Kosmické Božské číslo 144 000 (4. část)

datum 27. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Poslední část o magickém významu čísla 144 uzavírá keltská mystika. Dozvíme se o příběhu keltského jelena a také si detalně rozebereme symboliku keltských ozdob. Na závěr nás čeká shrnutí všech čtyř částí.

Doba čtení 11 min.

Cesty k sobě


KELTSKÁ ZNALOST KÓDU 144, DOKONALÉ ZAŠIFROVÁNÍ URČENÉ POUZE PRO ZASVĚCENÉ

Říká se, že Druidové, tedy Keltští kněží (jinými slovy Keltští duchovní, mystici, fyzici, léčitelé, astronomové, bylinkáři, věštci, mudrci, chemici, vědci …), běžně studovali svoje „kněžské“ vědomosti více než 20 let. Druidové měli obrovský a nevídaný respekt napříč všemi Keltskými kmeny a nejen mezi nimi, ale také mezi ostatními kulturami. Hodně toho věděli a uměli, a krom toho byli také velmi moudří. Například ze zásady nepsali o duchovních záležitostech. Říkali, že co se jednou zapíše, z toho se později stává dogma, aby ještě později bylo toto dogma zneužito vládnoucími strukturami. Místo toho prosazovali věčně otevřené, hledající a živoucí nahlížení na podstatu světa.

Kde se vlastně Keltové a moudří Druidové se svými záhadnými schopnostmi vzali? Odkud vzešli? To nikdo pořádně neví. Zhruba 1000 let př. n. l. již obývali většinu území Evropy. Vše nasvědčuje tomu, že ještě před tím žili v Asijských oblastech (kolem roku 2000 př. n. l.) a poté se vydali západním směrem přes Euroasii až do Evropy.

Druidové žili Sluneční vědou. Stejnou vědou o Slunci, jakou žil egyptský Tutanchamon, mayský Pacal a mnoho dalších Slunečních vládců dávnověku. Druidi věděli, jaký zásadní vliv má cyklicky proměnlivé Sluneční vyzařování nabitých částic a elektromagnetických polí na všechny živé organismy na planetě Zemi, a že Slunce zcela zásadně ovlivňuje plodnost (prostřednictvím vlivu na hormonální činnosti) a že ovlivňuje také chování lidí. Stejně jako ostatní Sluneční vládci řídili chod společnosti s ohledem na Sluneční cykly proměnlivého vyzařování, na Slunovraty, na dny rovnodennosti …

A stejně jako ostatní Sluneční vládci zaznamenávali svoje nejtajnější a nejhlubší vědomosti o podstatě tohoto světa v zašifrovaných formách. Pouze poučený a zasvěcený jedinec byl schopen takové informace rozpoznat, číst v nich a porozumět jim.

My se nyní na jedno takové šifrované Keltské Druidské Sluneční poselství podíváme blíže.

Je to vlastně stále dokola tatáž písnička. Egyptský faraon Tutanchamon sám sebe (své mrtvé tělo) doslova obalil do symboliky principů čísla 144 a vše důmyslně propojil s opačně orientovanými čtyřstěny. Mayský vládce Pacal udělal geniální formou přesně totéž. Pokrývkou a obalem jeho mrtvého těla je kamenná deska se sarkofágem se šifrovaným sdělením o principech čísla 144, opět propojeným se symbolikou trojúhelníků a čtyřstěnů.

Keltští kněží tuto symboliku přivedli k dokonalosti. Používali ji totiž v zašifrované podobě i v běžném životě. Jakým způsobem? Co je každodenní pokrývkou či obalem živého těla? Je to plášť. Keltové spínali svůj plášť Keltskou sponou či Keltskou broží. Keltská brož, která spíná plášť, je z hlediska symboliky dokonalým předmětem pro zašifrování tajných sdělení o principech čísla 144. Proč? Protože každá lidská bytost je těmito „144“ principy Univerza doslova obklopena, podobně jako je fyzické tělo oděno (obklopeno) v plášti. A když se má tělo vysvléknout (vymanit z objetí pláště), je to právě znalost manipulace s Keltskou broží, která tuto přeměnu (transformaci) umožňuje.

Prozkoumejme jednu takovou brož, … tajemnou Keltskou Brož Tara.

Komu přesně patřila, to se dnes neví. Byla nalezena v roce 1850 v Irsku, v nánosech bahna v ústí řeky Boyne.

Zdroj: centrumserafin.cz

Keltská brož TARA

Na první pohled se zdá být krásným propracovaným šperkem určeným k zapínání pláště.

Pokud však jste „zasvěcencem“ a víte, co máte hledat, zjistíte, že na broži TARA snad není jediné místečko vytvořeno jen tak pro samotnou dekoraci. Každý kousíček Brože v sobě nese hluboké sdělení, ať už samostatně, nebo v souvislosti s ostatními částmi brože. Je to doslova pramen a gejzír kódovaných symbolických sdělení o největších, nejtajnějších a nejhlubších vědomostech o tomto světě. Samozřejmě pro zasvěcené. Doslova každičký kousek brože TARA je hoden podrobného zkoumání. Její tvůrce musel být víc než geniální.

My se nyní podíváme pouze na část jedné roviny sdělení Brože TARA – na symboliku čísla 144 propojeného s protikladnými trojúhelníky a čtyřstěny.

Mnoho dalších úžasných sdělení a informací si s dovolením ponecháme na jindy. Například znalosti o Slunečních magnetických smyčkách, nebo o „dvojhvězdě“ zvané Večernice a Jitřenka (planeta Venuše je nejsilněji zářící planeta, po západu Slunce = Večernice a před východem Slunce = Jitřenka), nebo úžasné vědomosti o tom, že při pravidelném cyklickém přepólovávání magnetických pólů Slunce dochází díky blízkosti Venuše (která má magnetické jádro) k jejímu přetočení a že v určité míře se tento magnetický katastrofický šok týká i naší planety Země. Anebo velmi zajímavé informace o muži, jenž byl dvojčetem (v symbolickém vypodobnění byl Jitřenkou a současně Večernicí), což byl symbol Slunečního vládce a současně učitele národů, který se opakovaně inkarnoval na planetu Zemi, aby pozdvihoval lidstvo.

Zdroj: centrumserafin.cz

Jehlice je tím, co tvoří podstatu Brože. Základní pohyb spínací jehlice je limitován dvěma dorazovými zarážkami. Tyto zarážky jsou tvořeny přední částí obrysu netopýra. Netopýr je pradávným symbolem smrti fyzického těla, symbolem transformace, symbolem přechodu do jiného světa (zvýrazněný obrys netopýra na broži najdete na obrázku níže). Je to chytré, protože právě symbol transformace (netopýr) určuje a limituje v Broži rozsah pohybu jehlice (Podstaty). Přičemž stanoveným rozsahem je konkrétní číslo 144, neboť se jedná přesně o úhel 144°. Tento úhel navíc vychází přímo z centra = ze středového kruhového kamene, který symbolizuje Slunce. A Slunce, to je prastarý symbol světla. Od pradávných mudrců se dozvídáme, že Vše je světlo. Principy čísla 144 jsou tedy principy Univerza.

Je to naprosto dokonalá geniální symbolika. Jakoby Brož TARA přímo říkala: To co tvoří Podstatu, je vedeno a utvářeno transformačními principy, které pochází z druhého břehu bytí a které pracují v rozsahu číselného kódu 1 4 4.

Samotná hlava jehlice symbolizuje svým tvarem (formou) dva stejné úhly: 14,4 ° na jednu stranu od neutrální osy a opět stejný úhel 14,4 ° avšak na druhou stranu od neutrální osy. Tyto dva naprosto stejné úhly, avšak směřující do opačných směrů, se setkávají a protínají jak jinakopět v centru = ve středu velkého kruhového kamene, který symbolizuje Slunce.

Vidíme tedy, že tvar hlavy jehlice odkazuje na pevně ustanovené principy kódu 1 4 4 a to jak na jednu stranu, tak i na druhou stranu. Jinými slovy: forma Podstaty je utvářena stejnými univerzálními principy kódu 1 4 4, které jsou platné „jak nahoře, tak dole“ (jak ve hmotě, tak v nehmotě).

Brož obsahuje 6 shodných čtvercových kamenů, dále 6 shodných kruhových kamenů a k tomu ještě 6 shodných oválných kamenů = 6 6 6

Čtvercové kameny vytváří svým rozmístěním dva protilehlé rovnostranné trojúhelníky. Přičemž jeden trojúhelník je na pohyblivé části a druhý je na „opačné“ pevné části. Jeden je špičkou nahoru, druhý je opačně špičkou dolů. Spodní špička dolního žlutého trojúhelníku je navíc tvořena kamenem, který symbolizuje planetu Zemi.

Symbolickým opakem čtverce je kruh. A právě další dva rovnostranné trojúhelníky jsou vytvářeny rozmístěním kruhových kamenů. Trojúhelníky jsou opět orientované navzájem proti sobě, přičemž je odděluje a současně i spojuje (!) symbol planety Země, který je navíc také součástí i žlutého trojúhelníka. Když si dobře prohlédnete obrázek, uvidíte, že všechny trojúhelníky jsou díky tomu symbolicky navzájem propojené. Dva horní žluté trojúhelníky se jednou špičkou navzájem dotýkají, přičemž žlutý trojúhelník se dotýká obou spodních modrých trojúhelníků. Tím v symbolické řeči odkazují na principy protikladných rovnostranných trojúhelníků a na principy čtyřstěnů, jakožto hlavního symbolu propojeného s principy kódu 1 4 4. Je to dokonalé. Toto sdělení v Broži neuvidíte ani za tisíc let, pokud nevíte, co máte hledat. Pokud však znáte principy „Harameinových základních soustav“, potom to spatříte na první pohled a zjistíte, že Brož TARA je ve své podstatě informační knihou, ze které se všichni můžeme učit.

Zdroj: centrumserafin.cz

Brož TARA odkazuje na stejná vědění, na která odkazují Tutanchamon, nebo Pacal. Nese v sobě tatáž čísla a tytéž kódy a principy. Kruhové tělo Brože TARA je rozděleno na 9 segmentů. Obsahuje propojené šestky – 3 x 6, mnoho odkazů na kód 144 a jeho variace (14,4), obsahuje důležitou propojovací osmičku (v oblasti obličeje vládce a učitele lidstva „člověka jelena“ je zobrazeno 8 Slunečních spirál) atd. atd.

Mayský vládce Pacal odkazoval v chrámu nápisů v Palenque (formou geniálních transformerů) na vůdce a učitele, jenž byl dvojčetem (byl dvojhvězdou – Jitřenkou a Večernicí) a který byl současně „člověkem jelenem“. A Keltové uctívali člověka jelena jako svého vůdce a Boha. Jelen je z mnoha důvodů skvělým symbolem pro „vyspělého a čistého“ vůdce lidstva. Jelen je ušlechtilým majestátním tvorem, jehož dominantou jsou parohy. Parohy jsou symbolem cyklické obnovy. Každý rok jelen shazuje svůj hlavní symbol (parohy), aby je opět vzápětí obnovil, větší a silnější. Je to nádherný a chytrý symbol cyklické obnovy a růstu. Parohy jsou pevné, pichlavé a nebezpečné. Jsou tedy skutečným a pravdivým symbolem skutečného životního vývoje a růstu. Keltský „člověk jelen“ (vůdce lidstva) je zobrazován s parohy, jež mají přesně 14 výběžků – ostnů. Keltský vůdce lidstva tedy dosáhl vývojové hodnoty symbolizované číslem 14 (neboli kódem 144). Tato symbolicky nejvyšší hodnota mu vystupuje … jak jinak, … z vrcholku hlavy.

Zdroj: centrumserafin.cz

A právě takového „člověka jelena“ (vůdce lidstva) obsahuje Brož TARA. Když se pozorně podíváme, komu se vůdce lidstva dívá přímo do tváře (komu se ubírá vstříc), tak spatříme dokonalou myšlenku. Kráčí vstříc netopýru, v jehož středu je symbol planety Země. Kráčí tedy vstříc symbolu smrti těla, symbolu transformace, symbolu přechodu do jiného světa. Brož hovoří o učiteli lidstva, který se opakovaně inkarnoval na planetu Zemi, aby jej pozdvihoval. Planeta Země je v centru jeho duchovního zájmu.

Fascinující, poučné, dokonalé. Jsem si jistý, že Brož TARA budu moci studovat do konce života a že mě stále bude učit a ohromovat. Děkuji Vám, velcí učitelé a mistři dávnověku.

Vidíme zcela jednoznačně, že znalosti tajného kódu 1 4 4 nacházíme v zašifrované podobě napříč všemi dobami, kulturami a kontinenty …

Pojďme se tedy snažit jim více porozumět.

Vládce a učitel – „člověk jelen"

Zdroj: centrumserafin.cz

Keltské vyobrazení „člověka jelena“ s parohy se 14 ostny. V jedné ruce drží náhrdelník zakončený dvěma kuličkami (symbol oběžné dráhy Venuše, která je „dvojhvězdou“ (dvojčetem – Jitřenkou a Večernicí). V druhé ruce drží hada (symbol moudrosti a vědění, znalosti přírody a léčení – lékárny mají běžně ve znaku hada nebo dva hady obtočené kolem hole, a ve Francii existují dodnes lékárny, které mají ve svém znaku jelena). Velmi zajímavá je i pozice (sed) člověka jelena. Zdá se, že nohy jsou v pozici buddhistického sedu (Keltové dříve pobývali v Asii). Zajímavý je také úzce pruhovaný oděv. Počet pruhů v sobě nese symbolický odkaz. Například svislých pruhů na trupu těla je jak jinak … právě 9. Stejnou formu symboliky používal také Tutanchamon (na suknicích, na zlaté masce).

Jak tedy shrnout symboliku principů čísla 144 000 ?

Význam čísla 144 000 (144) dle uvedeného číselného Kosmického příběhu Stvoření:

144 000 – je nejvyšší tajné vědění o podstatě kosmu, principech vznikání a tvorby a cestách duší. Je vědění o cestách světla v pozemských podmínkách. Zde na zemi jsou zemské síly násobícími a umocňujícími silami v procesu poznávání cest duše. Zušlechťuje se zde mystérium neuzavřeného uchopování vyšších pravd a podstaty sebe sama. Životním obsahem je snaha orientovat se v tajemstvích celého systému bytí. Výtěžkem je nejvyšší poznání. Poznání cest duší a sebe sama v rámci neohraničeného božského potenciálu.

Význam čísla 144 000 (144) dle úchvatné objevné harameinovy teorie holofraktografického vesmíru, která je v dech beroucím souladu s tajnými a šifrovanými odkazy historických slunečních vládců:

144 000 (144) – symbolizuje – zrcadlí – vyzařuje – napojuje – na principy struktury tvorby jednotného pole. Symbol 1 4 4 je kódem, který je napojený na strukturu základních soustav (základních bodů časoprostoru). Je kódem rozhraní mezi nehmotným a hmotným světem. Je kódem transformačních procesů – vznikání a zanikání. Skrze principy 1 4 4 (tedy skrze strukturu základních bodů časoprostoru), vzniká hmotný svět s hmotnými zákonitostmi. Skrze principy 1 4 4 (tedy skrze strukturu základních bodů časoprostoru), lze ve hmotě projektovat (zhmotňovat) energii záměru (vědomí).

Číselný příběh Stvoření:

0 – na počátku všeho byl neprojevený potenciál absolutna.

1 – z neprojeveného potenciálu absolutna se zkonkretizoval a vymezil jednotný záměr.

2 – záměr dal vzniknout „hřišti“, na kterém se bude „hrát“, dal vzniknout principům duality.

3 – věčný vývoj. Akce. Vznikly dokonalé podmínky pro vývoj vědomých bytostí. Výtěžkem je duchovní poznání.

4 – vědomé bytosti se v cyklickém režimu snaží zorientovat ve dvou odlišných sférách bytí.

5 – tvůrčí individualita a věčná otevřenost procesu poznávání hmotné a nehmotné sféry. Aspekty vážící se k člověku, k lidství a božskosti v něm.

6 – pobyt ve hmotě. Pobyt na planetě zemi. Hmota, hmotné principy a hmotné aspekty bytí z pohledu duše člověka. Zacyklení vtělování duše do hmotných těl na planetě zemi. Prožívání karmických důsledků.

7 – procesy přesného a vědomého zacílení. Sestup do jiných úrovní, za účelem splnění cílů. Vstup do odlišného prostředí.

8 – neustálá cyklická obnova. Smrt a znovuzrození jedno jest. Poznávání proměn. Propojení dvou odlišných světů do jednoty. Uvědomění si cest proměn a dokonalosti obou sfér a vývoje v obou sférách.

9 – pobyt v nehmotné sféře. Duchovní principy a duchovní aspekty bytí z pohledu duše člověka. Nejvyšší duchovní poznání člověka na planetě zemi. Duchovní růst skrze poznání karmických zákonitostí. Dosažením nejvyššího poznání v devítkové sféře, získává duše možnost volby, kam nasměruje svůj další vývoj.

10 – odkazuje na dokončení předchozího vývoje a poskytuje volbu výběru a umožňuje krystalizaci nových záměrů v nových dimenzích života. Desítka je nový a zkušenější impulz v rámci neohraničeného potenciálu.

11 – vyšší tvůrčí principy. Principy volby záměrů splývají s principy utváření životního prostředí – vnímání přímo ovlivňuje generování životního prostředí.

12 – dokončenost cyklických vesmírných vlivů.

13 – změna. Principy neočekávatelného. Zcela nová situace. Orientace ve zcela nové situaci.

14 – mystérium sebe sama. Neuzavřené uchopování vyšších pravd a podstaty sebe sama.

144 000 (144) – je nejvyšší tajné vědění o podstatě kosmu, principech vznikání a tvorby a cestách duší. Je vědění o cestách světla v pozemských podmínkách. Zde na zemi jsou zemské síly násobícími a umocňujícími silami v procesu poznávání cest duše. Zušlechťuje se zde mystérium neuzavřeného uchopování vyšších pravd a podstaty sebe sama. Životním obsahem je snaha orientovat se v tajemstvích celého systému bytí. Výtěžkem je nejvyšší poznání. Poznání cest duší a sebe sama v rámci neohraničeného božského potenciálu.

144 000 (144) – symbolizuje – zrcadlí – vyzařuje – napojuje – na principy struktury tvorby jednotného pole. Symbol 1 4 4 je kódem, který je napojený na strukturu základních soustav (základních bodů časoprostoru). Je kódem rozhraní mezi nemhmotným a hmotným světem. Je kódem transformačních procesů – vznikání a zanikání. Skrze principy 1 4 4 (tedy skrze strukturu základních bodů časoprostoru), vzniká hmotný svět s hmotnými zákonitostmi.

Skrze principy 1 4 4 (tedy skrze strukturu základních bodů časoprostoru), lze ve hmotě projektovat (zhmotňovat) energii záměru (vědomí).

Autor: Jiří Veselý

zdroj:www.centrumserafin.cz

První část

Druhá část

Třetí část

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico