Proroctví Henochovo

datum 21. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

S probíhajícím Vzestupem sílí energie všeho druhu. Co je však skutečnou podstatou vzestupu? Kdo jej po celá staletí blokoval, ohýbal a ukrýval pomocná vodítka? Kniha Henochova nám nabízí odpovědi na tyto i další otázky.

Doba čtení 8 min.

Cesty k sobě


KNIHA HENOCHOVA

V nižších dimenzích dochází k chaotickému válečnému boji, aby byla znovu získána kontrola nad temnou hmotou, protože se jedná o obrovský zdroj energie pro umělou inteligenci. Armagedon, Antikrista rozpoutaného v psychopatické mysli proti lidskosti, zachycuje také Kniha Henochova, jehož Proroctví bude naplněno, zatímco Světová Elita věří, že splní konec tohoto Proroctví.

Stejně jako zesiluje biologická válka proti lidskosti, snaha o potlačování Vzestupu, zvyšování kontroly, zesiluje Světlo Krista. Když jsme duchovně silní, jsme pevností Srdce, oddanosti a odhodlání sloužit nejvyššímu vyjádření naší vlastní dobroty jako duchovní bytosti pro dobro všech. Tato srdeční oddanost postupně vytváří solidní etiku a silné ctnosti, které jsou atributy přímo přitahující Ducha Svatého a spravedlnost. A tak když rozumíme principu Svaté Trojice a Stvoření, jsme silní a svatí, protože ztělesňujeme zákony Ducha Svatého. A tak jen Láska může zvítězit!

Musíme mít stále na paměti, že Temnota slouží Světlu a že čisté, neposkvrněné, pravdivé, soucitné, milující, laskavé Světlo vždy zvítězí nad každou ničící silou.

Jak víme, některá učení Ježíše Krista a posvátné znalosti byly kolem třetího století křesťanskou církví padělány, upravovány a vynechávány důležité duchovní koncepty. Římská církev, za jejíž založením stojí mimozemská negativní agenda, uvedla do pohybu základ dogmatismu trestajícího Boha, lidského mučení, krevní oběti ve jménu Boha. Původní rukopisy muže jménem Jeshua, a jejich překlady byly skrývány a padly do rukou politických mocností tehdejších římských vládců. Byl spuštěn kontrolní mechanismus náboženství a dogmat pro kontrolu mysli, které zde existují dodnes.

Záměrem mise Ježíše bylo vrátit lidstvu zpět Vědomí Krista, přístup k duchovním zákonům, stejně jako odhalit původ povstání Lucifera proti Bohu a kdo stojí za Atlantským kataklyzmatem. Tým Ježíše Krista zahrnoval geneticky rovnocennou manželku a dalších 12 lidí, Strážců, kteří měli opravit planetární brány pro možnost Vzestupu. Původní misí bylo obnovit na Zemi návrat zpět k Andělským lidem a těm, kteří demonstrují Vědomí Krista a otevřít konečně možnost Vzestupu, obnovu DNA a uzdravení duší z doby Lemurie a Atlantidy.

Římská církev začala po smrti Ježíše Krista řídit ideologii, že ti, kteří zemřou za druhého, jsou nazývání mučedníci a Svatí a tento archetyp byl církví předkládán jako vzor, že ti, kteří zemřeli násilnou smrtí, zemřeli ve jménu Boha a tak spolu s křížem, na kterém, zemřel Ježíš Kristus, bylo ukřižováno celé lidstvo, které bylo donuceno zapomenout na svůj původ, minulost a jak získat přístup k vyššímu Vědomí. Církev začala jménem Boha trestat a mučit nevinné.

Božská svatost muže Krále byla přeměněna na krále tyrana. Jak se v současné době vrací pravý Král na Zemi, kotví své křišťálové a zlaté Srdce skrze Nebeského Otce. Tato kotva chrání Zemi, léčí vnitřní i vnější mužská zranění a vrací mužské energie do rovnováhy a celý mužský rod na Zemi.

Pro ty, kteří jsou zde spojeni s obnovou Krista, znamenalo opět sjednotit mužské a ženské energie a Vědomí, které existuje v dokonalé rovnováze s přírodními zákony a splnit smlouvy, které souvisí s obnovou Vzestupu planety, obnovou svobody a pomoci lidské rodině vzestoupit a poznat její Hvězdný původ a duchovní zákony.

Tím, jak pomáháme posouvat časové osy Vzestupu, je postupně ničen veškerý vliv negativní mimozemské agendy. Víme, že mise skupiny Krista byla a je stále velmi obtížná, protože negativní mimozemská agenda spouští poslední možnosti, které mají v záloze, a to je umělé technologie, které jsou vysoce škodlivé pro přírodu a vše živé na Zemi, protože Vzestup je organický. Skupina Krista drží v těle kódy, které otevírají portály k nejvyššímu možnému ztělesnění a jejich úkolem je obnovit pravdu a pokračovat v učení Ježíše Krista a jeho ženy Marie.

Henoch byl pravnukem Noeho a jeho učení obsahovalo proroctví o Kristu a pravdu o padlých Andělech, kteří se přišli na Zemi sjednotit s lidskými ženami, které rodily obry, kteří ničili na Zemi všechno. Později v další etapě Anunaki znásilňovali ženy, což mělo za následek geneticky zmanipulovanou lidskou rasu, Elohimové se snažili tomu zabránit, ale vypukla válka, další evoluční kolo a Luciferská invaze způsobila Atlantské kataklyzma.

Když jsem hledala existující knihy a materiály, v kterých je popis Vzestupu a svědectví Ježíše zachováno, objevila jsem knihu s názvem Kniha Henochova. Jak uvádí Wikipedia, Svazek Henochův obsahuje materiál o původu padlých Andělů, démonů a obrů. Henoch vysvětluje, proč byla velká potopa nezbytná. Součástí mojí práce nejsou channelingové zprávy, ale gnóze tak jak to uvádí gnosticismus, a jak to popisuje Kniha Podobenství, tzn. že učení je založeno na pozorovatelích a jejích zkušenostech ve světě polarity. Nicméně své zkušenosti sdílím společně s vědou Vzestupu.

Falešní nebo padlí Strážci jsou považováni za zodpovědné za prvopočátek šíření zla a nečistoty na Zemi. V Knize popisuje Henoch padlé Anděly se Satanským myšlením. Učení Henochovo bylo později vymazáno nebo špatně interpretováno, aby možnost Vzestupu zcela zmizela z povrchu Země. Dodnes jsou informace překrucovány nebo zatajovány.

Kromě procházení vlastním Vzestupem a zkušenostmi mě Duch vedl také ke knihám o alchymii těla a studiu alchymie rostlin, které jsou léčivé pro tělo. Ale především tzv. Milostná Alchymie byla základem všech Evangelií a Knih o Zjevení, Stvoření a Podobenství, které byly překrouceny a zničeny, protože v nich byl popisován Vzestup. Milostná alchymie představuje transformační sílu, sjednocující sílu dvou polarizačních sil v těle. Chrám, kde se odehrává alchymistická transmutace Vzestupu. V jednom těle se na lůžku odehrává milostný akt posvátného manželství, z jehož věčné milostné Lásky, pohlavního styku mezi polaritami, je počato dítě - Kristus. Tělo, jak popisuje alchymie, je krystalický posvátný pokoj, kde se smíchávají frekvence, síly a energie, aby se mrtvá energie přeměnila v narození ŽIVOTA.

Proto Vzestupující musí zažít mnoho vnitřních smrtí, ukřižování, aby jejich tělo obživlo a bylo vzkříšeno. Mrtvá energie je statická, neproudí, v těle se vytváří záněty. Mnoho lidí hovoří o Vzestupu, považují se za duchovní, ale stavba eucharistického těla je tvořena fyzickým a imunitním systémem nejen tím, co jíme, ale také cvičením. Živá energie je pohyb po spirále času, to je energie veškerého stvoření v přírodě a Vesmíru. Tělo je zdravé a energeticky vyvážené. Přes všechny současné informace o Vzestupu, Vzestup je sjednocení polarizačních energií v těle.

Proč právě Kniha Henochova, jsem pochopila, až když jsem ji přečetla, protože stojí na Přírodních zákonech a je v ní obsažena analogie k současné časové ose Vzestupu lidstva. Je v ní proroctví o pádu Temných. Hlavní důraz Henoch klade na oddělení cesty spravedlnosti a nespravedlnosti, generování Světla a hříšníky, kteří odvracejíc se od Boha, jsou odsouzeni k zoufalství a věčnému peklu. Knihu jsem objevila zatím jen v pdf., věřím, že je možné podobné knihy a nezkreslená Evangelia najít v antikvariátech nebo v cizojazyčné podobě. Tyto vzácné svazky obsahují v tehdejším jazyce popisované duchovní zákony a zákony Vesmíru, které se nyní obnovují, stávají se dostupnými pro každého, kdo rezonuje se Vzestupnou časovou osou. Všechna tato podobenství a tyto knihy popisovaly Vzestup.

KNIHA HENOCHOVA

 

Kapitola 108

 1. Jiná kniha, kterou Henoch sepsal pro svého syna Metúšelacha a pro ty, kteří přijdou po něm

a budou v posledních dnech dodržovat zákon.

 1. Vy, kdo jste konali dobro, budete čekat na ony dny, v nichž bude skoncováno s těmi, kdo

páchají zlo, a bude učiněn konec moci hříšníků.

 1. Pokud jde o vás, čekejte, až pomine hřích, neboť jejich jméno bude vymazáno z knihy života

a z knih svatých; jejich símě bude navždy vyhlazeno a jejich duše budou usmrceny; budou volat

a naříkat na pustém místě, které je neviditelné, a budou hořet v ohni - neboť tam není žádná

země.

 1. Spatřil jsem tam něco jako neviditelný oblak, který jsem si pro jeho hloubku nemohl

prohlédnout. Viděl jsem jen jasně planoucí plameny ohně, které kroužily jako zářící hory a

pohybovaly se sem a tam.

 1. Otázal jsem se jednoho ze svatých andělů, který mě doprovázel: "Co je to za věc, která tak

září? Neboť to nejsou nebesa, nýbrž jen plamen planoucího ohně - a hlas nářku a pláče,

bědování a pronikavé bolesti. "

 1. On mi řekl: "Na toto místo, které vidíš, budou svrženi duchové hříšníků a rouhačů, těch, kdo

konají zlo, a těch, kdo překrucují všechno, co Pán pronesl ústy proroků o tom, co se má stát."

 1. Některé z těchto věcí byly zapsány a zaneseny nahoře v nebesích, aby si je andělé mohli

přečíst a dozvědět se, co potká hříšníky a duchy těch, kdo sešli z pravé cesty, těch, kdo

poskvrnil svá těla a dostalo se jim za to od Boha odplaty, i těch, kdo byli zostuzeni zlými lidmi,

 1. těch, kdo milovali Boha, a nemilovali zlato ani stříbro ani žádné statky, které jsou na tomto

světě, nýbrž vystavovali své tělo trýznění, 9. kteří od prvopočátku svého bytí nedychtili po

pozemské potravě, nýbrž sami sebe považovali za pomíjivý dech a podle toho žili, ač Pán je

podroboval mnohým zkouškám. Jejich duchové byli shledáni čistými, aby mohli velebit jeho

jméno.

 1. Veškeré jejich velebení jsem vylíčil v knihách. On je odměnil, neboť bylo shledáno, že milují

nebesa více než svůj pozemský dech. "Byli pošlapáni zlými lidmi a zakusili od nich urážky a

spílání a byli vystaveni tupení, a přesto mě velebili.

 1. Nyní povolávám duchy dobrých z pokolení světla a proměním ty, kteří byli zrozeni v temnotě

- ty, jejichž tělům se nedostalo za odměnu pocty, jak by za svou věrnost zasluhovali.

 1. Ty, kdo milovali mé svaté jméno, přivedu na jasné světlo a posadím každého z nich na trůn

jeho slávy.

 1. Budou zářit po dobu, jež nemá konce, neboť Božím soudem je spravedlnost; on poskytne

pravověrným věrnost v obydlí cest pravdy.

 1. Oni uvidí, jak ti, kdo byli zrozeni v temnotě, budou znovu strženi do temnoty, zatímco

spravedliví budou zářit.

 1. Hříšníci budou křičet a hledět, jak spravedliví září; tito pak odejdou tam, kde jsou pro ně

předepsány dny a časy," praví Pán.

https://files.pistis.webnode.cz/200000484-a1051a1ff8/KnihaHenochova.pdf

Milenci Života vidí Lásku ve všem, protože Milenci jsou podstatou veškerého stvoření a vytvářejí vše v rovnováze Trojjedinosti a trojjedinečnosti. To je nejvyšší zákon, který přichází do hmotné podoby skrze nás, což je ve výsledku jen zážitek, který je proměněn v posvátnost na této planetě.

V Božské Lásce 

Lenka Gloriah Magenta

Zdroj: www.lenka-sykorova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico