Nový životní styl má rozvíjet potenciál Života

datum 8. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Vibrace Prostoru jsou v těchto dnech velmi silné a jedinečné, a zdá se, že pro jakýkoliv budoucí čas neopakovatelné. Pokud jste včerejší den (8.8.), kdy kulminovala energie Lví Brány, doplněná vibracemi novoluní, strávili v přírodě, dobře uzemnění a v napojení na zemské a kosmické vyzařování, možná jste zaznamenali podobné poselství:

Tvůrčí procesy obnovy vycházející z aktivity samotného vědomí Země

„Marná snaha o racionální kontrolu přírodních sil v rámci utváření nového životního prostoru je klam, jenž souvisí s nemožností stavět se proti přírodním zákonům a cyklickým procesům obnovy na úrovni planetárních a kosmických rozměrů. Zaslepený rozum se snaží pouze o logické vysvětlení nevšedních jevů, obzvlášť pokud si neuvědomujeme hlubší důvody tvůrčích procesů obnovy vycházejících z aktivity samotného vědomí Země, pokud nevidíme, že se jedná částečně také o reakce vědomí Země na neutěšený stav světa. Tvůrčí nasazení vědomí Země je mimořádné, tajemné a pro nás na první pohled neuchopitelné. Nutná proměna lidského vědomí se prolíná s dynamickými procesy odehrávajícími se na neviditelných rovinách reality. Tyto dynamické procesy a následné projevy proměn životního prostředí na materiální úrovni pronikají do našeho vědomí s určitým zpožděním. Určité prostorové vzorce (uspořádání hmoty v prostoru a čase), které stále ještě považujeme za neotřesitelnou samozřejmost, již nefungují (ve skutečnosti již neexistují), ale vlivem dobíhající setrvačnosti nejsou změny v realitě, na lineární úrovni, prozatím tolik citelné. Než si stačíme uvědomit intenzitu proměn vědomí Země, vnímáme nejdříve zdánlivě chaotické jevy a děje vnějšího, ale i vlastního vnitřního světa. Proměna vědomí Země, navenek ne zcela viditelná, kdy Prostor získává novou kvalitu, dosahuje kosmických rozměrů, očista planetárního prostoru je celistvý proces. Také struktura času se pozměňuje v souladu s tím, jak se zažité vzorce vnímání času uvolňují z lidského podvědomí, nově vnímáme, že čas je stejně kreativní jako člověk, který si kvality času (např. rozpínavost) v proudu svého života vědomě a naplno užívá.

Epochální změny probíhají prvotně především na neviditelných (éterických) úrovních existence, zároveň probíhají neobyčejně kreativní interakce mezi hmotnou a jemnohmotnou úrovní reality. Do neviditelných úrovní existence lze proniknout pomocí osobní senzitivity, pokud dokážeme vnímat proměnlivost struktury materializovaného prostoru a současně pozorovat pohyb éterických energií, komunikovat s prapůvodními vzorci všestranné přírodní inteligence (např. elementární bytosti).

Gaia – milující Matka, duše Země a vědomí Přírody představují bohatou směsici tvořivých energií, udržujících život na Zemi v rovnováze. Společně tvoří energetický potenciál vědomí Země. Tvořivé a na sebe sama působící vědomí Země disponuje vlastními vzpomínkami, které jsou uložené jak v lidské paměti, tak v paměti přírody (hory, řeky, stromy, krystaly). Paměť přírody disponuje informacemi a skrytými souvislostmi, které lidské vědomí běžně nevnímá. Planetární prostor je vícevrstevný, tvořený je např. syntézou čtyř elementů – vzduch, voda, oheň, země. Vyzařování zemského povrchu a různé dimenze vědomí Přírody spoluutváří planetární auru, která je odrazem vitálních energií samotné Země a jejích obyvatel. Země je vibračně v souladu s energií lidstva do té chvíle, dokud životní styl člověka nenarušuje nebo dokonce neničí potenciál Života – životní sílu, vědomosti, dovednosti nebo život samotný. Časoprostorová konstrukce nebo podoba hmotné reality není náhodná, jednak je výsledkem emanací prastarých vzorců kosmického a planetárního vědomí, a na druhé straně konkrétní podobu různým prostorových, hmotným formám dává člověk. Lidské vědomí se tak podílí na výstavbě, rozkvětu, úpadku nebo přeměně prostorové reality od nepaměti. Problém nastává, pokud se lidské vědomí dlouhodobě nabourává do prostorových vizí neboli emanací, které náleží pouze do oblasti vědomí Země a přírodních zákonů. A ať se nám to líbí, nebo nelíbí, „Nejvyšším Mágem“ stojícím a operujícím nad vztahem člověka a přírody vždycky bude vědomí Země, nikdy to nebude člověk nevnímající změny, které již proběhly, protože "obraz skutečnosti" vnímá a žije ve své vlastní, podmíněné setrvačnosti."

Autor: Rebeka Sprinncová

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico