O společenské situaci a přerodu do nové úrovně bytí

views 2 368 datum 13. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

K čemu nás aktuální situace duchovně vede? K pomoci a rozvoji druhých? To možná až v druhé fázi. Nyní k sobě, k vlastní pravdě, vnitřní realitě, sebelásce a seberozvoji. Jedině tak pak můžeme být prospěšní pro celek, když se osvobodíme od vlastních strachů. Očištěme svou DNA a buďme svobodní v reakcích na názory a situace druhých.

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


AKTUÁLNÍ INFORMACE
🌍O SPOLEČENKÉ SITUACI A PŘERODU DO NOVÉ ÚROVNĚ BYTÍ 🌏
Drazí, často píšu vhledy pro Vás v proudu napojení na Vyšší vědomí, ve stavu odosobnění. Dnes vám chci informace předat ,,osobně", neboť vnímám, že mnoho lidí věří víc Světelným bytostem, než sobě samým. A to je špatně.
V současné době se v kolektivním (ne)vědomí nejvíce přenastavuje téma PRAVDY, a s ním související ROZPOUŠTĚNÍ ILUZÍ, které postupně směřuje k celistvosti – k velkému SJEDNOCENÍ.
I prožitek, že jsme napojeni na Zdroj neustále - i když mluvíme sami za sebe, je stav vědomí totálního Sjednocení. Ze zkušenosti vím, že je to přirozený stav každého, kdo vstupuje do své celistvosti, a tak vám jej chci předat.
Čím víc se odhalují nitky celosvětové manipulace, za které tahají elity, tím víc mají lidé tendenci drolit se do menších a menších skupin - což přesně jisté síly chtějí. Například se oddělují na skupiny:
- Ti, kteří soudí ,,nosiče roušek"
- Ti, kteří soudí ,,nenosiče roušek"
- Ti, kteří chtějí jít k volbám
- Ti, kteří nechtějí jít k volbám
- Ti, kteří tvoří Novou Zemi jemněhmotně
- Ti, kteří tvoří Novou Zemi tím, že se zapojují do veřejného dění
- (a tento seznam může pokračovat dál a dál..)
Pro ty, co váhají, jak se postavit k současné společenské situaci:
Nikdy není správně jenom a) nebo b). Je možné být ve svém středu, tvořit si svůj malý ráj na Zemi, a zároveň konat ve jménu Univerzální Pravdy.
Není potřeba se rozhodnout jen pro jedno, nebo pro druhé. To přesně elity chtějí: rozdrolit naši pozornost na oddělené frakce a skupiny s jednoznačnými, proti sobě jdoucími postoji.
DOSTÁVÁME SE DO BODU, KDY SE MISKY VAH PŘEKLÁPÍ. OSOBNÍ PRAVDA, DĚLÍCÍ LIDSTVO NA FRAKCE, SE POMALU SJEDNOCUJE V JEDEN CELEK, SPOJENÝ PRAVDOU UNIVERZÁLNÍ - NADČASOVOU SILOU, KTERÁ JE NAROZDÍL OD OSOBNÍ PRAVDY STÁLÁ A VĚČNÁ.
Každým dnem se rodí smysluplné projekty, které tvoří pro svobodu lidských práv a ochranu života. Jediné, co zbývá, je propojit tyto projekty v jeden celek. Uvědomit si, že dokud jsou větve odděleny, nemají takovou moc, jako když se spojí v jeden strom.
Ať už děláme cokoli, pamatujme na to, že ZEMĚ JE PROSTOR PARALELNÍCH REALIT, kde se na jednom místě setkávají různorodé dimenze a rasy (v překladu, různé kultury, státy, náboženství, rozdílné klimatické podmínky,..).
🌟🌟🌟
Je dobré vědět, že tyto reality se do určité míry prolínají a týkají se každého jednoho z nás. Avšak zároveň, od určité úrovně si každá realita žije svým vlastním životem, a je to tak v pořádku.
🌟🌟🌟
Proto je tak škodlivé stresovat se, cítit bezmoc, hněv a žal proto, že se neprobudí celé lidstvo, nebo proto, že nedochází k reformě společnosti celoplošně. Nedochází a nedojde, protože to není reálné, ani žádoucí.
V TÉTO FÁZI TRANSFORMACE NEJDE O TO PROBUDIT CELÝ SVĚT, ALE JEN A POUZE SEBE SAMA: OČISTIT SVOU DNA A STÁT SE SVOBODNÝMI V REAKCÍCH NA PODNĚTY ZVENČÍ.
JSME VEDENI PROBUDIT SVÉ INSTINKTY A ROZLIŠOVAT, KDY VYSTOUPIT VEŘEJNĚ, A KDY JE SPOLEČENSKÉ DĚNÍ JEN VÝZVOU K PONORU DO SVÉHO NITRA. MŮŽE SE TO STŘÍDAT VE VLNÁCH, A U KAŽDÉHO V JINÉM ČASE.
Ano, ozvat se veřejně má smysl. Ale nemá smysl cítit bezmoc a frustraci z toho, že demonstrace nemusí mít takový dopad, jaký byste si přáli, protože určitá míra destruktivních sil je potřebná k tomu, aby se z chaosu postupně začaly rodit nové základy.
Klíč ke štěstí v této přelomové době leží, jak jinak, než v ROVNOVÁZE:
🌺Tvořme z radosti své vlastní ostrůvky svobodného života a spojujme je navzájem. 🌺Neutíkejme od dění ve společnosti, spojme síly a postavme se za lidská práva a svobodu. 🌺Nelpěme však příliš na výsledcích. Proč se trápit proto, že jsme očekávali větší sklizeň, když je úroda oproti loňskému roku i tak bohatá?
Ano, má to smysl. Každá demonstrace, petice, rozhovor osvícených lidí, má hluboký význam a smysl, i přesto, že výsledkem tohoto konání nebude okamžitý převrat celosvětového probuzení a restrukturalizace vlády. Proč?
Protože probuzené svědomí každého jednoho člověka má obrovský vliv na obrodu Života. A i kdybyste svým veřejným konáním neovlivnili chod společnosti, vězte, že jste udělali pro sebe i pro společnost to nelepší.
MOŽNÁ TAKÉ SLÝCHÁTE, ŽE JE POTŘEBA ,,NEŠÍŘIT NEGATIVNÍ MYŠLENKY A NEZAMĚŘOVAT SE NA TO, CO NECHCETE, PROTOŽE JE POTŘEBA TVOŘIT NOVÝ SVĚT POZITIVNÍMI MYŠLENKAMI." ANO, SÍLA SLOVA A MYŠLENKY MÁ VELKOU MOC. ALE NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ.
🔥🔥🔥
S úžasem pozoruji, jak obrovské energetické změny se dějí v každém, kdo si dovolí vyjádřit svůj nesouhlas vůči jednání, které zásadně překračuje lidská práva. Do lidí se doslova vlévá síla, která byla po mnohá staletí uzamčena na místech, kde ji kdysi zanechali.
🔥🔥🔥
Zdravým ohněm vyjádřený nesouhlas odemyká uzamčenou sílu v těle a tím se uzavírají staré cykly, kdy pravda byla umlčena, pošlapána, a jinak zneuctěna.
Jinými slovy: to, pro co si lidé tolik let chodili na semináře a terapie, se v nich nyní může aktivovat během několika hodin jen tím, že si dovolí projevit veřejně nahlas to, co skutečně cítí. Tak obrovská terapie a aktivace to je.
Takže i kdyby demonstrace a petice neměly žádný vliv na restrukturalizaci vlády, jedno je jisté: tolik jedinců se díky nim probudí do své síly a zdravého sebe-vědomí, že budeme připraveni na tvorbu nové společnosti mimo hlavní proud.
OPAKOVANĚ SE MI UKAZUJE, ŽE JE VYŠŠÍMI SILAMI, NAŠÍ RODINOU SVĚTLA (KTERÝMI JSME NA VYŠŠÍ ÚROVNI MY SAMI), ŘÍZENO, ABY URČITÁ MÍRA DESTRUKCE A TÍM I MALÉHO VLIVU VEŘEJNOSTI NA CHOD DĚNÍ, PROBĚHLA.
Ať už to vypadá jakkoli, tzv. zlo, které vidíte kolem sebe, je cíleně Světlem pouštěno na povrch, aby jeho zviditelnění probudilo i ty více spící jedince k životu.
🌏✨🌏
PTÁTE SE, CO JE SPRÁVNÉ A CO NENÍ, A KDE JE VLASTNĚ PRAVDA.
🌍✨🌍
Každý z nás v sobě nese paprsek Boží Pravdy. Když se Nadosobní Pravda vědomě omezí na úroveň Osobní Pravdy - vtělí se do člověka, stane se ztělesněním specifických kvalit.
Každý člověk – nositel konkrétního paprsku Pravdy – se v něčem liší od druhých, disponuje speciálním talentem, a v něčem jej postrádá.
My se nyní učíme rozlišovat úrovně pravdy, které podporují zdravý život, a zbavujeme se těch, které jsou myšlenkovými konstrukty minulosti.
🌞 OSOBNÍ PRAVDA 🌞
Osobní pravda je ovlivněna našimi pocity a emocemi – tedy akášickými záznamy minulosti , do nichž spadají rodové vzorce a socio-kulturní podmínky, v nichž jsme vyrůstali.
Z osobní pravdy se rodí naše názory a přesvědčení, což jsou ve své podstatě mentálně-emoční vzorce, kterým říkáme ,,pravda“.
Je to ten typ pravdy, který není odrazem Univerzální pravdy, ačkoli jako lidé míváme tendenci svou osobní pravdu zveličovat a stavět ji nad pravdu druhých.
Osobní pravda je souhrn našich zkušeností a na základě nich vytvořených vzorců, které nás definují: jak v tom, co nás omezuje a na čem lpíme, tak v tom, co nás dělá výjimečnými.
ZATÍMCO UNIVERZÁLNÍ PRAVDA JE STÁLÁ A JE PŘÍTOMNA NAPŘÍČ PROMĚNAMI VĚKŮ, OSOBNÍ PRAVDA JE VELMI POHYBLIVÁ. POSOUVÁ SE ÚMĚRNĚ TOMU, JAK SE POSOUVÁME MY SAMI.
✨CO JE TZV. UNIVERZÁLNÍ, BOŽÍ PRAVDA?
Je to síla, která nás přesahuje, sjednocuje, a je platná v jakékoli době, napříč věčností. Projevuje se jako hlas Svědomí, jenž představuje souhrn všeho, co znamená skutečná Láska: mír, soucit, moudrost, laskavost, důvěra, spravedlnost, odvaha, síla, jasnost, harmonie, stabilita..
Je to řeč Boha uvnitř nás. Je to síla ctností, které v sobě nosí každý z nás. Tato síla nám připomíná, že ačkoli máme na jednu věc různé pohledy (osobní pravda), všechny nás spojuje jediné: touha po Lásce s velkým L. Té, která v sobě obsahuje pestrou škálu ctností (univerzální Pravda).
🌕🌕🌕
PROČ JSME SE JAKO BOŽSTVÍ VĚDOMĚ ,,OMEZILI“ DO ODDĚLENÝCH SKUPIN OSOBNÍ PRAVDY? CHTĚLI JSME UDĚLAT NĚCO SMYSLUPLNÉHO PRO NÁS I PRO CELEK. TÍM SMYSLEM JE:
🌕SEBEPOZNÁNÍ - Poznat sebe sama, své ,,ano“ a své ,,ne“ - uvědomit si díky tomu, co nás definuje ve své integritě
🌕SCHOPNOST ROZLIŠOVAT A BÝT SVOBODNÍ - Uvolnit ze svých těl záznamy viny, ohrožení, bezpráví a bezmoci, které se v nás spouštějí na základě interakce s těmi, kteří mají jinou osobní pravdu, než my sami
🌕OČISTIT DNA A STÁT SE TVŮRCI – učíme se přestat lpět na osobní pravdě a ponechat si z ní pouze ty kvality, které nás posouvají k Univerzální Pravdě a konají v její prospěch. Učíme se oddělit od sebe staré omezující vzorce - sebedestruktivní přesvědčení, že ,,toto jsem já, takto to potřebuju mít“ od kvalit, které nás skutečně definují na úrovni duše-vědomí-osobností jakožto nositele paprsku Božské Pravdy.
🌕SJEDNOTIT BOŽSKÉ VĚDOMÍ S LIDSKÝM - Poznat sílu Univerzální Pravdy, která má moc nás sjednotit, jakmile kolektivně dosáhneme určité úrovně sebepoznání
V SOUČASNOSTI PROCHÁZÍME KOLEKTIVNĚ REKALIBRACÍ, KTERÁ NÁS PŘIPRAVUJE NA PŘECHOD Z EGOISTICKÉ MYSLI A SRDCE NA HLUBŠÍ ÚROVEŇ VNÍMÁNÍ.
🌺
TZV. POVRCHOVÁ ÚROVEŇ MYSLI VNÍMÁ SVĚT VELMI OMEZENĚ A DUÁLNĚ: ,,BUĎ, ANEBO.". TO SAMÉ DĚLÁME NA POVRCHNÍ ÚROVNI SRDCE, KDE SE TVOŘÍ DOMNĚNKY SKRZE POCITY A EMOCE: ,,JÁ CÍTÍM TOTO, JE TO PRAVDA, PROTOŽE TO TAK CÍTÍM“.
🌺
JENŽE EMOCE A POCITY JSOU Z 90 PROENT AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY – TEDY ZKUŠENOSTI MINULOSTI, NA ZÁKLADĚ NICHŽ JSME SI ROZTŘÍDILI DO ŠKATULEK, CO SE NÁM LÍBÍ, A CO SE NÁM NELÍBÍ.
Ne vždy, když člověk řekne: ,,cítím, že se s ním nemám sejít“, to je hlas intuice – někdy je to jednoduše pocit nelibosti a antipatie, kterou vůči někomu chová, protože mezi nimi visí energie sporu a neuzavření míru z minulosti. V takovém případě je to ego převlečené za vyšší pravdu, které se snaží utéct.
Jak tedy poznáme vyšší mysl a vyšší cit? Tak, že je to hlas mnohem, mnohem jemnější, než hlas na povrchu mysli a srdce. Je to hlas, který nerozděluje jedny proti druhým, ale sjednocuje.
A pokud je potřeba se proti něčemu postavit a odmítnout, pak ne ve jménu svých osobních antipatií, ale ve jménu hlasu Svědomí, který je kanálem pro projev Univerzální Pravdy.
V současnosti se kolektivně čistí a přenastavují veškeré formy komunikace a tím i uvědomění, co je má osobní pravda, kterou už potřebuji pustit, a co je ta pravda, za kterou si mám stát a za kterou mám jít, abych nezradil/a sama sebe – a tím i Univerzální Pravdu.
🌞✨🌞✨
CO MÁM DĚLAT, ABYCH VYSLYŠEL/A MŮJ HLAS SVĚDOMÍ, JENŽ JE BOŽÍM HLASEM V LIDSKÉM TĚLE? TO JE TA OTÁZKA, KTERÁ POSKYTUJE ODPOVĚĎ KAŽDÉMU JEDNOMU Z NÁS.
🌞✨🌞✨
Odpovědi vždy byly a budou jenom uvnitř vás. Taková je Univerzální, Boží Pravda. Všímejte si v sobě těch míst, která váhají a tápou.
Odkud pramení tvůj zmatek a chaos? Je to tím, že tvé konání je v rozporu s hlasem svědomí?
Anebo procházíš obdobím vnitřního přerodu a potřebuješ si dát prostor, aby se tvé hodnoty poskládaly nanovo a usadily se na správné místo?
Opět, odpověď, zda je to první, druhá, nebo jiná varianta, víš jenom ty sám / sama.
Přeji nám všem, ať dokážeme rozlišit (sebe)destruktivní osobní pravdy od té, která jde ruku v ruce s Univerzální Pravdou.
S láskou,
Anthea Réa

a Rodina Světla

Zdroj: Anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico