Kosmické Božské číslo 144 000 (1. část)

datum 24. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

První část čtyřdílného seriálu o podstatě čísla 144 000 nás uvede do tématu a zároveň osvětlí některé principy používání tohoto magického čísla. Davidova hvězda, MERKABA a mnoho dalších souvislostí se začne propojovat. 

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


Varování: níže uvedené souvislosti ohledně možností propojení čísla 144 s „bránami časoprostoru“ a „bránami fyzických energií“, jsou pro naši dobu natolik šokující, nové a revoluční, že je potřeba ke všemu uvedenému přistupovat s maximální obezřetností a pokorou.

Níže (dole na stránce) uvádím konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například Tutanchamon a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu rovnostranných čtyřstěnů). Vše předem přepečlivě vyprojektovali, vytvořili, aby to následně co nejlépe ukryli před zraky budoucích generací. Myslím však, že pro jejich vlastní Duše jsou všechny tyto jimi zaznamenané vědomosti a odkazy nadále přístupné. Je také možné domnívat se, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít o jakousi časovou schránku, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty. Jsem v úžasu a v převeliké úctě ke znalostem, jimiž vládli tito velikáni. Jednejme tak, abychom si tyto vysoké vědomosti o rozhraní mezi hmotným a nehmotným světem zasloužili a abychom je rozvíjeli pouze ku prospěchu života.

Ale než se zamyslíme nad senzačním objevem Nassima Harameina a dáme si jej do souvislosti s tajným věděním Slunečních vládců dávnověku, začněme napřed klasicky číselným náhledem. Následně se budeme věnovat branám mezi časoprostorem a nehmotným světem.

1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0

No je toto možné? Co to je za číslo? Když uvážíme, co všechno jsme už zjistili o principech, které čísla zrcadlí, tak odkazování na principy jedné jedničky a dvou čtverek a tří nul, no to je opravdová nálož. Je to jedno z nejtajnějších a nejtajemnějších čísel vůbec, jaké známe. Zdá se, že se týká samotné podstaty. Přihořívá, přihořívá …

číslo 144 000 (případně 144) je fantasticky úžasná symbolika. Dalo by se říci, že je to číslo všech čísel. Mudrci dávnověku zanechávali svoje nejhlubší odkazy právě v systému číselného kódu 144 000 a jeho odvozenin. 144 000 vždy odkazovalo na nejvyšší hodnoty a nejhlubší a nejtajnější zákonitosti. Tento Božský kód je zde na naší planetě také automaticky hluboce propojen se symbolem a číslem 9 (a tudíž automaticky i se symbolem 6 – pobytem na Zemi) Pracujete-li v duchovní oblasti zde na Zemi s kódem 144 000, musíte pracovat i s kódy čísel 9 a 6. Myslím, že porozumění těmto vztahům je velmi prospěšné. Jsou totiž jednou z propojovacích částí našeho holistického Univerza.

Myslím si, že porozumění samotnému číslu 144 000, resp. 144 dává hluboce napojeným bytostem doslova netušené možnosti.

144 000 =

1x 1 + 2x 4 + 3x 0 … NÁSOBÍCÍ SÍLY (1, 2, 3) jsou v dokonalém zastoupení: 1 + 2 + 3 = 6 a též 1 x 2 x 3 = 6. NÁSOBÍCÍMI SILAMI ohledně významu čísla 144 000 JSOU ŠESTKOVÉ PRINCIPY ZEMĚ

1x 1 + 2x 4 + 3x 0 … ZUŠLECHŤOVANÁ PODSTATA je opět dokonalá 1 + 4 + 0 = 5 + 0. ZUŠLECHŤOVANOU PODSTATOU ohledně významu čísla 144 000 JE MYSTÉRIUM NEUZAVŘENÉHO UCHOPOVÁNÍ NAŠICH VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA A UVĚDOMĚNÍ SI BEZBŘEHOSTI POTENCIÁLU.

1x 1 + 2x 4 + 3x 0 … SOUČET – TEDY VÝTĚŽEK je 1 + 8 + 3x 0 = 9 + 3x 0= NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ SEBE SAMA + TROJITÝ NEOHRANIČENÝ POTENCIÁL (neohraničený potenciál Božské Trojjedinosti). VÝTĚŽKEM ohledně významu čísla 144 000 JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ SEBE SAMA V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU.

14_4_000 … OBSAH je opět dokonalá sestava 14_4_000 (14 – mystérium sebe sama a uchopování vyšších pravd) a 14_4_000 (4 – snaha zorientovat se v tomto mystériu) a 14_4_000 (000 – neohraničený Božský potenciál, trojjedinost). OBSAHEM JE SAMO NEOHRANIČENÉ BOŽSKÉ MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SNAHA ORIENTACE V NĚM.

144 000 = SOFISTIKOVANÉ VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH. Za jednu sekundu oběhne světlo Zemský povrch 6,66-krát, což se rovná přesně 144 000 obloukovým minutám. Vyjádření pohybu světla po povrchu koule v úhlových jednotkách je mnohem výhodnější a přesnější forma popisu, než dnes běžně užívané metry za sekundu. CELKOVÉ VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH, VČETNĚ PŘESNÝCH FYZIKÁLNÍCH ZNALOSTÍ.

144 000 nám svými principy sděluje:

  • NÁSOBÍCÍMI SILAMI JSOU ŠESTKOVÉ PRINCIPY ZEMĚ
  • ZUŠLECHŤOVANOU PODSTATOU JE MYSTÉRIUM UCHOPOVÁNÍ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA
  • VÝTĚŽKEM JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ SEBE SAMA V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU.
  • OBSAHEM JE SAMO NEOHRANIČENÉ MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SNAHA ORIENTACE V NĚM.
  • A TAKÉ ODKAZUJE NA VYSOKÁ VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH.

Vidíme, že staří mudrcové přesně věděli, o čem hovořili svojí tajnou řečí čísel, když používali číselnou symboliku 144 000. A jak ukazují nové objevy Nassima Harameina (dočtete se níže na této stránce), tak číselný kód 144 jde přímo k podstatě vzniku entit (bodů), ze kterých se utváří náš Vesmír.

1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 = 9

Toto je veliké Poznání. Při tomto vysokém stupni Poznání se už nemusíme znova inkarnovat. Duše má volbu, kam chce jít dál.

Číselných variací na téma čísla 144 000 je neuvěřitelné a nepřeberné množství, doslova záplava. Od Bible až po nejstarší nálezy a artefakty vůbec. Například když byla objevena nevykradená hrobka „Slunečního vládce“, faraona Tutanchamóna, tak jeho tělo bylo uloženo ve vícevrstvém sarkofágu (9 vrstev celkem, přesněji 6 + 3). Tělo bylo omotané obinadly, ve kterých byly pečlivě uloženy různé symbolické předměty. V součtu to bylo celkem 143 položek. A samotné tělo Tutanchamónovo bylo 144. položkou. Dokonalá symbolika. Číslo 144 od nepaměti hovoří o nejvyšším Poznání tajemství duchovních cest života, o cestě Duše z hmoty zpět do světla.

Když Bible hovoří o svrchovaně duchovní záležitosti – „O vytvoření dobrých správců Božího lidu“, tak říká: „Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek“.

A dále: „Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele“

V Bibli však tato podmínka k nalezení správců Božího lidu zdaleka nestačí. Bible přidává ještě další nutnou podmínku: Schopnost naučit se zpívat ,,Novou píseň“ a tak se v další části Bible říká: „Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni“.

A když stáli na hoře Sión, Bible pokračuje slovy: ,,Stáli na hoře Sión.“ „A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.“

Jak výmluvné a jak krásně podané. Schopnost „naučit se zpívat novou píseň.“ Tato schopnost zajišťuje duchovní status, zajišťuje vykoupení. Dozvídáme se, že hodnoty zastoupené symbolikou 144 000 vykoupení (Poznání) zajišťují a splňují. Jak přesné, jak trefné, jak poetické.

Toto poznání symboliky čísel 1 4 4 a čísla 9 je všudypřítomné napříč celou Zeměkoulí a všemi dobami a kulturami. Učení východních národů jsou na tom přímo postavena. Symboliky staveb a artefaktů záhadně moudrých jihoamerických kultur jsou tím doslova přeplněné. Egyptská poselství hovoří zeširoka o tomtéž.

Samozřejmostí jsou pak i nejrůznější variace na symboliku 1 4 4. Například k vrcholům devítistupňových Mayských pyramid vedou často schodiště s 72 schody. To je nádherná symbolika, protože při obřadu je potřeba za uvědoměním a za světlem vystoupit 72 schodů a 72 schodů sestoupit. Celkem tedy symbolických 144 schodů tam a zpět. Tibetští mistři a lámové hovoří o tom, že každé sousto potravy je potřeba 72x pokousat a požvýkat, než má být spolknuto. To je samozřejmě nejen zdravé, ale také hlavně navýsost symbolické. Hmotná potrava je krásným symbolem naší závislosti na hmotě. Hmotu je tedy podle mistrů potřeba 72x zpracovat, než ji „pošleme dál“.

Žijeme v dualitě. Když uděláme totéž protipólně i v nehmotné duchovní sféře, tak tím obsáhneme vše z toho, co je dole i vše z toho, co je nahoře (72 + 72). Početně a symbolicky tím získáme opět 144. Příkladů je skutečně nespočet.

Je to celé jeden holistický propletenec. 72x přežvýkat hmotné sousto. Tedy devítkově (7+2 = 9) zpracovat hmotu, no to je symbolická nádhera.

A máme zde také informaci o vstupu do Světla 72 + 72 = 1 4 4

Velmi zajímavá je i další holistická souvislost. Říká se, že Duše pozemské lidské bytosti se vrací po smrti hmotného těla domů, do Světla a že nejvyšší tělo člověka je světelné tělo. Světlo nám pozemšťanům tedy symbolizuje duchovní domovinu, duchovní kvality a nehmotné úrovně bytí.

Lidé žijí na povrchu Zeměkoule. Pokud se podíváme na světlo fyzikálně a z pohledu pozemských podmínek, tak zjistíme něco úžasného. Obecně jsme otrocky navyklí vyjadřovat rychlost světla v km/s, tedy v jednotkách vzdálenost/čas. Jenže všechno ve vesmíru rotuje a světlo je vlnění. Lepší a přesnější je tedy vyjadřovat kvality a pohyb světla v rotačních, úhlových jednotkách. Získáme tím lepší přehled o celkových souvislostech. Pokud máme vztáhnout pohyb světla přímo k našemu každodennímu životnímu prostředí – tedy k povrchu Zeměkoule, potom jsou rotační jednotky mnohem výhodnější a přesnější, protože Zeměkoule je kulatá a rovná dráha světla se tak musí výpočtově neustále a s nepřesnostmi lomit po zakřiveném povrchu Zeměkoule.

Pokud tedy použijeme to, co je v kosmu a v přírodě tím nejpřirozenějším projevem – rotaci a tudíž i rotační jednotky a rotační náhled na svět, tak s úžasem zjistíme, že světlo se po povrchu Zeměkoule pohybuje tak, že za jednu sekundu oběhne Zeměkouli 6,66 krát.

Není to úžasné? Z pohledu Světla je život a pohyb „tam dole ve hmotě“ na Zeměkouli charakterizován „Zemským“ číslem a symbolem 6 6 6

„Peklo“ (přesněji: „svět tam dole v okovech hmoty“) je často symbolizováno čísly 666. Proč hned třemi šestkami?

6 + 6 + 6 = 18. Numerologicky to je 1 + 8, tedy 9. A to je převeliké sdělení. Pokud prožijeme a pochopíme pobyty v „okovech“ hmoty zde na Zemi z principu trojjedinosti (číslo 6 je hned třikrát), potom se naše duchovní kvalita Poznání přetaví opět na číslo 9 a my budeme moci směřovat k opuštění neustálého zacyklování se ve hmotě.

A aby toho nebylo málo, tak velmi zajímavé je podívat se, jak světlo obíhá Zeměkouli v rotačním úhlovém vyjádření vůči 6,66 cyklickým světelným oběhům Země za sekundu – a objevíme nádherných 144 000 úhlových minut za sekundu.

Svět je provázaný Duchem a smysluplnou myšlenkou v každičkém jeho projevu. Neprojeveném, nehmotném, projeveném i hmotném. Je to prostě nádhera. A samozřejmě je to Boží vodítko na cestách Poznání.

144 SFÉRICKÝCH PLOCH BODU

144 BRAN ENTIT ÉTERU? VAKUA?…
ČASOPROSTORU? BYTÍ?

144 BRAN nekonečného potenciálu ve třech osách = 144 000?

Kreativní a krásně otevřený mezioborový švýcarský badatel Nassim Haramein formuloval s fyzičkou Elizabeth Rauscher velmi zajímavou teorii jednotného pole, nazvanou „Teorie holofraktografického vesmíru.“

Davidova hvězda, Zdroj: www.centrumserafin.cz

Haramein vychází z nádherně prosté logiky, a to, že pokud uvažujeme o bodu, jakožto výchozí základní soustavě, potom má kruh nadbytečně velký obvod. Existuje totiž menší, osově souměrný a stabilní základ – rovnostranný trojúhelník. Doplníme-li princip polarity (kladný pól / záporný pól, kladný náboj / záporný náboj, muž / žena, …), i do této struktury základní soustavy, tak tím získáme potřebnou vektorovou rovnováhu. Výsledkem je kruh opisující šesticípou „Davidovu hvězdu“

Tím získáváme strukturu, jež má vlastnosti, které skutečně pozorujeme ve světě. Můžeme ji neustále donekonečna opakovat (fraktálně dělit) a tím neustále získávat novou informaci (energii). Každá další ohraničená soustava má svoji vlastní perspektivu, z níž pozoruje okolní soustavy. Myslím, že jeden obrázek vydá za víc, než mnoho slov vysvětlování.

Zdroj: centrumserafin.cz

PŘENESENÍ PRINCIPU „DAVIDOVY HVĚZDY“ DO PROSTORU
Přeneseme-li tuto základní soustavu do prostoru, získáme místo dvou protisměrných rovnostranných trojúhelníků, dvě protisměrné čtyřstěnné pyramidy složené z rovnostranných trojúhelníků, uvnitř kulového obalu.

Zdroj: centrumserafin.cz

Neuvěřitelné. Vždyť se vlastně díváme na prastaré vyobrazení historické MERKABY.

Mer – znamená Světlo, které vše stvořilo, toto Světlo nese informaci a vytváří strukturu.

Ka – znamená duši / ducha, to neuchopitelné, co dělá každého z nás jedinečným, záznam toho, co jsme.

Ba znamená vnější proměnlivou realitu, tělo a okolí, život. V překladu z hebrejštiny znamená „vůz. V překladu z egyptských textů 18. dynastie znamená duši.

MERKABA tedy symbolizuje samotné prazáklady bytí a existence, ať už se jednotlivé historické popisy od sebe liší v detailech tu více, tu méně.

Uvádí se například, že jednou z funkcí Mer-Ka-By je působit jako vozidlo pro ducha a tělo pro přesuny do dalších světů. Tuto funkci (a většinu dalších možností) je však možné využít až po dostatečné proměně svého nitra. A dále se uvádí, že Mer-Ka-Ba se nachází kolem lidského těla jako trojrozměrná geometrická pavučina, která čeká na správný okamžik. Když duch, který obývá tělo si pamatuje, že žije uvnitř takové pavučiny a který díky tomu začíná měnit určité aspekty sebe sama, tak tím spouští neuvěřitelnou transformaci svého bytí.

Také se uvádí, že Mer-Ka-Ba znamená duch / tělo obklopené protiběžnými poli světla. Uvádí se, že nerotující průniky dvojic čtyřstěnů reprezentují fyzické tělo, jedním směrem rotující dvojice světelných čtyřstěnů reprezentují emoční tělo a opačně rotující zase mentální tělo. Atd. atd. atd.

A pozor, nyní to přijde: platí, že prostorově vektorově dokonale vyvážený a dokonale stabilní stav objektu složeného z pravidelných čtyřstěnů, je tvořený soustavou, složenou z osmi výše vyobrazených průniků dvojic čtyřstěnů (jeden průnik dvou čtyřstěnů vytváří subjekt s celkem 8 čtyřstěny).

Zdroj: centrumserafin.cz

Tuto dokonale vyváženou soustavu tvoří ve výsledku 64 čtyřstěnů (64 tetrahedronů). 32 „pozitivních“ a 32 „negativních“. Jedná se také o dokonalou fraktální soustavu. A co je neskonale úžasné … tato silově, vektorově a fraktálně dokonalá a vyvážená základní soustava působí na okolní svět (neboli vytváří svět) svými 144 sférickými plochami rovnostranných trojúhelníků.

Zdroj: centrumserafin.cz

Video

Základní soustava (bod) utváří svět svými 144 plochami, kterými se projevuje a dotýká okolí.

Tedy 144 jedinečných a nezastupitelných reprezentantů (bran / charakteristik) základní soustavy (bodu) vytvářejících dokonalou harmonii a rovnováhu existence. Podle teorie holofraktografického vesmíru, tyto bodové soustavy utváří náš svět právě pomocí svých 144 jedinečných „vibračních bran“.

Prastaré historické záznamy a neúprosně jednoduchá logika teorie holofraktografického vesmíru, jsou tedy v dokonalé shodě. Vše nasvědčuje tomu, že máme před sebou Grál struktury časoprostoru, Grál světa, Grál podstaty bytí, Grál jednotné teorie pole, Grál vznikání a tvorby, Grál nejhlubších zákonitostí, nástroj Božího projevu, rozhraní mezi nehmotným vědomím a hmotným světem

Autor: Jiří Veselý

zdroj:www.centrumserafin.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico