Nanebevzatí Mistři IV: Maha Chohan

datum 15. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Díky křesťanství se při vyslovení pojmu Duch Svatý mírně zachvějeme a je v nás bázeň z něčeho neuchopitelného, až iracionálního. Všichni přeci znají příběh, kdy na Ježíše křtěného Janem Křtitelem sestoupil Duch Svatý. Také u vzestoupení Ježíše, kdy se loučil s apoštoly, byl přítomen. Nádherně to popisuje Mika Waltari v knize Jeho království. Proto je mnohdy obtížné si představit, že Ducha svatého pro Zemi reprezentuje nějaká bytost, nyní Mistr Maha Chohan. Přesněji Mistr Mistrů.

Nelze si totiž naivně představovat nebe jako prostor, kde se nalézají všichni – od Boha až po duše zemřelých. Naopak, je děleno, mnohdy mimo naše chápání, na hierarchie na různých stupních vibrací.

Známe to u andělských sfér – andělé, archandělé, cherubíni, serafíni, trůnové. A Maha Chohan je právě „šéfem“ nanebevzatých Mistrů sloužících Zemi. Zde je však „vládnutí“ opravdu službou a pomocí.

Maha Chohan

Jako zástupce Ducha svatého Maha Chohan ztělesňuje bílé světlo, jež se dělí na sedm paprsků a učí sedminásobnou rovnováhu paprsků Sedmi mocných Elohimů. Bílé světlo je praenergie, přicházející k nám – laicky řečeno, ze Zdroje.

Maha Chohan poskytuje pomoc všem, kteří k němu volají. Kvůli svému slibu celému lidstvu „Držím pro vás plamen, dokud toho nebudete schopni sami,“ se nazývá také Strážce plamene (Trojplamene Boží Přítomnosti v nás). Je nositelem Kristova mistrovství skrze disciplíny správné volby a správného jednání jak ukazoval Mistr Ježíš. Tyto disciplíny jsou realizovány mistrovstvím svobodné vůle, tužeb a touhy těla a cesty Svatého Srdce.

Ten, kdo postoupí na tento úřad v hierarchii, představuje Ducha svatého Otce-Matky Boha, Alfa a Omegy a hlídá vývoj této planety. Chrám Maha Chohana, Chrám Útěchy, se nachází na éterické rovině se zaměřením na fyzický ostrov Srí Lanka, kde je ukryt plamen Ducha Svatého a plamen Útěchy. Dvojplamenem Mistra je Pallas Athena, bohyně modrosti, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění.

Maha Chohan znamená „Mistr Mistrů“ a Maha Chohan je Velkým Mistrem sedmi chohanů. Mezi kvalifikace pro tento funkci patří zvládnutí všech sedmi paprsků, které se spojují do čistě bílého světla Ducha svatého. Se sedmi chohany se iniciuje naše duše v přípravě na přijetí devíti darů Ducha svatého, o nichž se mluví v Bibli, 1. Korintským 12: 4-11.

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;

Rozdílné služby, ale tentýž Pán;

a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.

Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,

někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,

někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.

To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.

Jelikož Duch Boží vnáší do přírody a do člověka jako životodárnou podstatu posvátný plamen, musí být zástupce Ducha svatého kvalifikován k pronikání veškeré hmoty skrze šíření svého vědomí a také k tomu, aby rozdmýchal plamen, který udržuje život v životě.

Prvek, který odpovídá plamenu Ducha svatého, je kyslík. Bez tohoto prvku nemohl ani člověk, ani elementární život pokračovat. Vědomí Maha Chohan je proto srovnatelné s Velkým centrálním Slunečním magnetem. Maha Chohan je v čele Elementálního království; a je autoritou nad projevy v přírodě. Čerpá a dodává energii používanou v celé přírodě a lidstvem. Je magnetem, který přitahuje sílu ze Slunce.

Maha Chohan je přítomen při tvém narození a i smrti.

Maha Chohan slouží každému člověku na zemi, když vstupuje do tohoto světa a jak jej opouští. V okamžiku narození je přítomen, aby vdechl do těla dech života a zapálil trojplamen, který je spuštěn k projevení se v tajné komoře srdce.

Teprve tehdy jsme lidskou bytostí (obrazem Božím). Tedy ne biologickými procesy, ani ukotvením duše, ale propojením s Duchem.

Maha Chohan se také účastní přechodu zvaného smrt, když přichází stáhnout plamen života a stáhnout svatý dech. Plamen, božská jiskra, se vrací do Svatého Kristova vědomí a duše, oblečená v éterickém těle, se také vrací na úroveň Svatého Kristova vědomí.

Energie Maha Chohana je ve tvaru holubice. Jeho plamen, jeho energie je známa jako plamen Útěchy a toto vnitřní poznání je tam, kde se Duch svatý stal známým jako Utěšitel.

Nynější Maha Chohan je již čtvrtým Mistrem Mistrů. První tři se již vrátili do srdce Otce.

Minulé  životy Maha Chohana

Maha Chohan se inkarnoval jako slepý básník Homér, jehož epické básně, Ilias a Odyssey, zahrnují jeho dvojplamen Pallas Athenu jako ústřední postavu. Ilias vypráví příběh posledního roku trojské války, zatímco Odyssea se zaměřuje na návrat Odyssea domů – jako jednoho z jejich hrdinů. Dílo nepřímo navazuje na Aeneid.

Většina učenců věří, že složil tato díla v osmém nebo devátém století pře Kristem. Dokonce i v té době Homér naladil své vědomí plamenem Útěchy a záře, kterou udržoval ohniskem svého vlastního plamene v srdci, a tento plamen Útěchy byl velkým požehnáním pro elementární život.

Virgil, Publius Vergilius Maro, se narodil v roce 70 před našim letopočtem poblíž Mantua a byl vzdělán v Cremoně, Miláně a Římě. Byl pomalý v řeči a velmi plachý.

Poslední roky Virgila byly stráveny při skládání velkého, ale ne zcela dokončeného eposu Aeneid. Virgil zemřel 19 před Kristem v Brundisiu, na cestě domů z Řecka, kde měl v úmyslu dokončit Aeneid. Nechal v Římě žádost, aby všech jeho dvanáct knih bylo zničeno, kdyby zemřel, ale byly zveřejněny vykonavateli jeho vůle.

Ve svém posledním „lidském“ životě žil Maha Chohan jako pastýř v Indii. Světlo, které tiše vyzdvihl, udržovalo plamen pro miliony životů. Své mistrovství získal tím, že svá čtyři nižší těla vysvobodil a připravil jako kalich pro plamen Ducha Svatého a jeho vědomí jako postupný transformátor pro vyzařování Sanata Kumary, Starého Dnů.

Praktické pokyny

Zasvěcení: Čakry a veškerá moc na nebi a na Zemi

Dary Ducha svatého: Devět darů násobených svobodnou vůlí a trojplamenem

Sídlo: Ceylon (Srí Lanka)

Vibrace: Bílá, Růžová, Růže, Rubínová, Bílý plamen - jádro všech paprsků

Hudba: Vyzařování Maha Chohan je vykresleno přes skladbu Homing, Arthura Salmona.

Drahokam: Diamant, žlutý diamant, topaz, rubín, růžový beryl, perla

Kvalita: Stav osvícení. Dech života

Používá vůni skořice.

Den: Osvoboditel posvátného ohně Sedmi paprsků / Všechny dny

Maha Chohan vám může pomáhat při složitých životních situacích, na křižovatkách života. Ale je potřeba se ztišit, poprosit Ducha svatého a jednoduše říci mantru: „Přijď Duchu svatý a osvěž mne.“

Výzva k účasti na Chrámu Útěchy Maha Chohana:

Ve jménu Krista, mého vlastního Skutečného Já, volám do svého srdce Já Jsem Boží Přítomnost a anděla Přítomnosti, aby vzal moji duši a vědomí mé duše do sídla Maha Chohana nad Srí Lankou. Žádám o přípravu na přijetí devíti darů Ducha svatého. A žádám, aby všechny informace potřebné k naplnění mého božského plánu byly propuštěny do mého vnějšího bdělého vědomí, jak je požadováno. Děkuji ti a přijímám to v plné moci vzkříšeného Krista.

Maha Chohan říká:

Abyste se na mě lépe naladili, potřebujete ticho a vytrvalost, trochu kadidla a obyčejnou bílou svíčku. Kadidlo a svíčka v pravdě nejsou podstatné, ale spíše symbolické účinky, které by mohly trochu pomoci s rituálovou praxí. Tento rituál má být prováděn každý měsíc v úplňku - když jsou astrální vazby mezi vámi a mnou prominentnější - po dobu tří měsíců, večer, kdy slunce zapadlo a Měsíc může být viděn na noční obloze… pokud je to vůbec možné.

Kadidlo - Myrha je nejlepší - má být rozsvíceno, a jak sedíte a dýcháte uvolňující vůni, je třeba ji uznat jako symbol mé neviditelné přítomnosti, neviditelné, ale vždy přítomné. Bílá svíčka má být rozsvícena a pozorována, plamen je uznán jako představující Božství a světlo, které z něj vyzařuje jako stvoření. Vzduch, ve kterém světlo svítí, představuje mne, Maha Chohana. Řešení, ve kterém Světlo, tvořivá síla Božství je nesena a přenášena. Po několika okamžicích řekni tato slova:

„Přišel jsem, abych se mohl propojit a naladit se na moc a přítomnost Maha Chohana.

Duchu svatý, tělo Zdroje všeho, uzavři mou bytost do tvé Přítomnosti a pronikni mnou.

Tak snadněji projdeš mým srdcem a mýma rukama, abych slyšel Nebesa a ovlivnil vesmír.

Abych byl Jednotou, jak jsem kdysi byl, se vším, co je. “

Chvíli počkejte a dovolte mi, abych vykonal svou práci při přetváření odkazů, které mezi námi existují, abychom se mohli lépe poznat. Po chvíli uhaste svíčku a pokračujte ve svém dni. Pamatujte si, že rituál je třeba opakovat ještě dvakrát. Vždy, když svítí úplněk. To umožní, abychom byli synchronizovaní.

Vezměte si tedy tato slova, tuto pravdu a dobře ji používejte. Ať požehnání Otce a Matky Všeho jde s vámi.

Jaroslav Kalousek

[email protected]

Převzato z časopisu Sféra

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico