Stroj lásky – 2. část

datum 3. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Grand Rapids, Michigan, 18. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhý channeling ze čtyř, jejichž tématem je Stroj lásky. Zní to exoticky, že, ale znamená to něco jiného. Řekli jsme vám, že téměř všechno, co slyšíte, co je channelováno, co je psáno a dokonce i to, co pochází z bible, často obsahuje další informace. Někdy jsou metaforické. Někdy obsahují energii, přenášenou prostřednictvím třetího jazyka, takže vnímáte věci nad rámec toho, o čem se mluví.

Stručně si to shrňme. Řekli jsme vám o vzniku planety. Řekli jsme vám, co znamená stroj lásky. Znamená to něco jiného, než byste předpokládali. Láska je Stvořitel. Stroj je proces vytváření lidské bytosti. Pojem stroj byl vybrán proto, že tomu rozumíte. Je to trojrozměrný objekt, který má svůj účel. Stroj neexistuje jen proto, aby byl strojem. Něco dělá, něco vytváří. Obsahuje pohyblivé části, které se pohybují společně se záměrem něco vytvořit. To je naším tématem.

Chci, abyste věděli o pár věcech. Za prvé, informace, které dnes a zítra předám, jsou učením, které uslyšíte od mého partnera a jeho týmu. Už jsem podobné channelingy předával dřív a oni je učí. Jsem si však velmi dobře vědom, kdo to poslouchá, nejen dnes, ale i v budoucnu. Pro ty, kteří nikdy neslyšeli mého partnera nebo jeho tým, bude tohle všechno, co mohu sdělit, úplně nové. Pro ostatní z vás to může znít spíše jako opakování, shrnutí. Pro některé z vás to budou jen doplňující informace. Ale pro mnohé z vás to bude úplně nové. Mnozí nad tím budete kroutit hlavou proto, že nic z toho, co vám řeknu, neexistuje v žádném vašem systému. Ale hodně z toho, co vám dnes a zítra povím, znáte. Znáte to intuitivně, znáte to na buněčné úrovni. Je to vypáleno do vaší DNA. Domorodí obyvatelé planety budou těmi, kdo odhalí některé z těchto pravd, protože oni zde byli, když se dělo tolik těchto věcí, než z toho organizace duchovního myšlení vytvořily doktríny. A tak se obracejte na domorodce ohledně základních pravd a základních znalostí. To budu ještě mnohokrát opakovat.

V prvním channelingu jsme skončili tím, že jsme mluvili o tom, co je stvoření planety, o tom, že život začal pozdě a proč. Muselo to tak být. Aby stroj fungoval, aby v té době na tomto místě vytvořil člověka, aby osetí, které mělo přijít, mohlo být vhodně načasováno, bylo nutné počkat. Někteří řeknou: „Na co se čekalo? Proč to muselo být?“ Stroj na vytvoření lidstva, které tu je, je součástí plánu. A plán byl takový, že ve vaší galaxii by mělo existovat hodně života, než se objevíte. Diskutovali jsme o tom v prvním channelingu. Podívejte se na něj znovu. Vysvětlujeme tam, jak se to mohlo stát, proč se to mělo stát, nebo jak přirozené bylo, že se to stalo. Přivádí nás to k bodu, kdy začal život na této planetě a kdy začalo to, čemu říkáte evoluce. Tenhle bod se vám možná bude zdát zvláštní nebo podivný. Poprvé vám o tom můžeme povědět, protože můj partner mnohokrát uvedl, že věda si začíná klást určité otázky ohledně toho, co vám řeknu dál. Vědci zahájili simulace založené na znalostech vaší lidské evoluce. Jejich výsledky nijak neodpovídají tomu, co vás dosud učili.

Intervence

Používáme termín - i v dnešní výuce - nazvaný intervence. „Drahý Kryone, drahý Duchu, je to pravda nebo ne, že na této planetě došlo k zásahu, který měl lidem dát to, co potřebovali?“ A odpověď je ANO, ANO a ANO. „No, drahý Kryone, to nedává smysl, protože jsi řekl, že jsme měli svobodnou volbu.“ Drazí, máte svobodnou volbu, ale kromě těch voleb, které jste měli, bylo téměř všechno ostatní naplánováno. Učili vás, že za všechny ty roky se jednotlivé buňky stávaly více buňkami a dělily se do dalších a dalších. To byl počátek všech těch (buněčných) kmenů, které nacházíte a pozorujete je. Celý příběh života na planetě roste, stává se něčím jiným a mění se. Někdy se život úplně zničí a začne znovu, ale pokračuje to dál a dál a pak se objeví člověk.

Učili vás o mnoha druzích lidí. Mimochodem, existovalo více druhů lidí, než víte. Celkem se na Zemi vyvinulo více než 26 druhů lidí, stejně jako to bylo u všech ostatních zvířat. Byla tam rozmanitost, lidé se v tom nijak neodlišovali. Příroda funguje jako příroda, až na jedinou výjimku a tou je pouze jeden druh lidí. Druh člověka, kterého teď vidíte před sebou, je jediný svého druhu. Dává vám to smysl? Ukazuje se, že mohlo dojít k zásahu? Všechny ostatní druhy zvířat mají několik druhů, ať už jde o savce, ať už jde o ptáky, nebo dokonce o rostliny. Život vytváří rozmanitost, ale existuje pouze jeden druh člověka. To vše se změnilo asi před 100 000 lety a existují o tom důkazy. Jak si myslíte, že se to mohlo stát? Došlo k zásahu, k intervenci. Právě teď s vámi chci promluvit o hlavním zásahu, o němž učí můj partner. Pokud jste tento channeling začali poslouchat teprve teď, pak to bude pro vás něco zcela nového, něco, co jste nikdy předtím neslyšeli.

Je faktem, že je nemožné, aby se lidé vyvinuli v tak krátké době, která vám byla k dispozici v evolučním měřítku Země. To je nemožné. Matematici se tím nyní zabývají. Vědci se na to dívají, protože teď máte počítače, které simulují, jak dlouho mohla vaše evoluce trvat. A objeví něco, co jste možná dříve neslyšeli a co ještě není ve vašich učebnicích – že je to nemožné. U člověka došlo k zrychlenému vývoji, výrazně zrychlenému, abyste se mohli probudit ve správnou dobu a udělat další krok ve správný čas, abyste byli připraveni na nadcházející osetí. Ještě se k tomu dostanu. Toto je první věc, kterou vám chci říci, že vás tento stroj zrychlil daleko nad rámec toho, co považujete za přirozený výběr nebo náhodnost mutací. Tak vznikly téměř všechny ostatní druhy, ale ne lidé. Zjistíte, že v ne příliš vzdálené budoucnosti o tom začnou odborníci přinášet zprávy. Řeknou, že je to nemožné a budou mít pravdu. Muselo dojít k něčemu jinému - k intervenci.

Odkud přišla intervence? Byl to stroj lásky, Stvořitel všech věcí, včetně celé fyziky a chemie, které ve vesmíru existovaly. Stvořil vás. V tomto scénáři ještě nemáte duši, ale budete ji mít. Dojde k tomu.

Vraťme se tedy o chvíli zpět. Zatímco se to všechno děje, co se děje ve zbytku galaxie? Odpověď zní: Život, život jako je ten váš, život, který byl předurčen k tomu mít duši stejně jako vy. Duše pocházejí ze stejného místa jako vaše duše, od Stvořitele. Velká láska, která proudila do tohoto stroje lásky, který vytvořil lidstvo, proudila i do jejich životů. V posledním channelingu jsme vám předali informace o pravděpodobnostech a všech těch věcech, které můj partner učí. Tato galaxie překypuje tolika životy a některé z nich jsou mnohem, mnohem starší než váš život na této planetě, který byl zpožděn, jak jsem o tom mluvil v posledním channelingu. Proto jste „The new kids on the block“, („Nováčci, „nové děti ve čtvrti“) pokud to chceme vyjádřit takto. Proto jste nejnovějším druhem života, který má jedinečné prvky duše lidské bytosti.

Tyto prvky duše v lidské bytosti jsou stejné jako v tolika životech na jiných planetách. Takže bych rád, abyste na chvíli použili svou logiku. Pokud ano, znamená to, že i jiné planety měly možnost svobodné volby a některé z nich měly stejnou možnost, jakou jste právě zvolili, když jste překročili milník 2012. Jak dlouho to bylo? Byly to stovky tisíc let, možná i milion nebo více. Učinili tato rozhodnutí a jejich vývoj pokračoval dál a dál. Měli vyšší vědomí a to rostlo a rostlo. Co vám říkám o vysokém vědomí? Říkám vám, že existuje vědomí, které se vyvíjí, když začne využívat plnou kapacitu duše, což se odrazí i v DNA, v chemii těla. Začnete žít déle a budete uvažovat jinak. A brzy se ve vynálezech objeví vědomí, které se začne spojovat s fyzikou. Toto je také jedna ze studií, které se právě teď na vaší planetě provádějí. Lze vědomí měřit? Ano. Pokud to lze měřit, jak se měří? Měří se jako energie. Co je to energie? Energie je součástí systému fyziky na této planetě. Vědomí a fyzika jsou tedy propojeny. A to také jsou. Právě jste se dostali do bodu, kdy si tuto skutečnost začínáte uvědomovat.

Bytosti ze Sedmi sester

A co společnost, která udělala krok ve vzestupu, která si je toho vědoma? A co společnost, která je tak spřízněna s fyzikou vaší galaxie, vašeho vesmíru, že nepotřebuje nic z toho, o čem si myslíte, že potřebujete k cestování vesmírem? Skrze fyziku propletení (entanglement) a dalších věcí přišli na tuto planetu podle plánu. Přišli sem z určitého důvodu. Přišly sem bytosti z několika planet, drazí. Ale ty hlavní bytosti pocházely z velké planety. Pocházely ze Sedmi sester, příhodně pojmenovaných po šamankách, hvězdných matkách, které přišly na tuto planetu asi před 200 000 lety. Spatřily lidskou bytost, která vypadala stejně jako vy, a měla 24 chromozomů. Ale po tisíce let máte 23 chromozomů. Co se stalo? Vaše věda vám to řekne. Vaše testovací souprava se jmenuje „23 a já“. Jak to, že máte 23 chromozomů, když vše ve vesmíru, ve fyzice a chemii, je založeno na 24? Mnohokrát jsem vám dal odpověď. Máte 24 chromozomů, ale pouze 23 z nich je lidských. Někteří z vás budou kroutit hlavou nad tím, co vám řeknu dál. Všichni pocházíte odjinud. Nepocházíte z biologie této planety. Vaše biologie se vyvíjela jen do té doby, než přišly hvězdné matky a změnily vaši DNA. Teprve pak začala historie člověka na Zemi.

Příběh Adama a Evy

To je příběh Adama a Evy, drazí. To je to, co čtete v písmech, drazí. Andělé sestoupili a dali vám svobodnou volbu mezi světlem a temnotou, strom poznání a všechny ostatní věci, což jsou metafory. Ale co ten příběh skutečně vypráví, je, že bytosti pocházející odjinud byly požehnány vlastnostmi, které přesahovaly to, co by dokonce mohli mít i andělé. Všichni byli Mistři, kteří měli DNA, jež fungovala na tak vysoké úrovni, že už se nedalo rozlišit mezi nimi a anděly. Přišli na tuto planetu a předali vám nejen svou DNA, drazí, ale také hvězdné učení, učení od Stvořitele.

A to byl začátek. Příběh Lemurie se opakoval, rozezníval po celém světě. Bylo mnoho míst, kde hvězdné matky učily. Toto je příběh začátku, kdy jste nejen dostali strom poznání světla a temnoty, ale také vás učily, jaký je mezi nimi rozdíl, a pak vás tu zanechaly se svobodnou volbou, naprosto svobodnou volbou. Už jsem o to mluvil dřív a je třeba, abyste to pochopili. Toto lidstvo bylo úplně nové, když jste dostali svou duši. Do té doby jste neměli duši, protože Stvořitel vytváří duše až od určitého místa a času, a vy jste ji získali od těch bytostí, které je přinesly s sebou ze vzestoupené planety. Připadají vám jako andělé. Zpochybňujete to? Pochybujete, že by tato planeta mohla mít vzestoupené vědomí spojené s duší, vyšším já, a to do takové míry, že jednoho dne již nebudete poznávat, co je člověk? To je a byl potenciál pro jejich planetu, jenže ony měly před vámi obrovský předstih.

(Ti z hvězd) přišli a změnili vaši DNA. Zeptejte se vědy. Co se stalo? Jak jste přešli z 24 na 23 párů chromozomů? Co jste to za druh, který má 23 chromozomů? Absolutně žádný jiný druh je nemá! Ach, v tomto příběhu je toho mnohem, mnohem víc. Někteří z vás prošli výukou. Učili vás hlavně to, co odlišuje posvátné od neposvátného. Dostali jste úplnou svobodu volby rozhodovat, a to i poté, co jste byli poučeni. Dovolte, abych se vás na něco zeptal. Pokud své děti učíte pravdě, dělají to, nebo trochu experimentují? Pokud učíte své děti, co funguje a co ne, proč by měly jít a dělat něco, co nefunguje? Odpověď je, že nejsou zralé, a to tehdy nebylo ani lidstvo. V evoluci lidské existence nebo v evoluci jakékoli z dalších planet vždy existuje doba, kdy bytosti dostanou duše a dělají chyby.

Poté, co se Lemurie potopila a zanikla, začalo šíření civilizace, začala skutečná práce asi před 15000 lety. Drazí, 15000 let je jako kapka ve vědru. Jste ještě tak noví a jako děti děláte všechny chyby, děláte rozhodnutí s nízkým vědomím a pořád je opakujete. Nemáte ještě žádnou zralost.

A v tomto scénáři existoval konkrétní plán. Na mnoha místech jste mohli učinit rozhodnutí. Existovalo mnoho civilizací, o kterých vám povím v dalším channelingu. Zdalipak nakonec dojdete na místo, k milníku, pokud to však do té doby stihnete, možná ne? Nyní se můžete zeptat: „Odkud to přišlo?“ Pocházelo to z jedné civilizace za druhou na jiných planetách. Jak dlouho to bude trvat? A tady, drazí, nedošlo k žádnému zrychlení. To jste vy, lidstvo s lidstvem, se svobodnou volbou rozhodnout se, zda to zvládnete, nebo ne, zda se dostanete na nízkou úroveň vědomí, nebo existuje naděje, že se vyvinete v něco lepšího nebo nového?

Covid

Chystám se vám předat nějaké informace a nebudete jim rozumět. Prošli jste rokem 2012 a všechno se změnilo. To byl ten milník a oni o tom zpívali. Jiné planety o tom zpívaly! Jste na cestě a ani o tom nic nevíte! Jste uprostřed něčeho, co se jmenuje COVID. Říkám vám, že je to záměr, abyste na chvíli zastavili na své cestě, vzájemně na sebe pohlédli a uvědomili si, že jste všichni na stejném místě. COVID přejde, drazí, ale vám bude trvat asi rok, než si uděláte čas na pochopení toho, kdo jste, kam jdete a co bude dál. A v tomto procesu se vědomí začíná měnit. Co chcete? Začnete spolu mluvit, jak jste to nikdy předtím neudělali. Jste na cestě. To se už stalo i na jiných planetách.

Když dorazili ti z hvězd, udělali také mnoho dalších věcí. Drazí, mají na starosti fyziku vaší planety. Možná se zeptáte: „A proč?“ Je to proto, že vědí, jak to udělat, protože mají povolení. Změnili mřížky. Uzly a nuly byly nastaveny tak, aby v případě, že byste to zvládli, začaly uvolňovat něco nového. To je intervence! Dostanou se k vám věci, abyste se mohli změnit. A jedna z nich se jmenuje COVID. To je místo, na kterém jste se dnes ocitli. Nezdá se vám zajímavé, že jste po celý váš život nikdy nic takového neměli? Není to mor, drazí, ani zdaleka ne. Je to něco jiného. Stroj lásky je opravdu stroj lásky. Ve skutečnosti vás miluje natolik, že zná každého z vás. Mnoho seniorů opouští tuto planetu a vy řeknete: „Kde je v tom nějaká spravedlnost?“ Možná vám to nebude připadat spravedlivé, drazí. Říkám vám, že je to stroj, protože se hned vracejí jako staré duše. Přemýšleli jste o tom? Potřebujete jejich moudrost a potřebujete ji jako součást mladší generace. Už jste o tom někdy přemýšleli? Je to větší obraz, než byste si mohli myslet. Jste v něm všichni zahrnuti, všichni z vás, protože tato planeta míří někam, na základě svobodné volby, tak rychle, jak jí dovolíte se přemisťovat, na základě svobodné volby, ale mění se, jak jsme řekli. Přišel jsem v roce 1989, před 31 lety, a moje první poselství znělo: „Připravte se na změnu, protože právě přichází.

Teď jste přímo v ní a moje práce se začíná měnit. Nyní přichází energie, kterou jste od Kryona vždy očekávali. Stane se něco jiného. Mám v úmyslu postavit chrám, do kterého budete moct pravidelně vstupovat, kde naleznete klid a možnost se uzdravit, pokud si to budete přát, kde to budete moct vnímat nebo ne, pokud budete chtít, všechno to, co se bude dít dál. Další channeling bude o něčem, co nečekáte. Kolik civilizací podle vás bylo na této planetě? Říkali vám, že jedna. Zůstaňte připojeni (na další channeling).

Toto jsou informace, které vám dnes předávám. Toto jsou informace, které jsou součástí stroje lásky. Došlo k intervenci, drazí, abyste se s duší, kterou dnes máte, ocitli tam, kde dnes jste, a věděli, co dnes víte. Nemyslete si ani na minutu, že jste sami, nemyslete si ani na minutu, že by vás Duch opustil. Tohle je přesně to, co vás učili nebo vám říkali. Nemyslete si ani na minutu, že by vás tento Bůh, který vás stvořil, odvrhnul nebo zavrhnul. To je dětská báchorka. Nikdy vás neodvrhne. To je to, co chceme, abyste věděli. V každém channelingu chceme, abyste pochopili, že tato láska je mimo veškerá měřítka, je součástí systému, kterým je láska.

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com - The Love Machine 2 - MP3 - 40:19

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Pokračování textu zítra, pozn. redakce.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico