Petr Chobot - Pravidelná úplňková meditace

datum 19. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Lunární síla mocně ovlivňuje všechny tvory a veškerý život na planetě Zemi. Zesiluje vnitřní potenciál, vnitřní energii, ale také může způsobovat přetížení mentálních funkcí či kulminaci nemocí. Proto je dobré si nenechat ujít příležitost s touto silou vědomě pracovat k vlastnímu prospěchu.

Petr sestavil program tak, že budeme nejprve využívat potenciál lunární síly pro vlastní rozvoj a poté (kdo bude ještě vzhůru) společně zharmonizujeme aktuální planetární dění.
Petr bude celé akce přítomen a přizve i své silné šamanské kolegy.

Zde je časový plán, který zůstane stejný pro každý úplněk:
20:00 "Úplňková telepatická meditace na vlastní rozvoj“
21:45 "Úplňková telepatická meditace na harmonizaci planetárních dějů“

Meditace si buď můžete pustit na Youtube zde:
https://www.youtube.com/watch?v=82ki9CG8A1s
https://www.youtube.com/watch?v=eT130PaXwlI

Nebo si nalaďte rádio, které bude vysílat stejný program:
http://bratrzizka.airtime.pro

Každý úplněk se již od roku 2006 uskutečňují telepaticky sdílené meditace, zaměřené v prvé řadě na osobní transformaci každého, kdo se na pole této meditace napojí. Pokud se napojíte, můžete tuto hodinovou meditaci využít k léčení sebe sama (dokonce k získání léčebné energie pro někoho jiného), k rozvoji svých jasnovidných a léčitelských schopností a k usnadněnému kontaktu s absolutnem a "světelnými učitelskými bytostmi" z vyšších dimenzí. PCH se rozhodl inspirovat veřejnost k pravidelnému uskutečňování těchto meditací především po svých pozitivních zkušenostech se společně sdílenými meditacemi andských a amazonských šamanů, u nichž se učil zvládat různé starobylé techniky. Technika vzájemného sdílení vědomostí a energie v meditaci je velmi stará šamanská technika. Vytvoření kolektivního meditačního pole má obrovský efekt na každého, kdo se k takovéto meditaci připojí.

Úplňkové meditace tedy slouží především každému konkrétnímu jedinci, který se v tu dobu, kdy se uskutečňují, na naše meditační pole napojí. Tyto meditace nejsou v žádném případě "meditacemi Petra Chobota", jak si někteří lidé myslí. PCH na nich pouze participuje. Především na těchto meditacích silně a stále více participují "bytosti světla" (pracovní souhrnné označení vysoce vyvinutých entit z vyšších dimenzí). Senzitivní lidé upozorňují, že na pole našich pravidelných úplňkových meditací se také napojili "mimozemští" tvůrci piktogramů a strážci některých silových zón. Tyto úplňkové meditace trvají hodinu, ale můžete se v daném čase napojit na libovolně krátkou dobu - třeba jen 10 minut nebo půl hodiny. Během těchto meditací můžete pocítit širokou škálu pocitů. Pokud se potřebujete léčit, pocity budou podobné jako během léčebných meditací. Pokud chcete hlouběji poznat sebe sama, pohroužíte se hluboko do svého nitra. Pokud chcete poznat netělesný stav, budete vytaženi z těla do světelného prostoru. To není tak podstatné - vnitřní a vnější prostor je totéž. Vnějšek je pouhá iluze, je to symbol pocházející z našeho nitra. Tedy není naprosto žádný rozdíl mezi přijímáním energie či síly "zvnějšku" a z našeho nitra. Jen nevědomí lidé povrchně rozlišují mezi "vnějším vesmírem" a "nitrem". Během prvních připojení doporučujeme se spíše "nechat nést" meditací - její síla vás donese přesně k tomu, co v danou chvíli nejvíc potřebujete. Ovšem až se zorientujete v tom, jak na vás kolektivní meditační pole působí, můžete žádat o "specifické služby". Můžete bez problémů zaměřit svoji pozornost na aktivaci jakéhokoliv konkrétního energetického centra (temene lebky, 3. oka, solaru, centra v břiše, v pánvi...) a můžete k tomu využít jakékoliv nahrané meditace PCH - tedy můžete pracovat se sluchátky. Samozřejmě je to jen možnost. Na meditační pole se můžete velmi dobře napojit jakoukoli technikou zklidnění mysli a relaxace, která je vám blízká. V podstatě mnohým stačí se uvolnit, zavřít oči a představit si, že vámi náhle zcela prostoupí "průzračná energie hlubokého klidu". Poté je užitečné si představit, že se nad vámi náhle objevilo pulsující světlo (oblak světla libovolných rozměrů) a toto světlo vás do sebe mocnou silou vtahuje (nasává). Představujete si, že jste lehcí jako peříčko, jako mlha. Stále tuto představu opakujte, dokud se neocitnete v "prostoru meditace". To, že jste se v něm ocitli, bezpečně poznáte.

Velmi často lidé referují, že v průběhu úplňkové meditace se na ně v určité chvíli napojila "světelná bytost" a nějakým způsobem je navigovala. Musíme si uvědomit, že tato asistence je něco zcela přirozeného. Asistenti z vyšších dimenzí (klidně jim můžeme říkat andělé, pokud chceme) jsou neustále připraveni nám pomoci a rozhodně si nenechají ujít příležitost v podobě naší kolektivní meditace. Pole kolektivní meditace každého z nás daleko více otevře pozitivním vlivům z vyšších dimenzí. Někdy se lidé náhlého "zjevení" takového asistenta až leknou, což je přirozené, protože jako lidské bytosti máme přirozený strach z neznámého. V případě kontaktu se "světelnou bytostí" doporučujeme se soustředit na srdeční centrum a začít nadechovat z bytosti do svého srdečního centra energii. Tak se přizpůsobíme její vibraci a můžeme s ní daleko lépe komunikovat. Navigace "světelných průvodců" bývá velice užitečná.

Pokud žádáte od bytostí z vyšších dimenzí pomoc, snažte se jim maximálně otevřít a snažte se k nim pocítit maximální důvěru. Neuctívejte je, protože uctívání je jen forma strachu. Pokud tyto bytosti cítí váš strach, stahují se z vašeho energetického prostoru. Snažte se je vnímat jako své kosmické kolegy a přátele. Úplně se uvolněte a v duchu opakujte větu "Pomozte mi, jak to jen jde." Bytosti světla na to velmi silně reagují. PCH studoval techniky napojování na bytosti světla u brazilských médií, které jsou možná nejúspěšnějšími hromadnými léčiteli současnosti. Pro brazilské léčitele je naprosto běžné napojovat se na desítky, ale i stovky světelných bytostí současně. Úplňkové meditace lze tedy velice dobře využít k sebeléčení i k sebetransformaci.

Během meditace se samozřejmě nemusíte soustřeďovat na nic konkrétního. Můžete svým já nechat prostupovat světlo - můžete se v tomto světle rozpouštět jako kostka cukru v oceánu a zažít stav splývání s Jediným Vědomím. Někteří lidé právě to považují za "vrchol" meditace. Ve skutečnosti není takový rozdíl mezi neprojeveným a projeveným bytím. Absolutno nemusí mít tvar a nebo ho může mít (náš tvar, tvar bytostí světla, tvar vesmíru) a obojí je totéž. V žádném případě se nedá říct, že pozornost rozprostřená do "ničeho" je vyšší stav, než pozornost zaměřená na objekt. Obojí může být nesmírně užitečné - v tu správnou chvíli.

Během kolektivní úplňkové meditace se vám může stát, že budete vnímat i jiné účastníky meditace. Někdy můžete mít pocit, že jste se s nimi setkali v prostoru mimo Zemi - jakoby se vznášeli ve světelném moři. Chceme upozornit, že úplňkových meditací se účastní také několik filipínských léčitelů, některá brazilská média a několik andských i amazonských šamanů. Může dojít tedy i k zajímavým "osobním setkáním". Ovšem k osobním setkáním dochází pouze pokud si to sami přejete a jste příslušným způsobem naladěni. Rozhodně vám je pole meditace "nevnucuje". Nezapomeňte, že ůplňková meditace je především a v prvé řadě VAŠE MEDITACE.

Pokud chcete, nabízíme vám účinnou univerzální techniku, pomocí které se spolehlivě napojíte na pole meditace.

Asi 10 minut před začátkem meditace si pohodlně lehněte. Ideální bude, když v místnosti bude teplo, vaše tělo bude úplně nahé, ale přikryté nějakou příjemnou látkou. Pokud chcete, můžete si podložit zápěstí a kolena (ne příliš) např.oblečením. Paže by měly volně ležet podél těla a neměly by se těla dotýkat. Nohy by neměly být rozhodně překřížené a také by se neměly dotýkat. V místnosti by měla být tma, případně si můžete zakrýt oči. Můžete meditovat v naprostém tichu, nebo si pustit velmi jemnou, spíše tichou meditační hudbu (ovšem bez hlasů pokud možno, ty mohou působit rušivě). Zcela se uvolněte tím, že se soustředíte na svůj dech. Sledujte asi 5 minut jak na nádechu proudí vzduch skrze vaše nosní dírky dovnitř, do plic a jak na výdechu trošku ohřátý proudí z plic skrze nosní dírky zase ven. Sledujte pozorně, jak se na nádechu zvedá vaše hruď a břicho a na výdechu zase klesá.

Poté se soustřeďte na svoji svalovou hmotu. Uvědomujte si, jak velkou část vašeho těla vaše svalová hmota tvoří. Pak na každém nádechu sevřete obě ruce silně v pěst a současně se snažte "sevřít" i obě chodidla. Snažte se během nádechu napnout co nejvíc svalů v těle. Na výdechu svaly opět povolte - tak, aby na konci výdechu bylo tělo dokonale měkké, bezvládné, jako hadrová panenka. Uskutečněte nejméně 20 takovýchto nádechů a výdechů. Během napínání svalů se soustřeďte vždy na ty části své bytosti, kde cítíte největší napětí. Nezapomeňte během nádechů silně napínat hýžďové svaly, svaly stehen a také břišní svaly. Napnutí břišních svalů docílíte snadno tím, že na nádechu alespoň občas trochu vtáhnete břicho.

Po přibližně 20ti "propínacích" dechů pár minut bez hnutí ležte s představou, že vaše tělo se doslova roztéká. Představujte si, že vámi náhle prostoupí "věčnost". Vnímejte průzračný oceán absolutního klidu, který vás obklopí a pak do vás vstoupí a bude vámi prostupovat skrz naskrz - asi tak, jako vzduch volně prostupuje skrze klec. Vychutnávejte tento skoro beztížný stav. Požádejte v duchu o pomoc během meditace, např. větou: "Pomozte mi, jak jen to jde."

Poté se opět soustřeďte na svoji svalovou hmotu. Na každém nádechu ještě víc napněte všechny svaly a po nádechu zadržujte dech - alespoň tak dlouho, než v duchu napočítáte do 7mi. Po celou dobu zadržení dechu udržujte svaly napnuté jako ocelové pružiny. Pak během velmi pomalého výdechu nechte vždy tělo se totálně uvolnit, doslova jako by se měnilo v teplý roztékající se rosol. Stačí 10 takovýchto hlubokých propínacích dechů. Pak opět zůstaňte zcela nehybně ležet. Opět si vzpomeňte na oceán absolutního klidu kolem sebe. Představte si, jak tento oceán "omývá vaše paže". Uvědomujte si, jak průzračný léčivý klid obklopuje vaše nohy, jakoby do něj byly ponořeny až po kyčle. Snažte se to jakýmkoli způsobem představit a stále se vracejte k této myšlence. Pak si představte, jak náhle tento hluboký klid vámi prostoupí. Zažijte pocit, jak průzračná energie kosmického klidu doslova promývá vaše tělo a vědomí. Každý to bude vnímat poněkud jiným způsobem.

Pak si představte, že vaše tělo je najednou obrovské - máte pocit, že jste obr. Opět v duchu několikrát zopakujte větu: "Pomozte mi, jak jen to jde." Vnitřně se úplně odevzdejte do rukou vesmíru a vyšších světů. Snažte se pocítit absolutní důvěru v síly, které s vámi začínají pracovat. Úplně se vnitřně oprostěte od pocitu tíhy. Zažijte pocit, jak během každého výdechu z vás odchází tíha, dokud nepocítíte naprostou lehkost a odpoutanost. Odpoutávejte se dech za dechem od všeho pozemského - od běžného času i prostoru. Jakoby úplně zapomeňte na to jak jste vstoupili do této meditace a na jakém místě jste do ní vstoupili. V této chvíli je lhostejné, zda jste na vrcholu hory, na pláži u moře, nebo ve svém bytě. Zapomeňte na to, kde jste. Považujte to za zcela nepodstatné.

Soustřeďte se na střed hrudi, kde se nachází důležité energetické centrum empatie. Snažte se na každém nádechu vdechovat energii "věčnosti" a kosmického klidu přímo do tohoto centra. Po nádechu tam chvilku tuto energii zadržujte a na výdechu ji vydechněte všemi směry skrze hruď do okolního prostoru. Oprostěte se během těchto dechů od veškerých náznaků pochyb o tom, že sestoupíte během této meditace skutečně nesmírně hluboko a napojíte se na ty nejvyšší zdroje. Představte si sebe sama v tom věku, který je vám nejpříjemnější. Zapomeňte na to, kolik je vám "doopravdy" let. Je to od této chvíle naprosto nedůležité. Představujte si, že vás zespoda podpírá světlo. Vnímejte kolem sebe "světelný vítr". Můžete si představit, jak vám světelný vítr čechrá vlasy. Vnímejte, jak se vaše paže a nohy koupou v pohybujícím se světle. V této fázi jste již napojeni na pole úplňkové meditace a můžete přijímat její léčebnou a omlazující energii.

V této fázi se soustřeďte na světlo nad sebou. Snažte se nad sebou vnímat pulsující oblak životadárného světla libovolných rozměrů. Poté vnímejte, jak vás toto světlo do sebe obrovskou silou vtahuje. Máte pocit, že jste peříčko, které do sebe nasává vesmír. Úplně se poddejte tomuto silnému tahu do světla. Můžete v duchu opakovat větu : "Světlo mě nasává." Představujte si, že s každým vaším dalším nádechem a výdechem vás světlo do sebe nasává stále větší silou. Ocitáte se mimo běžný časoprostor, vcházíte dech za dechem stále hlouběji do magické dimenze, do šamanského prostoru "posvátného snění". Vnímejte jak vás ze všech stran "omývá věčnost", jak se ocitáte uprostřed "pulsujícího nekonečna". Můžete si představit, že vaše ruce a nohy jsou jakoby "nafouklé, zvětšené" a průsvitné jako ze skla. Nechte světlo vámi prostupovat. Snažte se pocítit kolem sebe "bytosti světla" - své průvodce. Vnitřně je požádejte o další vedení v meditaci. Pokud chcete, soustřeďte se v této fázi na své 3.oko - nadechujte do něj energii věčnosti, nasávejte do něj světlo. Pokud se chcete spíše naladit na Jediné absolutní vědomí, soustřeďte se na temeno své lebky a nasávejte do něj vědomě co nejvíc světla a energie. V této fázi meditace se nechte vést polem meditace, světelnými bytostmi nebo svým vlastním vnitřním já. Každý prožije přesně to, co potřebuje. Každý získá to, co potřebuje získat. Z meditace se vrátíte přirozeným způsobem. Odpojit se můžete kdykoliv, vaše meditace nemusí trvat celou hodinu. Někdy je jediná minuta prožitá v hluboké meditaci prospěšnější, než několik hodin. Samozřejmě se vaše meditace může také poněkud protáhnout za vytýčený limit - to je lhostejné. PCH bývá na meditační pole napojen vždy nejméně dvě hodiny od začátku každé úplňkové meditace. Každý potřebuje tolik času, kolik vyžaduje jeho vnitřní já a jeho biopole.

Poté co se vám podařilo napojit se na meditační pole (to je ta fáze, kdy jste ve světle, máte pocit, že jste lehcí, zapomínáte na to, kolik je vám let a na jakém místě jste do meditace vstoupili) můžete použít libovolné speciální techniky. Každá technika je zaměřená na jinou oblast vašeho života, která potřebuje pročistit. Techniky jsou spojené s aktivací příslušných energetických center - každé centrum "spravuje" jinou oblast vašeho života.

SPECIÁLNÍ TECHNIKY:

Pokud si přejete 1.ROZVÍJET SVÉ LÉČITELSKÉ SCHOPNOSTI, 2.ZNÁSOBIT SVOJI SCHOPNOST VCÍTĚNÍ DO JINÝCH BYTOSTÍ, 3. SILNĚJI SE NAPOJIT NA UČITELSKÉ BYTOSTI SVĚTLA, 4. VYČISTIT OBLAST SVÝCH VZTAHŮ, 5. ZBAVIT SE CITOVÝCH BLOKŮ, 6. ZBAVIT SE NEGATIVITY V NĚJAKÉM KONKRÉTNÍM VAŠEM VZTAHU - soustřeďte se během úplňkové meditace na srdeční energetické centrum. Až pocítíte kolem sebe světlo, nadechujte pomalu, dlouze a vytrvale do centra uprostřed hrudi co nejvíc léčivého světla. Snažte se přitom nádechy maximálně zpomalit. Po nádechu uprostřed hrudi vždy světlo chvíli koncentrujte (zadržujte přitom dech). Na výdechu se snažte světlo nechat proudit ze středu hrudi do celého prostoru hrudního koše a skrze stěny těla volně do prostoru kolem. Přitom se vracejte k myšlence, že vaše tělo je obrovské (jeho rozměry je těžké určit, je jakoby elastické) a lehké - lehké doslova jako oblak, nebo jako vzduch. Vracejte se periodicky během těchto "světelných dechů" také k představě, že vaše ruce na nohy jsou průsvitné jako ze skla a jakoby nafouklé, zvětšené. Vnímejte kolem sebe oceán věčnosti, představujte si, že všude ve vás (ve vašem vědomí a ve všech koutech těla) i všude kolem vás se "rozpustil čas". Vnímejte, jak vámi věčnost a nekonečno dech za dechem stále víc prostupují. Pokud chcete, použijte vždy během nádechu v duchu vyslovovaný silový zvuk "HÓ" a během výdechu v duchu vyslovovaný silový zvuk "SÁ". Tyto "prazvuky" vám pomohou srdeční centrum snadněji aktivizovat a otevřít ho kosmickým energiím. Můžete si představit, že na každém nádechu spolu se světlem nasáváte do středu hrudi "kosmické blaho" a během nádechu ho koncentrujete uprostřed hrudi (jako shluk blaha). Na výdechu nechte toto blaho jako "šumící teplé světlo" vždy prostupovat celým vnitřním prostorem svého těla skrz naskrz.

1. RUŠENÍ OMEZUJÍCÍHO VLIVU:

Pokud se chcete zbavit nějakého omezujícího vlivu, můžete si v jakékoliv chvíli během meditace libovolněkrát vizualizovat, jak se na Vašich rukách nebo nohách rozpouštějí symbolická pouta, jako by se měnila v pěnu nebo v mlhu... Je to jasný signál směrem "nahoru" a Bytosti ho okamžitě zachytí. Jazykem vesmíru jsou vize, barvy a obrazy - a použití SYMBOLU je v meditaci velmi účinné. Vše, co nám "svazovalo ruce" v pracovní oblasti nebo v jiné sféře, se jednoduše ROZPLYNE i ve fyzické realitě, která je pouhým odrazem reality vyšší - energetické a vnitřní.

2. KANÁLY HOJNOSTI

Kosmická energie, která proudí na Zemi skrze "okno" úplňku, může opět dost napomoci otevření "kanálů hojnosti" do Vašeho života, tedy kdo má v současné době hospodářské krize problémy s dostatečným množstvím "směnných symbolů" MEDITUJTE! Všechny problémy jsou virtuální povahy a mizejí z našeho života hned poté, co přeprogramujeme sebe sama. Pokud chcete mít financí opravdu DOST, můžete si během jakékoliv úplňkové meditace v JAKÉKOLIV její fázi libovolněkrát představit, že Vaše nahé tělo je POTŘENO hlavně v oblasti stehen, břicha, chodidel, lýtek (ale v zásadě kdekoliv po svém povrchu) jakoby JEMNÝM ZLATÝM PRACHEM. PCH bude během každé úplňkové meditace opět otevírat kanály hojnosti na základě přímé rady Bytostí, které nás chtějí vidět BOHATÉ, ZDRAVÉ a ŠTASTNÉ.

3. PŘITAŽENÍ KVALITNÍHO PARTNERA

Silné energie, zapojené do úplňkových meditací, mohou ZMĚNIT i dlouhodobé partnerské vztahy - samozřejmě k lepšímu, ale buďte připraveni... To nefunkční může ze vztahu odejít a může přijít něco nového. Energie každé úplňkové meditace může PŘEDEVŠÍM velmi dobře přitáhnout nového partnera na vyšší vibrační hladině, pokud Vy tu svoji, díky energii meditace, zvednete! Pokud je to Vaším záměrem, kdykoliv během telepatické meditace libovolněkrát pomalu vdechněte teplé zlaté světlo do podbřišku a pak, jako byste tamtéž nasávali energii z celého vzdušného prostoru planety Země. Pak v duchu jasně vyslovte: Přibližuji k sobě ideálního partnera (partnerku). Pak pomalu několikrát vdechněte průzračnou duhovou energii do hrudi a větu zopakujte. Bytosti rychle zareagují a "přihrají Vám" vhodnou bytost.

4. ZRUŠENÍ NEFUNKČNÍHO VZTAHU

Pokud se chcete RYCHLE za pomoci Bytostí, monitorujících telepatické meditace, zbavit nefunkčního partnerského vztahu, lze doporučit vizualizaci, kdy se takto rozpouštějí symbolická pouta, která jakoby spoutávají Vaše nohy v oblasti kotníků nebo v kolenou. Pak vší silou náhle přesekněte symbolický most mezi Vámi a nevhodným partnerem paprskem ostrého Bílého Světla a vzápětí naplňte bytost, od níž se odpojujete (na žádoucí úrovni), teplým Zlatobílým Světlem a energií Lásky a v duchu ji ujistěte o Vašem pozitivním vztahu k ní. (Nejvíce se navzájem dlouhodobě svazujeme hustou a negativní energií vzájemných výčitek.)

5. KOSMICKÁ TANTRA

Kosmická tantra zahrnuje techniky PAR EXCELLENCE, pokud existuje nějaká "zkratka" na Cestě k Cíli, pak je to vysoká světelná sexuální magie. Vztahy - partnerské - vznikají na Zemi hlavně tak, že nás navzájem propojí vlákna mezi našimi 2. energetickými centry v podbřišku. Pokud jsou naše vibrace vysoké, dochází k "doplňujícímu" propojení na úrovni srdečního centra (Evropa, rozvinuté země), výjimečně i na úrovni 7. centra - zde lze mluvit o vpravdě kosmické, osudové Lásce a daleko vyšším Sdílení, které se již podobá Prolnutí, což je kosmická forma komunikace našich Bytostných Jader (duší, co překonaly reinkarnační cyklus a astrální prostor). Úplňková meditace (dále "UM") může mocně posílit naši schopnost vyššího partnerského sdílení, což je velice důležité pro naši další evoluci. Na této planetě jsou miliardy párů, které NIKDY nezažily hlubší sdílení. Jsou území, kde dochází JEN k slabému propojení přes 2. centrum (Indie, islámské země, Afrika atd...) Přitom právě partnerský vztah, je-li umocněn a zesílen, může VELMI zvednout celkové vibrační pole planety, a tak zamezit vznikání katastrofických a jinak negativních událostí na jejím povrchu. Stav planety PŘÍMO souvisí s aktivitou našich energetických center!

Pokud znáte ze seminářů techniku přivolání kosmického tantrického partnera, můžete ji během libovolné úplňkové meditace s úspěchem vyzkoušet. Spojení s Bytostí z vyšší dimenze je pro nás vždy maximálně životadárné, osvěžující a akceleruje náš růst. Léčebná a transformující síla "netělesné tantry" je OBROVSKÁ. Partneři si VŽDY předávají energii, jejich biopole se otevírají a spojují se navzájem. Spojením vzniká mocný systém vyššího řádu, který není jen součtem energie partnerů, ale spíše jeho násobkem. Obecně platí, že jeden, který vibruje rychleji, "vytahuje" během spojení toho druhého "nahoru" - tedy zvyšuje i jeho vibrace. Lidské bytosti ovšem vibrují podobným způsobem, zvláště jako partneři, protože "podobné přitahuje podobné". Pokud se spojíme s kosmickou bytostí "andělské" úrovně Bytí, je schopna ovšem naše vibrace zvýšit daleko víc. Předává nám během spojení vlastně "stav svého bytí". Zároveň z nás tato bytost vysává spontánně vše negativní a spaluje to automaticky v sobě již pouhou rychlostí své vibrace. Také nám zcela automaticky dodává velké množství čisté energie, nezatížené lidskými kódy a programy. PROTO jsou tyto formy tantry tak velmi účinné, hlavně co se týká LÉČENÍ a ROZVOJE ESP (mimosmyslového vnímání). Jde o starobylé techniky, jedny z nejstarších na Zemi vůbec. V době Velkého Úpadku (přibližně 10 000 let dozadu až k současnosti) byla většina z nich zapomenuta nebo zdeformována. Kdysi se bytostem z vyšších dimenzí - především v roli tantrických partnerů) říkalo KRSTAHA. To bylo později v době všeobecné nevědomosti zkomoleno do "KRŠNA" a "KRISTUS" (koncovka -us, -os byla přidána ve středomořské oblasti). Přibližný původní význam slova KRSTAHA je "bdící bytost se silnou vibrací" a bylo vytvořeno podobně jako kabalistické termíny či mantry složením vibračně vhodných zvuků, sloužících jako "klíč", který odemyká spojení...

Pokud budete pracovat s hmotným partnerem, doporučujeme spojit se až po vyladění asi půl hodiny po začátku úplňkové meditace nebo také ještě těsně PO této meditaci. Doporučujeme párům vyzkoušet především metodu stahování energie během sexuálního spojení do oblasti pánve s vizualizací jejího nasávání z nejvyšších oblastí Bytí a z nejsilnějších energetických zdrojů. Ideální je vizualizovat si duhovou, pastelově jasnou nebo neónově zářivou energii, sestupující v proudech, přičemž vaše nádechy tento sestup energie umocňují. Perfektní by bylo alespoň občas své dechy synchronizovat. Energie bude mít během procesu tendenci sama preferovat ty, či jiné barvy. Naplňte pánve zářivou duhovou energií a nechte ji se v pánvi "pohybovat", může mít tendenci se hadovitě kroutit, pulsovat, rotovat, vytvořit duhový "cyklón" atd... Nejlépe během orgasmu a po něm nechte energii prolétnout celým tělem a naplnit Vás až do konečků prstů a vlít se do celého prostoru lebky a vědomí... V této fázi, a také během Vašeho spojení, je užitečné alespoň občas zažít pocit, že Vaše podoby jsou lehké, průtočné (jakoby až duté) a průzračné. Tato technika zrychlí Vaše vibrace a naplní Vás neobyčejnou životadárnou silou. Duhové světlo v sobě obsahuje všechny vibrace a frekvence a každé Vaše energetické centrum bude posíleno, včetně center mimosmyslového vnímání, v dalších dnech bude nadstandartně posílena Vaše intuice a schopnost vizualizace. Váš organismus bude zaplaven harmonizujícími a léčivými kosmickými energiemi, posilujícími imunitní systém, obranyschopnost, vytrvalost a výkonnost v jakékoliv oblasti. Mozek bude pracovat lépe, budete snadněji přijímat data a myslet přesněji a rychleji.
V případě, že chcete otevřít své životy energiím hojnosti, STEJNÝM způsobem vdechujte jemnou zlatavou mlhu (jak je uvedeno výše).
V případě, že chcete výslovně takto v páru naakumulovat léčebnou energii, vsávejte zářivě bílé a bledě modré (jakoby pomněnkové) světlo.
V případě, že chcete prudce "pohnout svými životy" a dosáhnout nějaké rychlé pozitivní změny nebo prostě akcelerovat svůj růst (v libovolné oblasti Vašeho konání či celkově), použijte žhavé zlatobílé světlo.
Energii veďte jakoby shora (hlavně ze začátku). Můžete mít při tom pocit, že nad Vámi pulsuje či vibruje nebo "vře" oblak či oceán světla daného typu. Později můžete mít pocit, že vás zdroj energie přímo obklopí.
Pro ženy je často snazší akumulovat tímto způsobem energii tak, že ji vědomě nasávají skrze vagínu do pánve, jako by procházela shora jejich partnerem (v té chvíli sloužícím jako živá organická anténa), ale během spojení lze energii vést i jakoby ze všech stran přímo do pánve nebo skrz vlastní tělo shora.

6. AKUMULACE LÉČIVE ENERGIE

Pokud chcete akumulovat čistící, posilující a životadárnou energii (může Vám velmi dobře sloužit celý měsíc!), v jakékoliv fázi meditace doporučujeme vědomě nadechovat energii do pánve s představou, že ji vdechujeme či nasáváme z těch nejvyšších zdrojů a akumulujeme ji v pánvi. Odtud ji během výdechů necháme proudit do celého těla i do lebky a svého vědomí. Energetická centra v oblasti pánve a podbřišku jsou k tomuto "nasávání" všeobecně velmi vnímavá a budou snadno energii akumulovat a jejich vlastní vibrace se zrychlí. Pokud chcete sebe sama či jiné léčit, doporučujeme vtahovat do pánve zářivě bílou a bledě modrou energii a s několika dechy pánev doslova proměnit v kosmický bazén hojivého Světla. Tím si vytvoříte v pánvi silný rezervoár LÉČEBNÉ SÍLY, kterou pak můžete během dalších výdechů v průběhu meditace (ale i dalších dnů, týdnů!) distribuovat do libovolných míst ve svém organismu či vědomí nebo ji můžete vést např. přes paže a dlaně nebo distančně výdechy na dálku či do fotografie do libovolných osob (zvířat, rostlin...). Tato metoda také vyčistí velmi rychle celou oblast Vaší sexuality a partnerských vztahů od nežádoucích kódů a omezujících programů, které mohou mít libovolný původ (nevhodné energie předků, problematické vlivy minulých vtělení, negativní imprinty morfického pole rodiny a výchovy, přejaté cizí myšlenkové formy, astrální paraziti atd...).

7. NAAKUMULOVÁNÍ ENERGIE HOJNOSTI

Pokud chcete naakumulovat energii hojnosti, doporučujeme stejným způsobem vdechovat do pánve jemné zlaté světlo podobné teplé mlze. Následně tuto energii vydechujte jako teplou mlhu do celého těla a vědomí a v duchu ji nechte jakoby zaplavit celý prostor svého života nebo naplnit myšlenkovou formu (záměr), kterou chcete zrealizovat, zhmotnit ve fyzické realitě. Bytosti upozorňují, že se musíme postupně naučit zhmotňovat svá přání, je to součást našeho výcviku na této planetě.

8. "AKCELERACE ŽIVOTA" - PŘIVOLÁNÍ ZMĚN

Pokud chcete mocně akcelerovat svůj celkový "kosmický růst" a vůbec prostě tak říkajíc pohnout svým životem kupředu - stejným způsobem jako v předcházející technice si napumpujte do pánve žhavé zlatobílé světlo, až proměníte pánev v "lávovou lagunu", můžete toto naakumulované světlo v pánvi nechat chvíli i mocně pulsovat nebo se "hadovitě svíjet". Pak ho prudce vydechujte do páteře a veďte zády s pocitem tepla a světla v míše a páteři až do lebky a nechte ho vlévat se do svého vědomí a tam "expandovat". Budete překvapeni, k JAK VELKÝM pozitivním změnám ve Vašem životě brzy dojde... Bytosti upozorňují, že musíme pochopit, že svůj osud si vyrábíme ve svých energetických centrech.

9. AKTIVACE CENTRA VŮLE

Centrem vůle je energetické centrum v solaru. Pokud bychom ho aktivizovali jen o 1% nad současný planetární průměr, disponovali bychom schopností v podstatě ZHMOTŇOVAT svá přání. Bohužel toto centrum je v nás oslabováno hlavně výchovou v raném věku. Také je zatíženo a blokováno kódy ze spodních center, oslabující negativní energií z našich vlastních minulých životů (energoinformační proudění z 3. centra v břiše) a z životů našich předků (uložených ve vnitřních hladinách 2. centra v pánvi). Skrze oslabené centrum vůle "skrze nás" žijí PROGRAMY MINULOTI, tzv. karma. Karma neexistuje, ani osud, přesto 99% lidí odžívá život podle karmického scénáře. Jde o to, že mají svá spodní centra naplněna PROGRAMY a KÓDY, které vytvářejí velmi přesvědčivou ILUZI KARMY a OSUDU. Tyto kódy se uvolňují do páteřního kanálu, jsou distribuovány do našeho vědomí, našich buněk, našich životů... Pokud vyčistíme spodní centra, zbavíme se veškeré "lidské karmy". Jak správně uváděli staří jógíni, "karmu" lze spálit během minut... Ale k tomuto "spálení" potřebujeme OBROVSKOU ENERGII, kterou můžeme získat jen z vyššího zdroje. Jde o energii VYŠŠÍCH SVĚTŮ, dimenzí bezmezné Lásky a Svobody. Zde energie vibruje dostatečně rychle, aby mohla posloužit danému účelu. Na tyto dimenze jsme napojeni skrze svá vyšší energetická centra - především ta od 7. centra (v temeni lebky) výš. Ale "filtrem" je také 4. (srdeční) centrum. Pokud není dostatečně aktivní, vyšší energie dolů prostě neproteče, neprojde... 4. centrum je centrem EMPATIE, tedy schopnosti VCÍTIT SE do jiných bytostí. Jedině tato schopnost vede k prožitku, kterému říkáme láska. Průtočnost srdečního centra je tedy jakási "vesmírná pojistka" - bytost, která není ještě schopna soucitu, nemůže vědomě měnit hmotnou realitu, protože by své schopnosti - ke škodě jiných - nezvládla...

Během úplňkové meditace se dostáváme do přímého kontaktu s vyššími dimenzemi a máme dostatek čisté a rychle vibrující energie. Centrum v solaru můžeme velmi dobře očistit, odblokovat - a nadstandartně aktivizovat. Mnozí lidé se podvědomě bojí vzít na sebe odpovědnost za utváření reality a odmítají realizovat skrze sebe aspekt Tvůrce. Ale přitom jsou zároveň nespokojeni i s rolí karmické loutky. Čím více zaktivizujete solar, tím více v sobě posílíte aspekt Tvůrce. Čím jasněji solar září, tím snadněji a v kratším čase dosahujeme našich cílů. Čím silnější je toto centrum, tím snadněji dokážeme ve svém životě zhmotnit jakákoliv svá přání. Pomalu dospíváme do role Vědomých Tvůrců reality. Pokud chcete využít úplňkové meditace k posílení centra vůle, v jakékoli fázi meditace a libovolněkrát nadechujte pomalu, dlouze do solaru TEPLÉ, ZLATÉ SVĚTLO. Na nádechu přitom můžete, aspoň ze začátku, v duchu vyslovovat mantru "DŽA- WA" (DŽA na nádechu a WA na výdechu). Tím toto centrum opravdu mocně posílíte. DŽA - WA (dříve se to psalo YAH - WA) je silná kódová mantra, která sloužila i k označení ASPEKTU TVŮRCE a TVŮRČÍ ENERGIE, projevující se na hmotné úrovni jako takové. V době Velkého Úpadku zdegenerovala tato mantra, sloužící k práci na sobě, ve jména různých "bohů", protože před Zapomenutím lidé žádné "bohy" nepotřebovali. Tak vznikl ŠIVA a v Egyptě YAHWA (Jahve). Později bylo toto mantrické slovo zcizeno černými židovskými mágy, kteří ve "starozákonních dobách" používali mocnou astrální larvu (Jehova) hlavně jako zbraň na vyhlazování "méněcenných" národů. Slovo YAH-WA se nikdy nevyslovovalo ve své písemné formě, ale vždy, i v egyptských dobách, jako DŽA - WA. Není náhoda, že YAH-WA (Jahve) byl sluneční bůh, vlastně šlo o OZNAČENÍ SLUNCE, jeho energie a inteligence. Solar je PŘÍMO spojen s jedinou a ústřední hvězdou naší soustavy, se Sluncem. V Africe dodnes mnohá etnika uctívají Sluneční božstvo DŽA.

Toto energetické centrum bylo velmi důležité i pro mnohé kultury Střední a Jižní Ameriky a také např. pro obyvatele Japonska. Je zajímavé, že vlivem morfogenetických polí, na která jsou naše spodní centra velmi silně napojena, mají i v současnosti potomci Inků v Peru nebo Japonci energeticky poněkud AKTIVNĚJŠÍ solar. Solaru se říká v Japonsku HARA, v Peru CUZCO. Někdy v tomto označení splývá se solarem celé 3. centrum v břiše, protože solar je vlastně vibračně "nejvyšší" součástí energetického systému 3. centra. Všechny tyto kultury pracovaly velmi s energií Slunce, jejich zasvěcenci pumpovali tuto energii do solaru. Energie v solaru je velmi mocná a i když neaktivujeme dostatečně srdeční centrum, může její použití vést (vždy ale dočasně) k dosažení velkolepých cílů a záměrů. Může být i zneužita - starozákonní magie Židů, ovládnutí a kontrola prakticky celé Jižní Ameriky Inky atd... Asi nejdéle udržovaly právě vědění o tomto centru slovanské národy, jejichž jazyk (později jazyky) se nejvíce podobaly kosmickému mantrickému pra-jazyku z doby Bdění, SANSKRTU. Slovo ŽIVA označovalo POSVÁTNOU ŽIVOU SÍLU, životní energii a také "pránu", kterou lze do solaru vdechovat a čerpat ze Slunce, ze stromů atd... České slovo ŽIVOT má velice silnou a vysokou vibraci a kdykoli je kdekoli vysloveno, čistí energeticky prostor a zvyšuje vibrace, jelikož je to vlastně MANTRA. V ruštině slovo "ŽIVOT" znamená přímo BŘICHO. Dokonce ještě pravoslavní kněží a mniši (ruská a řecká archaická forma křesťanství, v podstatě kopírující obřady vykonávané ve starověkých chrámech ve Středomoří) pracovali ještě v 19. a 20. století např. na poloostrově Athos mocně s centrem v solaru a energií v břiše, této účinné meditační metodě se říkalo "zření Boha v břiše"! Bohužel spolu s formou křesťanství, šířenou Franky, došlo k likvidaci slovanského transcendentního vedení, které bylo obrovské a spolu s tím i k velkému psychofyzickému oslabení Slovanů jako takových. Všeobecně se dá říct, že pokud nějaký národ soustředí energii do SOLARU, získává nutně DOMINANTNÍ POSTAVENÍ. Ale pokud ho zneužije, je posléze "smeten" nějakým protivníkem, protože podobné přitahuje podobné a agresor přitahuje agresora (pokoření Egypta Římany, likvidace Inků Španěly, rozdrcení Japonska Američany atd...).

Být tvůrcem reality od nás vyžaduje přijmout odpovědnost za své rychle se materializující myšlenky i za veškeré sklony své mysli. Když máme aktivnější solar, naše myšlenky se i v lidské společnosti prosazují snadněji než myšlenky jiných lidí. A tím spíše si na ně musíme dát pozor... Během úplňkové meditace můžete aktivizovat centrum vůle více než snadno. Tedy nadechujte z "vyššího zdroje" ZLATÉ, TEPLÉ světlo a vydechujte ho do solaru spolu s vnitřním vyslovováním mantry DŽA - WA. Snažte se naakumulovat v solaru co nejvíc zlaté světelné energie, až se solar začne do hloubky prohřívat a vibrovat. Velmi účinné je představit si v solaru energetickou pulsaci. Čím víc se centrum v solaru zahřeje a rozsvítí, tím lépe! Energie naakumulovaná v solaru může být tak koncentrována, že připomíná pocitově roztavené, žhavé zlato. Nebo si můžete představit, že máte v solaru malé, ŽHAVÉ SLUNCE. Během úplňkové meditace si můžete dokonce představit, že se vylaďujete na samo Slunce, je jedno, že je venku tma, v rozšířeném stavu vědomí uvidíte Slunce, jak se vznáší jako živá, vědomá koule ohně v černém kosmickém prostoru... Pak si můžete představit, jak ze slunečního povrchu vystřikuje vzhůru žhavé magma, možná to SKUTEČNĚ spatříte... Můžete si vizualizovat, že Vás pruh poloprůzračné magmatické energie spojuje jako kosmická "pupeční sňůra" se Sluncem a Vy skrze tuto šňůru čerpáte mocnou sluneční energii... Přímo ve Slunci žijí bytosti, jejichž těla jsou jemnohmotná, jsou to mocní správci určitých úrovní existence Sluneční soustavy. Možná se na ně naladíte. Mohou na sebe vzít podobu průzračně zlatých "solárních andělů". Pokud je zaregistrujete, požádejte je o pomoc a o zesílení celého procesu. Jinak Vám budou během provádění VŠECH technik asistovat Bytosti Světla, které samozřejmě také můžete KDYKOLI požádat o jakoukoliv pomoc...

10. LÉČENÍ

Během úplňkové meditace můžete léčit dálkově i jiné lidi nebo jakékoliv bytosti (zvířata, rostliny). Existují velmi účinné techniky předávání velkého množství rychle vibrující energie na dálku. Tyto techniky channelingově přijímá PCH od Bytostí Světla. Jde vesměs o kombinaci JEDNODUCHÉ VIZUALIZACE s DECHOVÝMI technikami. Jak říká PCH, "čím jednodušší technika, tím bývá účinnější". Jsou to tedy techniky, které se dokáže naučit používat každý, kdo má jen trochu zájem a chuť... Země v současnosti přijímá nesmírné množství energie a její pole vibrují již daleko rychleji než např. před rokem nebo 5ti lety. K účinnému přenosu léčivé energie lze proto použít dnes již ZCELA JINÉ mentální technologie, než ještě nedávno bylo možné. Využijme toho! Tyto metody jsou daleko účinnější než ty, které jsme doposud měli k dispozici (jistě, díky za ně, ve SVÉ době byly potřebné). Vše se ale VYVÍJÍ a nelze ustrnout. V Japonsku byl např. vyvinut systém "REIKI". Ve skutečnosti jde jen o malou a zjednodušenou část technik, přejatých ze starého tibetského lamaistického systému, který opět přímo čerpal z pradávného šamanského systému BON-PO, který je opět jen zlomkem supersystému z doby Bdění (asi před 10 000 lety). "KI" znamená prostě energie, je to pojaponštěný čínský pojem označující pránu a životní sílu "CHI". ( Odtud CHI- KUNG...) Toto slovo je mantrického původu, vychází z mocné zvukové mantry KCH. Ta byla šamany v Asii (ale i v Africe, Amazonii atd...) používána po tisíciletí k ROZPROUDĚNÍ ENERGIE. Mnoho důležitých slov označujících klíčové složky a hlavní síly Bytí má mantrický původ.

Během prudkých výdechů vede vnitřní vyslovování mantry "KCH" k silným pohybům energie odkudkoli kamkoli. Doprovodná vizualizace či záměr pak určí, ODKUD a KAM se energie přemístí. Existují modifikace této mantry jako KCHA (obecně použitelná pro JAKÝKOLI přenos) a KCHU (zvedající energii páteřním kanálem nahoru). Z mantry (transformujícího prazvuku) KCHU vznikl pojem "energie KCHU, KU - později "KUNDALINI", označující sílu stoupající nebo proudící páteřním energetickým kanálem, zvaným v józe "sušumna nádi". Také šamani křováků a Pygmejů znají pojem "síla KU" a spojují jej s pohybem energie páteří vzhůru. REIKI býval účinný systém, byl během desetiletí ovšem velmi zatížen osobním energetickým balastem mnoha jeho "uživatelů", což je běžné u všech jakkoli používaných morfických energoinformačních polí.

Proto je v současnosti poměrně obtížně ho efektivně používat. Každý vytvořený energetický útvar má tendenci snižovat své vibrace, pokud dlouhodobě nabírá hrubé energie jakýchkoli programů, které ve své původní podobě existují ve "zvířecích" energetických polích a do lidské roviny jsou jen převedeny. Tyto programy nejsou vůbec "špatné", ale v lidské rovině mohou být napadeny negativními kódy, jakýmisi "viry" a jejich podoba je zdeformována. Jde o typické zvířecí programy z dolních čaker, které ve světě lidí na sebe berou podobu.

Důležité: Aby vaše napojení na pole telepatické meditace proběhlo úspěšně, před meditací prosíme NEJEZTE MASO, nepijte nic, co obsahuje KOFEIN a THEIN (čaj, káva) a rozhodně nepijte ŽÁDNÝ nápoj obsahující alkohol!

https://www.facebook.com/PetrChobotBiologTerapeut/

https://www.petrchobot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico