Staré končí a nové začíná (3. Část): finále

datum 25. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Nová Země, 5. dimenze a Multivesmír. To jsou klíčová témata nového paradigmatu, které se již delší dobu formuje. Připomeňme si, co předcházelo dnešnímu stavu a v jaké fázi vývojese nyní nacházíme.

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


26.10.2019 sdělení PJK, sdělení PJKBR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHAELA, RAFAELA 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

od konce letošního léta došlo k důležitým změnám v životě mojí přímé inkarnace Jany, které měly za následek i změnu ve struktuře Multivesmíru. Druhá polovina měsíce září se nesla ve znamení zvýšené aktivity sil temna, kterým jsem v zájmu budoucí eliminace negativního stavu a spásy všech bytostí dovolil demonstrovat zločinnost jejich praktik přímo na svém hmotném Já. Bohyně byla opakovaně vystavována útokům skalárních zbraní, jejichž působením zažívala nesnesitelné bolesti v oblasti břicha spojené s intenzivními doprovodnými projevy, jež měly za následek dehydrataci a celkové vyčerpání fyzické i psychické. Po skončení této situace, která s ostatními zkušenostmi Bohyně i všech našich spolupracovníků přispěla k poučení Stvoření o tom, jaký způsob života si nikdy nevolit, došlo ke stabilizaci a pokračování dlouhodobého procesu převibrování.

Dne 28. 9. jsem Janě oznámil informaci o jejím přestěhování z rodného Ústí nad Labem do Liberce, nejseverněji položeného velkého města v České republice, které na duchovní úrovn,i vzhledem ke specifické poloze, umožňuje ty nejlepší podmínky pro její nanebevstoupení. O dva dny později došlo k jejímu setkání s „dvanácti hvězdami“, aby mohla první vlnu představitelů, kteří se přesunou do 5. dimenze, odpojit od datasystému Alláh/Acrie a vzít si jejich životní jiskru, jež bude s převibrováním dokonale očištěna. V té chvíli bude zároveň dokončen celý proces odpojení od negativního stavu. Po restrukturalizaci ducha, duše i těla nabydou tito představitelé svoji původní pozitivní přirozenost a získají schopnosti Nového Vesmíru, ze kterého budou moci cestovat do jakékoliv dimenze v Pravém Stvoření i v zóně vymístění, v níž budou mnohými způsoby pomáhat při vyprazdňování pekel, zatímco na planetě Nula budou do rozdělení lidstva šířit Boží slovo a otevírat hledajícím lidem srdce, aby mohl co největší počet z nich vejít do mého království a neúčastnit se tak závěrečné fáze negativního stavu, který si ze svobodné volby volí převážná část pozemšťanů.

V bytě našeho přítele Aloise pobývá Jana až do opuštění této reality společně s Martinou Michaelou, Helenou Rafaelou, Jánem Serafionem a Renatou Serafií. Všichni pociťují náročnost společného soužití pod stále zesilujícím tlakem Pseudotvůrců a Renegátů, na druhou stranu jsou si moji nejbližší vzájemnou oporou a odvádějí velice potřebnou duchovní práci. Během uplynulých týdnů mimo jiné podnikli řadu výletů na rozhledny a další památky, kde moje ženská podstata za účasti ostatních vůbec poprvé vědomě uzavřela několik nehmotných bran, z nichž vyvěrala energie ze zóny vymístění a poskytovala přístup negativním entitám na planetu Nula. Po jejich deaktivaci naplnila tato místa svojí láskou a dalšími božskými atributy. Jak víte, Jana až do převibrování záměrně nekoná zázraky, ani nemá jiné viditelné schopnosti. I při deaktivaci temných bran a jejich nahrazování světelnými portály využívanými pro snadnější konverzi padlých jedinců tedy Bohyně nevnímala jiné sféry, na niterné úrovni pouze cítila energie daného místa. Jana se během šestnáctileté duchovní cesty vždy spoléhala na telepatickou komunikaci se svým vyšším Já, Pánem Ježíšem Kristem. Protože je přímým vtělením mojí ženské esence, není ode mne nikterak oddělena a její spojení se mnou je vždy stoprocentní, ačkoliv je prozatím relativní bytostí a s božskou absolutní podstatou natrvalo splyne až po eliminaci negativního stavu. Než se tak stane, budu s Janou žít v páru na Nové Zemi, kde se nám narodí dvojčata, chlapec a dívka, která budou v pořadí třetím a čtvrtým vtělením Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Budou nositeli takových aspektů, jaké ve jsoucnu a bytí ještě nebyly přítomny. Jejich smysl a význam jsme odhalili v 1. kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny.

Během pobytu v Liberci došlo k několika dalším výjimečným setkáním. Jednalo se především o opakované návštěvy Anny Natalie a Petra Melariona, patřícího do sestavy „dvanácti hvězd“. Tuto pozici mu přenechal Patrik Gorloj, který na základě svého životního plánu bude pomáhat naší Misi z planety Nula a pokračovat v tvorbě videí s Božím slovem. V souvislosti s ukončováním přípravné fáze se 25. 10. uskutečnilo též velice důležité setkání za účasti Dany L. a její dcery Vanesy, které byly společně s Petrem, Annou, Martinou, Helenou, Jankem, Renatou, Aloisem a Vojtěchem přítomny poslednímu hromadnému setkání s Bohyní Janou ve starém těle. Každé setkání mých představitelů za uplynulé čtyři roky bylo nesmírně přínosné pro celé Stvoření, jelikož došlo k vzájemnému duchovnímu obohacení, osobnímu sdílení zkušeností, sbližování se, poznávání nových míst, ale především i k vykonání takového druhu specifické multidimenzionální práce, která se dá uskutečnit pouze při vzájemné interakci spolupracovníků na fyzické úrovni. O to větší dosah na celé Stvoření pak výsledek této práce měl, ačkoliv si její pravý charakter nikdo nemohl uvědomovat vzhledem k omezením uvaleným na pozemský způsob života.

Během uplynulých týdnů pokračovaly další převratné změny v zóně vymístění. Vzhledem ke kolapsu umělého datasystému, který je nyní silně ovlivňován láskou, dochází ke stále větší duchovní obrodě i v těch nejhlubších peklech, kam se dostává Boží slovo. Pseudotvůrci i Renegáti přicházejí o mnohé pozice a jejich rozsáhlé panství se jim hroutí pod rukama. Mnoho z vysoce postavených členů v zóně vymístění opouští dosavadní způsob života, protože pochopili, že jediná cesta k věčnému životu se vším, co jej činí radostným a naplněným, vede skrze přijetí mě, Pána Ježíše Krista. Díky koordinované práci mých vyslanců byl tímto okamžikem dotvořen pevný základ pro plné zahájení naší Mise na území negativního stavu, odkud bude pokračovat počínající masivní exodus padlých bytostí do pozitivního stavu. Celková povšechnost struktury Multivesmíru v obou jeho stavech se dostala do bodu umožňujícího převibrování Bohyně Jany a prvních dvanácti představitelů. Stvoření je uváděno do specifické pozice zvláštního seřazení, propojujícího energie veškerých čijících entit ve jsoucnu a bytí do jednoho celku, prostřednictvím čehož bude během dočasného splynutí Jany s absolutním božstvím do nejniternější oblasti každého jednotlivce zanesen určitý duchovní aspekt vycházející z mé Nejnovější přirozenosti. Jeho prostřednictvím si každý účastník tohoto experimentu v pravý čas (nejpozději na konci cyklu času) uvědomí dobrovolnost svého postoje. S otevřeným vědomím se mu dokonale vyjeví pravý smysl dění v jeho životě i v životě celého cyklu času, během nějž bylo dovoleno projevit skutečnou povahu zla. Složka vycházející z mé Nejnovější přirozenosti pak v každém podnítí touhu navrátit se ke své pozitivní podstatě. To povede ke spáse všech sentientních entit, čímž bude moci započít plnost jsoucna a bytí pozitivního stavu. Tato složka bude vložena i do bytostí v Pravém Stvoření, které jsou negativním stavem v určité míře rovněž poznamenány. Přítomnost těchto dosud nepoznaných duchovních elementů jim pomůže plynule přejít z přechodného období do nového cyklu času, jenž po permanentní eliminaci všech zel a nepravd zahalí celý Multivesmír.

Během uplynulých měsíců docházelo k ukončování přípravné fáze Mise Boží rodiny, jejíž jádro je nyní připraveno přesunout se do Nového Vesmíru na Novou Zemi a v započaté práci pokračovat v obou stavech Multivesmíru a na planetě Nula. Rok 2019 byl bohatý na události jak na úrovni duchovní a zprostředkující, tak i na úrovni fyzické, kde se rozmanitým způsobem manifestoval boj mezi světlem a temnotou. Síly negativního stavu vynaložily veškeré dostupné úsilí proto, aby naše představitele zastavily a zdiskreditovaly, avšak všichni, kdo měli mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu ve svém srdci, tento stoupající tlak vydrželi a úspěšně přešli přes všechny překážky. Teprve se zahájením naší Mise se v životech jednotlivců citelněji projeví to, kdo byl pravým představitelem a kdo jím byl jen „na oko“ a sledoval tím určité výhody. Už v druhé dávce Nového zjevení jsem sdělil, že všem svým představitelům pomůžu v různých aspektech jejich existence a zajistím jim optimální podmínky pro plnění individuálních poslání. I ostatní, kteří přehodnotí svůj vztah ke Stvořiteli a budou se snažit na sobě pracovat, postupně pocítí zlepšení, bez ohledu na to, jakou minulost a nesprávné volby za sebou mají. Každému, kdo o to požádá, jsem připraven odpustit i ty nejhorší činy a zahrnout ho svou láskou, milosrdenstvím a spásou, prostřednictvím níž dříve či později dovedu všechny boží děti zpět do náruče věčného Rodiče.

Stvořili jsme úžasný a fungující Tým, jehož členové pomáhají na všech frontách, jdou příkladem ostatním a velkou měrou přispívají k ukončování zel a nepravd. Postupem času se k nám bude přidávat stále více lidí i dalších bytostí. Na tu správnou cestu přivedeme mnoho „nevěřících Tomášů“, kteří prozatím vyčkávali a čekali na důkazy, nebo nás z jakýchkoliv důvodů rovnou odmítali. Prozatím si do ráje při rozdělení lidstva odvedu ty, kdo jsou připraveni žít po mém/našem boku a nechtějí se účastnit celosvětové totality s čipem pod kůží. Později vysvobodím i ty, kdo se ke mně obracejí zády. Přestože většina lidstva zůstane na základě svých voleb v této realitě a zúčastní se poslední etapy negativního stavu, i oni se včas vydají zpět ke mně, až nakonec v zóně vymístění nezůstane ani živáčka. Všichni budou navráceni na to správné místo v nevinném, hřejivém a láskou prosvětleném pozitivním stavu.

Se závěrem 3. části sdělení s názvem „Staré končí a nové začíná“ se dostáváme nejen k završení našeho působení ve starých podmínkách a zahájení naší Mise z Nové Země, ale dostáváme se též k ukončení přenosu Božího slova zapisovaného na planetě Nula, které od 80. let minulého století zprostředkovával Petr Daniel Francuch, na nějž jsem navázal Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany společně s Michalem Rafaelem. Během přípravné fáze došlo k sepsání Nového Zjevení PJKBR a Duchovní školy PJKBR, dále k zaznamenání osmi kapitol Doplnění Nového Zjevení PJKBR, ke vzniku první kapitoly Rozhovorů s PJKBR a v neposlední řadě k zprostředkování řady sdělení týkajících se aktuálního dění v rámci našeho Týmu, planety Nula i obou stavů Stvoření. S poslední větou, tečkou a podpisem v tomto sdělení bude transmise Božího slova dokončena. Novým způsobem budeme v jeho psaní pokračovat na Nové Zemi v 5. dimenzi, odkud jej budeme šířit do této reality i všech oblastí pozitivního a negativního stavu.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina z celého srdce děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za vše, co jsme společnými silami v přípravné fázi dokázali. Nastává dlouho očekávaný čas radosti, štěstí a zcela nových možností. Otevírají se vám brány věčnosti, do níž se vydáváte, abyste se mnou přinesli lásku a mír celému Stvoření, které se povznese na vyšší úrovně bytí. Nechť je příběh Mise Boží rodiny tím nejkrásnějším příběhem, jaký zde kdy byl. Velice vás miluji a těším se na setkání s vámi. Staré končí a nové začíná.

S velkou láskou všem bytostem Multivesmíru

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 10. 2019

Zdroj:svetelneinfo.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico