ZUZANA SOUKUPOVÁ

Pamatuji si tvé zářivé oči, pamatuji si oči našeho celistvého Já,  pamatuji si tvou duši, pamatuji si naši zářivou duši, ano, tuto vzpomínku jsem si nenechala vymazat. Váhala jsem poměrně dlouho, zda těmito informacemi  prozářit  síť, onu umělou inteligenci, jež působí jako domácí mazlíček, ukrývajíc přitom své skutečné vzezření šelmy,  dostala jsem však pokyn přestat zachraňovat svět a začít

ZÁŘIT PLNÝM SVĚTLEM…

Náš dvojplamen, je uskutečněním našeho celistvého JÁ. Mimo tzv. časovou matrici odpadá dualita – zde vědomí  již není ženské či mužské polarity.Všechna vědomí  v těchto nejvyšších dimenzích  jsou svou přirozeností celistvá, při vstupu do inkarnace si  mohou zvolit šat mužské či ženské formy, stejně tak, jako zde v pozemské rovině máme možnost obléct si oděv druhého pohlaví. Pokud se naše  nejvyšší vědomí nachází ve vyšší než  15. dimenzi, může si zvolit svůj způsob manifestace v nižších dimenzích  v ženské či mužské podobě.

Náš dvojplamen je částí vědomí našeho celistvého Já, které zůstává ve vyšších dimenzích, aby sloužilo jako inspirace a vedení pro svá nižší dimenzionální části vědomí. Jelikož  náš dvojplemen s námi sdílí tutéž podstatu, je naším nejsnáze dostupným portálem do nejvyšších dimenzí. Ačkoliv je naše manifestované fyzické tělo jednoho pohlaví, jsme trvale propojeni se svou opačnou polaritou, jež  setrvává nemanifestována v našem výše-dimenzionálním celistvém energeticko-duchovním těle. Právě toto propojení nás nutí hledat jednotu skutečné lásky i zde, ve fyzické realitě.

Naše nejvyšší  vědomí vysílá do nižší dimenze za účelem získání zkušeností mnoho součástí sebe sama. Právě zkušenosti fyzické reality společně s realitou astrální, umožňují získání větší moudrosti, lásky i síly. Naše Nejvyšší Já  ,,výdechem” vysílá svou esenci, aby zakusila život v nižších dimenzích. Poté  ,,nádechem” přivolá tyto ,,výhonky” domů se vším, čemu se naučily v dimenzích nižších, tedy včetně dimenze vyšší i nižší astrální, a též dimenze fyzické.

Tuto výzvu k návratu domů lze vnímat jako lásku… bezpodmínečnou lásku. Často neslyšíme toto volání z vyšších dimenzí, neboť tuto lásku hledáme v realitě, kde žijeme. Potkáme-li  ve fyzickém vtělení další část svého celistvého JÁ, cítíme se   být puzeni s tímto člověkem splynout. K dokonalému splynutí na úrovni fyzické reality však dochází jen málokdy, mnohem častěji nám složitosti života způsobené zdejší polaritou  nedovolí fyzické splynutí, neboť při setkání s člověkem, jenž nese část našeho vědomí vlastního dvojplamene, vychází současně na povrch všechna nezpracovaná energie životních lekcí, již nese nejen každý z nás, ale též ti, kteří jsou s námi spojeni skrze společné životní lekce.

Dochází zde často k osudovým nedorozuměním, neboť jakmile chce jeden nositel vědomí dvojplamene „odhodit“ svou nezpracovanou karmu, přitíží se okamžitě i tomu druhému. Setkání duší dvojplamene je nejvíce pravděpodobné, a též nejméně bolestivé v případě, že každý z nich má již své nižší psychicko-energetická centra očištěna od nižších tužeb, oba mají ve svém energetickém poli  ukotveny vysoké a čisté frekvence,  a dovedou vnímat své  setkání z vyššího nadhledu.

V tomto případě se stává, že každý z nich dokončuje s pokorou a láskou své osobní životní lekce, ten s vyššími frekvencemi se snaží nenápadně pomáhat a podporovat toho druhého. Obě části vědomí celistvého dvojplamene se tudíž i tímto způsobem učí bezpodmínečné, ničím nepodmíněné lásce, pokoře i moudrosti.

Nicméně již jen pouhé setkání s onou druhou částí našeho Nejvyššího celistvého JÁ zažhne oheň rozpomenutí. Poté hluboce toužíme po návratu, vzestupu svého vědomí „domů“, do vysokých duchovních dimenzí, kde je splynutí jisté.

Též se můžeme i zde ve fyzickém těle pravidelně vracet svým rozšířeným a sjednoceným vědomím  do vysokých sfér bytí, kde můžeme získat euforickou zkušenost splynutí na duchovní rovině, naše projevené, fyzické Já se spojí se svým neprojeveným, duchovním Já a dochází k tzv. mystické svatbě…

V době nárůstu energií na Zemi se lidé na cestě duchovně-energetického vzestupu setkávají se vztahy, jež jsou podrobeny velkým změnám. Vztahy představují zdroj nejintimnějších lidských emocí, od velké radosti po extrém – velké utrpení. Lidé si mohou ve svých vztazích uvědomit vnitřní bolest, která je v podstatě starší než sám pojem ,,vztah“. Dokonce starší než samotná lidská existence, neboť její podstata vznikla během prvotního odloučení, rozdělení celistvého vědomí onoho Jediného JÁ JSEM.

V určitém momentu jsou lidé na cestě duchovně-osobního rozvoje vybízeni, aby se sebe-uzdravili ve svých vztazích. Učí se, jak je důležité, a to  díky přítomnosti vysokých frekvencí na planetě,  změnit destruktivní elementy vztahů na proud pozitivní a jemné energie. Nicméně, osobní léčení a transformace mohou též  znamenat, že je potřeba se vzdát určitých vztahů, které brání skutečnému osobnímu vyjádření.

Ať už vás vede život k opětovnému spojení či k rozchodu, jste všichni postaveni před zkoušku položení si nejhlubších otázek v této oblasti osobních vztahů.

Vzpomínka

„V onom čase“ bylo vše celistvé a zářivé, v „onom čase“ bylo vše láskyplné, konejšivé a pobízející ke stálému tvoření.

Je pro vás možné si toto představit?

Nechte na okamžik svou představivost volně cestovat.

Zkuste si představit následující: Nejste ve fyzickém těle,  jste čirým vědomím a jste součástí  nezměrného  pole zářivé energie, jež vás obklopuje příjemným způsobem. Je pro vás přirozené, že patříte do tohoto celku a jste milováni i milujete zcela bezpodmínečně. Pociťujte, jak vás toto pole  inteligentní energie obklopuje jako nejjemnější peřinka, energie, která oplývá láskou, která vám umožňuje zkoumat a volně se vyvíjet, aniž byste kdy pochybovali o sobě,  či o svém právu být tím, kým doopravdy jste. Žádná pochybnost, žádný strach. Tento pocit bezpečí a pohodlí vytvářel prvotní  podmínky, z nichž  jste vzešli z oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje  jako jeho individuální jiskry světla – jako Jeho, vaše vědomí…

Je možné, že tento původní stav je vám v současnosti poněkud vzdálen, v lepších případech ho zažíváte ve svých hlubokých niterných meditacích,  vaše vědomí však lační po tomto stavu celistvosti, po tomto pocitu absolutního bezpečí, jež znáte jako součást oceánu vědomí světla Nejvyššího Zdroje. Tento pocit Jednoty, který si pamatujete, představuje oceán vědomí Nejvyššího Zdroje, a vy, coby jeho součást tvoříte skrze Něj a s Ním…

Působící síly Nejvyššího Zdroje přeměnily část vaší světelné podstaty na duši.  Vaše duše potřebovala zkušenost, aby nalezla svůj skutečný původ,  potřebovala být živá, zakoušet, objevovat, ničit sebe sama a znovu se vytvářet, aby věděla, co to znamená být sám sebou i v jiných podmínkách, než je nezměrná jednota, nalézt sama sebe i v hutných zkušenostech nejnižších dimenzí Stvoření, tedy ve fyzické realitě. Samozřejmost být JEDNOTOU byla zničena,  a musela být znovu získána osobní zkušeností. Připomeňte si a pochvalte sebe sama, že se jednalo o obrovský  duchovní čin, nezměrný čin silné víry a úžasné tvořivosti. Příchod vědomí, toho individualizovaného „Já“, byl zázrakem, část narozená v tomto okamžiku onoho „Počátku“  je nazývána vnitřní dítě. Vaše duše, vaše jedinečná osobnost, v sobě nosí extrémy čistého  duchovního vědění  oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje a zároveň též vědomí kosmického traumatizovaného dítěte.  Ano, každý z nás byl  individuální začínající duší. Začali jsme studovat a zakoušet to „Já“, to ohraničené individuum v dimenzích bytí, kde jsme předtím nikdy nebyli…..

(pokračování příště…)

(úryvek, up-gradovaná první a část druhé kapitoly z knihy SETKÁNÍ S DVOJPLAMENEM SKRZE NALEZENÍ SEBE SAMA)

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 6. 2. 2017

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png