Milí přátelé,

posílám pozvání na naše třetí setkání se svatou Ludmilou, Tetínem a jeho okolím. Opět si připomeneme význam tohoto místa, jeho souvislost s naší národní identitou a spiritualitou, tedy s kořeny naší české země. Pomozme naším putováním spolu s tímto sebeuvědoměním aktivovat Řídícího ducha našeho národa právě nyní, kdy bojujeme o to, aby česká země zůstala českou a Češi zůstali Čechy. Budeme se opět pohybovat v prostoru, kde se tvořily naše rané dějiny. Poneseme tedy v srdci i sv. Václava, kterému Karel IV. svěřil pod duchovní ochranu české království.

Datum: neděle 15. září 2019, sraz v 9:35 hod v Srbsku na vlakovém nádraží, kdy přijíždí osobní vlak z Prahy ze Smíchovského nádraží. (tento vlak odjíždí z Prahy ze Smíchovského nádraží v 8:58)  Pokud by měl vlak zpoždění, budeme na sebe samozřejmě čekat. Předpokládaný konec pouti 17:00–17:30 hod opět v Srbsku. Délka trasy odhadem 13-15 km, určitě ne více. Účast je zdarma. 🙂

Trasa:  Srbsko * * * Tetín, Kostel sv. Jana Nepomuckého (dříve Kostel sv. archanděla Michaela) * * * vrch Damil * * * studánka Koda (pramen Kodského potoka) * * *  jeskyně Koda * * * Kodské kaskády * * * Srbsko.

„Národ žije těmi ideály, kterými vznikl, těmi hodnotami, které přijal.”

Pouť můžeme vnímat jako pomyslný návrat do doby, ve které se díky vlivu svaté Ludmily tvořila česká státnost a budovaly se její základy. Moudrá a vzdělaná Ludmila přijala během svého života křest přímo z rukou slovanského věrozvěsta Metoděje, a to spolu se svým manželem Bořivojem I. Přijetí křesťanství bylo klíčovou událostí a mělo obrovský vliv na vznik české státnosti. Svatá Ludmila je tedy právem vnímána jako naše národní patronka a nazývána „matkou České země”. Je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců.

Tetín a jeho okolí, kde sv. Ludmila žila a také zemřela, sehrává současně v celém ději významnou úlohu a jistě také nikoli nahodilou. Zadíváme-li se na mapu naší vlasti a zakreslíme na ní všechna poutní místa, především Mariánská, a máme-li potřebné vědomosti, objevíme, že tato místa rodí zázraky. Hluboko pod zemí se skrývají rozsáhlé dutiny, jeskyně, naleziště rud, léčivé horké prameny, zřídla… Proč právě nad těmito místy vyrostly kostely zasvěcené Bohu? A kdo před námi je označil a objevil? Bylo to proto, aby ony zvláštní body zemského povrchu nebyly porušeny, aby je lidská zaslepenost nezdevastovala. Posvátná místa měla zcela jistě odvrátit člověka od pokusů ohrozit je například těžbou, protože představují životně důležité uzly = ochraňující řád dané lokality. Hledání takového místa je pak přibližováním se k Bohu. Nemůže být proto náhoda, že na takovém místě jako je Tetín, našla své útočiště i kněžna Ludmila.

„Najít Místo, svůj pevný bod,  je nejvyšším cílem zde na Zemi”.

Od počátku věků žije v člověku snaha spojovat slovo se slovem, jev s jevem, skutečnost se skutečností, světlo se světlem v pevný řetězec věcí světa uvedený do souzvuku s nekonečnem.

“Člověk nepovstal z opice, ale ze Země jako ze Snu, aby všemu na světě dal jméno”.

Život a odkaz sv. Ludmily vyjadřuje osvícení, nalezení cesty Lásky, sladění se s kosmickým řádem, protnutí hlasu lidské duše a světla Božího slova. Svatá Ludmila byla žena Bohem obdařená, žena vědomá, spojená se svou duší, která správné místo k životu a správnou cestu života nalézt dokázala. Poznala, že základem skutečné moci je odpor k násilí a v takovém duchu dbala na výchovu sv. Václava, který se později stává hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti. Zásluha sv. Ludmily pro naši zemi je obrovská. Dokázala své schopnosti a vědomosti spojit s Kristovskou energií a vytvořit tak „dílo” neskutečně hodnotné a nadčasové, jehož ochraňující dopady pro naši zemi budeme ještě stále nalézat a uvědomovat si jako velké bohatství, jako silnou armádu v nebesích. Máme proto mnoho důvodů vykonat pouť na právě takové místo a uctít právě takové lidství. Zde stvořený a po staletí pomocí modliteb a poutí oživovaný ochranný bod také potřebuje stálý přísun duchovní energie, naší energie, neboť Bůh nemá jiné ruce než ty naše.

“Je-li dílo od Boha, člověka to přitahuje”.

Hledání dobra je činnost člověku odpradávna přirozená. Jedná se vlastně o udržování vztahu s tím, co je pro zachování lidství a důstojnosti života nejdůležitější. Víme, že každý vztah vyžaduje pozornost a čas. To nejcennější, co si můžeme navzájem dát, je náš čas. Čas věnovaný Bohu může činit zázraky. Věnovaný čas a věnovaná pozornost umí udržet každý vztah = nikdy nekončící pevný řetězec věcí světa. Spása člověka spočívá v konání dobra, které sám koná a rodí se v úzkých vztazích mezi lidmi. Hledání dobra, je hledání Boha, pak pro zlo není místa. Dobro je výsledkem správného používání svobody.

Přijměte tedy pozvání na pouť s tím, že nejde o sdělování informací o významu a posvátnosti místa, ale o jeho společné procítění duchovním zrakem a vnitřním sluchem. Budeme se snažit, abychom v přímém kontaktu s místem nebyli pouhými turisty, ale vědomě se pohybujícími bytostmi, které skrze vyladění svých srdcí a duší pocítí sepětí s místem a sami se tak můžeme stát nositeli světla, které zde po dlouhé věky mocně vyzařuje a podněcuje člověka ke směřování k vyšším životním hodnotám a ideálům. Větě „Národ žije těmi ideály, kterými vznikl a těmi hodnotami, které přijal” můžeme dát každý svým podílem impulz živosti a vytvořit tak ostrov hlubší duchovnosti. Každý takový ostrov, opřený o duchovní sílu našich předků a Řídícího ducha národa zprostředkovává mimořádnou pomoc v době krize a napomáhá českému národu jít do nové éry jako národ živoucí a veliký.

Na cestu je možné vzít si osobní kamínek, šálu či šátek (ideálně bílý), a to jako viditelný projev úcty ke sv. Ludmile – šátek je její atribut, kámen používala jako oporu při svých modlitbách – viz kostel svaté Ludmily na Tetíně, kde je tento kámen k vidění a kam také zavítáme.

Na společné putování se těší

Anežka Dukátová

tel. 721 828 662

 

Duchovní zrak

Spíš oči otevřené mít

a raději bdít

než duši svoji uspat v sobě

a naříkat si v hrobě

A mám-li usnout navždy

pak vědět čemu věřím

a které vlastně pravdy

během posledních těch vteřin

do svých snů si vezmu

až pozemské oči neotevřu

Na kouzla lhářů nevěřím

spíš citu svému uvěřím

Kdo nutí druhé oči zavřít

snad chtěl by pravdu zapřít

co každý v sobě nosí

že přišli jsme a odejdeme bosí

Dnes víra je nám dána

když každičkého rána

bereme si čas

a zkoušky provázejí nás

a čemu věřili jsme dosud

to bude i náš osud

jenž položí se na mističky vah

když překročíme smrti práh

 

Co zrakem fyzickým lze spatřit

není pravda celá

víc duchovním zrakem prozřít

bych dnes už chtěla

a porozumět tajemstvím

co zatím pouze vírou můžeme vstřebat

a na věčnosti zcela pochopit.

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě