Moudrá učení od Archanděla Michaela

datum 30. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Prostřednictvím Ronny / Svatý písař

* Hlas ducha volá*

Milovaní mistři, jak se stále více drahých Duší začíná probouzet a vnímat popostrkávání Ducha, je čas si zopakovat některá ze základních učení o rozšířeném vědomí. Dokonce i ti z vás, kteří jsou na Cestě Vzestupu mnoho let, občas potřebují „osvěžit kurz“ o některých kritických krocích vedoucích Mistrovství Svého Já. Toto opakování je pro lidstvo kritickou fází a mnozí z vás cítí „symptomy Vzestupu“, které tyto změny měnící život doprovázejí.

Jak se  světelné buňky Božího vědomí dostávají stále hlouběji do fyzické struktury, začínají se rozpouštět membrány Světla obklopující DNA. Jako součást tohoto PodVesmírného experimentu to bylo naprogramováno do návrhu Světelného těla Adama/Evy Kadmona, tak aby aktivace vláken DNA probíhala po dvou. Vlákna DNA jsou naladěna na různé dimenzionální úrovně. Ta dvě vlákna, která jsou nyní k dispozici a jsou aktivní ve fyzické loďce, jsou naladěna na První, Druhou a Třetí dimenzionální úroveň. Jak jsme vám říkali, když jste klesli do hustoty nižších dimenzí, byla vaše vlákna DNA po dvou zabalena do Světelných membrán a uložena do zásoby, dokud nebudete připraveni začít svou cestu zpátky do vyšších dimenzí Světla.

PRVNÍ, DRUHÁ A TŘETÍ DIMENZE: DVĚ VLÁKNA DNA

ČTVRTÁ A PÁTÁ DIMENZE: ČTYŘI VLÁKNA DNA

ŠESTÁ A SEDMÁ DIMENZE: ŠEST VLÁKEN DNA

OSMÁ A DEVÁTÁ DIMENZE: OSM VLÁKEN DNA

DESÁTÁ A JEDENÁCTÁ DIMENZE: DESET VLÁKEN DNA

DVANÁCTÁ DIMENZE: DVANÁCT VLÁKEN DNA

Aby to bylo jasnější a abychom vám pomohli pochopit posloupnost začlenění a vstřebání Vyššího Já/ NadDuše, dovolte nám přidělit každé Stránce/Tváři vašeho Vyššího Já čísla. Narodili jste se s Tváří/Stránkou vašeho Božího Já uzavřenou v kouli Světla, která byla uložena ve vašem Svatém Srdci. V počátečním stádiu svého života jste měli zažívat frekvence zakódované do vaší DNA, vašeho aurického pole a Atomu paměťového semínka bílého Ohně po celém vašem těle. Vaše  Já Duše - číslo jedna, které budeme nazývat NadDuše, se usídlilo ve vaší Hvězdě Duše, osmé čakře, v okamžiku vašeho narození.

Když vaše Srdeční čakra zůstane otevřená, tak postupně, časem, vás tato vyšší dimenzionální Tvář vaší Duše Osvítí a bude vyzařovat a vyzařuje své zjemnělé a pročištěné frekvence Světla do vašeho systému čaker a do aurického pole. Pokud jde všechno podle plánu a vaše Srdeční čakra zůstane otevřená a čistá, ve svém původním stavu, začnete se někdy v ranném věku probouzet k nutkání, šeptání svého Já Duše (kolem sedmi let) a začíná proces splynutí s osobnosti Duše, její vnoření. Budeme to nazývat vaším Já Duše - číslo dvě.

Když se dokončí začlenění této Stránky/ Tváře vašeho vyššího vědomí, tak se v pravý čas přesune na pozici Osmé čakry Já Duše - číslo tři (kolem dvanácti let věku), což je další pokročilejší Jiskra vaší multi-dimenzionální Bytosti. Stane se vaším vědomím NadDuše, které Osvěcuje vaše fyzické, mentální a emocionální vyjádření.

Tento proces se bude stále pravidelně znovu a znovu opakovat, v předem určených intervalech po celý fyzický život, do věku od asi šedesáti pěti let až do vašich sedmdesátých let. Pokud by tou dobou nebylo vaše Srdeční centrum aktivně otevřené, tak by Vyšší Já NadDuše už neposílalo buňky Atomů Paměťových semínek vyššího vědomí, aby vás probudilo. Odešli byste ze  zkušenosti tohoto života bez toho, abyste vstoupili do plné míry tohoto daru Božího Vesmírného vědomí uloženého uvnitř, pro který není stanovena žádná cena.

Když jste začali své dobrodružství do fyzických říší hmoty, pomalu jste si kolem svého zářícího krystalického Světelného těla vystavěli svůj oblek z masa. Koule Světa byla uložena do zadní části vašeho těla za vaše fyzické srdce. Tato Koule Světla, která by se nazývala vaším Svatým srdcem, se stala domovem vaší Duše/Vyššího Já a vaše Boží buňka Diamantového jádra byla také uložena do Svaté Komnaty.

Kvality, znaky a ctnosti Sedmého paprsku Božího vědomí byly také uloženy do Koule Světla. Tyto koule, známé jako čakry, byly navrženy tak, aby se točily velmi vysokou rychlostí, takže vypadají jako točící se kužely Světla vyzařující zepředu a zezadu fyzického těla. Nyní se snažíte obrátit proces, když se snažíte odstranit všechny nesouladné frekvence, které jste za minulé věky vytvořili, a tím pročistit své nižší tělesné systémy, fyzické, mentální, emocionální a astrální, abyste se mohli přesunout za své fyziologické hranice.

Musíte se přesunout ze svého těla přání ega, sebestředného přístupu; nicméně, to se neobjeví, dokud nejste pevně na cestě Vzestupu. Vzpomeňte si, říkali jsme vám, že v „sobeckosti“ nebo-li v čase intenzivního vstřebání sebe, kdy se snažíte uzdravit a vyrovnat své fyzické, emocionální a mentální tělo, je ctnost. Tato příprava a zjemnění fyzické loďky je důležitým krokem pro vyšší úroveň přílivu světla. Jinak by to bylo jako zapojit 110 voltu do přístroje na 220 voltů. Vyústilo by to v okamžitý šok a s největší pravděpodobností ve zničení  přístroje (fyzické loďky).

Je nanejvýš důležité, abyste se zaměřili na zjemnění a vyčištění sedmi čaker tělesné formy a tím vytvořili a aktivovali svůj Pilíř Světla, který následuje cestu – ze předu – páteřního sloupu. Pilíř světla musí znovu ustanovit své spojení s Centrem Jádra Srdce Země a vaší Tetraedronovou Hvězdou, vaší Hvězdou Duše, která je osm až deset palců nad temenem hlavy (korunou hlavy).

Když je toho dosaženo, postupně získáte přístup k pěti vyšším Paprskům Světla Stvořitele, které Vám pomohou v dokončení vašeho Andělského plánu pro toto určité Kolo Vývoje/Evoluce.

Nicméně musíme vysvětlit, že během vaší cesty zpět do vyšších dimenzí, budete žádání, abyste přijali mnoho zvláštních poslání, a obvykle budete souhlasit, neboť takto byl proces Vzestupu navržen. Navždy budete hledat návrat do úplnosti svého božího vědomí, ale také budete udržovat touhu nějakým způsobem sloužit, neboť hluboko ve vašem Svatém Srdci je Atom Paměťového semínka, který tepe čistou láskou a vrozenou touhou sloužit.

Bylo dáno, že mnoho Tváří/Stránek nebo-li Jisker andělského království a dalších velkých Světelných Bytostí se inkarnuje na Zemi a půjde po cestě lidí. Brány zasvěcení byly otevřeny a zůstaly otevřeny po celé Věky. Ale v minulosti jen několik odvážných Duší dokázalo projít vstupní branou osvícení a dosáhnout Mistrovství Sebe.

Vědomá pozornost se vyvíjí postupně po stupních probuzení a pochopení ucelenějších a jemnějších koncepcí. Jak pokračujete, postupně získáte během svého nočního cestování v Astrálním těle přístup do vyšších a vyšších úrovní vědomí. Jste bráni do hal, kde se učí, a nakonec do hal moudrosti. Časem se každý hledač Světla připojí ke Skupinám Služebníků Světa, které vdechují a vyzařují vlny Adamantinových částic Světla Stvořitele, které budou použity pro nejvyšší dobro.

Jak budete vědět, že máte dostatečné schopnosti na to, abyste se připojili ke členům své rodiny duše  v Pyramidě Služebníků Světa? Automaticky tam budete vzati, když vaše Píseň Duše bude rezonovat ve  střední Čtvrté dimenzi a výš. Půjdete tam, když vyvážíte 51% své karmy a budete se opravdu snažit kontrolovat svou emocionální povahu. Půjdete tam, když začnete vidět v těch kolem vás to nejlepší a když se budete snažit vymanit z odsuzování ostatních pohlížením na svět očima přes filtr soucitu.

Dovolte nám vysvětlit vzhled nebo povahu Pyramidy Služebníků Světla. Představte si obrovskou krystalickou pyramidu v Páté dimenzi, se špičkou a krystalem s dvojitým zakončením dosahujícím do Šesté dimenze. V této budově jsou postupné úrovně frekvenčních vzorců Páté a nižší Šesté dimenze. Jsou tam tisíce menších pyramid, a každá z nich rezonuje/ vibruje na určitých harmonických frekvencích Světla. Můžete tyto pyramidy přirovnat k malým městům Světla. Když nadejde čas, že jste kvalifikováni se připojit ke skupině služebníků Světa, budete vzati do Světelné pyramidy, která ladí s vašimi zvláštními vibračními vzorci. Jak pokročíte ve Světelné rezonanci, budete se posouvat do stále vyšších a vyšších stanic Světla v Pyramidě služebníků světa. To je také nedílnou součástí procesu Vzestupu.

Zaměřený upřený pohled lidstva je pozvedán z bažiny pozemského bytí na vzdálený horizont budoucnosti. Touha po hmotném bohatství je nahrazována touhou po vědomí Duše. Služebníci Světa budou drženi při sobě silným spojením Duše: připomínkou vážné přísahy sloužit lidstvu s všeobecným cílem vzestupu vědomí.

Boží plán pro tento PodVesmír byl vytvořen jako DvanáctiDimenzionální zkušenost. Existují jiné PodVesmíry, které byly vytvořeny pro zkušenost většího počtu dimenzí a některé další s menším počtem dimenzí. Země a Sluneční soustava, jejíž je součástí, jsou v procesu opětného vstřebání všech znaků, kvalit a ctností dvanácti Paprsků božího Vědomí, aby byla oprávněna připojit se k dalšímu vyššímu stupni Božího plánu pro rozpuk tohoto PodVesmíru.

Časem je vývoj vědomí následován stupni vývoje ve fyzické loďce. Forma vždy následuje myšlenku. Lidské tělo je připravováno, aby přijalo vyšší frekvence Světla Stvořitele, Adamantinové částice Svatého Ohně Světla. Musíte se vyvinout z pasivního režimu Bytí do nového pročištěného a zjemnělého Stavu Bytí jako orientovaného na akci, expanzivního Nositele Světla, pokud se máte stát MISTREM SPOLUTVŮRCEM SVĚTLA.

Když se uvnitřníte a dosáhnete nahoru pro koncepce a informace  o vyšších vibracích, automaticky se začnete stahovat z astrálních plání, z kolektivního systému víry. Z duchovního hlediska, vývoj, evoluce, znamená stálé zvětšování citlivosti k vibračním frekvencím a schopnost více vstřebat a začlenit Existenci Stvořitele. To vyústí ve větší osvícení a soucitnější povahu. Intuice inteligentní, probuzené osoby vede k většímu porozumění Božímu plánu pro lidstvo a roli, kterou má člověk hrát. Zaměřená inteligence je nezbytná k tomu, aby člověk úspěšně vstoupil do Páté Dimenze, a pak vstoupil do úložiště moudrosti a pokročilých schopností, které tam jsou k dispozici a čerpal z nich. Meditace a silná Duše – vědomí otvírají bránu k vesmírnému odhalení.

Když je třeba, příhodná, rozšířená informace bude aspirantovi na Cestě vždy doručena. Váš další krok a potřebná akce jsou postupně odhalovány. Přemýšlejte o telepatickém dorozumívání s Bytostmi z Vyšších říší při přijímání Atomů Paměťových semínek myšlenek a informací. Vy musíte procvičovat zdokonalovaní schopnosti tvořit živý obraz své myšlenky a udržet ho dostatečně dlouho na to, aby se zaregistroval ve vašem mozku a v Éteru. Pamatujte, energie následuje myšlenku.

Světlo je jak energie tak hmota. Elektrifikace nebo-li převod hmoty,/energie nastává, když je energie zpracována prostřednictvím Pyramidy Světla. Jak se lidská mysl natahuje ven k o-Svíce/Světlo- ným Bytostem vyšších říší, vyústí to v převod energie. Postupně vás používání těchto pokročilých technik a zdokonalování v nich uvolní od zákonů entropie (nedostatku pořádku,  nedostatku energie, nevyužité energie a jejich měření) a úpadku, abyste pomalu mohli začít proces obrození.

Postupně se také přesouváte od jednoho typu viditelnosti k pokročilejšímu stavu. Budete se přesouvat za ultrafialové spektrum barvy a Světla do mnoha vyšších frekvencí, elektromagnetického spektra Světla. Jste také připravování na práci na mnoha úrovních inteligence.

Nemůžete utéct proudům energie, které neustále bombardují Zemi a lidstvo. Životadárná energie velkých Paprsků vyzařuje od našeho Boha Otce/Matky prostřednictvím Velkého centrálního Slunce tohoto Vesmíru a přes myriády sluncí tohoto PodVesmíru, galaxií a slunečních soustav. Existují také zvláštní frekvence vesmírné energie pulzující tímto PodVesmírem z mnoha konstelací a ostatních slunečních soustav – a také pulzování a tlukot srdce vaší Matky Země, což má přímý vliv na všechno živé.

Mnohé vesmírné síly vyšších dimenzionálních frekvencí jsou prospěšné, podporují život a zlepšují, zatímco ty nižší, nesouladné frekvence Třetí/Čtvrté dimenze jsou škodlivé a omezující. Každá Duše určuje, jakým z těchto mnoha frekvencí bude odpovídat, prostřednictvím svého Energetického podpisu. Tak buď tvoří osobní Ráj na Zemi nebo své soukromé peklo.

Váš mozek je velkolepý orgán, který obsahuje rozsáhlé množství „Kodů života Vědomí nebo-li Atomů Paměťových Semínek.“ Většina vašeho geniálního potenciálu byla uložena vně, ve vyšších dimenzionálních úrovních vaší Svaté Mysli, která se nachází v zadní části hlavy blízko korunní čakry. Vaše Píseň Duše obsahuje frekvence, které vám budou pomáhat dostat se do tohoto bohatého úložiště znalostí. Každá oktáva zrychlení frekvencí dává přístup k vyšší úrovni božího Vědomí. Váš mozek a mysl třímají klíče k mistrovství a osvícení.

Drahá srdce, pamatujte, pokud se zaměříte jen na osobní Vzestup, tak špatně interpretujete naše sdělení. Když jdete po vysoké cestě, která vede k osvícení, musíte se natáhnout ven a dotknout se srdcí ostatních svými slovy, akcemi a činy. Opravdový učedník na Cestě vede život služby.

Ten, kdo ukazuje cestu, se na Cestě postupně přesouvá za povinnosti a zodpovědnost fyzické rodiny, neboť jeho vědomí, moudrost a Světlo se zvětšují. Postupně, se aspirantův vliv rozšiřuje a zvětšuje se jeho příležitost stát se opravdovým ukazovatelem cesty. Vyžaduje to stálé a záměrné úsilí zkrotit ego a získat znalosti a dovednosti nezbytné k tomu stát se Služebníkem Světa. Vy musíte být výjimečným příkladem a mít schopnost nadchnout a podpořit touhu po duchovní moudrosti, abyste sloužili lidstvu jako vedoucí Světlo.

Mí odvážní přátelé, my víme, jak vypadá těšit se dokonalosti Stvořitelova Světla/Stvořitelovy Lásky. Právě jen začínáte rozumět. Touha ve vás bude silnější a přesvědčivější, když dosáhnete vyšších a vyšších osvícených říší bytí. Na počátku jsme navzájem  byli v dokonalém vztahu a jemně sladěni. Společně se pomalu ale jistě vracíme do nádherného stavu jednoty. Jsem navždy váš přítel a stálý průvodce.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Prostřednictvím Ronny/ Svatý písař* Jako prostředník tohoto článku I, Ronna Herman Vezane, potvrzuje vesmírný copyright ve jménu Archanděla Michaela. Osobní sdílení s přáteli nebo umístění na webové stránky a publikování je dovoleno, pokud informace nejsou změněny, vyjmuty nebo doplněny a je zahrnuto autorství a moje webová adresa

Zdroj:  https://www.starquestmastery.com/

©  Ronna Herman

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (cestyksobe.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico