Narození Páně. Síla Božského ženského principu Bohorodičky

datum 16. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tradice spojené s  Narozením Páně sahají svými kořeny do hluboké minulosti. Nejsou však spojeny s  kalendářním datem, ale s  jeho smyslem. S  narozením, v  první řadě, Duchovní bytosti. Proto je tato tradice v  té či oné podobě známa různým národům. Při studiu kultur starověkých národů si snadno všimneme, že takovým svátkům narození Duchovní bytosti přikládali zvláštní význam. Svátek narození je úzce spojen s  uctíváním Svatého Ducha, Životodárného Božského ženského principu. Ve všech starodávných kulturách mu byla přidělena hlavní role, což se projevilo v  tradici uctívání ženských bohyň, jakožto průvodců životodárné síly Allat (tyto Znalosti jsou uvedeny v  knihách Anastasie Novych).

Z  historie známe jména takových bohyň, jako Ištar a  Isis, reálných historických osobností, které svým duchovním počinem pomáhaly lidem. Nyní je tímto průvodcem tvůrčích sil pro každého duchovně hledajícího člověka, bez ohledu na jeho vyznání, Duchovní bytost, která je mnohým současným lidem známa pod jménem Panna Maria, Bohorodička.

„Ve skutečnosti zůstal „Svatý Grál“ u  Marie Magdaleny. S  jeho pomocí odhalila nejen vnitřní sílu, která jí kdykoli umožňovala odejít do světa Božího. Ale nesmíme opomenout vznešenost a  čistotu duše Marie, že na sebe vzala obrovskou zodpovědnost a  odkryla vnější sílu kvůli pomoci trpícím. Volba Marie Magdalény je velkým duchovním hrdinským skutkem. Neboť když poznala vyšší svět, stala se Bytostí vyšší, než je Člověk, zůstala na Zemi, v  tomto pekle, v  podstatě uvázla mezi světy, aby pomáhala milionům trpících. A  díky tomu přichází obrovská duchovní síla skrze pannu Marii na pomoc trpícím. Právě ona se už dva tisíce let zjevuje lidem.“

„Pokud se pozorně podíváte na tuto otázku, pak v  samotném křesťanství najdete řadu důkazů o  tom, že na modlitby a  pomoc věřícím se nejčastěji zjevuje panna Marie, přičemž mnozí ji vidí, a  to jak individuálně, tak i  hromadně, zcela reálně. Dokonce dosud se zachovala pověst, že když jeden ze svatých zemřel a  dostal se do Království nebeského, začal hledat mezi svatými pannu Marii, aby se jí poklonil a  poděkoval za pomoc, kterou jemu i  lidem poskytla za jeho života. Ale když ji nenašel v  Království Nebeském, zeptal se svatých, kde je. Na to svatí odpověděli, že ji nenajde v  Království nebeském, protože ona je dosud na Zemi a  pomáhá trpícím.“

Narození Páně. Síla Božského ženského principu Bohorodičky

 „Ženská podstata v sobě skrývá pramen životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v duchovním aspektu, ve vyjádření vyššího stupně Lásky, pak se ukáže obrovská síla, kterou je možné používat na blahé skutky, a která také umožňuje dotknout se Nirvány. Proč byl v dávných pověstech různých světových národů tento zdroj životní síly spojován s nesmrtelností? Protože to je tvořivá síla Allat! Zdroj této životní síly se nachází také v původním stvoření světa a tvoření bytostí, které osídlují vesmír, ve stvoření Země a její hlavní tvořivé síle – vodě. Právě díky tomuto zdroji životní síly byla stvořena žena jako první zástupce lidského rodu."

„Vždyť celá podstata se zde skrývá v  její získané božské síle a  v  ženském principu.“

Úryvek z pořadu „Duchovní svoboda člověka. Síla Allatu“ Část II. Ve dvou a sám. Díl 23. Z knihy „Sensei ze Šambaly - 4 “

Zdroj: www.polahoda.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico