POSELSTVÍ BRÁNY VELKÉ PYRAMIDY

views 938 datum 24. 9. 2021

V nejstarších dochovaných textech, v Sumerštině, se detailně popisuje, jak bytosti zvané Anunaki, využívaly Velké Pyramidy v Gíze jako technologicko-navigační komplex. Dávno a dávno před tím vším, o čem mluví oficiální Egyptologie. Největší světový odborník (zakladatel oboru) na výrobu umělého kamene Joseph Davidovits prokázal, že tři hlavní pyramidy v Gíze (tzv. "Cheopsova", "Džoserova" a "Menkaurova", byly postaveny technologií odlévání vápencových bloků a že tuto technologii stavitelé mistrně ovládali s velikými odbornými vědomostmi (všechny ostatní pyramidy jsou však již postaveny technologií otesáváním kamene).

Pokud si prostudujeme sdělení ukryté v NÁDHERNÉ DESCE Z PALENQUE (v devítistupňové Pyramidě Chrámu Nápisů v Palenque v Chiapasu) a pokud si prostudujeme samotnou technologii, jakou jsou jednotlivá sdělení zakódovaná v obraze této desky, tak je nám jasné, že tito tvůrci věděli mnohem více, než víme dnes my. Podstatou jejich vědění, bylo chápání Tvůrčí moci Ducha a přenášení jeho záměru do reality kauzality. Podstatou je vědění, že nehmotné vytváří a ovlivňuje hmotné. Ukážeme si zde právě tento tvůrčí potenciál a Poselství Velké Pyramidy. Dobrým pozorovatelům nabízí tajná Kosmická sdělení a tvůrčím bytostem nabízí Bránu do nehmotného světa.

hrubohmotná brána

Univerzum je tvořeno Kosmickými principy. Tyto principy se v běhu fyzického světa projevují charakteristickými parametry a konstantami. Jednou takovou základní hodnotou je " konstanta jemnosti struktury." Vědci z této hodnoty šílí, neboť ji zatím mohou jen pozorovat, ale nedokáží ji nijak odvodit. Mohli bychom si to představit jako amplitudu, jakou může reálný elektron emitovat, nebo absorbovat reálný foton. Je to něco jako míra rozlišení, na které pracuje hmotný Vesmír. Je to tedy samotný podklad pro fungování interakcí hmoty. Samotný základ hrubohmotného světa. Číslo, které charakterizuje tuto hodnotu je bezrozměrné, je to tzv. poměrové číslo. Jeho charakteristickým vyjádřením je číslo 1 / 137.

Kliknutím na ikonu Kódu 1 3 7 se o tomto fenoménu dozvíte více.

Podívejme se jakou úžasnou formou je vtisknuta tato základní hodnota Kosmu do základních parametrů Velké Pyramidy. Pětistěnná pyramida je charakterizovaná pouze dvěma rozměry. Délkou základny a výškou. Délka základny je 440 staroegyptských loktů a výška je 280 loktů. Všechny ostatní rozměry a vzájemné poměry pak už vyplývají z těchto dvou hodnot. Zkusme mít stále na paměti, že vše hmotné, má svůj zdroj v nehmotném. Podíváme-li se v tomto duchu na Velkou Pyramidu, tak se na rozměry základny (neboli čtverce) a výšky (neboli trojúhelníku) lze dívat 1) jak zevnitř Pyramidy (neboli to skryté), tak 2) zvenčí (neboli to viditelné). Při pohledu zvenčí propojíme protilehlé body čtverce po délce dvou stěn Pyramidy a na vrchol trojúhelníku vystoupáme po stěně Pyramidy. Na obrázku to je vyznačeno modrými liniemi. Celková délka je 1.236,08987 loktů. Podíváme-li se na totéž, ale zevnitř Pyramidy, tedy propojíme-li protilehlé body uhlopříčkou a na vrchol Pyramidy půjdeme vnitřkem po kolmici, potom získáme hodnotu 902,25396 loktů (na obrázku fialové linie)

Vnější charakteristika Velké Pyramidy ku vnitřní charakteristice Pyramidy dává hodnotu 1.37000

Co to znamená? Projektant Pyramidy disponoval nejvyššími možnými znalostmi kvantové fyziky. Proč na tuto hlavní charakteristiku hmotného Vesmíru upozorňuje hlavní charakteristikou formy Pyramidy? Náš Vesmír funguje fraktálně. Forma je ve fraktálním světě tvarovým zářičem, který je v rezonanci se strukturou Zdroje (vznikání). Díky této rezonanci, je v přímém spojení se silami a principy "vznikání." VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ = 1 / 137.

Poselství: To vnitřní má hodnotu 1 3 7.

Kdo chápe Geniální Fraktalitu Univerza, ten ví, že hodnota "toho vnitřního" 1 3 7 není jen číslo. Je to Kosmický princip. Kromě čísla 137 to automaticky znamená i propojení Kosmických Principů: jedničkových, trojkových, a sedmičkových.


jemnohmotná brána

Díky dílu geniálního badatele Nassima Harameina dnes můžeme studovat nekonečnou krásu struktury bodu časoprostoru Univerza. Bod časoprostoru? Co to je? Je to něco jako brána mezi nehmotným a hmotným světem. Je to rozhraní mezi hmotou a nehmotnou. Toto rozhraní není hmotou. Je předpisem, jak se mají procesy materializovat. Je předpisem, který dává dar materializace. Je KVĚTEM ŽIVOTA. Tato Boží brána mezi nehmotným a hmotným světem je charakterizovaná hodnotou 144. Brána mezi nehmotným a hmotným světem obsahuje strukturu 144 rovnostranných sférických trojúhelníků. Trojúhelníky jsou základní tvůrčí entitou (BOŽÍ OKO v trojúhelníku). A Pyramidy jsou tvořeny právě trojúhelníky ...

Kliknutím na ikonu Kódu 1 4 4 se o tomto fenoménu dozvíte více.

Podívejme se jakou úžasnou formou je vtisknuta tato zhmotňující trojúhelníková hodnota do základních parametrů Velké Pyramidy. Pyramida je charakterizována trojúhelníkovými stěnami. Trojúhelník je nosnou matricí, která pracuje v procesu zhmotňování. Svoje trojúhelníky mohou mít různé Pyramidy nakloněny pod různými úhly. Úhel trojúhelníků ve Velké  Pyramidě je tedy hlavní charakteristikou Velké Pyramidy. Úhel stěny Velké Pyramidy je 51,8428°. A co je úhel? Úhel je určitou výsečí (částí) kruhu. A co je kruh? Kruh je dokonalost. Kruh je neomezený potenciál. Zde více o významu principu Božského kruhu (nuly). Jsou to Božské a Duchovní hodnoty (více o tom níže). Podívejme se tedy, jaký je poměr mezi tím, jak pracuje trojúhelník ve Velké Pyramidě (úhel stěny) a dokonalým Božským celkem (kruhem) z něhož úhel obecně vychází. Pyramida se má vůči Božské dokonalosti v poměru 51,8428 : 360 = 0,14400

Tvůrčí trojúhelníky Velké Pyramidy ku dokonalému Božskému celku dávají hodnotu 0,14400

Co to znamená? Projektant Pyramidy disponoval také nejvyššími možnými znalostmi konstrukce jemnohmotného světa. Víme už, že Vesmír pracuje fraktálně. Pokud si daná struktura zachovává informační matrici prvotního Zdroje (Brány Tvoření), tak je s ní v rezonanci, bez ohledu na její velikost. Velká Pyramida jako celek, tedy pracuje v režimu Božského Tvoření a je s ním v rezonanci.

Poselství: Tvůrčí tvoření rezonuje s hodnotou 1 4 4

Kdo chápe Geniální Fraktalitu Univerza, ten ví, že hodnota Tvůrčího Tvoření 1 4 4 není jen číslo. Je to Kosmický princip. Kromě čísla 144 to automaticky znamená i propojení Kosmických Principů: jedničkových a čtverkových.


Na obrázku a videu výše vidíme strukturu ideálního Bodu Časoprostoru (tzv. "Harameinova bodu"), neboli principu zhmotňování. Tato struktura nemá fyzický rozměr. Tato struktura je něco jako Předpisem, Matricí, Vzorcem, Manuálem, Plánem, Kosmickým Softwarem či Programem, ... Struktura bodu obsahuje na svém, "povrchu" 144 vnějších rovnostranných trojúhelníků (viz video) a má fascinující tvar, který je dokonale Fraktální. Struktura bodu je složena celkově ze 64 čtyřstěnů. Bod je souhrnem 8 MERKAB. Každá MERKABA je složena z 8 čtyřstěnů, takže 8 x 8 = 64 (viz obrázek vlevo), Z této struktury teprve kvantové procesy vznikají. Dle výpočtů, je uvnitř bodu vnitřní struktura, kde se sbíhá celý komplex čtyřstěnných a pětistěnných pyramid, v jejímž centru se nachází něco jako miniaturní černá díra, na jejímž povrchu se "dějí" kvantové efekty. Zde o vnitřní struktuře více.

Když vrcholům tohoto "Harameinova bodu" necháme vyzářit prostorové kuloplochy, tak z něj vzniká krychle o stranách 4 x 4 x 4 koule, tedy celkem 64 koulí (vychází ze 64 čtyřstěnů). Tato krychle již je časoprostorovou strukturou (živým Kosmickým Hardwarem), která materializuje nehmotné podněty dle Manuálu "Haramienova bodu" Je to tedy brána, či rozhraní mezi nehmotnou a hmotnou realitou bytí. Je doslova KVĚTEM ŽIVOTA. Podstatou vědomého Tvoření je vědění, že nehmotné vytváří a ovlivňuje hmotné. Velmi, velmi, velmi zjednodušeně řečeno symbolika supertajného čísla 1 4 4 odkazuje na BOŽÍ KOSMICKÝ SOFTWARE a KVĚT ŽIVOTA odkazuje na ŽIVÝ KOSMICKÝ HARDWARE. A Pyramidy v tom všem hrají hlavní a ústřední roli. Pythagoras, který studoval Gnostické Staroegyptské učení v Egyptských klášterech, říkával, že náš svět je složený z obrovského množství maličkých trojúhelníčků. Boží oko je znázorňováno v trojúhelníku. Na starých obrazech vidíme na Božím Trůnu namalovanou Pyramidu ...


duchovní dokonalost

Je nesmírně zajímavé uvědomit si, že kruh je dokonalým symbolem. Je natolik dokonalý, že je Božský. Jak to? Málokdo se zamyslí nad skutečností, že my lidé, zde na Zemi, nejsme schopni vytvořit dokonalý kruh. Ano skutečně. Není to žádná hloupost ani chyták. Pokud bychom chtěli vytvořit kruh zde ve hmotě, tak máme k dispozici pro svoji tvorbu hmotu našeho světa. A náš hmotný svět je kvantovaný svět. Takže i kdybychom použili ty nejmenší částečky (kvanta), tak spojnice mezi těmito kvanty nejsou oblouky. Vždy tedy vyrobíme jen něco podobného kruhu, nikoliv dokonalý kruh. Je to tak, díky limitům kvantového světa. Dokonalý kruh je tedy Božskostí. A ještě jeden princip se váže ke kruhu. Je jím Rotace. Vědci hledají princip, který ve Vesmíru zajišťuje polaritu, tedy možnost vzniku opačných hodnot, např. el. náboj plus a mínus atd. Pokrokoví vědci navrhují, že princip, který to způsobuje, je princip Rotace základních bodů matrice. A víme obecně, že rotace je ve Vesmíru všudypřítomná. Kruh a Rotace, to jsou klíče k Božským principům Tvoření.

Kliknutím na ikonu Kódu 3 6 9 se dozvíte více.

Znalost záhadnosti a nepolapitelnosti podstaty kruhu se odráží ve znalosti Ludolfova čísla ∏. Nikdy nikdo se nedopočítal konečnosti Ludolfova čísla. Zatím nejdelší výpočet Ludolfova čísla ∏ obsahuje 31,4 bilionu desetinných míst a stále je nekonečným (tedy nepolapitelným) číslem. Znamená to tedy, že znalost zákonitostí Kruhu a Rotace odráží vědění o nejvyšších Božských Tvůrčích principech. Podívejme se, jestli i na toto Duchovní číslo kruhu (a rotace) poukazují parametry Velké Pyramidy.

A skutečně. Konstanta 1 3 7 vzniká z poměru dvou délek: vnější spojení úhlopříčných bodů a vnější výška ku vnitřnímu spojení úhlopříčných bodů a vnitřní výšce. A pokud použijeme poměr délky vnějšího spojení úhlopříčných bodů ku vnitřní výšce (kolmici) tak získáváme hodnotu 880 : 280 = 3,14 ... Zajímavé je, že uvnitř "Harameinova bodu" časoprostoru (oné struktury se 144 rovnostrannými sférickými trojúhelníky) najdeme celý komplex pyramid, kde se nachází plno dvojic pětistěných pyramid špičkami od sebe i špičkami k sobě. A současně také celý komplex dvojic čtyřstěnných pyramid, opět špičkami od sebe i k sobě. Levá část obrázku níže popisuje geniální jednoduchost výpočtu čísla π právě u těchto pyramidových struktur (dvojice pyramid špičkami od sebe) v uvnitř "Harameinova bodu" vznikání. Je to poměr obvodu ku výšce. Fascinující. Zde více o komplexu dvojic pyramid uvniř bodu.

Co to znamená? Znamená to, že Vesmír je dokonale fraktální. Pokud použijeme v pyramidálních strukturách stejné poměry, jaké pracují v Bráně mezi nehmotným a hmotným prostředím, potom v dalších jiných jejích poměrech budeme nacházet odkazy na další a další principy konstrukce Univerza. Vždyť je dokonale fraktální. Informační vzory a matrice se v něm zachovávají a předávají dál do větších a větších struktur a rozměrů.

Poselství: Božská dokonalost je všudypřítomná a je nedostižná

Kdo chápe Geniální Fraktalitu Univerza, ten ví, že hodnota vycházející z Podstaty Kruhu, není pouhým kupeckým číslem. Tato hodnota a Kruh samotný je Božím Kosmickým Principem.


tvoření v nicotě komory

Stavba z kamene je z kamene. Kdo však ví, ten ví. Podstatou vědomého Tvoření je vědění, že nehmotné vytváří a ovlivňuje hmotné. A lze vůbec toto vědění, zakomponovat do hmotné stavby? Projektant centrální vnitřní komory uvnitř Velké Pyramidy to zvládnul přímo geniálně. Podívejme se na jeho genialitu. Uvnitř komory se nachází pouze tzv. "sarkofág." Je z kamene. A rovnou zapomeňme na to, že je to pohřební sarkofág. Je to nádoba. Má nějaké rozměry, hmotnost, vnitřní objem. Stejně tak i celá komora má nějaké vnitřní rozměry. Co vše se nachází v komoře? Nachází se tam prázdný prostor (NICOTA) a kamenná nádoba (tzv. "sarkofág"). Nic víc. Je tam tedy NICOTA o určitém objemu a kamenná nádoba o určitém objemu. Zajímavé je, že nicota uvnitř "sarkofágu" tvoří polovinu objemu jeho vnějších rozměrů. To je úžasné vodítko. Nehmotný a hmotný svět, je přece v harmonii (tedy v rovnováze).

Víte kolik "sarkofágů" se výpočtově vejde do komory? Přesně 137,5

Že by se projektant "seknul" a místo rovných 137 mu to o pouhou jednu půlku nevyšlo? Kdepak. Neseknul se. Stačí si uvědomit, co je určující. Víme, že nehmotné vytváří a ovlivňuje hmotné. Nehmotné je tedy to hlavní. NICOTA je to hlavní. Pokud nám tedy půlka sarkofágu přebývá k tomu, abychom získali přesnou kosmickou konstantu jemné struktury 137, tak nám přebývá nějaká půlka sarkofágu. Ale o jakou půlku sarkofágu se jedná, když víme, že kámen tvoří jednu půlku a druhou půlku tvoří vnitřní nicota. Nicota je přeci hlavní a určující. Pokud si tedy odečteme hmotný kámen, tedy půlku objemu sarkofágu, protože nám jde o nicotu, tak získáváme přesnou hodnotu 1 3 7 "nicot."

SDĚLENÍ BRÁNY PYRAMIDY:  NICOTA JE TO, OČ TU V KOMOŘE BĚŽÍ

Uvnitř komory, lze tedy mentálně a Duchovně, na úrovni vědění, znalostí a záměru, tvořit v nicotě, tedy v nehmotné realitě bytí. Fraktální působení Velké Pyramidy napojuje toto vědomé Tvoření přímo na Zdroj, na podstatu vznikání. Musí to být tak mocné působení, že na to naše představivost nestačí.

Osobně jsem byl informován úžasnou skupinou badatelů, kteří zkoumají pyramidové komplexy z duchovních pohledů, že zjistili, že uvnitř komory Velké Pyramidy, se tehdejší "duchovní" napojovali na vyšší světy. Připravili jednoho adepta z vlastních řad, ten si lehl do kamenné nádoby, provedli svoje duchovní praktiky, a pokud se vše povedlo, tak se adeptova Duše odpoutala od těla a šla do jiných vyšších realit. Pokud se chtěla vrátit, vrátila se a přinesla vyšší Poselství. Pokud se však již nechtěla vrátit, tak tělo pohřbili. Bylo to tedy vše velmi hluboké a nepřenosné.

Myslím si však osobně, že není dobré vše veřejně sdělovat. Proto v téhle fázi ponechávám informace tak, jak jsou... 


fraktální tvoření nezná hranic

Pamatujete? Pokud použijeme v hrubohmotných pyramidálních strukturách stejné poměry, jaké pracují v "Harameinově bodě", neboli v Bráně mezi nehmotným a hmotným prostředím, potom v dalších jiných jejích poměrech a vlastnostech budeme nacházet odkazy na další a další principy konstrukce Univerza.

A skutečně, stačilo se jen podívat, zda můžeme uchopit ještě nějak jinak hlavní charakteristické rozměry Velké Pyramidy a ejhle. Zadívejme se na fialové linie a modré linie. Takto jsme rozměry ještě poměrově nepojali. A co jsme tím získali? Není to nic menšího než jedna z nejdůležitějších konstant kvantové fyziky, jaká jen existuje. Popisuje částicovo-vlnové (tedy dualitní) chování hmoty.

Tou konstantou je redukovaná Planckova konstanta ħ (někdy také nazývaná jako Diracova konstanta). Redukovaná Planckova konstanta vystupuje v kvantové mechanice např. ve vztazích částicově-vlnového dualismu mezi energií a úhlovou frekvencíresp. mezi hybností a vlnovým vektorem. Popisuje tedy vlnové vlastnosti hmoty z pohledu rotace a vlnového vektoru. A máme tu opět onu veledůležitou Rotaci.

A PŘESNOST? NA MILIONTINU PŘESNĚ!

Planckova konstanta (h) popisuje základní chování mikrosvěta. Popisuje např vztah mezi energií (E) a frekvencí fotonu (f) vzorcem E = h ⋅ f , anebo také mezi hybností částice (p) a vlnovou délkou její De Broglieovy vlny (λ) vzorcem p = h/ λ. Dnes se preferuje tzv. redukovaná Planckova konstanta ħ = h/(2π), která má význam elementárního kvanta projekce momentu hybnosti do libovolné souřadnicové osy. Její přesná hodnota je ħ = 1,054571 ... × 10−34 J·s


֎ Pozn.: Je úsměvné, když se oficiální Egyptologové domnívají, že Velkou Pyramidu postavil Cheops jako svoji hrobku. Přehlížejí projektantovy dokonalé znalosti kvantové fyziky a Kosmických Kódů. Je to pro ně ZAKÁZANÁ ARCHEOLOGIE.


Vidíme tedy, že Projektant Pyramidy zakomponoval do její charakteristiky další fundamentální konstantu Univerza. A dokonce ve stejné podobě, jakou dnes preferují vědci kvantové fyziky, tedy ve formě redukované Planckovy konstanty. Tato konstanta je ve Velké Pyramidě zakódována s přesností na miliontinu přesně. Je to dílo geniality Projektanta, nebo je to přirozený důsledek Fraktality Zdrojové Informační Matrice? Myslím si, že pokud nějaké struktury v sobě nesou tytéž informační matrice, tak jsou vzájemně propojeny, a to napříč všemi rovinami Univerza. To by pak v zásadě znamenalo, že dalším zkoumáním Velké Pyramidy můžeme odhalit odkazy na další a další Kosmické vztahy a principy. Proč si to myslím? Pětistěnná Pyramida nabízí fantastickou informační matrici. Na Velké Pyramidě vidíme, že stačí zadat pouze dva rozměry (délku a výšku) a pouze z těchto dvou údajů je vygenerována dokonalá sada fundamentálních konstant kvantového světa a Univerza. Fantastické. Je to pro mě dokladem toho, že pyramidální struktury jsou Tvůrčím realizačním rozhraním do hmotného světa.

Dá se k této dokonalosti Velké Pyramidy vůbec ještě něco dodat? Ano dá. Zkoumejme Pyramidu hravým způsobem z nejrůznějších úhlů pohledů. Budou se nám před očima otevírat další a další souvislosti. Fraktální Tvoření totiž nezná hranic (níže najdete ukázku Léčivých Zpívajících Křišťálových pětistěnných Pyramid. Pracuji s nimi roky a vím, že dokáží doslova zázraky. Podařilo se mi nyní domluvit s výrobcem těchto Pyramid, že mi zkusí vyrobit také čtyřstěnné Pyramidy. Moc se na ně už těším. Prostě zkoumám a hledám)

V prastarých textech z dávnověku se např. uvádí, že zlato není materiál, ale že je duchovní látkou. Ve starém Egyptě Faraoni používali KOLOIDNÍ ZLATO k duchovnímu růstu, k rozšiřování vědomí atd. A hádejte, jakou charakteristickou rozměrovou hodnotu přisoudili zlatu dnešní vědci. Božskému prvku zlatu, přisoudili kovalentní poloměr 1 4 4 pikometrů. No není ten náš svět dokonale fraktální skrz nasrkrz? A což teprve použít KOLOIDNÍ ZLATO v NICOTĚ Pyramidy.

Zde více o našem KOLOIDNÍM ZLATU

Pyramida obecně pracuje Fraktálně s čísly a geometrií. To je obecně úžasný způsob Tvoření skrze Fraktalitu Univerza. Čísla, Symboly, Geometrie, to je řeč Univerza. Ten, kdo zná Duchovní Podstatu řeči Univerza, ten kdo zná Duchovní podstatu čísel (tedy Světlo Čísel), ten získává dar s ní také i pracovat. A zde se nabízí fascinující možnost Fraktálního Tvoření skrze multifunkční Karty SVĚTLO ČÍSEL

Zde více o možnosti práce s Kartami SVĚTLO ČÍSEL

Při hlubším pohledu na život Nikola Tesly, si mnozí uvědomí, že to nebyl "jen génius." Jakoby jeho Duše byla napojena na mnohem vyšší roviny existence. Moji pozornost vždy velmi přitahují zajímavosti z běžného života takových lidí. Nikola Tesla říkával: " "kdybyste jen znali skutečný význam čísel 3 ,  6 , 9 , tak byste měli v rukou klíče od Vesmíru" A ještě něco je nádherným vodítkem k lepšímu pochopení jeho schopností. Nikola Tesla, byl prý pyramidami doslova posedlý. Když tvořil své geniální vynálezy, TAK SE U TOHO DÍVAL NA PYRAMIDY, kterými byl obklopený. Chtěl být v očním kontaktu s Pyramidami. A oči nejsou jen přijímače, jsou to i silné zářiče (když se díváme druhému do očí, přijímáme a cítíme jeho vyzařování)

Koukání na Pyramidy zřejmě většina lidí nebude brát nijak zvlášť důležitě. Nedivil bych se. Je to tak v pořádku. Co by také mělo být tak extra na obyčejném koukání po pyramidách, že? Díky tomu, že já osobně pracuji s Léčivými Křišťálovými Pyramidami a díky tomu, že je i prodáváme, tak jsem jimi doslova obklopený. Díky této výjimečnosti, já sám pro sebe už dnes vím, že to něco extra skutečně je.

Zde více o možnosti práce s Léčivými Křišťálovými Pyramidami

Zdroj: https://www.centrumserafin.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021