Poselství mistra Ježíše

datum 11. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Začátek nového věku, soucit, pokora, láska a respekt. Jak zvládnout dočištění starých struktur a posílít struktury nové, nové a láskyplné energie, které skrze nás již proudí?

Doba čtení 8 min.

Cesty k sobě


Poselství přijal Láďa Mlčák, 23.9. 2020

Zdravím vás drazí přátelé. Já jsem Ježíš, také Jeshua a jsem znám i pod jinými jmény. Jsem ten, který na počátku vašeho věku k vám přišel, aby vám zanechal poselství otce Boha. Uplynulo dlouhých 2000 let. Dlouhých tady u vás na Zemi. Pro mne i ostatní, další bytosti žijící ve vyšších říších vědomí, za tzv. závojem, pro nás všechny to byl vlastně jen mžik. Mžik, ale ve kterém jsme viděli a vnímali celou tu strastiplnou, lopotnou vaši cestu k uchopení toho, co jsem vám přišel předat.

Nyní již stojíte na prahu nového věku. Na prahu věku, který se bude vyznačovat mírem, láskou, respektem. Věku, kde člověk bude druhému člověku opět člověkem. Kde soucit bude vnímán jako vysoká hodnota. Nicméně nic nepřichází samo. Jak jsem již řekl, vy stojíte sice na prahu tohoto nového, úžasného věku, ale jste opravdu na prahu, na začátku. Tzn. že ve vašem životě, ve vaší realitě, v přítomnosti, dochází k mnoha událostem, které s ušlechtilými hodnotami života, k nímž jste se tisíciletým vývojem propracovávali a které jste pochopili a přijali,  nemají mnoho společného. Spíše naopak. Je to logické. V této vaší době existuje opravdu silná, mocná vrstva lidí, ovládající veškerou planetu, veškeré dění na planetě. Oni vytvořili za dobu existence vašeho věku, za dobu existence vaší civilizace, vytvořili svůj vládnoucí systém, který se v průběhu času přizpůsoboval vyvíjejícímu se vědomí, jakož i důsledkům objevených vynálezů, objeveného poznání. Nicméně vždy tak, aby jejich moc tím nebyla žádným způsobem ohrožena, a právě tak, aby proudy bohatství k nim byly stále plně otevřeny. Aby i nadále ovládali veškerou masu lidí ve svém zájmu a z jejich práce, aby pochopitelně oni bohatli.

A tu náhle jsou konfrontováni s narůstajícím světlem v informačním poli lidstva, v kolektivním vědomí, což je pro ně zlé znamení, a proto zažíváte to, co zažíváte. Oni dělají vše pro to, aby zůstali u moci. Dělají vše pro to, aby zabránili dalšímu vývoji  a rozvoji světla. Tzn. aby další vývoj vědomí nepokračoval. Snaží se různými úskoky a akcemi dosahovat postupně snižování vibrační úrovně v různých částech planety, což se samozřejmě posléze promítá do celého informačního pole. Proto také mj. na vás spouštějí tzv. migrační vlny, jimiž jednak chtějí dosáhnout bezprostředního snížení životní úrovně ve vašich zemích, chtějí dosáhnout promísení s vaším původním obyvatelstvem postupně v čase. Tím vytvořit novou rasu, která by byla méně intelektuálně schopná a která pochopitelně bude i vyzařovat energii svého bytí na nižší vibrační úrovni, tzn. že bude méně chápat, kdežto v důsledku toho bude více poslušná. Jde jim také o to, aby tímto krokem způsobili napětí v různých lokalitách, aby způsobili různé nevraživosti a vzájemné souboje, což všechno samozřejmě je přímým pokračovatelem a vyjádřením, zobrazením nízké úrovně vibrací. Proto také upravují tzv. vakcíny do té podoby, která s sebou nese spoustu rizik a spoustu vedlejších účinků, včetně negativních účinků na rozmnožovací orgány, čímž chtějí omezit vaši plodnost. A chtějí využít vakcíny i k dalším záměrům ve smyslu mentálního ovládání, ovládání vědomí a další.

Existuje na planetě obrovská škála různých programů, kterými oni zasahují do kvality vašeho života. To vše vy vnímáte, vy cítíte, vy jste si vědomi velkého napětí a chaosu na planetě. Na druhé straně si uvědomujete, že nic není jen samoúčelné. Na planetě je také velké množství neprobuzených lidí, lidí mnoho nepřemýšlejících a kteří přebírají zprávy a  informace z běžných médií, tzn. z médií, které ovládají mocenské vrstvy a tudíž to jsou informace, které jsou projektovány ve smyslu zájmu těchto mocenských vrstev

Je to pro vás těžká doba. Ale je to doba čestná, protože právě vám se dostalo té cti být v tuto dobu na planetě a nejen vyvažovat negativní temné  kroky a záměry a akce nositelů temných energií, vašich temných vládců, ale také tyto nízkovibrační energie oslabovat. A to především neustále probíhající změnou vás samotných, kdy pokračujete v práci na sobě samých a osobními i individuálními změnami vnášíte do informačního lidstva velké změny, změny ve prospěch světla, změny ve prospěch lásky, změny ve prospěch vzájemného pochopení respektu. Zato vám patří velký dík a uznání

V současné době na planetě, zvláště pak v Evropě i na americkém kontinentě, řešíte situaci kolem tzv. koronavirové pandemie. Ano, máte pravdu v tom, že se o skutečnou pandemii nejedná. A v podstatě, pokud by nebylo do průběhu zasahováno opatřeními ze strany vašich států, pokud by příznaky, charakteristiky této záležitosti nebyly zveličovány vašimi mediálními prostředky dnes a denně, čímž bylo významně ovlivněno vědomí velkého množství lidí, především právě těch, kteří nejsou probuzení nebo kteří se v současné době přibližně nacházejí v intervalu probouzení, ale přesto jsou nositeli určitého strachu, obav o sebe a důvěry v odborné vrstvy společnosti, takže tito lidé všichni způsobili obrovskou masivní energetickou podporu tomuto viru a průběh je  takový, jaký je. Jak říkám pokud by nedošlo k této podpoře, všestranné podpoře celé této záležitosti, již by tato záležitost neexistovala. Přešlo by to, jak přecházejí vaše sezónní virová období.

Chci říct také to, když jsem naznačil nic není jednostranné, všechny tyto skutečnosti mají i svou obrácenou, neboli pozitivní stránku. Pozitivní stránka spočívá v tom, že si na ní mnoho lidí uvědomí realitu jaká je, že si uvědomí to, jak je s lidmi manipulováno, že si  uvědomí, že k úspěšnému životu, tvořivému radostnému, je potřebné mít možnost být  svobodně samostatný a v konfliktu s tímto poznáním náhle vidí ten směr, který udává vládnoucí struktura. Ta, která by vlastně měla lidem sloužit, jelikož byla tato vrstva zvolena v tzv. demokratických volbách, ale oni konají opak a, tak si lidé uvědomují, že zřejmě tady existují nějaké ještě jiné spojitosti, které nejsou zcela zřejmé a tedy ani veřejné. A v tom všem působení různých faktorů vyvstávají nové postoje, nové názory, neboli změněné vědomí a postupně, zvolna tak sílí, opravdu sílí energetické pole lidstva ve smyslu sebeúcty, uvědomění si sebehodnoty, uvědomění si práva požadovat na svých vůdcích taková rozhodnutí a takové vedení a řízení, které bude sloužit lidem.

V nejbližším období však můžete očekávat ještě další zpřísňování či snahy o zpřísňování celkového režimu. Vy to však vydržíte. Vaše vědomí se tím vším ještě více zpřesní a také rozšíří a posílí se vaše řady a takto vznikající energetická struktura v informačním poli, již začíná připravovat  podmínky pro změny v celém tomto procesu. V řádu několika měsíců by se tyto skutečnosti mohly realizovat. To však neznamená že třeba v průběhu ještě tohoto roku, jde o události, které potřebují vytvořit opravdu dobré a kvalitní základy s potřebnou určitou intenzitou, a tak  neočekávejte tyto události dříve jak v příštím kalendářním roce. Budete-li však pokračovat, tak jak pracujete, je významný předpoklad, že k těmto událostem dojde. A o to dříve a to mocněji čím více a aktivněji se do této světelné práce vy zapojte a čím více vás se do této citelné práce zapojí. Podporujte se navzájem, nehašteřte se mezi sebou  kdo má více pravdy a čí pravda je ta pravdivější, protože to nemá smysl a věci světla to neprospívá. Jestliže jste různé skupiny a vyznáváte trochu odlišné postupy, ideje a názory a podobně, jak postupovat, jak k věcem se stavět, z jakých východisek,  tak  vaším cílem každého z vás je světlo, láska, mír, spolupráce respekt atd., pak je přece jedno, co a jak nazíráte, protože vyznáváte světlo a lásku.

A tak se vzájemně podpořte a sjednoťte své úsilí a vytvořte mohutný proud světla, který nedovolí současným vládcům dnes na planetě rozpoutávat konflikty různého typu od těch nejrůznějších, kdy řinčí zbraně a umírají lidé po tisících desetitisících až po ty co se odehrávají v jiné úrovni, kdy  je vyvoláváno „jen“ takzvaně nepřátelství mezi skupinami, mezi náboženstvími, mezi rasami, mezi sociálními vrstvami, mezi sociálními skupinami mezi muži a ženami, mezi různými sexuálními minoritami vůči té majoritě a tak dál, a tak dál. Takových skupin můžete definovat desítky až stovky. A vládci je  staví všechny proti sobě. Vy jim na to skáčete v mnoha případech a udržujete tak nízkou energii na planetě. Škodíte sami sobě.

Proto je potřebné být ukotveni ve svých srdcích, které jsou čistým světlem a láskou. Očistěte tu cestu, která vede k vašemu srdci. Udělejte všechno, abyste do svých srdcí vstoupili a zažili ten božský pocit spojení se se srdcem spojení se s Bohem, tvořivým zdrojem, se samotnou podstatu. Slibuji vám, že je to zážitek nadpozemský. A vysílejte světlo svého Božího srdce, lásku svého Božího srdce, všem lidem, planetě, odpouštějte z pozice svého srdce i vašim vládcům, protože nenávistí, nepřátelstvím je udržujete v akci, ale na lásku oni nemají odpověď. Láska je něco s čím oni nepracují, to oni pouze předstírají.

A tak vás chci požádat abyste na tomto poli dál konali kus své poctivé práce. My vás podpoříme ve všech vašich krocích a věřte, že vás podpoříme i v takových vašich krocích a aktivitách, které mají hmotnější povahu, ale které jsou nutné, jelikož  jste ve fyzickém těle, fyzický člověk a žijete fyzické životy se vším, co k němu náleží. Tudíž musíte mít i dostatek prostředků  a je potřebné, abyste na svém životě ukázali lidem, ne kde se to a jak vyplatí, ale kde (metaforicky, v prostředí daném kvalitou energií) a jakém osobním nastavení mohou žít bez obav, bez  neustálé kontroly a přemýšlení, kde mohou sebe sama volně odevzdat a svou tvořivost do toho vložit a všechno pak volně může přicházet - láska, vztahy, zajištění, kariéra, sebeuspokojení, seberealizace. To vše v takových podmínkách přijde a nikdo lidem by nebránil, nikdo by je nezastavoval. Oni na to ale musí sami přijít, ale protože je v lidech mnoho strachu zafixovaných různých vzorů schémat obrazu minulosti a návyků, tak samozřejmě není jednoduché, aby tohle pochopili a převzali. Oni to musí fyzicky vidět. Bez fyzického příkladu je to pro ně pouhé tlachání.

Jsem šťasten, že jsem mohl s tebou takto hovořit, že jsem ti mohl předat některé myšlenky, bylo by jich více a je jich více,  ale v tuto chvíli stačí to, co jsem ti předal jako prvotní informace.

Já jsem Ježíš

 

Láďa Mlčák, Kontinuální vlna světla, https://www.facebook.com/groups/1540008636147314

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico