Směřuj k vyšším obzorům přitahující Tvůj soucitný zrak Boha. Stoupej výš po schodech Sluncem osvíceného učení až do Nebes. Jakmile dosáhneš Vědomí energetické hladiny srdce, všechna voda ustoupí a promění se v páru. V této chvíli neexistuje žádná hranice – jen pomyslná, vytvořená myslí. Světlem Lásky zalité srdce po okraj zří Nové břehy světa – Boží říši v lidském těle. Nebe se Zemí sjednotíš, když přeměníš a spojíš schody a mosty přes válečná ohniska v pohled „Třetího rozměru“. Ten starý roztříštěný, kdy rozum velel: „Běž a bojuj za svého egovelitele“ nechalo srdce odkrytím závoje mlhy zemřít na hranicích bojiště – boj sám se rozpustil září teplých paprsků Slunce. Objevil se nový – Životadárný, Nekonečný, Věčný jako Nebe samo. Světlo zevnitř osvětluje cesty, aby kroky vedoucí Životem byly spojeny se svobodným „letem“ nad obzorem prostého života. Odhodil jsi a ztratil i to poslední, co jsi vlastnil – cesta poutníka bažinami našla vykoupení ze zkalené vody snového vědomí. Dech Boha naplněný souzvukem Vesmírné hry je jako Kalich životadárné vody v našem těle. Milující Bůh uvnitř je „Zdrojem nekonečného Pramene“, u kterého se může při cestě za vůní Ráje znavený poutník zastavit a načerpat sílu vody – posvátného informačního Zdroje Poznání a moudrosti Věků. Tělo s osvícenou Duší změní přístup k celému procesu života. Posvátnost pocitu znovuzrození s každým novým nádechem dává možnost vibračního spojení se sebou samým a s celým duchem Vesmíru. Pokora a vděčnost projevená „Moudrosti existence Boha“ Tě spojí se všemi lidskými ctnostmi. Nehraješ žádnou roli. Ocitl ses v realitě, ve které každá myšlenka je předem splněna. Vědomí člověka projevuje šperky duchovního srdce v odevzdané touze tvořit svobodný a šťastný život. Černá a bílá barva existuje a stále bude přítomná, abychom rozlišili světlo a stín. Naše srdce skrze sjednocené oko zří Boží krásu ve všem a se slůvkem „Děkuji“ na rtech učiní ze světa „Nebeský ráj duchem vznešených bytostí“, uvědomujících si Bohem darovaný posvátný nástroj ve svém nitru. Láskou pulsující srdce má opravdové místo v soucitné bytosti s lidským tělem. Nebe se Zemí může propojit Jednota pochopení cyklů růstu všeho živoucího od zrození do pomyslné smrti těla a připuštění nekonečného rozměru Bytí. Tvoje oči připomínající tvar Matky Země, jakoby říkaly – nechej oči samy, aby se dívaly Láskou sněhobílé čistoty srdce. Okamžik se stane zázrakem a každičký krok je radostnou oslavou Života samotného. Pozoruješ přírodu a vše se zdá jiné než předtím. To jen vnímáš život s roztaženým křídly soucitněji, kdykoliv připravený uskutečnit dobrodružný let Boží krajinou. Zdá se Ti rázem snadnější a lehký jako létající peříčko ve větru. Pod bouřlivým vodopádem slz nechej vyčistit vodu v těle a zbav strachu všechny ochromené části, plakej co možná neupřímněji a děkuj za tento dar citu. Staneš se citlivějším, ale opravdově citlivým. Nezaměňuj citlivost s falešným obrazem, kdy jsi jako na houpačce emočních záchvěvů. Jsi ten, kdo je božský a citově vyrovnaný – pán na lodi Života zdobící svoji duši všemi vnitřními šperky Boha – zářící skrze Tvoji auru. Víš, že máš pomocníka „Mysl“ ke stahování informací ze všech srdci dostupných sfér. K Nebi se otočí Tvůj zčistěný zrak. Nevíš proč a přitom uvěříš s odvahou srdci vlastní mnohem většímu rozměru, kam Tě žene spalující vnitřní žár. Nekonečná odhodlaná víra Tě přivádí do nepoznaných krajin a naplňuje tělo i duši jemným, něžným citem a činí z Tebe poutníka za světlem, jehož život se stává každým novým okamžikem šťastnějším a svobodnějším. Ještě chvilku a budeš ten, který si dovolí let na motýlích křídlech ve všech barvách. Ten, který se zrodil za ranního úsvitu a rosa se stala pohlazením do nového dne. „Touha“ objevovat nese v sobě tu zárodečnou nitku slunečního paprsku, když temnota uhodí. Každý den se střídá ráno s večerem a tichou tmavou nocí. Aby mohlo opět vstoupit světlo, které si uvědomuje existenci stínu. Jdeš-li za Světlem před sebou – i temnota v patách je prosvětlena jistou září Božského Světla a zkušenostmi prohlédneš její hru. Jsi jako dítě, které se zrodilo s vědomím podpory Života v paprscích hřejivého Slunce. Tělo se řídí cykly od zrození do posledního nádechu, kdy mizí za obzorem Života a přemění se ve Věčné světlo. Kdykoliv Tvoje Vědomí spadne do hnilobných vod, zahrne Tě náruč Světla jiskrami perel Poznání vod z nejhlubších Pramenů sídlícím v Tobě. Sladěné tóny barev na Paletě života tvoří odraz pestrosti a rozmanitosti Krásy oduševnělého člověka jako Boha v součinnosti s celým veškerenstvím. S plným Vědomím si prostoty nejskvostnějších darů Přírody s průzračně zrcadlově bílou čistotou se odraz Mistrovy palety barev zrcadlí ve Světle Božím a souzní s rovinami ozářenými stejným druhem vysílajících frekvencí. Blaho opravdového lidství je prosto všech zbytečných slov a tichost srdce vstoupí do „Květinového Ráje“, kde se daří všem, kteří slaví dech rozkvetlého Boha v sobě. Ať je každý světelný kmit v nitru spojen s vděčností, pokorou a vyzrálým paprskem soucitu – tryskajícího a do dálky zářícího světelného těla. Jdi za vůní bílého lotosu a poznáš Pravdu. Teprve tehdy šíříš Boží Slovo daleko do světa. Nechoď nikam, abys našel. Dej prostor tomu nejtiššímu hlasu mezi všemi a Poznáš. Skutečné Blaho vyletí jako poselství z výšin Hor a nejhlubší Pramen je připraven se stát očistným přítokem všech vod světa. Tehdy jsi učitelem Moudrosti, protože přinášíš do chrámu probuzené Světlo v sobě. Proměníš prostor v posvátnost a vše živé přitahuješ magnetickou silou v Tobě zrozené Věčnosti.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png