Stávat se osobností naplněnou duší

datum 15. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Moudrá učení od Archanděla Michaela ** KVĚTEN 2021

Prostřednictvím Ronny / Svatý písař

Stávat se osobností naplněnou duší

Milovaní mistři, váš SEMÍNKOVÝ ATOM BÍLÉHO OHNĚ / Přítomnost JÁ JSEM je původním jádrem vaší inteligence, vaší první individualizovanou identitou v rámci zkušenosti Vesmíru nebo PodVesmíru. Ve zkušenosti tohoto PodVesmíru obsahovalo vašich prvních dvanáct Božích Jisker/ Zlomků Duše všechny ctnosti, znaky, talenty a vědomosti, které jste měli potřebovat k tomu, abyste prošli mnohačetné úrovně (Dimenze) uvnitř PodVesmíru. Od té doby, se vaše Esence Atomu Božího Semínka nesčetněkrát lomila a oddělila. Jste nyní v procesu vyvolávání všech mnoha Stránek / Tváří svého Já Duše ve Třetí a Čtvrté Dimenzi, tak abyste se mohli pohnout vpřed do velkolepější, dynamické a rozpínavé verze svého Vyššího Já v prostředí Páté Dimenze. Jako pomoc pro vás pro dosažení tohoto obsahují vaše Boží buňka Diamantového jádra a Tvořivé kolo vašeho Květu Života všech Dvanáct paprsků Božího vědomí pro zkušenosti tohoto PodVesmíru. Byly navrženy tak, aby, když jste byli připraveni nastoupit cestu zpět do vyšších úrovní vědomí, abyste měli přístup ke svému vlastnímu PLNÉMU SPEKTRU BOŽSKOSTI. Vaším úkolem je aktivovat tyto Paprsky, abyste vstřebali a ztělesnili Boží kvality a znaky, které tyto paprsky obsahují, a pak používat tyto talenty a znaky pro největší dobro.

Je stále mnoho zmatku v tom, co je Duše, jak funguje a kde sídlí. Je životně důležité, abyste chápali spletitý proces opětovného spojení s mnoha Stránkami / Tvářemi vašeho Vyššího Já. Je také velmi důležité, abyste si ujasnili hlubší učení, která jsme vám poskytli, týkající se mnoha Zlomků Vyšších Já. Máte jich mnoho, ne jen jedno. Vstřebání a ztělesnění těchto Tváří / Stránek vašeho Já je proces, který bude vyžadovat hodně času a kontemplace. Proto cítíme, že je čas na další vysvětlení tohoto velmi důležitého procesu – VÝVOJE DUŠE.

Abyste se vyvíjeli, musíte rozšířit svou kapacitu Lásky/Světla tak, aby zahrnovala všechny Tváře/Stránky Stvoření na Zemi: lásku k přírodě, lásku ke království zvířat, lásku k lidstvu, lásku k vašim nepřátelům, které sledujete, .a co je nejdůležitější, lásku k Sobě. Protože ve své esenci je celé Stvoření částí vás samých a vy jste drahocenný Semínkový Atom Bílého Ohně Nejvyššího Stvořitele. Rozpuk nebo rozšíření Božího vědomí vyústí v rozšíření vašeho aurického pole – vaší Světelné Esence. Časem si vás víc vyvine tak mocné a rozšiřující se záření, že to bude mít kladný účinek na ostatní kolem vás, a nakonec na Zemi a lidstvo. Docela velké množství pokročilejších Duší už tuto schopnost získalo. Ale musíte si pamatovat, že nemůžete předat dál to, co jste nevyhlásili za své vlastní. Také si pamatujte toto: důležitou částí vašeho poslání na Zemi je zintenzivnit Světlo nižších Dimenzí. Rozpuk vědomí Duše vyústí v rozpuk aurického pole, jak co do intenzity, tak co do okruhu vlivu.

Jako aspirant na Stezce se musíte zaměřit na obojí, vnitřní i vnější trénink. Musíte se snažit se stát vědomým pozorovatelem toho, co se děje kolem vás. Je velmi důležité se trénovat, abyste byli plně zaujati zaměřenou pozorností na fyzické události v každodenním životě, stejně jako se učit zpracovávat harmonické a disharmonické frekvenční vzorce, kterým jste podřízeni. Pak musíte podniknout vhodnou akci. Procvičování emoční a mentální disciplíny je také velmi důležité, když se smažíte stát se mistrem svého Já. Nesmíte se otočit zády k zážitkům světa a života, ale čelit jim se vztyčenou hlavou. Ale je velmi důležité naučit se na život dívat z vyššího bodu pohledu. Snažit se vidět vyšší obrázek a ne být lapeni v dramatech malých příběhů.

Logika je funkcí fyzického mentálního těla a vaší vědomé mysli. Pamatujte, znalosti a teorie, které přijmete jako svou vlastní pravdu musíte zažít, abyste z odhalených informací získali moudrost. Inspirace je živena Vyšším Já a vaší Svatou myslí. Musíte se naučit věnovat pozornost impulzům své Svaté Mysli a Svatého Srdce nebo vstupu převažující Stránky vašeho Vyššího Já, neboť tak se postupně naučíte komunikovat s Bytostmi vyšších říší a získat vesmírnou moudrost.

Na počátku byla komunikace se skupinou duchovních průvodců a ochránců a mezi nimi; ale časem se tento dar nebo schopnost ztratily. Jak lidstvo kleslo hlouběji do vědomí hmotného světa, začalo být podřízené vjemům pěti smyslů. Také se lidé postupně přestali dívat kvůli smyslu spojení s vyššími říšemi vědomí dovnitř. Nižší třetí a Čtvrtá dimenze nejsou zářivé a jasně čisté. Jsou zahaleny do oparu nebo mlhy. Duše existující v tomto prostředí o tom nevědí, protože to je stav vědomí, na který jsou zvyklé. Realitu nižší Třetí a Čtvrté dimenze můžeme přirovnat k zakalenému bludišti, kde navěky hledáte cestu, která vás zavede zpátky do čistého Světla vědomé pozornosti. Tato mlha se postupně začíná rozpouštět, jak se přesouváte do středních podúrovní čtvrté dimenze, a váš svět začíná být Světlejší a zářivější s tím, jak překračujete každou další podúroveň. Abyste získali Světelné lekce, musíte pozvednout své vědomí, abyste se naladili nejméně na Pátou podúroveň Čtvrté dimenze. Ve zkušenosti tohoto PodVesmíru je sedm podúrovní každé Dimenze, první je nejnižší a nejhustší, sedmá podúroveň je nejvyšší, nejvyčistěnější a nejjemnější. Mistři a vaši průvodci jsou ochotni se setkat na půli cesty; nicméně, jen při vzácných příležitostech sníží svoji frekvenci na hustotu extrémní duality, protože je to pro ně příliš nepohodlné.

Ego je Tváří / Stránkou fyzické osobnosti ega Já. Bylo navrženo tak, aby časem/v čase pomáhalo v rozvíjení smyslu identity a individality. Mysl orientovaná směrem ven je vedena egem. Nevhodně používané ego-já bylo důležité ve vytváření iluzorního systému víry hmotné pláně, reality založené na oddělenosti, strachu, sobectví a nedostatku. Když rozšíříte své mentální obzory, začnete bourat bariéry sebeomezujícího vnímání. Rozpuk mysli zahrnuje aktivování dominantních buněk Vyšších dimenzionálních úrovní mozku a čerpání z moudrosti Svaté Mysli. Slepá poslušnost není prostředkem pro o-Světlo/Svíce-ní, protože se snažíte stát se mistrem Sebe a žít své osobní pravdy tak, jak vám byly odhaleny a potvrzeny sledováním/ monitorováním vaším srdcem.

Lidstvo je uprostřed probuzení Duše a probuzení buněčného. Když se přesunete do úrovně vibračních vzorců vyšší Čtvrté a nižší Páté úrovně, vaše buňky, éterické tělo a aurické pole začnou zrychlený proces čištění. Tento proces usnadní a nakonec vyústí do stažení (jako programu na počítači) mnoha Stránek / Tváří vašeho Vyššího Já, a také v postupné opětovné vyvolání vašeho éterického Těla Světla. Buďte dbalí a pozorní každého okamžiku, aby vaše zaměření začalo být jednobodové a jasné. Postupně rozvinete smysl sebe-jistoty a bezpečí a vědění, že všechno je dobré a že to tak zůstane.

Duše je mnohokrát lomeným prodloužením vašeho ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA / Přítomnosti JÁ JSEM. Duše používá vědomí intuice pravého mozku, které je spojeno s vyšší Svatou Myslí a Duchovní Vůlí. Mysl zaměřenou dovnitř vede Já Duše. Lidstvo je v procesu rozvíjení jemných pročištěných smyslů, které se zneužíváním oslabily. Musíte se pohybovat kolem základních, často zkreslených fyzických smyslů, a přitom se usilovně snažit rozvíjet vyšší mentální smysly intuice a Božské moudrosti. Je životně důležité, abyste se naučili ovládat svou emocionální povahu a udržovali své myšlenky stále na zjemnělých, pročištěných frekvencích Světla.

Ve své Boží buňce Diamantového Jádra nesete od vašeho bodu počátku křišťálový Paměťový semínkový atom plné realizace Já. Ten obsahuje velmi stručný přehled hlavních událostí každého života, který jste kdy žili – hlavní lekce, které jste se naučili a talenty, které jste zdokonalili, když jste cestovali Vesmírem.

Duše není ani Duch ani hmota. Je to křišťálový SVATÝ OHEŇ, PAMĚŤOVÝ SEMÍNKOVÝ ATOM, Zlomek čisté Světelné esence, která je naprogramována tak, aby zaznamenávala vaši cestu zkušeností tohoto PodVesmíru. Je to spojení mezi vámi a vaším Bohem Otcem/Matkou a nakonec Nejvyšším Stvořitelem. Vaše osobní Já Duše tohoto života sídlí ve vašem Svatém Srdci jako Stránka/Tvář vaší Boží buňky Diamantového jádra. Každá vysokofrekvenční Tvář/Stránka vaší Duše má svůj vlastní Paměťový semínkový atom. Když se daná Stránka/Tvář usídlí ve Hvězdě Duše jako NadDuše / Vyšší Já, bude pravidelně předávat své vzpomínky osobních vibračních vzorců Paměťovému Semínkovému atomu ve vaší Boží buňce Diamantového jádra a také vašemu vtělenému Já Duše.

Zaprvé to bude aktivovat příslušné Krystaly paměťových semínek ve Svaté mysli. Pokud vaše frekvence a vědomí budou expandovat, aby tyto krystaly přizpůsobily, Paměťové semínkové krystaly držené v rezervě v Boží buňce Diamantového jádra budou aktivovány. Tak, jak vstřebáte a vtělíte všechny své zlomky Duše, nakonec získáte schopnost mít přístup k veškeré moudrosti, talentům, pozitivním vzpomínkám a zkušenostem další fáze vývoje – cesty Já Duše mnohanásobnými úrovněmi Páté dimenze. Tento proces se opakuje stále znovu a znovu tak, jak procházíte mnohadimenzionální úrovně Božího vědomí a vstřebáváte a ztělesňujete stále více Stránek/Tváří svého Andělského Já. TOTO JE ZJEDNODUŠENÉ VYSVĚTLENÍ PROCESU VZESTUPU.

Byli jste naprogramováni k tomu, abyste navždy hledali Svaté Srdce své Esence, svou Boží buňku Diamantového jádra a svůj Semínkový atom bílého ohně esence Stvořitele. V přesně a detailně vyladěných intervalech vždy existovaly malé skupiny pokročilých, jedinečných Bytostí, které se inkarnovaly do různých ras a podras, aby vynesly na světlo čerstvé myšlenky a přinesly nové kvality a znaky. Tyto pokročilé Bytosti sdílely svou moudrost, vyšší vědomí a zvláštní talenty příkladem, a také fyzicky splynuly s vybranými členy lidského druhu, aby posunuly vývoj kódů DNA lidstva. VY ŽIJETE V JEDNOM Z TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH OBDOBÍ.

Čtvrtá dimenze by se mohla nazývat „průchozí realitou“, protože tam začínáte nechávat odcházet veškerá podmínění minulosti. Říše Čtvrté dimenze je víc emocionální povahy, a proto, srdce a citlivá povaha jsou hlavním zaměřením. Staří nazývali říši Čtvrté dimenze Májou nebo iluzí, nebo astrální rovinou vědomí. Kolektivní vědomí mas lidstva naplňuje nižší tři úrovně Čtvté dimenze. Tam mentálně existuje většina lidstva, dokud se postupně nezačne obracet dovnitř a naslouchat nutkání jejich Já Duše. Tělo osobnosti / přání ega je mistrem manipulátorem této říše a stále vás pobízí, abyste hledali více uspokojení a štěstí prostřednictvím vnímání smysly a vnějšími prostředky uspokojení.

Když se přesunujete do vyšších podúrovní Čtvrté dimenze, začínáte vstupovat do svého potenciálu vnitřní moci. Hmota se stává tekutější, a proto začíná být jednodušší zhmotňovat to, co si přejete. Proto se musíte naučit být rozhodní a zaměřovat své myšlenky s jasným záměrem. Ukázněná mysl spojuje řetězy myšlenek ve vhodném pořádku. Je životně důležité, abyste chápali, že rozeseté, nesoustředěné myšlenky jsou pro váš postup škodlivé. Kritickou součástí dosažení mistrovství Sebe je žití v přítomném okamžiku – v Moci Bodu klidu přítomného okamžiku TEĎ. Pro úspěšné projití stezky osvícení se vyžaduje mentální úsilí Postupně, začne velká část vašich vzpomínek na minulé události uvadat, tak jak se budete přesouvat z instinktivního mozku / mysli do říše vyšší mysli. Důležitými vlastnostmi mistrovství Sebe jsou zaměřené pozorovací schopnosti a neškodění myšlenkami, slovy a činy. Jako aspirantovi na Stezce vám budou odhalovány větší a větší vesmírné pravdy. Nicméně, měli byste si být vědomi toho, že menší principy budou neustále expandovat, aby do sebe vstřebaly jednotná pravidla, zákony a pravdy další úrovně bytí v nekonečném cyklu Vzestupu vědomí.

Musíte prostřednictvím mysli udržovat komunikační kanál mezi Duší a mozkem otevřený. To spustí pomalou opětovnou aktivaci Šišinky a otevření brány do Svaté mysli, která je umístěna v horní zadní části mozku, blízko temene hlavy (koruny). Svatá mysl rezonuje s nejvyššími podúrovněmi Čtvrté dimenze, stejně jako se všemi úrovněmi celé Páté a Šesté dimenze – s malými částmi Sedmé dimenze, s jejich frekvencemi a daty, což je uchováno pro budoucí použití, až dosáhnete schopnosti přejít nejvyšší úrovně možné pro lidstvo ve zkušenosti tohoto PodVesmíru. Nicméně musíte postupně zvýšit své vlastní vibrační vzorce, abyste vstoupili do úložiště vesmírné moudrosti a čerpali z něj.

Svatá mysl a Svaté Srdce nejsou ze hmoty světa, jsou vytvořeny z éterického Světla, jemného jako pavučina, které se nedá detekovat vědeckými prostředky. Nicméně, jsou skutečnější než kterákoli část vašeho fyzického těla. Jakmile jednou znovu ustanovíte spojení mezi Svatou myslí, Svatým srdcem a svou Boží buňkou Diamantového jádra, bude zde stálé plynutí Adamantinových částic, stejně jako vhodných pokročilých informací přicházejících zevnitř vašeho Paměťového semínkového atomu a z vaší NadDuše / vašeho Vyššího Já. Proto je tak kritické, abyste znovu spojili Duchovní triádu Božího vědomí: Svatou mysl, Svaté srdce a mnoho Stránek své Boží buňky diamantového jádra.

Jak se přesouváte do vibračních vzorců Páté dimenze, vaše buňky, éterické tělo a aurické pole začnou zrychlený proces čištění. Klid a mír začínají na nejnižší úrovni páté dimenze a sílí exponenciálně. Získání božské moci a moudrosti vyžaduje, abyste se přesunuli za masivní vzorce víry kolektivního vědomí lidstva do sladění s vaším vesmírným vědomím prostřednictvím mnoha Stránek /Tváří vašeho Vyššího Já. K úspěšnému projití Stezky osvícení je třeba emoční stability a mentálního úsilí. Existuje zákon ROVNOVÁHY, který působí v Páté dimenzi a výš.

Krátce, šestá dimenze je dimenzí nesmrtelnosti a velmi rozšířeného vědomí, jak se znovu spojujete s nejvyššími úrovněmi potenciálu vaší Duše v tomto PodVesmíru. Sedmá dimenze je konečnou evoluční hranicí pro lidstvo v tomto kole zkušenosti PodVesmíru. První podúroveň (frekvenčně nejnižší) Osmé dimenze je BRANOU NEKONEČNA, do které budete schopni vstoupit, jak získáte schopnost vstřebávat víc a víc vyšších frekvencí Božího světla. Jakmile získáte schopnost mít přístup ke každé vyšší frekvenční úrovni Světla, spustí se efekt, kdy i nejmenší množství jemnějšího a čistšího Božího světla, které začíná plynout do vašeho osobního sloupu Světla, tím přivádí Světlo do vašeho aurického pole a přispívá zářivé barevnosti vaší Písně Duše.

PAMATUJTE MÍ STATEČNÍ, ŽIJETE VPROSTŘED VĚČNOSTI. Moudrá poselství, která vám přinášíme, nemají nastavit další pravidla ani nemají vytvořit nové dogma. Naším záměrem je nastavit vaše srdce tak, aby byla zažehnuta láskou a abychom vám poskytli letmý pohled na slavnou budoucnost, kterou máte před sebou. Budu vás vest, směrovat, inspirovat a chránit, a vyzařuji ke každému z vás věčnou lásku našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Zdroj: https://www.starquestmastery.com/

© Ronna Herman                   

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (cestyksobe.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico