Kosmické Božské číslo 144 000 (3. část)

datum 26. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Ve třetí a předposlední části textu o podstatě čísla 144 se detailně seznámíme s Tutanchamonovou znalostí magie tohoto čísla. Také dávná mayská civilizace dobře rozuměla číselným kodům. Jak využívala číslo 144? I to se dozvíme v následujících řádcích.

Doba čtení 13 min.

Cesty k sobě


TUTANCHAMONOVA ZNALOST KÓDU 144 a JEHO PRAKTICÉ NAPOJENÍ NA PRINCIPY HOLOFRAKTOGRAFICKÉHO VESMÍRU

Jako vždy netvrdím, že mám pravdu. Jen mi někdy mozaika souvislostí dává takový krásný a ucelený plnohodnotný smysl, že jenom obdivně žasnu. Podívejme se nyní na jednu takovou staroegyptskou holofraktografickou mozaiku.

Tajemný sluneční vládce Tutanchamon byl ve starověkém Egyptě 12. faraonem 18. dynastie. Na trůn nastoupil ve věku 9 let a jeho vláda trvala 9 let. Uvádí se, že zemřel ve věku 18 let.

To jsou čísla co? Byť Tutanchamon zemřel takto mladičký, přesto se přepečlivě připravoval na to, aby byl po své smrti obklopený mohutným proudem symbolického sdělení o cestách duší po smrti těla, o působení vyzařované sluneční energie, o jejích charakteristikách a vlivech na pozemský život, o převtělování duší, o číselných kódech, principech působení čtyřstěnů … Uvádí se, že jen v jeho hrobce bylo uloženo přes šest tisíc takových artefaktů.

Kladli jste si někdy otázku, proč velicí a záhadní vládci historie toto všechno vlastně dělali? Proč tak pečlivě dbali na to, aby jejich velkolepá díla byla ukryta před zraky ostatních lidí? Geniální badatel Maurice Cotterell přichází s nádherně logickou odpovědí. Dělali to sami pro sebe. Možná, že dobře věděli, že při dalším vtělení budou mít jejich duše umožněný přístup k informacím, které ve hmotném světě oni sami tak přepečlivě vytvořili a zanechali po sobě. Zdá se, že díky vlastním odkazům se pak mohou jejich duše při dalším vtělení rychleji a snadněji dopátrat podstaty fungování světa, jeho nehmotných zákonitostí a pravidel reinkarnace. Tutanchamon velmi dobře věděl, žeprvní se stanou posledními a poslední se stanou prvními.“ Sám na to upozorňoval. Nádherné umělecké artefakty v jeho hrobce o tom vyprávějí. A je jistě veliký rozdíl pro kvalitu vývoje života, jestli se k těmto poznáním dopracujeme již v mládí, nebo se k nim prokoušeme až někdy na sklonku života.

Maurice Cotterell ve své úžasně objevné knize „Tutanchamonova proroctví „, (ze které jsem mohutně čerpal a čerpám), krásně a názorně ukazuje, že Tutanchamonova hrobka nebyla jen pouhým skladištěm fyzických artefaktů. Jeho hrobka obsahovala myšlenkový koncept – plán. Smyslem plánu bylo vyjádření nejtajnějších a nejhlubších souvislostí fungování světa. Nezáleželo proto jen na artefaktu samotném, ale také na jeho umístění v souvislosti k ostatním artefaktům. Všude samý odkaz číselných kódů a vztahových souvislostí.

Zdroj: centrumserafin.cz

Například u vchodu do jeho nejvnitřnější části hrobky, jejímž obsahovým vyvrcholením je odkaz na číslo 144, drží stráž dvě pozlacené ebenové sochy samotného Tutanchamona v životní velikosti. Sám sobě tedy Tutanchamon drží stráž. Dva Tutanchamoni – dvojčata – „muž jenž byl dvojčetem“ (stejný prvek nacházíme i u dalších Slunečních vládců). Obě sochy jsou zcela stejné, až na to, že se liší pokrývkou hlavy. Jedna má představovat tělesného Tutanchamona a druhá jeho KA, tedy jeho ducha. Tělo a Duch… hmota a nehmota, nahoře a dole, světlo a tma, princip protikladů…

Zdroj: centrumserafin.cz

Zdroj: centrumserafin.cz

Obě strážní sochy jsou oděné do prazvláštní suknice. Jsou to suknice plodnosti ve tvaru pravidelného čtyřstěnu s trojúhelníkovou základnou. Tutanchamonovy suknice nejsou egyptskými pyramidami, jak se snaží mnozí egyptologové prezentovat. Nemají totiž čtvercovou základnu. Jsou to pravidelné trojúhelníkové čtyřstěny. A ne jen tak ledajaké. Přináší navíc i hluboká kódovaná sdělení.

Suknice jsou zdobeny paprsky slunce. Vrchol čtyřstěnu se nachází v oblasti čakry MANIPURY, jež se nachází v oblasti pupeční pleteně. MANIPURA je centrem síly a rozvibrovává ji zvuk (mantra) RAM. Jejím obrazovým vyjádřením (jantrou) je květ lotosu s 8 okvětními lístky (= početní symbolika 8 energetických ramen vyústění dané čakry). Jak víme, pupek je místem napojení na výživu ZDROJE a to jak ve hmotném světě (tělesná pupeční šňůra), tak i v nehmotném světě (stříbrná nit, pupeční napojení duše).

Sám sebe Tutanchamon napojoval na principy čísel 144, 9 ,  8. Jeho tělo bylo uloženo ve vícevrstvém sarkofágu (celkem 9 vrstev a z toho 3 sarkofágy). Bylo omotané obinadly, ve kterých byly pečlivě uloženy různé symbolické předměty. V součtu jich bylo celkem 143. Samotné tělo Tutanchamonovo bylo tedy 144 položkou. Tutanchamon znal velmi dobře tajemství duchovních cest života, a cest Duše z hmoty zpět do světla.

Teprve po úžasném objevu holofraktografického principu základní soustavy (bodu) Nassimem Harameinem, mi došlo, že Tutanchamon, jakožto velký znalec významu a mocnosti čísla 144 a energií obecně, sám na sobě použil symboliku dvou pravidelných čtyřstěnů, které jsou spolu navzájem provázané symbolikou protikladnosti. Tyto myšlenkově protikladně orientované čtyřstěny hovoří o plodnosti, o tvořivosti, o energii, o centru energie, o síle. Umělecké rytiny na suknicích odkazují právě na význam čísel 1 4 4, 9, 8,

Právě díky pravidelným trojúhelníkovým čtyřstěnům, jež jsou v dokonalé rovnováze a harmonii (jsou stejné, avšak navzájem opačně orientované) vzniká síla energie projevující se tvořivou plodností. Symbolem tohoto trojúhelníkového principu vznikání je číslo 144. Tutanchamon použil doslova famózní symboliku. Dva opačně orientovaní Tutanchamoni (opačně orientované trojúhelníkové čtyřstěny) stráží Tutanchamona, tedy sebe sama, jež sám o sobě je nejvyšším vyjádřením čísla 144. Jak dokonalé.

144 trojúhelníkových entit, které jsou navzájem v rámci pravidelných čtyřstěnů v dokonalé rovnováze a které vytváří principy vznikání a zanikání a přináší tvořivé energie… a Tutanchamon o těchto principech věděl a byl součástí tohoto vědění. Toto vědění sám u sebe provázal s devítkovými a osmičkovými principy. Vyvrcholení symboliky těchto principů umístil navíc do svého energetického centra, do centra napojení na ZDROJ, do čakry MANIPURY. Vytvořil o těchto myšlenkových a energetických konceptech a souvislostech svůj vlastní autentický záznam, napojil se na něj a pečlivě jej nechal skrýt před ostatními lidmi

MAYSKÝ KRÁL PACAL A ZNALOST KÓDU144

PACALOVO PRAKTICÉ NAPOJENÍ NA PRINCIPY HOLOFRAKTOGRAFICKÉHO VESMÍRU

O čem všem, že nás ještě mohou tajemní vládci dávnověku poučit?

O mnohém. Třeba o tom, jak vysoké byly jejich technologické znalosti. Mayský vládce Pacal po sobě zanechal tak neuvěřitelně fascinující technologii, že se domnívám, že ji možná nebudeme schopni dosáhnout.

Pacal byl Sluneční vládce, stejně jako Tutanchamon. Pacal také vyučoval Sluneční vědu a znal důležité zákonitosti a vlivy Slunečního vyzařování na veškerý život na Zemi. A stejně jako v případě Tutanchamonovy hrobky, byla i Pacalova hrobka objevena až v moderní době, neponičená a nevykradená, celých 1 250 let poté, co byla tak přepečlivě vyprojektována a postavena. Pacalova hrobka byla ukryta hluboko uvnitř devítistupňové pyramidy v Palenque, na jejímž vrcholu se tyčí tzv. chrám nápisů.

Zdroj: centrumserafin.cz

Stejně jako v případě Tutanchamonovy hrobky, tak i Pacalova hrobka je doslova gejzírem symbolů a odkazů na nejhlubší a nejtajnější souvislosti o posmrtných cestách Duší, o převtělování, o Slunečních vlivech,o mocnosti čísel 9, 8 a číselného kódu 144, který je provázaný s protikladnými čtyřstěny a trojúhelníkovými entitami. A stejně jako Tutanchamon, tak i Mayský vládce Pacal sám sebe označil číselným kódem 144 000 a propojil jej se symbolikou protikladných čtyřstěnů. Tím se psychoenergeticky a informačně napojil na tento tajný myšlenkový koncept. A stejně jako Tutanchamon, vše předem přepečlivě vyprojektoval, vytvořil, aby to následně co nejlépe ukryl před zraky budoucích generací. Myslím však, že pro jednu konkrétní Duši, jsou všechny tyto vědomosti a odkazy nadále přístupné. Pro jeho vlastní Duši. Je možné se také domnívat, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít o jakousi časovou schránku, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty. Dává to všechno nádherný smysl, protože právě číselný kód 144 000 označuje v historických textech potřebnou hranici pro dosažení osvícení.

Pacal sděluje, že on sám je reinkarnací dávného Olméka, který ovládal Sluneční vědu, a že jeho pozdější inkarnací je Sluneční vládce ze Sipánu, který žil 500 let před Pacalem.

Není zde dostatek místa pro podrobný popis geniální technologie tzv. transformerů, kterou Pacal po sobě zanechal. Nebýt geniálního vědce a badatele Maurice Cotterella, tak bychom myslím o této technologii dodnes nevěděli. Nejvíc se o transformerech dozvíte přímo od samotného objevitele v jeho úžasné knize Ztracený hrob Boha Viracochy.

Pro základní pochopení věci uvedu pouze tolik, že víko Pacalova sarkofágu, je mohutná kamenná deska o rozměrech 3,8 x 2,2 metry, vážící přes 5 tun, která na sobě nese uhrančivě fascinující plastické basreliéfy, jež pokrývají celou desku. Ne nadarmo se jí říká „Nádherná deska z Palenque“. Celkový obraz jakoby „zasvěceného“ pozorovatele přímo vybízel a říkal: pojď, studuj mě a získej tajná Poznání. Cotterell si po dlouhých letech lámání hlavy uvědomil, že pokud deska obsahuje zakódovaná sdělení, potom také obsahuje i klíč k dekódování. Klíč pouze pro ty, pro něž je sdělení určeno, tedy klíč pro „zasvěcené.“ Napadlo ho, že tímto klíčem by mohlo být „něco“, co na desce chybí, protože zasvěcenec je schopen odhalit v obraze spíše „něco“ co chybí, než „něco“ co přebývá. Protože ví, jaké principy může očekávat. A skutečně, Nádherné desce z Palenqueněco chybí. Chybí jí dva rohy. I když jsou chybějící rohy okatě symetrické a hezky opracované, tak i přesto se archeologové domnívají, že desce chybí rohy proto, že byly kdysi uraženy nějakou nešťastnou náhodou, nejspíš při manipulaci s deskou. Je to myslím podobný nesmysl, jako když někteří archeologové považují dvě Tutanchamonovy suknice za pyramidy. Nevadí jim, že suknice nemají čtvercovou základnu, nýbrž trojúhelníkovou. Zkosené rohy jsou opracované, jsou symetrické, a hlavnějsou dokonale smysluplné v celkovém kontextu. Když víte, co máte hledat.

Zdroj: centrumserafin.cz

Co by tedy mohly znamenat ony dva chybějící proti-kladné rohy (dva trojúhelníky), které se nachází právě tím směrem, kterým se ubírá pozornost vyobrazené tajuplné bytosti? Pozoruje je? Následuje je? Pracuje s nimi? Na chybějících trojúhelníkových částech desky, chybí část obrazových symbolů. Nejsou dokončené? Ale proč nejsou dokončené? Mají se dokončit? Vede to k nalezení hledaného klíče? Cotterell si uvědomil, co je potřeba udělat, aby doplnil chybějící části obrazců. A skutečně získal klíč!!! Musel totiž vytvořit PRŮSVITNOU KOPII reliéfů FYZICKÉ DESKY, a tuto PRŮSVITNOUKOPII přiložit k FYZICKÉ DESCE tak, aby smysluplně doplnil chybějící obrazy. Tím získal obecný klíč, jak postupovat při práci s dešifrováním tajných poselství, ukrytých v reliéfech desky. Je to přímo geniální. Fyzická deska (HMOTA) sama o sobě nevydá svoje tajemství. Je potřeba být „zasvěcencem“ (být vědomým pozorovatelem) a vědět, že jedině díky průsvitnému otisku fyzické desky, (tedy díky opaku hmoty – NEHMOTY), je možné získat kýžené Poznání hovořící o PODSTATĚ.

Tento otisk hmoty, který „zasvěcenci“ rozhovoří hmotnou desku, je PRŮSVITNÝM otiskem hmoty. A to nás odkazuje na princip, že jedno je provázané s druhým, že „jak nahoře, tak dole.“ Když Cotterell pochopil, jak má pracovat s reliéfy, odhalil něco dosud nevídaného. Pokud se na originální reliéfy přiloží druhá vrstva reliéfů (průsvitná kopie reliéfů), tak při různém natáčení kopie vůči výchozí desce vznikají různé soubory vzájemně se protínajících čar. A co je neuvěřitelné a geniální, je to, že toto nové nejrozmanitější křížení čar nevytváří nějaké chaotické nesmyslné shluky. Vytváří nové fascinující obrazce, hovořící právě o těch tajemstvích, o kterých hovořit mají. Průsvitku lze přikládat a natáčet nejrůznějšími způsoby. Nově vznikající obrazy nazval Cotterell „transformery.“ Pokud vím, k dnešnímu dni jich je objeveno a dešifrováno něco kolem dvou stovek!!!

Například transformer vzniklý pootočením průsvitné kopie přesně o 14° oproti desce, předkládá nádherný čelní portrét vládce Pacala se všemi symboly a atributy jeho vlády, moci a hloubky vědění. Na vrcholu jeho hlavy je vyobrazený bájný posvátný pták Quetzalkoatl, který drží v zobáku 4 stuhy, přesně takové, jaké zobrazoval ve svých odkazech Tutanchamon. Jsou symbolem ovládnutí čtyř směrů světa a čtyř oblastí bytosti a jejich porozumění, jak ve hmotné sféře, tak i nehmotné. Pták na vrcholu hlavy symbolizuje Duši opouštějící umírající fyzické tělo. Přes ústa se Pacalovi zobrazuje symbolika netopýra, tedy symbolika fyzické smrti. Na čele vládce Pacala se demonstrativně ukazuje číselný kód 144 000, přičemž použité číslice jsou arabské číslice, tak jak je známe dnes! Jedna z nul je arabská a dvě zbývající nuly jsou mayské. Toto číslo se navíc zobrazuje jak normálně – zleva doprava, tak i zrcadlově – zprava doleva.

Zdroj: centrumserafin.cz

V dolní části Pacalova portrétu je vyobrazený záhadný muž v klobouku, což je vyobrazení předchozí inkarnace Pacala – Slunečního vládce Sipánu. Povšimněte si, že ústa vládce Sipánu a ústa vládce Pacala, jsou na shodné pozici a doslova se prolínají. Myslím, že nemůže být hlubší symboliky. A co je úžasné, tak tento muž s kloboukem má uprostřed hrudi vykreslené srdce, které je však mírně rozostřené. Aby se srdce úplně doostřilo, je potřeba průsvitnou kopii natočit oproti desce ještě o malý kousek, a to konkrétně na 14,4° ! Jakmile se průsvitka dotočí na kýženou symbolickou hodnotu 1 4 4, tak se: 1) doostří srdce muže v klobouku, 2) přeškrtnou genitálie muže v klobouku! To je přece geniální symbolika.

Zdroj: centrumserafin.cz

Hmm, Pacal má tedy NA ČELE vepsáno znamení 144 000.

Vzpomínáte si ještě, jak hovoří Bible o vyvolených správcích Božího lidu?

„Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek“.

„Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele“

„A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají NA ČELE napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.“

Vidíme, že Bible používá symboliku 144 000 jako symboliku hodnot potřebných k vykoupení, symboliku hraničního množství pro dosažení těchto hodnot, a také jako symboliku jména Podstaty, Jména Otce, Jména Boha.

V dávných kulturách však často nebylo vhodné jen tak si volně a na přímo vyslovovat jméno nepostižitelného Boha. Místo toho se raději používaly mnohem širší mystické odkazy a náznaky. A myslím, že právě tohle můžeme pozorovat i v odkazech Slunečních vládců.

V případě „Nádherné desky z Palenque“ se nejedná pouze o nějaké geniální soubory obrazů vznikajících křížením čar jednoho původního obrazu s jeho vlastní kopií. Výsledkem jsou přímo příběhy. A ne ledajaké. Abychom získali dokonalou čistotu srdce, symbolizovanou doostřením srdce, musíme hodnotu 14 dotáhnout přímo až na samotnou hraniční hodnotu 1 4 4. Teprve tím získáváme napojení na druhý břeh. Získáváme tím vstup do světla, osvícení, vykoupeníA současně tím odpadá pudovost sexuality a fyzického rozmnožování. Úžasné.

V transformerech jsou zakódované důležité příběhy, tajná sdělení, hluboké souvislosti, a také výpovědi o původu světa a lidstva. Například v transformerech vzniklých z obrazů, které jsou na zdech uvnitř chrámu nápisů Pacalovy pyramidy v Palenque, odkazuje Pacal na muže – „vůdce a učitele“, jenž byl „mužem dvojčetem“ (byl dvojhvězdou – Jitřenkou a Večernicí) a který byl současně „člověkem jelenem“. Tutanchamon byl také „mužem dvojčetem.“ Na „vůdce a učitele“ jenž byl současně „člověkem jelenem“, a který dosáhl vývojové hodnoty 14 (144) zase odkazují Keltské Druidské artefakty.

Zdroj: centrumserafin.cz

Všechny tyto výpovědi plně korespondují s prastarými bájemi, mýty a legendami mayských a předmayských kultur. Cotterell se domnívá, že vše nasvědčuje tomu, že Nádherná deska z Palenque je právě onou „ztracenou knihou o počátcích světa a lidstva“, bájnou knihou POPOL VUH.

Cotterell v knize Tutanchamonova proroctví uvádí, že neví, proč Tutanchamonovy suknice mají právě trojúhelníkovou základnu a nikoliv čtvercovou. Pyramidy přece nemají trojúhelníkové základny. A v knize Ztracený hrob Boha Viracochy také nijak neuvažuje nad tím, co by mohlo znamenat, že dva chybějící „proti-kladné“ rohy desky mají tvar právě trojúhelníků. Domnívám se, že chybějící rohy v Pacalově hrobce, mají stejnou funkci, jako protikladné trojúhelníky a čtyřstěny Tutanchamonových suknic. Jsou totiž stejnou spojnicí s číselným kódem 1 4 4, čímž vytváří stejný myšlenkový koncept, odkazující na 144 sférických trojúhelníkových plošek „Harameinových bran“ holofraktografického Vesmíru.

Tutanchamonovy suknice jsou symboly proti-kladných čtyřstěnů. Chybějící proti-kladné rohy jsou symboly proti-kladných trojúhelníků. „Pouhých“ trojúhelníků. Nezapomínejme však, že se jedná o kódy, tedy o symboly. Pokud bychom někde v hrobce objevili významovou souvislost těchto chybějících „proti-kladných“ trojúhelníků s početním významem čtyřky, získáme tím potřebný myšlenkový koncept čtyřstěnů, neboť čtyřstěn je tvořen čtyřmi trojúhelníky.

Zdroj: centrumserafin.cz

A skutečně. Dokonce nemůže být hlubší významové souvislosti, protože přímo Pacalovo lože (sarkofág) má úmyslně odstraněný a opracovaný jeden roh.

A kde je ten čtvrtý? Posuďte sami: čtvrtý trojúhelník je přímo samotným vstupem do nejvnitřnější části Pacalovy hrobky. Není ani obdélníkový, ani obloukový, je právě trojúhelníkový.

Takže, když to shrneme: máme tu největší trojúhelník (= vstup do Pacalovy hrobky) – pojímá vše co je v hrobce. Dále tu máme středně velký trojúhelník (= Pacalovo lože) – objímá samotného Pacala a nese na sobě tajuplnou Nádhernou desku. A nakonec tu máme dva nejmenší trojúhelníky (= přikrývka Pacala, = směr Pacalovy pozornosti) – završují úžasné Pacalovo dílo a obsahují klíč k dešifrování tajných poselství a sdělení.

Pacal tak důmyslnou a nádhernou formou vtiskl do „pozemského světa“ svůj vlastní energeticko-informační odkaz myšlenkového konceptu dvou protikladných čtyřstěnů propojených s kódem 1 4 4. Sám se prohlásil být nositelem hodnot symbolizovaných kódem 1 4 4 a vše pečlivě ukryl pro budoucí časy.

Geniální. Geniální. Geniální.

V různých tisíciletích, na různých kontinentech a v odlišných kulturách, zaznamenávali Tutanchamon i Pacal různými tajnými šiframi přesně tatáž nejtajnější vědění pro budoucí časy. Tutanchamon po sobě zanechal přenádherné odkazy, které můžeme studovat a obdivovat donekonečna a vždy budeme něco nového nacházet a objevovat. Pacal po sobě zanechal fascinující uhrančivost, která je vytvářena takovou špičkovou technologií, jakou asi nikdy ani mít nebudeme. Myslím, že nebudeme schopni ani s nejlepší výpočetní technikou vytvořit takový výchozí obraz, který by svojí vlastní kopií dokonale a cíleně vytvářel stovky různě cílených a smysluplných transformerů.

Autor: Jiří Veselý

zdroj:www.centrumserafin.cz

První část

Druhá část

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico