolu nebo zaměření. Tento vzorec se pak prolíná všemi životy. Meditační praxí nebo terapiemi do minulých životů tyto linie rozpoznáváme, dochází k uvědomění a tvořivé transformaci. Přesáhneme omezení existence na této planetě a začneme plně rozvíjet schopnosti duchovní. Jako se v každém zrození musíme naučit znovu chodit, mluvit, psát stejně se v pravidelných kosmických cyklech znovu učíme používat telepatii, teleportaci, astrální cestování a jiné. Duchovně zrajeme a naše moudrost se uplatňuje ve hmotné existenci ve smyslu nesobeckosti a úcty ke všemu živému a tím uvědomění si propojenosti všeho co jest.
Otevření osmé čakry lidstva spadá do cyklu kosmického (nikoliv karmického), což znamená, že musí dojít k načasování zralosti duší a současně i vesmírného času. Z esoterického pohledu se právě nyní uzavírá tvz. Kosmický Rok (cca.26 tisíc let) a lidstvo vstupuje do pátého věku své evoluce. Což se projevuje právě otevřením a čištěním trans-čaker a lidstvo se opět „učí“ zapomenuté duchovnosti a s tím spojenými schopnostmi.
Jedna fáze reinkarnačního cyklu se uzavírá. Osmou čakrou vstoupíme vědomě do fáze další.
Co přináší otevření a čištění osmé čakry v každodenním životě? Vnímání energetické a duchovní reality je stejně zřetelné jako vnímání hmoty. Umíme komunikovat s anděly a jinými světelnými bytostmi a začíná proces přibližování duální existence (světlo-tma, dobro-zlo, muž-žena), s existencí Jednoty (završuje se v desáté čakře). Lucidní snění se samovolně překlene v astrální cestování. Prostupujeme dimenzemi. Rozvíjí se telepatie, telekineze, léčení. Protože je 8 čakra stále spojena s touto planetou, její čištění může provázet strach. Strach z neznámého, z nepříčetnosti nebo ztráty kontroly aj. To je ovšem největší brzdou v jinak hladkém očistném procesu, který je řízen z naší duchovní podstaty spíše než z touhy našeho ega. Proces se nedá uspíšit a příliš ovlivňovat. Na fyzické rovině se neprojevuje vůbec. Odehrává se kdesi nad hlavou a ve chvíli kdy je čistící proces ukončen vnímáme vibrace osmé čakry zcela reálně nově otevřenými smysly vnímání.

Praktikování jógy, zhineng qigongu, tai chi, či jiných duchovních praktik a pravidelnou meditací usnadní průchodnost energetického kanálu šušumny, který spojuje horní trans-čakrový systém se spodním. Hlavním úkolem tohoto procesu je tedy vnést duchovní energie do hmoty.

ČAKRA 9 – Ovládnutí hmoty

Osmou čakrou jsme opustili planetu Zemi, tedy hmotnou realitu. Posouváme se výš k jemnějším schopnostem a možnostem. Vyšší je vždy nadřazeno nižšímu, a proto se vybízí i úkol 9 čakry - ovládnutí hmoty.

Devátá Čakra je tedy energetickým centrem, které v sobě nosí tak zvané Kristovo Vědomí, Kristovi schopnosti.
Kromě návodů k transformaci člověka v duchovní bytost je v příběhu Krista a jiných Avatarů (Buddha, Babádží aj.) ukázaná schopnost ovládnutí hmoty. Schopnost měnit vodu ve víno. Schopnost zmrtvýchvstání. Životní Příběh Krista je názornou ukázkou probuzení horních čaker, ukázkou duchovního potenciálu každého z nás.
Otevřením devátého centra se aktivují všechny schopnosti, které jsme se naučili v průběhu všech inkarnací. Zde je otisk naší vesmírné duše, naší jemnohmotné existence, která díky mnoha vstupům do fyzického těla získávala nejrůznější druhy zkušeností, vhledů a porozumění hmotné substance. Naše duše je ve svém duchovním potenciálu čistá a vědomá, ale chybí jí bezprostřední zkušenost s hmotou, zkušenost zduchovnění hrubých vibrací.
Existují tři hlavní inkarnační rozdělení, z kterých se pak tvoří naše karma (8. čakra). TVOŘITEL, UČITEL A LÉČITEL. Pokud se na tato zaměření napojíme, přesně můžeme říci, která linie je naše i přesto, že zkušenosti se prolínají. Pokud kolísáme mezi naším určením, je pravděpodobné, že zrovna probíhá čištění 9 čakry a energetická vlákna centra se propojují.
Otevření deváté čakry vstupujeme do galaktického systému a otevírají se nám nové dimenze. Komunikujeme s anděly a jinými světelnými bytostmi. Víme, že můžeme ovlivňovat hmotu a tedy i naší fyzickou realitu. Plné rozvinutí této schopnosti však nastává až v čakře desáté.
Jak již bylo řečeno, my sami svou vůlí nemůžeme práci s horními čakrami příliš ovlivnit. Naším úkolem je pročistit a zaktivovat systém čaker 1-7, transformovat ego a zhutnělé energie v naší karmě. Poté žijeme plně v uvědomění pospolitosti, nesoutěživosti, vegetariánství a veganství. Do našeho života vstupují nám podobní lidé a náš vesmír se stává radostí. V tu chvíli jsme připraveni na duchovní probuzení horních čaker, jejichž kvalitu v té poslední fázi přenášíme zpět “dolů“ do hmotné existence a zduchovňujeme hmotné vibrace.

Čakra 10 – Srdce Vesmírné Lásky

Na cestě k Absolutní Pravdě Stvoření je třeba prožít podstatu existence, jíž je Všeobjímající Láska. Otevření desáté čakry vnáší do naší každodennosti Zázraky konané z Lásky a radost z toho co Jest.

Pokud jsou vibrace desáté čakry zcela otevřeny, uvědomujeme si splývání polarit hmotného tvoření. Naše vnitřní podstata ztrácí vyhraněnosti maskulinity nebo feminity. Prožíváme sebe i svět jako existenci, která byla, je a bude tvořena Láskou. Všechny prožitky minulých životů, které jsme v obou pohlavích prožili, se pojí k pochopení těla a tedy i gendru jako důležité, nicméně přechodné zkušenosti. Právě v desáté čakře nastává první hluboký prožitek Jednoty všeho, který se pak zcela otevře v čakře třinácté.
Čakra desátá navazuje na prožitky čakry čtvrté. Čtvrtá čakra je symbolem a vibrací lásky člověka v těle. Desátá čakra je vibrací Lásky člověka božského, vesmírného nekonečného. Ve schématu trojjedinosti (tělo, duše, duch) je to vlastně čtvrtá čakra duše.
Otevření desáté čakry přináší do života jedince schopnost tvořit si vlastní realitu pomocí synchronicit. Nejsme již zmítáni naší karmou (očištěna otevřením 8čakry) a akt tvoření a života v těla se spojí. Pomocí mysli a záměru máme možnost přetvářet naše zážitky, neboť vše je prostoupeno energií desáté čakry, tedy Láskou. Dokud se desátá čakra neotevře a naše karma není zcela vyčištěna, je nemožné dělat v našich životech zázraky.
Duchovní schopnosti člověka jsou v desáté čakře prozářeny Láskou Vesmíru. Víme, že neexistuje omezení hmotou jinde než v naší mysli. Čas a prostor jsou pouhými silnicemi pro člověka na cestě k neomezenému tvůrčímu aktu. Uzdravujeme sebe i planetu jedinou myšlenkou. Nekonečné možnosti tvoření, ve kterých se projevuje naše linie otevřená v deváté čakře.
Desátá čakra je vibračně spojena s dimenzemi všech bytostí Lásky a Světla. Často se zde setkáváme s naší duchovní rodinou ve smyslu nejen našeho úkolu, ale hlavně našeho Souznění. Zkušenosti s mimozemskými civilizacemi, archandělé, duchovní rádci, vyšší Já to vše jsou možnosti prožitků energetických spojení.
Desátá čakra zcela otevře naše duchovní srdce a vede nás dále k možnosti zduchovnění hmoty ve světelném aktu nanebevzetí, jež je vibrací čakry jedenácté.

Čakra 11 – Nanebevzetí

Transcendentní čakrový systémimg_1840.jpg

Čakra jedenáctá – Nanebevzetí
Článek publikovaný v Jóga dnes podzim 2011
Jedenáctá čakra je uvědomění si sebe jako Světelného celku. Naše Světelné tělo se aktivuje a vědomí individuality se prolíná se světlem vesmíru, se světelnou podstatou. Ve fyzickém těle si zcela zřetelně uvědomujeme světelné propojení všech bytostí nejen na této planetě. Spojuje nás Láska čakry desáté a Světlo čakry jedenácté.
Aktivace desáté a jedenácté čakry plně otevřou duchovní schopnosti čakry deváté, a my ovládáme život hmotný, duševní a duchovní. Teprve propojením Lásky a Světla získáváme naprostou svobodu v činění zázraků, průchod dimenzemi i časem. Teprve s plným vědomým prožitkem, že všichni jsme světlem a láskou, se otevřou brány věčného soucitu. Uvědomujeme se na všech úrovních existence. Žijeme v těle fyzickém, astrálním i světelném. Jsme mnohadimenzionální bytostí v plném prožitku uvědomění.
Energie světelného těla umožňují transmutaci těla fyzického. Zrychlují se vibrace hmoty. Nastává proces zduchovnění a nanebevzetí, který se dokončí aktivací čakry dvanácté. Život ve hmotném těle je radostný, plný lásky a svobody. Nelpíme. Nejsme připoutáni ani hmotou ani emocemi. VÍME, že jsme se vším spojeni. Zlo je pouze projevem nevědomosti a jako takové neexistuje. Vše je prostoupeno Světlem Vědomí.
Jedenáctá čakra je důležitým aktivátorem aktu osvobození z procesů naší mysli. Otevření všech čaker je trvalé a úplné. Nedochází již k samovolnému uzavírání napojení, které je způsobováno strachem. Všechny emoce jsou transformovány ve světlo. Naše touhy směřují k vibracím blaženosti čakry dvanácté a následnému rozplynutí se ve Zdroji samém.
Žijeme v době, kdy je aktivace jedenácté čakry počátkem duchovního rozkvětu lidstva. Právě její, alespoň částečné otevření u určitého počtu jedinců se váže k energetickým změnám po roce 2012. Život a krása této planety závisí na aktivaci Světla každého jednoho z nás. My, tedy i ty, činíš zázraky a jsi tvůrcem dobra a lásky zde na Zemi. Světlo je naší přirozeností stejně jako Láska a Sounáležitost.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021