Slunce v Kozorohu

datum 28. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com
21.12. v 11h03 vstupuje Slunce do základního zemského znamení Kozoroha a strvá v něm do 19.1.2021 do 21h40.
Kozoroh je obrazem tvořivého ducha, jehož síla pramení z koncentrace hmoty. Toto znamení přichází hned po zimním slunovratu. Slunce nabývá na síle, dny se začínají prodlužovat. Často je to nejchladnější doba roku, ve které se příroda omezuje na nejnutnější životní projevy, aby přežila a dočkala se jara. Zemský živel jež přísluší k tomuto znamení, přináší spolehlivost, pevnost, konzervatismus, melancholii, vytrvalost. I když působí chladně je požitkář. Kozoroh je kardinální (základní znamení) a tak umí uvést hmotu do pohybu, trvale a důkladně působit na okolní svět, je schopen dát popud, soustředit se na svou sílu. Vládce Kozoroha je Saturn - ten přináší odpovědnost, vážnost, omezení. střízlivost, ale také pocity odloučení a strachu.
Zemské znamení Kozoroh je protějškem vodního znamení Raka - obě znamení jsou kardinální modality, obě introvertního charakteru. Na ose od Raka ke Kozorohu jsme na cestě od dítěte k dospělosti, od chráněného domova k veřejnosti.
Na počátku fáze Kozoroha, kdy zemský povrch téměř nejeví známky života, musí vše prokázat dostatek síly nezbytné k přečkání zimního chladu. To odpovídá vývojovému stádiu lidské psýché, v němž je asimilováno vše, co se člověk v předchozí fázi Střelce dozvěděl a pochopil v oblasti životní filosofie. Na základě toho si nyní „volí“ identitu. V této fázi má člověk jasnou představu o tom, kdo je, co dokáže a čeho může dosáhnout v rámci většího společenského celku. Jako pro zemské znamení je pro Kozoroha důležitá stálost formy, zatímco příslušnost k základní modalitě s energií směřující navenek umožňuje této osobnosti aktivní přístup k formování reality. Proto můžeme fázi kozoroha pokládat za vyvrcholení procesu, v němž vše dostává pevný tvar: v lidské psýché je to identifikace s určitou ideou, ať už duchovního nebo jiného charakteru, zatímco v celospolečenském kontextu je důraz kladen na jasné vymezení sociálně- společenského postavení. Aktivní účast v tomto celku není již jedním z cílů jako ve fázi Střelce, kdy člověk při hledání obecně platných principů v pozadí skutečnosti nevěnoval pozornost konkrétním formám projevu. Ve fázi Kozoroha je pozornost věnována těmto formám: hlavním motivem je zde integrace všech forem a zejména nalezení místa v největším možném celku (jakým je např. jednotný útvar představovaný státem).
Kozoroh staví hlavně na vědomí vlastního potenciálu, což je však zároveň nejméně spolehlivým faktorem: je to vlastně jen vědomí osobně zvolené identity, která teprve musí prokázat své kvality. To je jedním z důvodů, proč člověk narozený ve fázi Kozoroha přikládá takový význam zajištění svého společenského postavení. Jako u všech zemských znamení je jeho primární funkcí smyslové vnímání, a tak uznává pouze metody, které jsou praktické, konkrétní a účelné. Proto má pro něj velký význam materiální zajištění, ale ze zcela jiných důvodů, než tomu bylo ve fázi Býka, který je pokládal za cíl svého snažení. Ve fázi Kozoroha pramení tato potřeba jistoty z touhy nebýt na nikom závislý, která úzce souvisí s právě získanou identitou, kterou si zvolil.
Osobnost narozená v tomto introvertním znamení může zápasit se skutečností, že vnitřní růst může probíhat pouze na základě jasně definovaného vnitřního a vnějšího postavení – proto svou energii používá aktivním způsobem, což se bude navenek projevovat ctižádostí a snahou o dosažení společenského statusu. Přitom se bude spoléhat na svou vytrvalost, hospodárnost, sebekázeň, věcnost, mravní bezúhonnost a spolehlivost, a tak často může působit dojmem jistého chladu a bezcitnosti. Za jeho nevzrušeným zevnějškem však rozhodně nevládne klid.
Tak jako v přírodě probíhá boj o zachování formy, která chce na jaře opět ožít, stejně o zachování formy usiluje lidská psýché ve fázi Kozoroha. V důsledku toho hrozí Kozorohu nebezpečí, že se ocitne v zajetí zákonů a předpisů, zformulovaných v zájmu právě nalezeného řádu a systému. Při své snaze dosáhnout uznání, vyvolané touhou po zachování formy, může Kozoroh na své náročné a strmé životní cestě trpět pocitem osamělosti a melancholie, což může zpětně působit na jeho citovou stránku. Pro kozoroha jako příslušníka percepčního typu je tedy zvláště obtížné projevit své emoce, protože ty nepatří do světa hmatatelných a konkrétních skutečností. Právě proto se dlouho zaobírá svými pocity a těžko zapomíná na zraňující a nepříjemné zážitky
Díky své cílevědomosti se Kozoroh neleká překážek, ustoupit je ochoten jen tehdy, když tím poslouží svému cíli, bez ohledu na to, jak je vzdálený. Trpělivě snáší omezení, nezdary a překážky jako nezbytnou součást cesty, vedoucí k vytčenému cíli. Proto je tato fáze zjevnou reakcí na fázi předešlou: bezpočet cílů, za nimiž se s přemírou energie vydával Střelec, se ve fázi Kozoroha omezuje na nevelký počet praktických a dosažitelných dlouhodobých cílů, jejichž plánovité naplňování je hlavním smyslem Kozorohova života.
Kozoroh rád žije podle řádu (a předpisů), chce mít vliv, je racionální a objektivní, rozhoduje se podle cíle, kterého chce dosáhnout, má přirozenou autoritu, rád buduje kariéru, přikládá význam vnějším hodnotám (postavení, hmotné statky), je zodpovědný
Pozitivní vlastnosti Kozoroha: pevnost, pracovní energie, výdrž, serióznost, trpělivost, logika, systematičnost, důkladnost, výkon, spořivost, morálka, pracovní morálka, spolehlivost, přesnost, loajalita
Negativní vlastnosti Kozoroha: strnulost, odříkání, držet se zpátky, šplhoun, chladný, bezcitný, asketický, lakomý, suchý, plný obav, konzervativní
Zdroj: Karen Hamaker-Zondag, Psychologická astrologie , Tatjana Husek Goese Astrologie a sebepoznání
Věra Šourková

Zdroj: www.facebook.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico