Mezinárodní kongres zdraví Praha 2020

views 466 datum 6. 7. 2020

Platforma 2020 Praha. I to je do určité míry důsledek koronaviru. Jedno místo, kde naleznete odborné informace napříč obory týkající se zdraví. Zahrnuje i klasickou medicínu nebo EBM (Evidence based medicine – medicína založená na důkazech). Pro další vývoj v oblasti zdraví je tento unikátní projekt naprosto zásadní. A vznikl v srdci Evropy.

Doba čtení 12 min.

Cesty k sobě


Tisková zpráva z videokonference

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA

Dne 20. 6. 2020 v 15:00 hod

byl online zahájen unikátní projekt, a to Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, konaný pod záštitou hlavního města Prahy. Partnery kongresu jsou ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, EUAA – Evropská asociace pro ájurvédu, SANÁTOR – Svaz biotroniků Josefa Zezulky. Hlavní část kongresu proběhne v Praze 11. - 13. 6. 2021 v budově Magistrátu hlavního města Prahy, má motto: Zdraví nezná hranic – hledejme co nás spojuje.

Rádi bychom vám představili účastníky konference, jsou to významné světové osobnosti, s kterými bylo potěšením a poctou se blíže seznámit.

ÚČASTNÍCI VIDEOKONFERENCE

Videokonferenci zahájil

Tomáš Pfeiffer – Česká republika

filosof, biotronik, zakladatel a ředitel Ústavu pro nemedicínské terapie. Představil smysl a účel kongresu, zejména představil vznik Platformy 2020 Praha.

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/tomas-pfeiffer

„Vítám vás v srdci Evropy, Praze, hlavním městě České republiky. Velmi duchovním a tajemném místě se stopou Franze Kafky, Gustava Meyrinka, Josefa Zezulky, Alberta Einsteina, Nikoly Tesly a mnoha dalších velikánů. Je to jakási magnetická neviditelná síla. Mimořádná situace si žádá mimořádná řešení, proto dnes online slavnostně zahajujeme:

Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, jehož hlavní část proběhnev Praze 11. - 13. 6. 2021.

Na druhou stranu nám dal koronavirus čas na přípravu Platformy 2020 Praha, jejíž založení je hlavním cílem kongresu a kterou si vám nyní dovolím představit. Začnu tím, čím Platforma není, v žádném případě není dalším „svazem svazů”.

Pro další vývoj TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) je stále zřetelnější potřeba sjednocení snah a prohloubení spolupráce napříč všemi obory, i ve vztahu k medicíně EBM (Evidence based medicine – medicína založená na důkazech), komplexní prostor zde dosud chybí.

Je to celosvětově unikátní projekt. Jde o to, poskytnout společný prostor všem oborům TCIM, umožňující svobodnou a výhodnou spolupráci, sdílení a vzájemnou přátelskou podporu bez jakékoliv cenzury, prostor v jistém smyslu podobný portálu Wikipedie.”

https://www.mkz2020praha.cz/#platforma

Podporu této myšlence vyjádřil v úvodu zastupitel hlavního města Prahy Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas hlavního města Prahy, který uvedl:

„To, co bourá bariéry, je naše společná touha dál posouvat hranice lidského poznání a touha získané znalosti a zkušenosti předávat k užití všem lidem. Ne pro válku, ne pro obchod, ale ke zmírnění utrpení, bolesti a nastolení trvalého míru v našich zemích, ale hlavně v našich duších. Logickou a správnou cestou je mezinárodní spolupráce na vzniku odborné Platformy 2020 Praha.”

Dále vystoupili členové předsednictva kongresu a jeho hosté.

Prof. Dr. Madan Thangavelu – Velká Británie

genomový biolog na Univerzitě v Cambridgi, generální tajemník a vedoucí výzkumu EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/madan-thangavelu

„Neobvyklá situace kolem pandemie COVIDu ukázala naši křehkost. Měl by se tedy aktivovat náš zdravotní systém, protože budou další pandemie a společnost na to není připravena. Využívá jen část ze všech možností pomoci v oblasti zdraví. Měly by se využít poznatky, které budou komplexně shrnuty v Platformě 2020 Praha, akceptovat postupy TCIM, které již využívá a doporučuje Evropa i svět. Je důležité pro další zdraví lidí pokračovat tímto směrem. Zatím zaostáváme v tom, jak bychom měli zdraví vnímat. Zdravotní péče se má proto propracovat k novému způsobu nazírání na zdraví a být akceptována ruku v ruce s udržitelným rozvojem.

Platforma 2020 Praha by měla být katalyzátorem těchto snah, kdy vznikají nová partnerství pro zdraví a demokracii v praxi. Mělo by docházet k propojování toho, co si přejí lidé, s tím, co určují vlády. Do tohoto proudu je třeba zapojit stále více lidí.”

Nora Laubstein – Německo

prezidentka ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, Naturopatie, oceněna německou Nadací pro životní prostředí a demokracii („Foundation for Environment and Democracy”) v Bonnu cenou „Ökologia - 2020”

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/nora-laubstein

„Platforma 2020 Praha má skvělou šanci vytvořit veřejný prostor pro lidi, kteří hledají více možností v oblasti TCIM. Jde o strategický dokument, který bude veřejně přístupný, je v něm šíře hodnot, které TCIM přináší lidem, tvoří povědomí o oborech TCIM, o možnostech jejich využití, centrech profesního vzdělávání.”

Carol Ann (McCracken) Hontz, B.S.,M.Ed. – USA

autorka a učitelka, přednášející o specializované kineziologii.

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/carol-ann-hontz

„Svět je v současné době vystresovaný, dochází k náhlým změnám, ztrátě jistot a z toho plyne strach, který ovlivňuje naše tělo i duši a z těchto traumat vznikají zdravotní problémy, nemoci. Jak tomu čelit? Je nutné být více v rovnováze. Tomu mohou napomoci obory TCIM, které se zaměřují na celého člověka – holistický přístup ke zdraví. Takový přístup vede k celkové rovnováze a vnitřní jednotě, skrze kterou se můžeme stát dynamickou silou pomáhající měnit svět k lepšímu, neboť k jednotě celého světa je potřeba začít uvnitř každého z nás. Jednota je také ústředním tématem této konference, která sdružuje dohromady rozličné obory alternativní medicíny ke spolupráci pod jednou střechou.”

Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. - Česká republika (host)

socioložka, docentka vyučující na Karlově univerzitě, specializuje se na moderní medicínu a zdravotnictví a publikovala knihu Alternativní medicína v České republice, organizovala výzkumný program v oblasti zdraví, financovaný ministerstvem zdravotnictví, spolupracovala s MUDr. Bendovou, která je zakladatelkou tradiční čínské medicíny v Čechách

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/eva-krizova

„V České republice je zájem o výzkum v této oblasti a věřím, že tato konference přispěje k lepšímu povědomí veřejnosti o oborech TCIM.”

Dr. Peter Kath – Německo

prezident EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/peter-kath

„Je třeba si uvědomit, že neléčíme chorobu, ale pacienta – je nutno nastolit rovnováhu. Medicína lege artis je založena na faktech vnímatelných našimi smysly, může být posílena technickými způsoby, ale pořád jsme to my, kdo věci pozoruje a konstatuje. Fakta se vztahují k aplikaci, výsledkům, srovnáváme stav před a po léčbě. TCIM má také výsledky. Vytvořit databázi je zásadně důležité, protože je třeba vědět, co se děje, potřebujeme znát řadu informací, potřebujeme dát dohromady zákony, které se k tomuto vážou. Co nás spojuje? Už tady jako obory TCIM jsme, ale musíme poukázat na mosty, propojovat se. Důležitá je tedy přínosnost pro pacienta a propojení všech oborů.”

Amarjeet S Bhamra – Velká Británie

zastupující Britskou ájurvédskou lékařskou radu

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/amarjeet-s-bhamra

„Důležitá je svobodná volba lidí léčit se tím, čím se léčit chtějí. Jestliže mohou jíst, co chtějí, a mohou věřit, čemu chtějí, proč bychom měli dopustit, aby nás někdo nutil, jakým způsobem budeme léčeni?

Je obrovský úkol lidi spojovat pod jeden deštník – za svobodu volby. Ve Velké Británii jsme uspěli, můžeme v podstatě praktikovat jakoukoliv medicínu. Je zapotřebí, aby tyto aktivity trvaly v rámci našich systémů, musíme hovořit k lidem, kteří vytvářejí zákony, pravidla. Každá dobrá cesta začíná prvním krokem.”

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Česká republika

pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka, dlouhodobě působila jako profesorka na Karlově univerzitě v Praze

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/anna-strunecka

„Mou profesí je fyziologie a biomedicína, strávila jsem 40 let na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, zavedla jsem přednášky o imunologii, pracovala v laboratoři biologické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, více než 30 let se zabývám celostním a integrativním přístupem ke zdraví člověka a možnostmi oborů TCIM v rámci badatelské práce a v praktické aplikaci, provádím léčitelskou praxi, napsala jsem 15 populárně naučných knížek. V rámci projektu Platforma 2020 Praha bych ráda šířila myšlenku o celostním a integrativním působení vitamínů, minerálů a léčivých rostlin v prevenci a intervenci celé řady civilizačních nemocí. Medicína EBM a TCIM mají rozdílné přístupy, ale stejný cíl – pomoci pacientovi. Nejsou tedy konkurencí, ale vzájemně se doplňují a měly by spolupracovat. Bezpečný prostor pro tuto spolupráci nabízí právě Platforma 2020 Praha.”

Mgr. Miloslava Rutová – Česká republika

poslankyně Parlamentu ČR, členka Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výboru pro sociální politiku, členka rady Úřadu vlády pro seniory a stárnutí populace při Ministerstvu práce a sociálních věcí, facilitátorka a terapeutka kineziologie One Brain

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/miloslava-rutova

„Celý život jsem zasvětila práci s postiženými dětmi, abych jim dala, co potřebují. Pořád to nebylo to pravé, až jsem našla článek o kineziologii One Brain a věděla jsem, že je to ono. Změnilo to život nejen mně, ale i dětem, se kterými jsem pracovala. V dětech je naše budoucnost. Jde o to, aby se dobro šířilo dál, to je to, co lidstvo potřebuje. Cítím v Platformě 2020 Praha, že tam bude jednota, kterou dokážeme dávat dál. Zároveň cítím jako vnitřní povinnost šířit tuto myšlenku a dát alternativu tam, kam patří. A ráda bych, abychom to dokázali i na úrovni parlamentu. Když to jde v ostatních státech, proč by to nemohlo jít u nás?”

Maximilian Moser, Ph.D. – Rakousko

docent fyziologie na Univerzitě Štýrský Hradec. Věnuje se mimo jiné zkoumání biologických rytmů, rezonance, byl účasten jako hlavní řešitel lékařských experimentů rakousko-ruského projektu vesmírných letů „Austro-Mir”, m.j. kardiovaskulárních a spánkových studií, kdy koordinoval tým 20 spolupracovníků a spolupracoval s Institutem pro biomedicínské problémy v Moskvě

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/maximilian-moser

„Lidské srdce je nositelem mnoha rytmů, které bychom souhrnně mohli nazvat jako časový organismus lidského těla. Pozorování tohoto časového organismu pomocí frekvenční analýzy zvuku umožňuje sledování nemocí v lidském organismu a srdeční oscilace jsou tak velmi dobrým měřítkem pro pozorování účinků alternativní nebo komplementární medicíny. Bylo například zjištěno, že pravidelné recitování poezie vede ke snížení srdečních obtíží nebo že rytmická pohybová terapie vede ke zlepšení kvality spánku. Je zajímavé, že medicína od svého počátku nikdy nepracovala s časem. Myslím si, že časový a frekvenční popis lidského těla bude úspěšným doplňkovým nástrojem tak, jak je tomu již v asijských léčebných systémech, kde se orgánové hodiny objevují v indické, tibetské a čínské medicíně. Domnívám se, že taková medicína bude medicínou budoucnosti, neboť obsahuje prevenci ve svém jádru.”

Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc - Kolumbie (host)

šéfredaktorka Virtual Health Library on Traditional, Complementary and Integrative Medicine of the Americas, lékařka praktikující akupunkturu a homeopatii

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/natalia-sofia-aldana-martinez

„Je třeba sdílet zkušenosti z oblastí TCIM, cením si toho, že jsou zde lidé z různých zemí a regionů, kteří chtějí rozvíjet tento projekt. Chceme sdílet zkušenosti z Virtuální zdravotní knihovny v Americe. Projekt je založen na posílení informací v oblasti TCIM, chceme podporovat informované rozhodování a spolupráci s jednotlivými zájmovými skupinami, důležitá je integrace TCIM do zdravotních systémů.”

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD - USA, Indie

odborná asistentka na Cornellově univerzitě, Fulbrightova specialistka pro Veřejné zdraví se specializací na integrativní medicínu

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/bhaswati-bhattacharya

„Svět se propojuje, mění, je třeba akceptovat nová paradigmata. Lékaři mainstreamové medicíny začínají mít zájem o způsoby léčby TCIM, vnímají, že i TCIM má výsledky, ale často nemohou tyto metody praktikovat, protože stále nejsou legální. Tito lidé čekají na důkazy, které pomohou změnit tuto politiku, čekají na lidi, jako je Tomáš Pfeiffer, který vytváří iniciativu, jež se může stát bodem zlomu v pohledu na TCIM. Nastává příležitost se transformovat, lidé se začínají zajímat, ale nejnovější fakta chybí. Proto je nutné informovat lidi – někdy o spoustě léčebných postupů ani neslyšeli – vzdělávat ostatní a vzdělávat se vědomostmi ostatních.”

John Weeks – USA (host)

organizátor na poli integrativní medicíny

Více informací: https://www.mkz2020praha.cz/john-weeks

„Je třeba dovést systém ke změně v této oblasti, zlepšit přístup k alternativním a integrativním službám. Pokud chceme udělat něco podstatného, je třeba holistické ošetřovatelské péče. Je třeba věci rozpohybovat, aby vzniklo rovné hrací pole. Mainstreamová medicína začíná ve světě ustupovat od tvrzení, že je jediná a nejlepší. V USA došla TCIM uznání na úrovni Národního ústavu zdraví (NIH – National Institutes of Health).

TCIM může působit na vytváření zdraví, medicína na zvládání nemoci. Pokud každá z profesí bude samostatná, nebudou mít takovou sílu, jako když začnou spolupracovat, pracovat společně. TCIM může ušetřit peníze, dosáhnout zlepšení kvality zdraví, umožní více pružnosti mezi praktiky. Studie ze zahraničí prokazují účinnost TCIM a šetření nákladů.”

Pro toho, kdo neměl možnost vidět videokonferenci v přímém přenosu, máme připravený záznam na:

https://www.youtube.com/watch?v=wk4n5cvJlsI&feature=emb_logo

Zároveň bychom vám rádi blíže představili smysl Platformy 2020 Praha.

Cílem Platformy 2020 Praha je poskytovat komplexní prostor napříč všemi obory TCIM celosvětově, umožnit lidem svobodnou volbu výběru z těchto oborů bez cenzury, pomáhat k lepší informovanosti národních vlád i nadnárodních organizací jako WHO, WHA, Rada Evropy, Evropská komise, Evropský parlament a NATO v oblasti holistické léčby. Je potřebné vytvářet rovný přístup a vzájemný respekt mezi akademickou a TCIM oblastí, nabídnout bezpečný prostor pro vzájemnou komunikaci. Součástí Platformy 2020 Praha je myšlenka prevence a udržitelného rozvoje zdravotní péče snižováním nákladů na ni, například dle doporučení WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, NATO. Její součástí je podpora a zapojování se do projektů WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, národních iniciativ a dalších, které mají za cíl udržitelný rozvoj naší planety.

Blíže se máte možnost s Platformou 2020 Praha seznámit na:

https://www.mkz2020praha.cz/#platforma

Na závěr kongresu pan Tomáš Pfeiffer všem poděkoval a vyjádřil přání, že snad bude možné živé setkání u příležitosti Kongresu ve dnech 11. - 13. 6. 2021 v budově Magistrátu hlavního města Prahy https://www.mkz2020praha.cz/hlavni-cast-kongresu

Na tento kongres je možné se již nyní přihlásit na:

https://www.mkz2020praha.cz/prihlaska

Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú.

ředitel Tomáš Pfeiffer

Soukenická 21, 110 00 Praha 1

Česká republika

 

E-mail: info@mkz2020praha.cz

Tel: +420 721 150 871

www.mkz2020praha.cz

Zdroj: TZ Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha

Zdoj obrázků: TZ Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021