Vážení,

uzrává čas i události uskutečnit to, co máme jako národ ve vínku. Ale začnu více ze široka, aby bylo jasněji a měli jste možnost jít po stejné linii, která mne dovedla až sem.

Soubor .doc ke stažení textu i s obrázky Co dál

Nejdříve se zaměříme na globální události. Taky jste si uvědomili, že ze všech stran se valí strašidelné zprávy, vize možných konfliktů, nedostatku a děsu? Nedávno jsem zaznamenala i zprávu o kruté a tuhé zimě. To samo o sobě asi nevypadá jako nic, co by nám chtělo škodit. Ale víte, čeho jsem si všimla? Vzbudilo to ve mě strach a obavu, jak přežijeme zimu. V pamětech člověka je totiž uložený program strachu o přežití v tuhé zimě. Automaticky reagujeme emotivně.

Otázkou zůstává, k čemu to může někomu být? Je v tom nějaký vyšší záměr, udržet lidi v nízkých energetických vibracích? Pojďme si více všímat různých zpráv, a jak na ně reagujete. To je totiž nesmírně důležité. Najednou si začnete uvědomovat, že jste stále uměle ponořováni do naštvání, strachů, negace, agresivity. Mnohdy jsou to informace, které s vámi bezprostředně nesouvisí, ale tzv. vás zapojí vaším emočním prožitkem k posílení tohoto energetického pole.

Z mého pohledu tedy funguje pole nízké a vyšší energie. V té nízké je zmiňovaný strach, obavy, deprese, agrese, zloba… V těch vyšších harmonie, klid, radost, štěstí, sounáležitost, láska, vzájemná podpora a soucit. Ještě jednou položím otázku, k čemu to někomu může být, když nás udrží v té nižší energii? Pokud prožíváme strach, jde s námi manipulovat a jsme poslušní. Necháme se strhnout davovým šílenstvím. Jen v příkladech- očkování, chemtrails, válka, tuhá zima, atd. Pokud se udělá dostatečně věrohodná propaganda-pravda, začneme dělat to, co nám má údajně pomoci. Začneme se očkovat, bouřit, bránit, útočit, bát. Proč by to někdo takto chtěl? To je jednoduché. Jednotlivec nemá dostatečnou sílu, protože stojí sám. A nízké energie ho v tomto módu uměle udržují. Když je takto namodulovaných lidí dost, je nesmírně obtížné poznat skutečnost a pravdivost. Takto vytvořené pole má totiž ohromnou sílu.
Je vůbec nějaká cesta, jak to změnit? Co udělat, a kterou cestou se vydat? Dámy a pánové, je to v každé pohádce. Ale má to více atributů, proč to v současné době funguje jen jako protipól. Ano, řeč je o lásce, přátelství, soucitu a radosti. Teď to bude asi vypadat jako naivní představa. Ale pojďme na to opět více ze široka a přes hlubší pochopení fungování tohoto světa. Je zde nutné základní pochopení symbolů a odkazů v nich skrytých. Pokusím se je zde objasnit, alespoň do té míry, kam mi bylo dovoleno je obsáhnout. Všichni jistě znáte symbol JINGJANG (obr.1) Jde o běžně známou symboliku rovnováhy dobra a zla, světla a temnoty. Vyjádření harmonie a rovnováhy. Toto jsou všeobecně známé poučky. Ale ptám se proč, je tento symbol zachycen tak, jak je, a co skutečně nám sděluje? Otázkou je také, jak je správné jeho vyobrazení? Takto? Nebo na ležato? Černou nebo bílou nahoru? A taky, jaký důvod mají ty dvě tečky a ta vlnka? Spousta otázek, že? Ráda bych zde ještě podotkla, že vše, co zde píši je momentálním výsledkem mého osobního pátrání, a tudíž je sděluji jako možnost a námět k vlastnímu ověřování, nikoli jako dogma. Mám ráda, když si vše ověřím v realitě, a teprve tam se ukáže, jestli ta, či ona hypotéza je postavená pravdivě, či nikoli. Tak k čemu jsem dospěla u tohoto symbolu? Tedy za prvé nejde o kruh, nýbrž o kouli. Mnoho symbolů je třeba chápat z prostorového hlediska. A proč? Protože jing jang představuje symboliku zákonitostí 3D rozměru, neboli zákonů, které platí ve hmotném světě. (To je mimochodem právě i podstatou ve všech pohádkách ) Takže zákon, kde pro udržení a zachování hmoty platí, že kde je světlo, je i tma. Dobro existuje díky existenci zla. Jednoduše jedno bez druhého nikdy nepřestane existovat. A to je právě i v pohádkách. Když vyvstane někde zlá síla, pak tento zákon zaručuje, že tuto sílu minimálně eliminuje existence stejně silného dobra. A pak to vypadá, že dobro zvítězilo nad zlem, ale ve skutečnosti jen došlo k matematické rovnici, kdy se z -1 a +1 stane výsledek 0. A to je neutralita, čili harmonie . Takže ono doplňování a prolínání značí harmonii- souvztažnost těchto aspektů. Je zajímavé, co se stane, když někdo odsuzuje jednu ze stran. Často je temnota, zlo nepřijímáno. Znám pár lidí, kteří jsou takzvaně světelní- bílí. Co se v zákonitosti hmoty s takovým člověkem děje? Dotyčný se stává bílým v zajetí temna, neboli v obklopení toho, co odmítá. A to je jeho intenzivní učební lekcí, kterou potkává a nabízí se k pochopení. Jedině přijetím této zákonitosti skrze hlubší pochopení, lze nalézt cestu, jak z toho ven. Jak se chovat, aby tato zákonitost nezmítala našimi životy. K tomu se pojí i další informace, kterou představují ty dvě tečky. V 3D rozměru jde tedy o kruh. V symbolice kruh, chození v kruhu, opakování lekce pořád dokola, dokud nenaleznu střed= důvod tohoto opakování. Defakto se jedná o kružnici nebo nekonečnou osmičku. Tady ještě pokračuji ve studiu, tak pro tuto chvíli tento princip opustím. Daleko zajímavější a důležitější je, jak správně symbol jing-jang kreslit. K tomu je zapotřebí dalšího symbolu, a to kříže. Pokusím se to do sebe zakreslit, aby to bylo snadněji popsatelné viz obr. 3.

 

Takže kříž jako symbol vztahu hmoty a ducha ukazuje, jak je v symbolu jing jang obsažen. Hmotná rovina je vodorovná a představuje skutečný hmotný svět ve 3D. Žlutá vertikální odpovídá rovině ducha, který protíná a oživuje svým světlem hmotu. Místo, kde se protínají tyto dvě roviny, značí střed, nulový bod nebo také srdce. Vlnovka v symbolu jing jang ukazuje, co se děje, pokud v rámci nějakého záměru (chtění něco ovlivňovat= vychází z mysli/ega) – vystoupíme ze svého středu. Nastane situace, kde se kompenzuje rovnovážný stav hmoty vůči světlu, tudíž na scénu vstoupí temná stránka. Uvedu příklad. Mám pocit, že je třeba něco ovlivnit a pomoci láskou. Pošlu ze svého srdce proud lásky na určené místo. Pomyslně svým chtěním vystoupím ze svého středu a svou láskou ovlivňuji nějaké dění. Co se skutečně děje znázorňuje zelený oblouček (obr. 3). Směřuji ven směrem plusovou energií, ale zde nastupuje vyrovnávací síla, která se stejnou intenzitou dorovnává tento můj „láskyplný“ záměr (zelená + = – šedé šrafování). To znamená, že pošlu-li tímto způsobem někam dobro, vyrovná se to zlem (šedivé šrafování), aby zůstala zachovaná harmonie. Proto je dění ve světě takové jaké je. Pokud na to jdeme způsobem a záměrem něco ovlivňovat vně (mimo svůj střed), kompenzuje to zákon hmoty zlem. Pro mnohé to je asi rána, ale nezoufejte! Svět se vyvíjí, a tohle je pro vás uvědomění. Není třeba se obviňovat, protože jste dělali to nejlepší, co jste v daný okamžik byli schopni. Lepší je položit si otázku, jakým způsobem je možné podpořit lásku a celkově vyšší vibrace, bez zpětné vazby vyrovnávání zákonem 3D. Odpověď zní: „Zůstat ve svém středu a stát se zářičem lásky“ A jak to provézt? Špatná zpráva je, že to není možné pojmout nebo jakkoli zpracovat myslí, logikou. Ta bohužel neumí být v přítomném okamžiku, kde se můžeme stát středem. Stav středu, chcete-li bytí v srdci, lze pouze zažít. V momentě, kdy uzřím a prožiji skutečnost, se stávám jednotným a vystředěným ve svém srdci. A odtud vychází naše rezonanční pole lásky. Nikoli směřováním, ale jen samotným svým stavem, kdy jste čisté bytí v blaženém stavu přítomnosti. Tak a teď vás jistě napadá, že jste tam, kde jste byli. Můžeme si tedy zkusit malé cvičení. Pokud máte vlastní dítě, pak vám bude stačit, když si vzpomenete a opětovně navodíte stav, kdy jste oba v klidu, nikdo nic nepotřebuje a jen si užíváte společného okamžiku. Absolutní prožitek bezpodmínečné lásky. Prostě jste! Jakmile se vám podaří tento stav znovu prožít, jen si uvědomte, odkud vychází, a jak se chová vaše tělo, mysl, srdce. V tomto okamžiku jste ve svém středu. Kdo děti nemá, může zkusit vzpomínku na svou lásku, ale záleží v jakém duchu a úrovni se dotyční nacházeli. Další možností je jen pozorovat myšlenky, ale neztotožňovat se s nimi. Naomi Aldort má ve své knize popsaný úžasný postup, díky němuž se také dostanete mimo programy do svého přítomného okamžiku. Možností a cest je mnoho. V názornosti, jak to vypadá, ukazuje obrázek č. 4. Láska vychází ze středu a vytváří pole lásky, která není invazivní a útočná, ale je Láskou bezpodmínečnou.

Stáváte se samotnou Láskou! Jste sjednocení s Duchem, dostává se vám nejvyšší ochrany. Jak toto pole pracuje, předvedl svým životem Kristus. Jeho poselství v ukřižování a vzkříšení potvrzuje velikost a sílu světla. Sílu bezpodmínečné lásky obsažená v každém z nás.

Nyní se vrátím ke své první větě: Uzrává čas i události k tomu, uskutečnit to, co máme jako národ ve vínku. Jistě jste už někdy slyšeli informaci, že jsme středem, srdcem Evropy, že Český národ sehraje důležitou roli. Opět podotýkám, že tyto informace předkládám ze svého bádání, a je to můj pohled, ke kterému jsem dospěla, a bylo mi umožněno tyto informace obdržet.

Už je tomu delší čas, co jsem se dozvěděla o, dnes již neexistující kapli Božího těla, jež stála na Karlově náměstí v Praze. Tehdy to byl ještě Dobytčí trh a na něm dal Karel IV. vystavět kapli Božího těla. Velmi mne začala tato kaple zajímat. Už proto, že podle všeho Karlovi velmi na tomto místě záleželo. Ukázalo se, že jde o kdysi velmi významné místo, kde byly vystavovány říšské korunovační klenoty a ostatky svatých. Dokladem toho je i to, že se do Prahy sjíždělo mnoho poutníků z Čech i z ciziny. V některých letech – kupříkladu v roce 1369 – se jejich počet odhadoval až na sto tisíc. Za josefinských reforem byla kaple Božího těla zrušena a odsvěcena. Následně v roce 1791 do základu zbořena. V dnešní době tudy jezdí tramvaje…

Jak je vidět na obrázcích, kaple měla velmi netradiční tvar osmicípé hvězdy. A zase otázka…: „ Proč tvar osmicípé hvězdy?“ Jak jsem měla možnost studovat kroky a postupy Karla IV. začala jsem nabývat dojmu, že nám zanechal ve všem indicie a hluboké myšlenky. A přes hmotu je předával jako zprávu. S osmicípou hvězdou je spojována panna Marie. Matka, skrze kterou se zrodilo „Boží tělo“ – Kristus. Boží syn vstoupil do hmotného světa na zemi. Díky její čistotě a lásce, kterou definuje osmý rozměr. (5-ti cíp hvězda= člověk, 6-ti cíp=merkaba – vycházející z květu života. Z mého pohledu jde o systém, díky němuž ožívá hmota a drží toto spojení, 7-cípá přechodový most, 8-cípá se nachází blízko, ale mimo hmotný svět. Pro mne značí duchovní rovinu) Takže osmicípá hvězda, vysoký duchovní symbol, říšské cennosti a významné poutní místo, kam se v pátek po Velikonocích scházeli tisíce lidí. V době, kdy se jezdilo koňmo , to je jistě úctyhodné číslo. Ale pojďme dál. Další otázkou je, proč zrovna Dobytčí trh, a ne nějaké reprezentativnější prostory jako Vyšehrad, pražský hrad a podobně. Proč dřevěná stavba na dobytčím trhu a vystavování svatováclavského pokladu? Cítila jsem zde hlubší záměr a skrytou zprávu právě v tom vyšším rozměru. Chodily mi úvahy typu: Karel stavěl nový Jeruzalém. Ježíšek se narodil ve chlévě-paralela s dobytčím trhem… proč kaple Božího těla? Je míněno fyzické tělo, nebo to vzkříšené, světelné?. A ten čas – pátek- další velký pátek oslavující světelné boží tělo vzkříšené v osmém rozměru?… Celý kontinent sem svádí pozornost k uctění relikvií a Svatováclavského pokladu. Proč toto místo??? Přišla mi informace, abych se zabývala geografií. A tak jsem začala pátrat. A koukněte, na co se ukázalo:

 

Mě z toho vychází střed Prahy, Čech i Evropy. Docela zajímavé nemyslíte? K tomu mi po celou dobu, kdy jsem se tím zabývala, brnělo ve fyzickém těle jedno místo. Místo mezi solární a srdeční čakrou. A nebyla jsem sama. Intuitivně mě přišla informace o Kristovské čakře. V každém případě je to střed, těžiště nulový bod, místo, na které chtěl Karel IV. upozornit. Cca 3 roky zpátky bylo toto místo energeticky dáváno dohromady. Nechtějte vědět, jak moc bylo zanešeno, ucpáno a poničeno i na úrovni geomantie. Energie tu opět proudí, a je znovu vystavěna světelná kaple Božího těla tvaru osmicípé hvězdy (opět měřeno mým vnitřním zrakem  a tudíž dobré k prověření vlastním postupem). V současnosti se opět hlásí k pokračování. Uzrál čas k dalšímu kroku. Asi vás nepřekvapí, když zde zmíním, že po té, co jsem dočasně dokončila práci na tomto středu, mne má cesta vedla k další kapli. Tentokrát kapli Svatého kříže na Karlštejně. Často se mi stává, že se souvislosti ukáží, až na ně přijde čas. Takže to také mělo svůj vývoj. A mé otázky proč se opět dostavily.

Kaple Svatého kříže na Karlštejně

První otázkou bylo, proč takovýto název. Proč Svatého kříže? Tuto informaci jsem již výše popsala. Souvislost se středem, vztahem hmotné a duchovní roviny. Střed kaple odděluje mříž, která ve své horní části nese hmotné rameno kříže. A celá kaple představuje sloup vertikální roviny. Čili duchovní spojení na Boha. Jsou zde dvě úrovně. Pod ramenem a nad ramenem. Pod ramenem se na stěnách po celém obvodě nachází kříže vykládané leštěnými kameny. V této hladině se nenachází jediný obraz. Jen symbolická trnová koruna vztažená k pozemské hmotě. Nad ramenem jsou obrazy duchovních, kteří jsou povětšinou v první části před mříží. Chápu to jako duchovní, jež svou službu Duchu zajišťovali už za života. V druhé části s oltářem jsou již svatí a Svatá rodina a těch, co jsou pomocníky i po smrti. Celé je to navrženo jako návod. Nad mříží je pomyslná brána, kudy vede volná cesta. Tudíž ti, jenž žijí Duchem a jsou ve svém středu, mají volnou cestu. Ti, kdož jsou ještě ponoření ve hmotě, nepochopili, čeká překážka – zamčená mříž, trnová koruna jako symbol bolesti, díky níž se učíme. Podstatu kaple vnímám jako duchovní pomoc. Jako světelnou armádu. A právě o to jde.

A zase proč? Proč to momentálně nefunguje? Kde je ta pomoc, když se u nás děje, co se děje? Ještě to není dokončené! Celou dobu mi bylo jasné, že bude třeba tyto dvě kaple propojit. Celé to čeká na okamžik, kdy budeme schopní vytvořit rezonanční pole lásky, které vychází z nulových bodů každého zúčastněného. Je zapotřebí vytvořit energii sdílení na Karlově náměstí a za pomoci Karla IV. je propojit. A nastává čas, kdy se na Karlštejně každoročně koná mše za Karla IV. Koná se v čase odchodu z tohoto světa. 29. listopadu. V čase, kdy je duch Karla IV. oslavován, a tudíž přítomen.

A v tomto čase 29. 11. 2014 od 16:00 je možnost uskutečnit obřad k jejich propojení.

Každý, kdo se chce přidat je vítán. Začátek tedy v 16:00. Místo setkání je u kruhové kašny mezi ulicemi Ječná a Žitná.

Kéž se zdaří ku pomoci všem.

S láskou

Žaneta Alžběta Matesová

zanetamatesova@seznam.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png