SPUŠTĚNÍ ENERGETICKÉHO OKRUHU STŘEDNÍMI ČECHAMI 20. 9.

datum 19. 9. 2014
Vážení přátelé a kolegové,

přiblížil se jeden z dlouho očekávaných vrcholných okamžiků naší existence v tomto těle a v této době – spuštění první fáze energetického Okruhu středními Čechami 20. 9. (sobota v 10 hodin, sraz na Šárce).

Zveme vás, abyste spolu s námi prožili jedinečnost okamžiku otevření Nebe a Země při spuštění linie Okruhu a procítili průtok jeho energie. Jednotlivá místa Okruhu slouží, díky tisíc let trvajícím snahám a umění dávných druidů, šamanů, stavitelů i geomantů, jako milníky a zároveň jako zdroje energie Okruhu a potenciálně pak i nové Prahy.

SPUŠTĚNÍ OKRUHU STŘENÍ ČECHY

Tak jako skupiny dávných zasvěcenců kdysi přivedli energii z atlantského předpolí (Monte Pico a Hyers) do pražské kotliny, aby se zde mohlo vytvořit osídlení, změněná doba vyžaduje, abychom reagovali na stávající situaci a posílili Čechy ENERGETICKÝM OKRUHEM KOLEM PRAHY.

Tento projekt iniciovaný před mnoha lety planetárními bytostmi je pochopitelný, když si uvědomíme, že Praha je vybrána (už tak dávno) jako budoucí duchovní centrum Nového světa.

K tomu jsme již učinili přípravné práce během uplynulých tří let a zvláště letos, z nichž nejvýznamnější vedle vyhledání jednotlivých míst k sobě harmonických, jejich očisty a aktivace, bylo přivedení energie do míst Okruhu z irských i domácích dotačních zdrojů. Dotačních proto, že každý systém linií a energetických center (bodů), které jsou spojeny, se harmonizuje a doplňuje (jako spojené nádoby). Je-li tedy nějaké místo na Ley Lines oslabeno, ostatní, zpravidla to nejsilnější z nich, ho v případě potřeby energeticky dotuje a tak ho posiluje. Taktéž je to v případě linie dotované z externího zdroje, pak ten posiluje celou linii. Stejně je to například s lemniskátou spojující Čechy a Moravu, střed obrazce v Prosíčkách je dotován atlantskou energií z Roque de Nublo.

V celé historii lidstva malé skupinky zasvěcenců skrytě řídili vývoj a pomáhali Matce Zemi i duchovnímu vývoji lidstva. Před dovršením kosmického roku (26 000 let) přichází čas opět udělat něco z důležitých počinů pro vývoj pozitivnější budoucnosti. Letošní podzim je v tzv. mayském kalendáři označen jako „vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů“, je to doba, kdy „velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu,“ říká Dr. Colleman, nejuznávanější expert na Mayský kalendář. Ta budoucnost bude vytvořena na základě a prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž toto naše datum velkého energetického díla je doba konce určitých cyklů, je dobou maximálních tvůrčích možností.

Máme podporu těch, kteří bdí nad duchovním vývojem obyvatel planety Země desetitisíce let i těch souznících s českou kotlinou. Zbývá jen jediné. Sejít se a učinit tento akt – sic malý, ale významný krok pro lidstvo, obývající pražskou a českou kotlinu – a roztočit energetické kolo života jednotlivými silovými místy, až se stanou celkem. Rezervujte si, prosím, tento den rovnodennosti 20. 9. pro velkou práci po mnoha tisíciletích v české kotlině, jestli to tak budete cítit.

Spuštění první fáze Okruhu má tři základní cíle –

1) udržet a ještě navýšit energii české kotliny a posléze pak přivést tětivovými liniemi energetický proud do Prahy, na dávná silová místa, teď skomírající, aby se zvedla energie v duchovním centru budoucí Evropy, odtud se dalšími již stávajícími dávnými liniemi bude šířit oblastmi dnešní České republiky.

2) souběžně regenerovat poškozenou krajinu pozemními Ley Lines a eliminovat alespoň zčásti negativní vliv civilizace – od dálnic, elektrických vedení až po vydolování.

3) přiblížit veřejnosti dávná a posvátná místa, z nichž vyvěrají kořeny obyvatelstva této země, vytvořit na řadě z nich prohlídkové trasy s informacemi o těchto svatyních a silových místech, o jejich charakteru (léčivém, spirituálním, komunikačním apod.). Umožnit tak pochopit, kdo jsme a jaký je náš původ, bez ohledu na to, odkud jsme sem přišli.

To vše je vysoce důležité v této základní podobě upevnit do konce letošního roku (z hlediska nastavení jistých věcí budoucích), proto k aktivaci Okruhu využíváme silovou energii rovnodennosti, kdy nám sama Matka Země dodá sílu ke spuštění. Termín rovnodennosti se jeví jako ideální,v tento den rovnosti světla a tmy se otevírají dimenzionální dveře času a prostoru, uvolňuje se energie Země.

Jak o práci na Okruhu napsal náš kolega, druid Karel Novotný: Ještě k těm našim důvodům proč to děláme: Děláme to proto, abychom pomohli krajině, kde žijeme, kterou známe a kterou máme rádi. Děláme to proto, abychom pomohli transformaci, která probíhá. Děláme to, protože jsme tady, teď, v téhle době. Děláme to proto, abychom prospěli krajině a těm, kdo v té krajině žijí (lidé i bytosti). Děláme to, protože pro mnohé z nás je to jedním z inkarnačních cílů, na který jsme se připravovali řadu předchozích životů, a především nám není lhostejný osud této země, v níž jsme se narodili anebo se do ní přistěhovali. Desítky druidů, většinou absolventů Druidské školy krajinné energie, pracovalo několik let na přípravných energetických liniích, stavbách menších či větších systémů, vytváření či opravě energetických bodů, čištění míst osídlení, jen během dvou uplynulých měsíců se natahaly nové Ley Lines přes stovky kilometrů, dohromady jsme už strávili na Okruhu kolem Prahy tisíce člověkohodin. Celkově jen tato práce v krajině trvá tři roky, od započetí až ke spuštění.

Chtěl bych vás tímto dopisem požádat, abyste naplnili vaše rozhodnutí pokračovat ve své duchovní práci, kterou jste již započali, abyste mohli být nápomocní Matce Zemi, abyste se (budete-li chtít) mohli stát představiteli nového myšlení pro ty, kteří již zapomněli – že Země je živá bytost, a svým konáním mohli pomáhat sobě i těm nevědomým ve zlepšování prostoru, v němž žijí, a spolu s nimi i mnoha dalším bytostem všech druhů hustoty. Je to krásná práce a navíc s mnoha bonusy pro nás, včetně zrychlení našeho duchovního vývoje, zlepšení zdraví i zabezpečení naší existence ve všech rovinách, je-li naše srdce čisté. Ale platí to i obráceně: Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne… říká Matka Země, jistě tyto verše Viktora Dyka z básně Země mluví, znáte (neodolal jsem a zařadil ji na konec tohoto textu).

 

Svou účastí na této práci se můžete stát nadějí do budoucnosti, že se toto vědění a znalosti míst důležitých pro sakrální geometrii Čech a Moravy neztratí, že se o posvátnou energii udržující českou kotlinu bude mít kdo starat. Nikdo jiný to za nás neudělá, než my sami. Nejsme osamoceným ostrovem sami pro sebe, v tomto moři světa, jak kdysi napsal básník John Done.Každý je kus nějakého kontinentu, krajiny… smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem součástí lidstva. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.

To, co neuděláme do konce letošního roku, už prostě výrazně nezasáhne do dalšího vývoje, toto jsou poslední okamžiky nějakého nastavení vývoje ČR a částečně i Evropy v dalších desetiletích a nejspíš stoletích. A to, jak to bude nastaveno, souvisí i s vývojem jedince a jeho možnostmi, stropem. Spousta lidí pracuje na sobě, ale vůbec si neuvědomuje, že nejsou oním osamělým ostrovem, právě to, jaké je prostředí kolem nich, stanovuje, čeho mohou dosáhnout.

 

Setkání na akci –

Pátek 19. 9., první setkání odpoledne-večer pro ty, kdož budou moci, příprava…

Sobota 20. září 10,00

V 10 hodin se sejdeme na Šárce, v okolí možnost parkování. Místo setkání zašleme po přihlášení na akci.

Vysvětlíme si charakter spojení silových míst Okruhu, dotace některých z nich z externích zdrojů a budoucí propojení s Prahou. Jde většinou o místa, která se rituálně využívala po tisíciletí, a to jejich propojení umožnilo.

Probereme si teorii nezbytnou pro úspěšné uskutečnění rituálu otevření energií Nebe a Země a jejich vyslání do spojovacích linií jednotlivých míst Okruhu. Prakticky si nacvičíme jeho provedení. Projdeme si jednotlivé body linie a vysvětlíme si, jak nejlépe využít a posílit jejich energetické působení. Každé místo na Okruhu má mít svého garanta, který ho zná a dovede tam ostatní ze své skupiny. Na Šárce se právě tyto skupiny působících na jednotlivých místech dotvoří, domluví se spojení.

Určíme si přesné časy počátku aktivace a předávání energetického proudu na další místo.

Pak provedeme rituál sladění, a magický rituál k získání síly a zvýšení vibrací, který pak jednotlivé skupiny budou praktikovat ještě znovu na každém místě, až se na něj dostanou.

Pak už se rozjedeme na jednotlivá stanoviště Okruhu, zaujmeme svá místa na linii a otevřeme brány mezi světy. Ve službách života na Zemi se propojíme s její energií a posílíme její proudění do míst, odkud pak může vyzařovat ke každému, ke všem lidem a bytostem, regenerovat krajinu. I když tam v tom okamžiku aktivace budeme každá skupinka, každý jednotlivec na jednom ze 40 míst jen kolečkem v orloji, ani ten velký stroj bez malých koleček není schopen fungovat. Bude záležet na každém z nás, kteří se tam v ten okamžik rovnováhy energií Země sejdeme.

S díky za to, že jste a že jsme se už mohli potkat a jak doufám, i znovu potkáme v tento přelomový den.

 

Jménem sdružení Kruh21, skupiny druidů ČR

Zbyněk Aladin

 

P.S.: prosím o vaši rychlou reakci, logistika celé akce je velmi složitá a je nutné vědět, s kým můžeme počítat. Děkuji.

 

Neoslyš slova varující: / Neprodej úděl za čočovici. / Třeba mne opustíš, / nezahynu. / Ale víš, kolik sem přijde stínů? / Kolikrát pěst bude potomek zatínat / a syn tvůj kolikrát bude tě proklínat? /

Nezahynu, věčna jsem, / ale žít budu s trapným úžasem: / kterak jsi zapomněl na dědičný díl? / Kterak jsi váhal a kterak jsi zradil? / Jak možno kletý čin provésti vědomky? / Sebe jsi zradit moh. Ale své potomky? / Dokavád dýchal jsi, proč ses vzdal? / Čeho ses bál? / Co je to smrt? / Smrt znamená jít ke mně. / Tvá Matka Země / otvírá náruč: možno bys jí zhrd? / Pojď, poznáš, jak je náruč země měkká / pro toho, který splnil, co čeká. / Prosím tě, matka tvá: Braň si mne, synu! / Jdi, třeba k smrti těžko jdeš. / Opustíš-li mne, nezahynu. / Opustíš-li mne, zahyneš!


Viktor Dyk - Okno (1921)

 

 

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico