Množství divoce žijících zvířat na Zemi pokleslo v důsledku lidské činnosti mezi lety 1970 a 2012 o 58 procent. Do roku 2020 lze očekávat další pokles a celkový úbytek ryb, ptáků, savců, obojživelníků a plazů tak pravděpodobně dosáhne dvou třetin (67 procent) od roku 1970, tedy za pouhých padesát let. Zpráva Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a Londýnské zoologické společnosti (ZSL) se opírá o dosud nejpřesnější analýzu stavu 14 152 živočišných populací 3706 druhů obratlovců.
WWFOhroženo je mnoho druhů od vekých zvířat až po zvířata malá. Mezi nejčastější příčiny alarmujícího trendu patří ničení přirozeného životního prostředí zvířat, znečištění, klimatické změny a také lov a rybolov. Nejvíce zvířat ubývá v tropických oblastech, kde je biodiverzita největší. Z ekosystémů jsou nejvíce ohroženy řeky a jezera. Populace zvířat v nich mezi lety 1970 a 2012 poklesla o 81 procent. Tyto údaje vycházejí ze sledování 3324 populací 881 sladkovodních druhů.

Podle odhadů WWF ročně vyhyne 200 až 2000 druhů zvířat. Tempo vymírání je nejrychlejší od vyhynutí dinosaurů před 66 miliony let.

“Během našeho života mizí zvířata v přírodě bezprecedentním tempem,” řekl ředitel WWF Marco Lambertini. “Není to jen o nádherných druzích zvířat, které máme všichni rádi, biologická rozmanitost je základem zdravých lesů, řek a oceánů. Dejte pryč druhy a tyto ekosystémy se zhroutí a s nimi zmizí to, co nám poskytují – čistý vzduch, voda, jídlo a služby regulující klima. Disponujeme nástroji pro vyřešení tohoto problému a musíme je začít používat hned, pokud chceme zachovat naši planetu živou v zájmu našeho vlastního přežití a prosperity.”

Autoři poukazují na nutnost většího úsilí v ochraně přírody, podpory trvale udržitelného rozvoje a zmiňují podněty pro systémové změny v politice a ekonomice (překonání chybného konceptu, že čím vyšší bude HDP, tím větší bude blahobyt obyvatel; stejně nesmyslná je honba za nekonečným ekonomickým růstem v omezeném prostoru jedné planety, upřednostňování krátkodobých zisků před dlouhodobou prosperitou, apod.) Velký význam by podle autorů zprávy měla i nižší spotřeba masa nebo důkladnější kontrola původu dřeva.

Globální Index živé planety poklesl mezi lety 1970 a 2012 o 58 procent.

Globální Index živé planety poklesl mezi lety 1970 a 2012 o 58 procent. Trend vychází z monitorování stavu 14 152 populací 3706 druhů obratlovců v uvedeném období na různých místech po celém světě. Bílá čára ukazuje hodnotu indexu a tmavší okraje představují úroveň spolehlivosti 95 procent.

Zdroj: WWF (27.10.2016, World’s food and energy systems key to tackling global biodiversity decline)

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png