Osvobození a návrat božského světla

datum 2. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Rok 2021 začal odhalováním pravd a pravdivých událostí a všechny přestupky proti lidskosti budou současnými galaktickými energiemi donuceny k odpovědnosti. Takže se stěhujeme do časové osy zveřejnění, to má velký vliv na umožnění lidského Vzestupu. Byly integrovány nižší a vyšší dimenze, což jak víme, je také součástí integrace polarit, která má velmi mnoho úrovní nebo přesněji se dotýká absolutně všech úrovní, kde chybí rovnováha, aby mohlo být opraveno Vědomí.

Přelomové období roku a dokončovací velmi náročné práce jsem hodně trávila odpočinkem a procházkami bez všech náročných fyzických tréninků, jednoduchým protahovacím cvičením, příběhy o druidech, protože se s jejich moudrostí velmi ztotožňuji a miluji tento způsob života. Druidové byli spojeni s přírodními cykly a tím se svým tělem, řídili se jimi a nepotřebovali žádný gregoriánský kalendář ani hodiny. Žili v přírodě, proto byli známí svými jasnovidnými schopnostmi a léčivými schopnostmi.

V současné době je globálně uplatňován jeden z Přírodních nebo Universálních Zákonů, čtvrtý Zákon o Pohybu, aby byl umožněn globální Vzestup:

(Zákon o pohybu vyjadřuje zásadu mezi protilehlými póly polarity, ve všem, co existuje, projevuje a měří pohyb energie, odliv a příliv, houpačka dopředu a dozadu, pohyb, který vyjadřuje kyvadlo. Mezi každou dvojicí protikladů nebo póly je rytmus, který se vždy zvlňuje a neustále se mění. Když jsme v souladu se zákonem o pohybu, chápeme, že náš duševní stav a biorytmus se řídí také těmito vzory oscilace a pohyby v makrokosmu, cykly života a smrti, stoupání a klesání, vytváření a ničení, hvězdným zarovnáním a astrologickými vlivy. Když pochopíme tento zákon o pohybu, jak se projeví v našich životech, můžeme se přizpůsobit, abychom se vrátili k energetické rovnováze, když cítíme, že nás kyvadlo tlačí z rovnováhy, nebo zpět do extrémů. Abychom našli naši energetickou rovnováhu v zákoně o pohybu, hledáme při využívání naší energie umírněnost a zachování myšlení a chování. Vracíme se zpět do rovnováhy, abychom opět netrpěli důsledky nevyřešené extrémní vnitřní a vnější nerovnováhy. Vědět, kdy jednat nebo být pasivní, kdy mluvit nebo zůstat potichu, kdy ustoupit nebo se posunout vpřed za daných okolností, je jedním z klíčů k sebeovládání. Když získáme vyšší povědomí o tomto principu, soucitným svědectvím vstupujeme do nulového bodu a tento transcendentální stav Vědomí nám umožňuje povznést se nad výkyv kyvadla. Když jsme silní a jsme schopni udržet neutrální v chaosu vzestupných a padajících sil, pak jsme schopni jednat v souladu s naším nejvyšším účelem a duchovním posláním.)

Naše mise rekultivace Krista korelujíc se Slunovratovými energiemi po tisíciletém spánku zvítězila jako nikdy před tím. Nechť je požehnáno návratu těla Krista a nikdy na ně nezapomeneme. Naše mise rekultivace Krista korelujíc se Slunovratovými energiemi po tisíciletém spánku zvítězila jako nikdy před tím. Nechť je požehnáno návratu těla Krista a nikdy na ně nezapomeneme. Naše mise rekultivace Krista korelujíc se Slunovratovými energiemi po tisíciletém spánku zvítězila jako nikdy před tím. Nechť je požehnáno návratu těla Krista a nikdy na ně nezapomeneme.

Kristus je zosobněná pravda. Kristus je cesta skrze Temnotu, tito lidé jsou nebojácní, trénovaní postavit se tváří tvář všem démonům a Temnotě na Zemi. Pouze Duch Krista dokáže osvobodit lidstvo ze spárů negativních emocí, nemocí, negativních nemocných duševních stavů, které vedou k démonickému svázání.

Vědomí Krista se vrátilo na Zemi, a tak budou osvobozeny všechny bytosti z povinností plnit příkazy Temné agendy a jejich rozmarů zneužívat lidské bytosti a jejich životy.

Je důležité jít cestou ztělesnění Krista s nebojácnou tváří a začít rozumět Duchu Podvodu a všem démonům, které skrytě ovládají náš život. Mnoho věcí děláme automaticky, jsou zaběhlé a často si neuvědomujeme, že škodí tělu i životu, nebo jsme v těchto temných programech tak uvízlí, že je těžké se z nich osvobodit.

Jedná se také například o oblast pracovních nebo rodinných vztahů, špatného životního stylu a zdravých návyků. Musíme je pozorovat a pochopit, jak fungují a přestat je sytit, protože tyto psycho – emocionální nízké úrovně Vědomí jsou součástí temných programů v hologramu. Většinou si vybíráme příjemné věci. Je to jeden z Luciferianských programů uspokojení nižší touhy. Ze své zkušenosti vím, že změny životního stylu nejsou jednoduché, včetně cvičení, zdravějšího stravování, půstů nebo otužování, a tak jsem každé ráno hovořím s tělem, abych nepadala do sestupných programů a tak se tím budeme zabývat z mnoha úhlů.

Mnoho lidí se živí silou touhy, když touží po věci, místě, pracovní pozici, majetku nebo po osobě bez uvědomění, co tím vytváří. Jsou zmatení, když hledají své poslání a dívají se na to, čeho jiný člověk dosáhl, jaký má dům, auto a mýlí se, když se domnívají, že je to účel jejich života. To je spletité myšlení, které brání, aby člověk prožíval v životě radost a zažíval mír v srdci. A tak se často domnívá, že když dosáhne toho nebo tamtoho, bude šťastný a naplněný. Nic není dále od pravdy. Jsme v čase, kdy se tyto programy boří.

Jakmile je člověk zasvěcen Kristu, získá velení nad všemi podvody, mentálním myšlením a je schopen odstranit všechny negativní vlivy ze svého života. Kultivace fyzické síly, sexuální síly, která je správně používána jako životní síla, kultivace psychické síly a dobré nervové soustavy, je dovedností na cestě, což mi pomohlo stát se silnou a svrchovanou bytostí, zatímco jsem se osvobozovala od temných programů, které ničily mě i mé tělo. To je cesta Vzestupu. Kristus je ve skutečnosti ztělesnění Boha, takže se zcela hravě, přirozeně, autenticky, každý svým tempem k tomuto obrazu postupně přibližujeme. Tělo Krista je věčný samoobnovující se zdroj.

Když nasloucháme srdci, Duchu a duši, která touží být šťastná, půjdete cestou Vzestupu. Život na Zemi bude umožněn všem, kteří chtějí žít v souladu s Přírodními Zákony, zatímco uvidíme ostatní zůstávat v Iluzi falešného života.

Existují určité zásady, které mohou být pomůckou nebo lakmusovým testem, abychom postupně vyhodili ze života a těla všechny negativní formy a falešné časové osy. Pravděpodobně, stejně jako já, nemáte rádi, když na vás někdo nebo něco vyvíjí nátlak. Moje cesta Vzestupu byla nejprve velmi těžká, bylo mi odebráno velmi mnoho hmotných věcí, přesněji všechny, na nějaký čas také moje rodina, abych mohla pracovat na sobě, ale během Vzestupu mi byly postupně dány mnohem lepší věci a nádherný vztah se vzácnými čistými Kristovskými Dušemi, s rodinou, s Duchem Svatým, s tělem. Všechno se obrátilo vzhůru nohama, než jsem provedla postupně všechny změny falešného Já. Jak jsem stále více léčila svoji vnitřní ženu a vnitřní dítě, osvobozovala jsem se špatného životního stylu, cesta byla více přirozená, hravá přesto disciplinovaná a stále pokračuji, dokud Kristus nedosáhne konečné podoby.

Klíč k osvobození leží v několika zásadách, které vás mohou nějaký čas doprovázet také:  V ČISTOTĚ, VELKORYSOSTI, TRPĚLIVOSTI, LASKAVOSTI, DISCIPLÍNĚ, PILNOSTI A POKOŘE.

  1. Naším záměrem je sloužit nejvyššímu vyjádření vnitřního Ducha, který očišťuje naši osobnost, odstraňuje všechny charakterové vady a chování negativního ega. Jakmile dokážeme vyčistit myšlenkové formy, uzdraví se tělo bolesti pomocí aktu sebelásky a tak se milující srdce připojí k Duchu čistoty. Soustředění na čistotu nám pomáhá získat přístup ke skutečnému vyjádření našeho pravdivého Já vyjádřeného milujícím srdcem a pomocí empatie a soucitu vyčistit osobnost, která je fixovaná na vnější a povrchní, což působí jako nečistota našeho jádra. Duch čistoty je protijed na závislosti.
  2. Být velkorysý ke své milující dobrotě jako když dáváme své Já bez očekávání na oplátku. Když necháme Ducha štědrosti naplnit naše srdce, šíříme Lásku a dobrou vůli. Představte si, kolik radosti a štěstí může naplnit váš celý den. Štědrost je lék na chamtivost a lakotu.
  3. Silný morální charakter přímo souvisí s neschopností anebo schopností ztělesňovat frekvenci Krista. Silný morální charakter se přímo odráží v našich činech každý den. Světelné tělo se rozšiřuje spolu s etickým chováním. Společné partnerství těla a mysli přitahuje vyšší ctnosti vyjádření člověka Krista.
  4. Trpělivost se odvíjí podle toho, jak jsme duchovně zralí a morální. Trpělivost umožňuje rozvíjet a rozšiřovat Vědomí a překračovat vrstvy ega. Učení trpělivosti přenese člověka daleko, daleko z jeho komfortní zóny do transformačních lekcí. Trpělivost nám umožňuje učit se hlubokému soucitu a být velkorysí v odpouštění. Trpělivost je vytrvalost při plnění životních lekcí bez negativity, abychom získali to, co chceme bez rozmarů a sobecké touhy. Trpělivost je lék na zlost a vztek. Umožňuje vytrvalost při obtížných situacích a podívat se tváří v tvář bez hněvu a vzteku na provokativní chování, pokud je člověk pod tlakem dlouhodobých potíží. Trpělivost je vysoká úroveň vytrvalosti.
  5. Laskavost je soucit a dobrota v akci. Je to jemnost při jednání s druhými. Laskavost působí jako blaho pro dobro všech. Laskavost je protijed na závislost a žárlivost. Pomáhá nám uvolnit z těla příběh o reaktivní bolesti. Všichni víme, že jsme v čase Vzestupu, kdy dopady Vzestupu mají různé významy a dopady na každého z nás na často velmi intimních úrovních, protože spojení s duší, Duchem čili Zdrojem je velmi intimní pro duši. Každý potřebuje mnoho času, mnoho sebelásky a prostoru najít si laskavost jen pro sebe. Několik minut laskavosti může povznést dítě i dospělého a najít svou duši.
  6. Disciplína je hlavní věc při vytváření životních podmínek, zaměření času a energie. Osobní rozlišování je výsledkem disciplíny. Tam, kde chybí disciplína vzniká zmatek, duševní choroba ega, mentalita stroje, zrychlování chaotických energií. Potřebujeme očistit tělo od ovládání, impulzivního chování a sebedestruktivních vzorců a vychovávat svoji sebekázeň. Zaměřujeme se na pozitivní myšlenky bez odsuzování.
  7. Pilnost nám pomáhá při instinktivních závislostech ovládajících naše tělo a Vědomí. Musíme dokázat identifikovat slabé morální vlastnosti, temný ego-charakter a podvody. Musíme se vydat cestou pravdy a umožnit úplnou transparentnost našeho Já. To je výsledek postupného vnitřního léčení. Silný morální charakter je základ budování silného domu Ducha. To vyžaduje pilnost. Pro udržení Ducha Krista je nezbytné, aby tělo ztělesnilo silný morální charakter. Pokud je naše tělo i mysl morálně slabé, je fyzicky i energeticky slabé. Lidé s Archonským podvodným charakterem jsou fyzicky i energeticky slabí, promítají nízký hodnotový systém a tím morální charakter. Protože lidé nejsou učeni rozvíjet svůj morální charakter, tělo, mysl i duši, jsou čím dál oslabenější s nízkými mravy. Tito lidé nedokáží rozpoznat nízký nebo vysoký eticky standard, protože jsou ovládáni myslí kontrolního charakteru. Každodenní cvičení je praxí.
  8. Duch pokory snižuje potřebu sebeospravedlňování a umožňuje přiznat a poučit se z vlastích chyb. Pokora je klíčem, který pomáhá překonat mnoho zkreslených myšlenek, které se vyvinuly jako obranný mechanismus. Musíme umět prohrávat a naučit se prohru přijmout. Pravá pokora nás chrání před sférou dravců. Pokora buduje naše sebevědomí, sebeúctu v souladu se Zákonem Jednoho. Když budujeme pokoru, dovolujeme zákonům Božského řádu, abychom nepodléhali nižší lidské povaze. Ježíš Kristus je konečnou podobou pokory.

Ať vás síla a Láska doprovází.

Jsme Doma, ve věčném Světle KRISTA.

Láska je s námi.

Požehnaný a nejšťastnější rok 2021.

S milujícím srdcem

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě