Kosmické kódy a klíče 2.část

views 878 datum 18. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Základní křivky Kosmické geometrie pracují a utváří naše světy. Stejně jako je utváří čísla a stejně jako je utváří i další Kosmická symbolika. Stejně jako má Vesmír svá základní pravidla, stejně tak má i život v rámci Kosmu svá základní pravidla.

Když pochopíte podstatu významů čísel Kosmické numerologie, uzříte tím také, jak pracují jednotlivé základní křivky geometrie a s jakými vlastnostmi Univerza jsou propojené.

Pokud pozorujeme projevy života z pohledu geometrie, uzříme fascinující souvislosti. Jedna základní sada geometrických pravidel, která prostupuje životem křížem krážem.

Základní hmotné životní procesy se vyznačují základními geometrickými principy. Vesmír je fraktální povahy. Zachovává si proto informační struktury, jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Tím Vesmír geniálně řeší principy nekonečnosti. Vše je současně nekonečně veliké i malé a to proto, že rozvíjet se dá neustále jak směrem nahoru, tak i dolů. Nemáme šanci poznat, jestli jsme malí nebo velcí, tato otázka je relativní, stejně jako je relativní vše, co pozorujeme ve Vesmíru.

Speciální a všudypřítomný konkrétní poměr dvou rozměrů: 1,618xxx můžeme pozorovat všude kolem sebe. Na člověku, v přírodě, ve Vesmíru. Jakoby život, Vesmír čí Stvoření, tento princip uplatňoval všeobecně, skrz naskrz.

Abychom mohli jakožto vědomí tvůrci vědomě tvořit ve hmotě, díky daru všudypřítomného Kosmického vědomí a všudypřítomné Kosmické energie, prány a vakua, je zapotřebí znát základní Kosmické klíče, které umí s Pránou a vakuem "pracovat". Vydá to doslova na nekonečné studium Kosmické Univerzity. Učíme se osobními zkušenostmi, po jednotlivých krocích. Pojďme se na jednotlivé krůčky podívat blíže.

Jsou to Kosmické klíče bodu vakua a principu vznikání. Klíče Kosmu mají nejrůznější podoby. Zdá se, že jsou to svým způsobem jiné úhly pohledu na tu samou podstatu. Proto může být mnoho různých klíčů ke stejné bráně a ke stejné podstatě.

Nikola Tesla, génius, který podle mě v dané době překročil přijatelnou míru nového vědění, tak tento génius jakoby z jiných sfér, rád říkal jednu poznámku: "kdybyste jen znali skutečný význam čísel 3 6 9, tak byste měli v rukou klíče od Vesmíru"

Osobně považuji téma Sluneční Brány za natolik důležité pro náš duševní i tělesný rozvoj a chápání světa, že to slovy ani neumím vyjádřit. Slunce není nějaký dokonalý Bůh. Slunce je však dokonalým Božím dílem, které má na starosti všechny planety Slunečního systému. A to je doslova Kosmický úkol a Kosmické působení. Slunce hrubohmotné ... Slunce jemnohmotné ... Slunce energetické ... Slunce Duchovní ... Slunce vědomé ... Slunce shromaždištěm Duší ... Slunce cestovní bránou ... Slunce portálem ... Slunce Dárcem ... Je obrovským darem pro všechny hledající bytosti. Je toho tolik, čemu nás může naučit a za co mu můžeme být vděční. D9kuji ti Slunce za tvé RA.

Naši pradávní prapředci PraSlované, dokonale ovládali Sluneční znalosti a věděli, jak konkrétně Slunce ovlivňuje život na Zemi a také toho patřičně využívali. Sluneční Symbolika, kterou používali je doslova Hvězdně či Kosmicky mocná S překvapením zjišťujeme, že tato mocná symbolika je symbolickým a grafickým vyjádřením průběhu vyzařování nabitých částic ve čtyřech kvadrantech.

Struktura nabitých částic na rovníku

Ramena kvadrantů se rotací stáčí

PraSlovanský symbol RYŽIK. Nebeský symbol čistého světla

Číslo dvanáct je nám lidem velmi příjemné, lahodí nám a máme ho rádi. Je to nejharmoničtější číslo vůbec. Je superharmonické. Je dělitelné jedničkou, dvojkou, trojkou, čtverkou, šestkou, dvanáctkou. Je také přímo prastarou mírou - tucet. Numerologicky je číslo 12 trojkou, a trojka je také trojúhelníkem.

Vše co pozorujeme, že je v rámci Kosmu dokonalé, cyklické, rotační, ucelené, navazující, vědomé, prostě Kosmicky dokonalé, to všechno je provázané číselným symbolem 12.

12 znamení zvěrokruhu. 12 hodin během dne. 12 měsíců v roce, 12 apoštolů, 12 kmenů Izraelských. Jsou to Božské tvůrčí principy. Když tvoříme dvanáctkově, tak výsledkem je funkční dokonalost sama. 12 x 12 = 144!

Kosmický kód 12 je kódem dokonalé rovnováhy a díky tomu vznikajícího středového Božského principu.

Kosmický kód 12 je kódem dokonalé rovnováhy a díky tomu vznikajícího středového Božského principu.

Symbol Jin Jang anebo také čínská Monáda Jin Jang. Myslím, že drtivá většina lidstva a populace zná tento supersilný symbol. Vidíme v něm dualitu, vzájemné propojení. Vidíme v něm symboliku principu, že každá hdnota tohoto dualitního Vesmíru v sobě nese zárodek opačných hodnot. Při hlubším pohledu v symbolu spatříme také symboliku rotace, tedy pohybu. To vše jsme v totmo symbolu mohli vidět doposud. Kdy a jak vznikl tento symbol všech symbolů, to nevíme. Každopádně lidé, kteří ho užívali v pradávných dobách o něm věděli mohem a mnohem více, než víme my. Nová doba prozření přichází. Hlubší tajemství tohoto symbolu, které se nedávno podařilo rozkrýt doslova bere dech. Symbol je graficky přesným plošným vyjádřením trojrozměrných energetickoinformačních procesů, které probíhají v "Bodu Vznikání". Znalosti těchto tvořivých principů dávají vědomým tvůrcům doslova křídla.

Jak je uvedeno výše, geniální badatel, Nassim Haramein, odhaluje strukturu dokonalého bodu časoprostoru. Poodhaluje principy, díky kterým hmota a časoprostor vykvétá a vzniká z nehmoty. Bod vakua, či bod časoprostoru, to je rozhraní mezi nehmotou a hmotou. Je to prolnutí dvou zdánlivě odlišných a současně propojených entit. Ukazuje se, že tato struktura vytváří dva navzájem otočené a propojené rotující toroidy, čímž se vytváří hmota s principy polarity, tedy principy protikladných sil v rámci jednoty! Tato polarizovaná struktura rotuje takovým způsobem, že uvnitř se nachází prostor singularity, prostor dokonalé rovnováhy a klidu a současně prostor vytváření hmoty a jejího působení. Pokud si toto vědění vztáhneme např. na meditační činnost, pak se nám ukazuje následující princip: čím větší klid a rovnováhu dosáhneme uvnitř sebe, tím silnější energie a tím silnější pole bude vytvořeno kolem nás a tím se můžeme stát ještě více klidnějšími. Tento princip vnitřní síly, pak dokáže držet a udržet informace a tím pak účinně působíme na okolní svět. Na jednu stranu je zde tlak hmotných sil, na druhou stranu je zde možnost hledat klidovou rovnováhu. Obojí působí mocně na to druhé. Věčný to úkol bytostí žijících ve hmotě. Harameinův objev vznikání časoprostoru a hmoty znamená, že Vesmír nevznikl jedním Velkým třeskem, ale že vzniká neustále a v každém bodě. Proto roste a urychluje se. Učí se, Míra informací stoupá. Zkrátka se "pěkně otáčí". Když se provede trojrozměrná animace těchto dvou rotujících toroidů, jak si navzájem propojují a prolínají své opačné infoenergie, potom z určitého úhlu pohledu, je charakteristickým plošným obrázkem tohoto procesu náš známý symbol JIN JANG

PAULIHO SYNCHRONICITA  aneb Kosmický kód 1 3 7

Jedno číslo se line Vesmírem jako záhadná všudypřítomná nit a protože vědcům zcela uniká jeho podstata, tak je dráždí téměř až k nepříčetnosti. Je to zcela klíčové číslo, které má vliv na základní vlastnosti Vesmíru a vědci stále netuší proč je právě takové a ne jiné. 

Wolfgang Pauli - vědec s českými kořeny, nositel Nobelovy ceny, který zcela propadl záhadě zkoumání podstaty tohoto čísla, je jedním z největších a nejslavnějších vědců vůbec.

Když se Wolfgangu Paulimu přitížilo a odvezli ho do nemocnice a on se probral, první věc, na kterou se zeptal, bylo číslo pokoje. Když mu sestra řekla, že leží na pokoji číslo 137, odpověděl: "Odsud se už živý nedostanu." A skutečně, zemřel v tomto pokoji 15. 12. 1958.

Jedna věc je zjevná na první pohled. A to, že 1 3 7 jsou prvočísla. Sekvence 1 3 7 přímo nabádá, že se tam dá dosadit jediné možné chybějící prvočíslo, a tím je číslo 5. Souvislá řada prvočísel 1 3 5 7 je dokonalá. Jsou to všechna lichá čísla, tak jak jdou v řadě za sebou, protože další liché číslo 9 už není prvočíslem.

Co znamená prvočíslo? Znamená to, že není dělitelné (tedy harmonické), s žádnými dalšími čísly. (kromě samo se sebou) Je tedy JEN A JEN SVÉ a tudíž přináší světu něco ZCELA ORIGINÁLNÍHO, NOVÉHO. Je to změna, či narušení stávajícího stavu. Tomuto principu říkají mudrci "narušení Harmonie." A nemusí to být myšleno jen v negativním smyslu. Prostě změna, něco jiného. Ať už tak, nebo tak. V prastarých textech mudrci označují jedno číslo stejným pojmem: jakožto "narušení harmonie" a tím narušitelským číslem je číslo 11. Zde více o čísle 11. A ejhle 1 + 3 + 7 = 11

V řadě 1 3 7 chybí číslo 5. Pro skalní hledače to však je veledůležitá zpráva a vodítko: "Hledej, kde a jak můžeš smysluplně dosadit pětku, a získáš tím odpověď a klíč". Pojďme tedy zkusit dosadit pětku. Současně zkusme použít principy základních entit Harameinnova bodu. Vezměme něčeho tři a použijme to čtverkově, vzájemně obráceně a zkusme to navzájem prolnout. Čísla 1 3 7 jsou cekem tři, avšak jedno zdánlivě chybí, takže ty tři odkazují na čtvrtou položku. Zkusme to provést graficky.

Čím je tento útvar?

Je formou, je principem, je strukturou vnitřní části základní struktury Harameinova bodu Vznikání. Je to forma vnitřní struktury Merkaby. Dva prolnuté, vzájemně orientované čtyřstěny, tvoří základní formu či entitu, Harameinova bodu. A uvnitř této struktury, v jejím srdci, či jádře, najdeme uvedené dvě navzájem opačně orientované pyramidy.

Přiblížit Kosmický kód 9 a hlouběji rozkrývat jeho podstatu, je jako nesplnitelný úkol hlouběji přiblížit podstatu Boha, nebo třeba Lásky, nebo čaker ...

Můžeme o tom psát, fantazírovat, ale stále nám budou unikat hlubší roviny. Můžeme se to však pokoušet žít.

Historie lidstva je asi nejviditelněji poznamenaná tímto Kosmickým kódem kódů. Odkazy na devítku najdeme úplně všude. Ať je to jakákoliv kultura, nebo jakákoliv doba.

Devítka je nejvyšším číslem. Devítka produchovňuje hmotu. Devítka působí tělesně. Devítka působí hvězdně. Devítka tvoří. Devítka léčí. Devítka je nezničitelná. ... klikni níže a prozkoumej devítku

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico