Kosmické kódy a klíče 1.část

datum 17. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

"VŠE JE SVĚTLO A DO SVĚTLA SE NAVRACÍ"

Vesmír bude vždy pro všechny jeho jednotlivé pozorovatele záhadou a mystériem. Takový je hlavní princip Univerza. Díky tomu, můžeme neustále objevovat a tvořit. Nikdy však neobjevíme vše. A to je jedině dobře. Je to totiž nutná podmínka toho, aby to všechny zúčastněné bavilo navěky věků, napříč veškerou existencí. Tvůrčí bytosti mají nutkavou potřebu tvořit. Jsou zvídavé, hravé, tvořivé. A mystéria Kosmu jsou pro ně doslova Božskou duchovní manou.

Horovo oko. Hor - staroegyptský bůh nebes, slunce a světla. Oko je oknem do Duše. Oko je symbolem pozorování a vědění, Oko je symbolem cesty vedoucí k moudrosti,

Boží oko ve vyzařujícím trojúhelníku. Prozkoumáte-li níže bránu mezi hmotným a nehmotným světem (Harameinův bod), bude Vám zřejmé, že je to přesná a geniální symbolika.

Tvůrčí bytosti, které se ve svém vývoji nalézají ještě ve stádiu hrubohmotných fyzických těl a žijí stále ještě na planetách, ty už vědí, že jednou budou muset jít jinam. Podmínky života ve hrubé planetární hmotě jsou totiž velmi nestabilní. Kosmické záření, srážky, meteority, je toho tolik, co může planetu zasáhnout a kompletně vyhubit různé formy života. Historie planety Země je toho plná. A samotná mateřská hvězda se také jednou promění natolik, že již neumožní planetární život.

Jakoby nám tím vším Vesmír říkal: hledej a tvoř moje vědomá bytosti. Budeš to tak jako tak pro přežití potřebovat. Vesmír je dokonalý. Nejen, že svými Kosmickými jevy život dává, ale i bere. A nejen to, po celou tu dobu poskytuje vědomým bytostem nejrůznější vodítka a lekce. Stačí jen být pozornými pozorovateli.

Nádherný film KONTAKT s Jodie Foster, končí myšlenkou, že Vesmír je nepředstavitelně obrovský a že kdyby měl život existovat pouze na planetě Zemi, bylo by to mrhání místem a časem. Nejeden člověk už dnes cítí, že Vesmír je doslova protkaný životem.

My lidé ještě stále máme hrubohmotná těla. Moudré prameny uvádějí, že aktuálně žijeme v uhlíkové éře a že následující vyšší vývojový stav lidstva, bude éra křemíková, a že možná jednou dospějeme i do dalšího vývojového stavu, do éry zlaté.

Možná, že jednou skutečně zmoudříme, kdo ví. Hluboké prameny uvádí, že lidstvo již žije svůj několikátý pokus, a že zatím se to vždy zadrhlo a zvrátilo zpět. Kdo ví. Třeba jednou skutečně budeme umět vědomě žít ve světelných tělech.

Že to není možné? Mudrci říkají, že "vše je světlo a že vše se do světla navrací." A skutečně, my sami často používáme pojmy: vysvětlit, osvětlit, nebo osvícený. Jakoby ve světle byly vysoké vědomosti a schopnosti.

Světlo, prána, gravitace, atd. ... to jsou vše jsou pojmy, u kterých nám "moderním" lidem stále uniká jejich podstata, navzdory tomu, že jsme tím doslova obklopeni. Zřejmě také proto nás fascinují hory důkazů, že velikáni dávnověku věděli o podstatě vznikání tolik, že toho dokázali i prakticky využívat.

Pokrokoví vědci se už pomaličku blíží k duchovní podstatě Univerza. Zjišťují, že kvanta jsou navzájem informačně provázána napříč celým Univerzem a že jsou navázána na vědomí pozorovatele. "Moderní" poznatky konečně začínají zapadat do mystické a duchovní podstaty světa dle prastarých přístupů a popisů světa.

Ochranný symbol Hamsa. Prastarý původ, např. Sumer. Dlaň pravé ruky je všeobecným ochranným znakem. Oko v dlani přidává navíc symbol okna do duše a Baží moudrosti.

ÓM, prvotní mantra, symbol nejposvátnější hinduistické slabiky. Symbolizuje nekonečné Brahma a celý Vesmír. Symbolizuje prvotní zvuk. Proto většina manter začíná touto slabikou.


LÁSKA a SVĚTLO V DUŠI

Lidé cítí, že to, čemu říkáme Láska, naplňuje naše životy něčím, co přináší nejvyšší hodnoty vůbec. Láska není něco, čeho se dá dosáhnout. Prostě se to stane. Je to stav, nikoliv něco definovatelného. Přesto všechno se kupodivu dá jednoduchou empirickou úvahou dojít ke zjištění, že pokud má bohatě rozvětvený a mnohovrstevnatý systém růst, zvětšovat se a košatět, potom jeho nejzákladnějšími vlastnostmi musí být taková základní pravidla, která tento systém udrží při životě ve všech situacích a zajistí, že nezkolabuje a také, že bude naplněný kvalitami růstu a rozvoje. Logickou úvahou, se dá dojít ke zjištění, že existují tři podstatné funkcionality či principy, které toto vše dokonale zajistí.

  • nezištné sdílení
  • práce na sobě
  • pocit naplnění

Dobře se podívejme na tyto tři principy a zkusme je nahradit jediným pojmem. LÁSKA ? Nechť si odpoví každý sám. Pro mě osobně to Láska je. Láska je tím nejpodstatnějším stavem, který dokonale zajišťuje přetrvání a kvalitní rozvoj systému života. Pokud tomu tak skutečně je, potom je to ten nejzákladnější a tím pádem i nejuniverzálnější Kosmický zákon, či princip, jaký existuje. Jakýsi zákon nad zákony. Láska je mízou a principem života a existence. Vše co se děje v duchu lásky, je Vesmírem podporováno jeho základními Kosmickými prostředky (například Kosmickými zrcadly) a vše co jde proti duchu Lásky, je Vesmírem učeno a hněteno k tomuto základnímu Poznání Lásky.

SKUTEČNÉ TVOŘENÍ NENÍ O POSTUPECH

Budeme-li znát tajná učení, tajné a mocné techniky a postupy, určitě budeme schopni nevídaných věcí. Přesto to všechno nás to nemusí vést ke štěstí. Budeme-li aplikovat tajné a mocné techniky bez toho, aniž bychom byli vedeni Láskou, potom nás Vesmír bude svými prostředky brzdit a učit. Z pohledu Vesmíru budeme nezralí, a proto nás budou Kosmická zrcadla učit soucitu a Lásce. Soucit, pokora, sdílení, jsou nutnými podmínkami pro skutečné tvoření, které je ku prospěchu rozvoje systému. Toto by měli mít všechny vědomé tvořivé bytosti stále na paměti, při svém tvoření.

Techniky a postupy jsou "jen" techniky a postupy. Je to "jen" nástroj, nikoliv smysl, nebo cíl. Přesto je dobré porozumět nabízeným mocným Božským nástrojům Univerza.

Symbol Jin Jang. Symbol hmotného světa, duality, rotace, pohybu, polarity. souhry protikladů. Harameinova animace bodu časoprostru ukazuje uvnitř dva rotující protisměrné toroidy. Jeho přesnou grafikou je symbol Jin Jang. Více o symbolu níže.

Keltský symbol trojité spirály. Sluneční vědec Maurice Cotterell odhalil, že Keltové doslova žili Sluneční vědou. Symbol popisuje charakteristiku Slunečního vyzařování. Říká mimojiné, že čtvrtý kvadrant vyzařovaných nabitých částic je neutrální.

Dobrá. Pojďme nyní blíže prozkoumat tyto mocné Božské nástroje. Pojďme nyní dát prostor těm poznatkům a souvislostem, které nás mohou rozvinout nejen technicky a duchovně, ale i v přístupu ke všemu CO JE.

Doba už tomu chce, Doba už to zdá se dovolila. Duchovní vedení světa nám již dovoluje začít rozkrývat podstatu prány, podstatu rozhraní či brány mezi nehmotným a hmotným světem a podstaty zázraku vznikání a tvorby. O vyšším duchovním vedení světa se více dozvíte v geniálním vědeckém díle Emila Páleše s názvem ANGELOLOGIE DĚJIN, kde je empirickými daty prokázáno, že dějiny planety Země jsou pravidelně a cyklicky globálně ovlivňovány střídajícími se vyššími duchovními vlivy.

Jaká je řeč Univerza? Vesmír nehovoří v lidských větách, Vesmír nelže. Vesmír komunikuje přesně a nedělá chyby. Vesmír není omezený malinkatými lidskými zkušenostmi. Vesmír hovoří skrze podstatu, funkcionality a principy. Podstatou člověka, je vědomí člověka. Podstatou Kosmu je vědomí Kosmu. Říkáme tomu Kosmické vědomí. Vědomí Kosmu, komunikuje. Vědomí Kosmu tvoří. Vědomí Kosmu obsahuje symboly. Symboly umožňují vzájemnou komunikaci. Symbolika je jednou z řečí Univerza. Kdo se naučí vnímat a číst Kosmickou symboliku, ten vnímá Řeč Univerza. Vědomí jakožto takové, je už přímo ze samé podstaty neohraničené. Neohraničenost je jeho principem.

Prastará symbolika kombinující více rovin vědění. Brána mezi hmotným a nehmotným světem, vznikání, polarita, provázanost světů.

Původní význam pentagramu symbolizuje čtyři živly (a směry), které může ovládnout pátý element. Tím pátým elementem je Láska, vůle, Boží jiskra, ...

Zdá se, že osamostatněné vydělené vědomí se v rámci neohraničeného vědomí snadno ztrácí a panikaří a proto mu tolik pomáhají opěrné referenční body, něco o co se může kdykoliv opřít, kam se může kdykoliv navrátit, co mu dává smysl, co mu vytváří určitý domov a základnu pro své objevné expedice.

Pokud má v neomezeném Kosmickém vědomí, existovat něco tak fantastického, jako je omezený hmotný svět, potom je nutností existence čísel. Hmota ve svém principu totiž znamená oddělování a separaci. Něco je vlevo a něco vpravo. Planetární systém znamená hvězdu s planetami a to jsou čísla. Jedna hvězda a osm planet. Už samotný fyzikální pojem základních částic - kvanta - v sobě nese podstatu oddělenosti a čísel.

Čísla jsou jedny ze základních symbolů Kosmického vědomí, které svojí "hrou" utváří hmotný svět. Proto se fyzikům tak dobře daří popisovat funkcionality našeho světa v řeči čísel - pomocí vzorečků a rovnic.

Je klíčové uvědomit si, že čísla nejsou produktem ani konstruktem hmotného světa. Čísla jsou přímo základní součástí Kosmického vědomí, ze kterého vyvěrá to, čemu říkáme energie a z ní vyvěrá to, čemu říkáme hmota. Čísla jsou projevem vědomí, jež tvoří vše CO JE. Čísla jsou principy. Čísla zrcadlí a vyzařují Kosmické principy. Čísla jsou hlubokou činností Kosmu. Tato činnost utváří svět. Čísla jsou proto aktivní a tvůrčí a propojují vědomí pozorovatelů. Vědomý tvůrce může pomocí čísel tvořit, stejně jako může tvořit myšlenkou, záměrem, stejně jako může tvořit pomocí jiných Kosmických symbolů, jako je Kosmická geometrie a další. Kosmické principy působí na celé Stvoření. Základní Kosmické principy tvoří na nejhlubší úrovni. A čísla patří mezi ty nejzákladnější struktury tvořící vědomí. Kdo chápe čísla jakožto aktivní a tvořivé entity, ten může tvořit na hlubší a hlubší úrovni.

Pojďme nahlédnout pod pokličku fascinujícího světa čísel, a podívejme se na podstatu základní symboliky, jež nás obklopuje.

V odkazu najdete základní sadu jeho šesti úžasných videí. Pokud je shlédnete všechny, budete mít ucelenou základní představu o struktuře bodu, o principech vznikání, o struktuře brány mezi světy a o neohraničeném propojení celého Univerza.

Kabalistický Strom Života

Strom představuje schéma, kdy Boží síla sestupuje na svět - ovšem pouze tehdy, pokud je strom v dokonalé rovnováze. Podstatu a tajné znalosti o bráně tvoření vědci a mudrci dávnověku znali. Tyto vědomosti se všemožně tajily, ale také se i využívaly. Tito vědoucí velikáni si takové tajné informace brali sebou na druhý posmrtný břeh bytí. Chtěli, aby jejich Duše měla k těmto podstatným tvořivým vědomostem přístup i v nehmotném duchovním světě. Tyto super tajné informace mistrně kódovali, aby je mohli rozkódovat oni sami, případně jen ti nejpovolanější.

Buddhistické Kolo Života má 8 paprsků

Zkusme tedy sestavit z Kabalistického Stromu Života dokonalou rovnováhu použitím 8 paprsků. Získáme tím dokonalý Harameinův bod časoprostoru ! BOD VZNIKÁNÍ. Na řezu Harameinova bodu pak spatříme ... co jiného, než KVĚT ŽIVOTA.

V Kabale se říká, že není jen jeden Strom Života, ale že jsou 4 a že se spojují ve svých kořenech. a také se tamm říká, že mají zrcadlovou funkci. Zkusme tedy spojit 4 Stromy Života ve svých kořenech a pak přidat zrcadlově otočené (plarizované) další 4. Získáme tím 8 Kabalistických Stromů Života tvořících dokonalou rovnováhu. BINGO! Vždyť je to přesný popis struktury Harameiova bodu. Bodu VZNIKÁNÍ.

Květ Života, utajovaný číselný kód 144, Merkaba, Symbol Jin Jang, Kabalistický Strom Života, ... to vše jsou různé symboly téhož, jsou to různé úhly pohledů na Bránu mezi světy, na Bod časoprostoru, Entitu Vznikání ...

Univerzum se vyznačuje řádem a zákonitostmi. Proto říkáme např. fyzikální ZÁKONY. Vesmír tedy není žádný zmatek či nepořádek. Obsahuje řád, myšlenku. Jnými slovy, je prostoupený Duchem. I když se Vesmír jeví mnohovrstevnatě, přesto cítíme a chápeme, že všechny vrstvy jsou do sebe navzájem vsazené a propojené. Univerzum je souhrou protikladů v rámci jednoty. Na pozadí, někde u kořene vznikání Vesmíru, jsou pra-základní pravidla, která platí pro celý Vesmír.

Kosmická geometrie, kterou Vesmír využívá, je jedním z takových základních pravidel. Známe prastarý pojem POSVÁTNÁ GEOMETIRE. Původ slova svatý a posvátný spočívá ve významu MOCNÝ. Posvátná geometrie je tedy MOCNÁ geometrie.

Úžasný novodobý badatel a fyzik Nassim Haramein postupně rozkrývá podstatu GEOMETRIE VAKUA. Touto geometrií vakua není nic menšího, než brána mezi nehmotou a hmotou. Je to samotné rozhraní, v němž probíhá zázrak VZNIKÁNÍ.

Známe to pod pojmem KVĚT ŽIVOTA, anebo také pod symbolikou číselného kódu 1 4 4. Nassim Haramen rozkrývá tuto fascinující strukturu bodu časoprostoru.

Pojďme se podívat na konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů). Vše předem přepečlivě vyprojektovali, vytvořili, aby to následně co nejlépe ukryli před zraky budoucích generací. Myslím však, že pro jejich vlastní Duše jsou všechny tyto jimi zaznamenané vědomosti, odkazy a energeticko-informační kanály nadále přístupné. Je také možné domnívat se, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít i o jakousi časovou schránu, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty.

princip: ČTYŘI JEDNÍM SMĚREM A "OPAČNÉ" ČTYŘI V RÁMCI JEDNÉ OSY

Dva navzájem otočené čtyřstěny jsou hlavní principiální strukturou Vznikání, či bodu Vakua, nebo brány mezi hmotným a nehmotným světem, anebo Harameinova bodu, anebo také Květu Života ... názvů můžeme najít mnoho.

Pojďme si tento princip zopakovat ještě jednou, je to velmi poučné. ČTYŘI JEDNÍM SMĚREM JSOU V RÁMCI JEDNÉ OSY PROPOJENÉ S OPAČNÝMI ČTYŘMI. Tato struktura je u kořene principu Tvoření.

PRA SLOVANSKÝ DVOJITÝ KŘÍŽ - 1 4 4

Tento princip byl mudrcům dávnověku velmi dobře známý. Zázračný energetický Tibetský nástroj Dordje, je toho zářným příkladem. Slované nebyli v tomto směru ve svém vědění o nic pozadu. Můžeme být hrdí na hluboké vědomosti našich Slovanských předků. Podívejte se na Slovanský dvojitý kříž. Je to dokonalá symbolika uvedeného principu Vznikání a Tvoření v dokonalé rovnováze. Čtyři a propojení v rámci osy s protilehlými čtyřmi.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico