Rozpouštíme hluboká vnitřní zranění

views 2 193 datum 26. 5. 2020

Není čas odpustit, ale nechat odejít. Naše vnitřní strachy, bolesti i bolístky je třeba nechat jít. Tvoříme nové paradigma a tam není pro sebeobviňování místo. Jen cesta srdce a lásky pomůže propojit lidské bytosti a vytvořit vědomý život.

Doba čtení 7 min.

Cesty k sobě


Tento program je velice silný a mnoho z nás ho ještě stále drží v sobě. Nyní přišla možnost i prostřednictvím tohoto článku tento program rozpustit a přes jeden z úhlů pohledu přijmout v sobě tuto bolest a změnit ji ve světlo, a tím se osvobodit a posunout se o kvantový skok dál. Každý program je vlastně dar, dar sebelásky, sebehodnoty a sebeúcty, jen ho uvidět a nechat přeměnit bolest na dar.

Pokud cítíme, že teď už chceme tento svůj program nechat odejít, uvědomme si, že je to transformační proces, ale stojí za to. Najděme si tedy chvilku pro sebe a v tichu a klidu se nalaďme na své srdce a začněme číst tyto řádky. Nechme slova sebou procházet a manifestovat u nich svá vnitřní zranění. Neřešme je, nerozebírejme, jen je nechme projít na světlo. Jsme nyní připraveni to nechat odejít.

Hluboká vnitřní zranění, zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Tato zranění jsou navázána na nějaký velmi silný a bolestivý zážitek, zkušenost z minulosti, o které víme, ale nedařilo se nám ji již dříve opustit. Nyní ale přišel čas, kdy jsme se rozhodli, že již nechceme touto zkušeností nechávat ovlivňovat náš život a toto rozhodnutí z pozice srdce stačí k tomu, aby trauma mohlo být spatřeno a námi rozpuštěno. Jestliže čtete tyto řádky, jste připraveni.

Je to zranění buď natolik silné, že jsme cítili podíl viny na tomto zranění, nebo je to ublížení, které může být od někoho blízkého, kdo nás měl chránit, milovat a ne zraňovat, či obojí. Každý jsme si nesli svá zranění, neboť každý máme tak velké zranění, které uneseme. Může to být i poškození, které si nepamatujeme, ale víme, že ho v sobě máme, i v tomto případě je možné ho propustit, jen si to dovolme a vnímejme nyní celý proces přes naše pocity (emoce) a vnitřní napojení.

Zranění se může týkat čehokoliv, od psychického či fyzického týrání, nějaké traumatické zkušenosti, i něčeho, co jsme viděli, zažili a nemohli v danou chvíli ovlivnit, neboť kdybychom mohli, tak by se to stalo jinak či nestalo vůbec. Vše se děje samo a tak, jak má. I když to v danou chvíli tak nemusí vypadat, čas ukáže, že nás to vždy mělo posílit, změnit a dokonce obohatit. Změnit náš úhel pohledu, změnit naše vnímání toho, co je tzv. špatné a co dobré. Vnímání toho, kdo jsem byl/a a kdo jsem nyní.

Zhluboka dýchejme a vnímejme svůj dech. Důvěřujeme procesu a požádejme o jeho vedení pro naše nejvyšší dobro a dobro celku.

Jdeme do hloubky

V první fázi si uvědomme, že každé zranění, které nám přišlo má jediný cíl, abychom se ze silného programu oběti, který jsme si přinesli v našich buňkách těla a mysli (a je jedno zda z minulých životů, nebo z toho současného) dostali plně ke svému srdci a ke své sebehodnotě a sebelásce. Nelze se v určité fázi zkušenosti, dostat k sebelásce, když nepoznám pravý opak - méněcennost, energii oběti, nebo až takovou nelásku k sobě, která leckdy vede až k sebepoškozování.

Tyto zkušenosti si volí naše Duše, která chce poznat obě polarity. Ale v současné době není potřeba již zakoušet zkušenosti Duše a lze se rovnou přesunout do srdce (Ducha) do vědomého Bytí (Zdroje).

Právě v tomto projeveném světě duality fungují tyto nástroje prožívání, abychom uviděli programy, programy ovládání (oběť či viník, energie méněcennosti, strach, úzkost) a tyto staré nefunkční programy, které již nechceme zažívat, abychom uviděli a nechali odejít. Už je z našeho života nejen propustili, ale dokonce proměnili na pozitivní sílu.

Pokud totiž přijmeme, že náš život se doteď skládal ze starých programů (naučených vzorců), které nám nedávaly a ani nedávají smysl, a které již ve svém životě nepotřebujeme, stačí se nyní rozhodnout a programy odevzdat Bytí (Zdroji). Důvěřujme, že se tyto programy promění v to, co ve své podstatě byly od začátku - láskou, sebehodnotou, sebeúctou, vnitřní silou a napojením na srdce.

Jdeme ještě hlouběji

Programy, které nyní na Zemi ovládají veškeré lidstvo, nás rozdělily na oběti a viníky. A tak jsme přijali tyto role a naše energie začala proudit a vyzařovat tyto programy, na které se vždy někdo chytil - oběť na viníka a viník na oběť. Každý z nás nekonal ze srdce, ale z programů mysli, a tak jsme se chovali tak, jak jsme ani nechtěli, prostě se to dělo samo.

Naše mysl (myšlenky) vytvářela strachy, domněnky, očekávání, emoce, reakce tak, abychom projevovali buď energii oběti či viníka, podle toho v jakém programu jsme zrovna byli (na který jsme se tzv. chytli). Tak jednáme pokud jsme v nevědomosti a není možné v tomto stavu vědomí rozpoznat program a chovat se jinak. Jedeme na vlně toho, co vyzařujeme.

Ve skutečnosti nejsme oběť, je to jen forma energie (vibrace), kterou můžeme proměnit už jen tím, že jí přijmeme. Tuto energii jsme někde na cestě poznání Duše nabrali, abychom ji mohli zažít, uvidět a propustit. Proměnit ji v to, co je - v lásku. Protože jakmile přijmeme, že jsme jednali z pozice programu a někdo na druhé straně také, uvolníme velkou část staré energie a naše vibrace se zvýší, a tak se přestaneme na tuto vibraci tzv. chytat.

Ve skutečnosti neexistuje ani viník, je to jen někdo, kdo "nabral" energii viníka a zahrál si roli, kterou jeho Duše chtěla zažít, aby si mohl jednou odpustit a přeměnit úlohu viníka také na lásku.

Program viny, program oběti, všechny programy strachu končí, jsou to jen staré, nefunkční vzorce, které jsou nyní rozpoznány (uviděny), a tak ztrácejí svou sílu (moc), protože teď už máme sílu (moc) na to, tyto programy uvidět a nechat odejít.

Každý z nás jsme někdy hrál viníka a někdy oběť. Přiznejme si, že bez viny jsme nebyli nikdo a oběť jsme už také byli. Nyní ale v době tvořícího se nového paradigmatu a uzření skutečnosti, jak projevený svět funguje, jej můžeme změnit. Změnit vše přes naše úhly pohledu.

Můžeme změnit naše životy tím, že uvidíme naše programy a necháme je odejít. Každý v danou chvíli konáme, jak nejlépe umíme a věřme, že nikdo nekoná lépe nebo hůře, ale opravdu nejlépe, jak v danou chvíli mohl, neboť byl řízen programy mysli.

Jdeme tedy ještě hlouběji

Nejsme jen toto tělo a tato mysl, jsme Vědomí toho všeho. Tím, kdo doopravdy jsme, procítíme a pochopíme nakonec všichni. Vědomí, které v určité fázi bytí chtělo poznat samo sebe, a tak jednalo přes mysl v programech nevědomí. Ale nyní se svět mění a my s ním. Jdeme do srdce. Jdeme ke své prapodstatě a jdeme tvořit zázraky.

Když se napojíme na svá srdce, ucítíme, že nikdy nechceme ve své podstatě druhému vědomě ublížit. Pokud bychom s druhými mluvili na úrovni Duše, ucítíme jen čistou lásku, která chce být v tomto životě projevena a žita. Dostali jsme možnost to sami tvořit, změnit své vnímání života z mysli - na vnímání a žití života ze srdce.

Jen tím, že jsme přijali, že to byla zkušenost Duše, že přes tuto zkušenost již víme, jakou máme hodnotu, že známe svou hodnotu, že se máme rádi, že se milujeme, že cítíme svou lásku ve svém srdci, že vidíme svou vlastní krásu, již opouštíme žití z programů mysli, přijímáme žití ze svého srdce. Bolest z této zkušenosti odevzdejme tady a teď zdroji našeho Bytí a věřme, že je vše tady a teď vyřešeno.

 "Bože dej, ať spatřím, že můj problém byl již vyřešen."

Ať se bude dít cokoliv, věřme, že my jsme to odevzdali a nyní se vše mění pro naše nejvyšší dobro. Možná přijdou ještě myšlenky, možná přijdou ještě emoce, nechme je procházet, jen věřme, že je to z důvodu přeměny programu z mysli na vedení ze srdce. Je to proces a ten se nyní děje.

Už není potřeba nikomu odpouštět, ale odevzdat.

Jsme vysvobozeni, jsme volní a nyní jen důvěřujme procesu změny, který se v nás odehrává. Každý máme proces jiný, ale výsledek je vždy stejný, propuštění programu a narovnání svého vnitřního nastavení - tzv. uzdravení.

A nyní jdeme zpátky do světla

Teď, když toto opustíme, dostáváme odměny, tzv. dary. Najednou cítíme lásku sami k sobě, vnímáme lehkost bytí a věříme ve změnu našeho života. Víme, že jsme opustili programy mysli a nyní nastupujeme cestu ze srdce. Cestu důvěry v naše vyšší vedení vědomého Bytí (Zdroje).

Nic nemusíme dělat, jen jsme, a stále víme, že ať se děje cokoliv, my jsme se již rozhodli pro dobro, a to se uvnitř nás formuje. Nemusíme to ještě cítit, ale víme, že se to nyní tvoří pro naše vědomé bytí ze srdce.

Opustit program oběti je očistné, uvědomíme si vlastní hodnotu a začínáme si tvořit vlastní sebelásku. Víme, že nejdůležitějším člověkem na světě jsme my sami a již nikdy nebudeme obětí, ani viníkem, že tyhle programy již nejsou naše. Jsou to programy starého systému, který jsme už opustili.

Začíná se nám vytvářet nový život. To, jestli se nám tvoří sebehodnota a sebeláska poznáme velice rychle, uvidíme ji u druhých. Jak si totiž začneme vážit sami sebe, začneme si vážit i ostatních. Uvidíme všechny jako láskyplné bytosti, které jsou v jádru dobré, jen ještě nezpracovali své bolesti. Přestaneme soudit, hodnotit druhé, začneme v sobě vnímat krásu a časem i v ostatních.

Jakmile změníme náhled na sebe a na to, co jsme doteď brali jako nespravedlnost, jako něco, co jsme sem přišli zakusit a nyní očistit a proměnit ve svou sílu (hodnotu, lásku a sebeúctu), změníme se my sami a změní se nám i život.

Nyní jsme součástí těch, kteří sem přišli změnit sebe a posunout své životy na vyšší úroveň. Záměr tvořit a žít dobro, protože my i svět je ve skrze dobrý. Tzv. zlo je jen starý program, který nyní rozpouštíme tím, jak měníme sami sebe.

Nejsme v tom sami, je nás čím dál tím víc a jsme silnější a silnější tím, jak otevíráme svá srdce a napojujeme se na své božské vedení z Bytí (Zdroje).

Jaký je cíl toho všeho?

Přeci změna člověka ze starého programu, na toho, který nyní vidí, na lidskou láskyplnou bytost, kterou jsme úplně všichni.

S láskou v srdci i mysli Tereza Mahulen

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021