Přišel čas, kdy už nemůžeme prohlašovat náš svět za neutěšené, bez-božné slzavé údolí, v tom smyslu, že TVOŘIVÉ božské síly jsou v každém z nás, v tom smyslu, že slovo tvoří, a že náš vztah ke světu, naše sny a představy tento svět utváří. Odkrývající se vnitřní božství člověka již nemůže být vysmíváno, potlačováno a banalizováno. Ani přírodě se již nelze vysmívat, o přírodního Ducha je třeba s láskou pečovat. To ale nedokážeme skrze koncept tvrdého materialismu zakonzervovaného a založeného na falešných maškarádách (politických a náboženských), na falešné okázalosti, cynismu a lživých příbězích o historii lidského rodu. Nedokážeme to ani skrze moc peněz, protože moc peněz se vysmívá Přírodě, mýtí naše lesy, drancuje přírodní bohatství, vyplavuje plodivé síly našich polí a luk, ničí JEDINEČNOU zemskou atmosféru.

Nadkritickému množství lidí již dochází, že planeta Země NENÍ, ve své nejduchovnější podstatě, nehostinné a nevlídné prostředí

Nadkritické množství lidí si také plně uvědomuje, že v podstatě neexistuje střed vesmíru, a že středem vesmíru je každý jeho bod. Takže pokud budeme skutečně chtít, můžeme zcela vědomě učinit planetu Zemi (pomyslným) středem vesmíru. Universum bude s naším rozhodnutím jedině souhlasit. Elementy vody, ohně, vzduchu a země budou respektovat naší lásku k Zemi v případě, že budeme tyto přírodní síly my sami také respektovat. Máme jedinou povinnost – chápat, přijímat a ctít univerzální vesmírné principy. Pohanskou prapůvodní energii symbolizují matka bohyně a rohatý bůh, pro čarodějky a mágy jsou objektem uctívání – tyto síly zahrnují vše, vše spojují a pronikají vším. Čarodějka či mág (žena či muž vnímající všeprostupující božský princip) nevylučuje božské síly z materiálního pozemského života, nesouhlasí s přesvědčením, že božský princip, jenž vše USMIŘUJE, existuje pouze na onom světě či na „druhé straně“, a pro „bídného člověka“ velmi, velmi vzdálené jiné dimenzi. Čarodějná vnitřní síla není nic neobvyklého, není třeba se jí obávat, při plné vnímavosti a pozornosti pro okamžik „Tady a Teď“ propojuje každého člověka s přírodou na vyšší úrovni.

  • Nemusíme se již spoléhat pouze na vysoce senzitivní bytosti, protože spirituální „paranormální“ schopnosti se v dnešní době otevírají každému z nás. Proto naslouchejme všem vnitřním i vnějším vyšším signálům, vyvíjejme a s láskou vítejme vlastní, jedinečné a osobní metody propojení s Universem, přizpůsobujme se novým a jedinečným vlnám Universa, kosmickým energetickým proudům.

  • Naše sny se nerealizovaly a některé „lidské zákony“ nefungovaly právě z toho důvodu, že jsme doposud na tyto vesmírné proudy nebrali ohled. Doposud jsme měli chybné (magnetické) zaměření, chybělo nám napojení na ten správný (elektrický) proud, ale to se nyní mění, ať už chceme, nebo nechceme.

  • Universum nám nyní zpřístupňuje a otevírá vyšší „síťové propojení“. Připojení do této sítě bude možné čím dál snadněji, při plné pozornosti se může napojit kdokoliv z nás.

  • Vesmír je plazmatický, elektrický, magnetický, a na tyto síly se můžeme napojit skrze „jemnou elektrickou síť“ našeho fyzického těla. Svazek energie – životní síly – představuje klubko spící hadí síly v naší první kořenové čakře. Tato energie přichází z makrokosmu přímo do našeho mikrokosmického světa, počínaje systémem, jenž komunikuje s lidským DNA, až po naše sny a smělé životní plány.

  • Proud této energie byl v minulosti oslabený, porušený, v některých souvislostech byl dokonce škodlivý – a to v souvislosti s tou či onou nesprávnou vírou (například s vírou v „žárlivého a trestajícího Boha“, s dogmaty, manipulací lidským vědomím, cílenou (celospolečenskou) hypnózou.

  • Přišel čas skoncovat s vykonstruovanou představou Boha tak, jak jej lidstvu předkládají „svatí muži té které církve“. Strach, že něco uděláme špatně, a že nás velký Otec potrestá, bude odstraněn společně s přicházejícím poznáním, že je nutné žít v souladu s prastarými energiemi, které už nebudeme polarizovat. A v souladu s vesmírným principem, který nás učí, že nic není dobré ani špatné dokud to sami nedefinujeme a dokud sami sebe nevědomky nepotrestáme.

  • Pokud si totiž přejeme nalézt skutečnou božskou sílu, požehnaně ji najdeme v přírodě, v každém semínku, v každé rostlině, skále i kameni, v každé kapce vody, v každém zvířeti i člověku. Skutečnou božskou sílu nenalezneme skrytou v zlatem třpytících se svatostáncích ani v obyčejných modlitebnách v chudinských čtvrtích. Skutečnou sílu HYBATELE můžeme nalézt jedině sami v sobě, v přírodě, ve vesmírných principech.

Hybatel – co nám toto slovo říká? Upozorňuje nás, že základem vesmíru i života je POHYB. Představte si, že v ruce držíte dětský větrník, nefouká-li vítr, jednotlivé dílky větrníku, které jsou od sebe oddělené, se nepohybují a vy můžete mezi nimi volně prostrčit prsty své ruky. Jestliže vítr větrník roztočí, v tom okamžiku už prsty mezi rychle se pohybujícími dílky větrníku neprostrčíte. S hmotou, která je tvořena energií, je to podobné. Hmota je tvořena atomy a elementárními částicemi (jednotlivými dílky větrníku), které jsou od sebe oddělené ve velkých vzdálenostech a přitom se pohybují nepředstavitelnou rychlostí. Tento POHYB způsobuje pevnost hmoty – můžeme položit ruku na stůl, ale deskou stolu ruku neprostrčíme, přestože je v zásadě tvořena vibrující energií. Pokud bychom čistě teoreticky dokázali zvýšit vibrace našeho fyzického těla, dokázali bychom prostoupit hmotou. Tak jako dokáže prostoupit hmotou naše (rychle vibrující) éterické tělo například během odpoutání od těla fyzického. Na té nejvyšší úrovni bychom běžně dokázali provádět psycho-teleport vesmírnými dimenzemi, mentální-teleport, díky němuž by se nám otevřela vesmírná databanka informací, a zpřístupnily by se nám (našemu plně otevřenému vědomí) vzdálené oblasti naší galaxie. To vše je sice hudba budoucnosti, ale už není pro naši civilizaci nereálná. V tomto okamžiku je velmi důležité, že jsme se společnými silami dostali za takzvaný „bod zlomu“, a že už si plně uvědomujeme, že POHYB našich myšlenek a emocí vytváří náš svět, a že my všichni jsme spolutvůrci vesmírných dimenzí a různých paralelních realit.

Po celá staletí způsobovaly paranormální schopnosti v lidském bytí nejen genialitu, ale často i šílenství, což se projevovalo nejen v běžném životě, ale i u lidí zabývajících se různými činnostmi v různorodých esoterních či duchovních oblastech života. Toto se stává, obzvlášť pokud nejsou zvládnuty extrémní či neobyčejné osobní síly a nadsmyslové vlohy, současně v nutné kombinaci zvládnout aktivně žít v „normální společnosti“. Tento extrém vyžaduje umět vědomě přepnout své vědomí „mezi světy“. Někdy jsou požadavky na vnitřní duševní a psychickou sílu člověka, hlavně v dnešní velmi energeticky silné době, skutečně hodně náročné. Je nutné na sobě neustále pracovat a vnitřní sílu, její velký potenciál, využívat smysluplně. Vše, co nyní považujeme, (jak kdo), za extrémní, paranormální či nenormální, se bude čím dál rychleji projevovat v novém světle v běžné denní realitě, na všech kontinentech a ve všech vrstvách lidského společenství.

A mocnostem, které sami sebe nadřazují nad „nuzného člověka střední třídy“, už mnoho nepomůže jejich kvapně řízená sebeobrana například v podobě uzavírání alternativních webů, vytváření zákonů proti přírodnímu či alternativnímu léčení a podobně. Nepomůže jim ani „vzývání počasí“ a strašení obyvatel zničujícím (trvalým) suchem, (příroda si poradí, a jak už jsem psala v jiném článku, například v příštím roce bude na tomto poli hlavním tématem voda, nikoliv však její nedostatek, ale spíše nadbytek. Což mimo jiné znamená pokračovat s odkrýváním všeho, co máme uloženo v podvědomí). Nepomůže jim cenzura vedená proti informacím, které se nemá „obyčejný lid“ dozvědět, cenzura vytvářená pod tlakem strachu – jejich strachu. Nepomůže jim ani snaha islamizací zničit Evropu, protože neobyčejné vesmírné síly již přirozeně pozvedají energetickou úroveň člověka. Člověka jako vědomé přírodní bytosti. Naopak, nastala doba spravedlivého „zúčtování“, a energie strachu se překlápí právě na tu stranu, která se doposud snažila strach v „obyčejných“ lidech všemi možnými dostupnými prostředky vytvářet. A v následující době bude velmi zajímavé, při vší bdělosti a pozornosti, sledovat POHYB nevyhnutelných změn, které budou následovat v rychlém sledu za sebou. Možná bude zajímavé také sledovat, jak si ta která „geniální mocnost“ poradí s „šílenstvím“ čistě v materiálním duchu, tedy spíše s materiální bezduchou slepotou, založenou na moci a pocitu nadřazenosti. Tvůrci pozemského (otrockého) řádu marně doufali, že se nám nepodaří probudit se z mdloby, doufali, že nadkritické množství obyvatel Země upadne do kómatu. Určitě už si dokážeme mnozí z nás představit, že strach ze ztráty moci a nadřazenosti, strach z toho, co vše se v pravdě nachází zachováno a navždy zapsáno v jejich „vesmírném historickém bazaru“, strach z toho, že by svobodný člověk mohl konečně prozřít a roztáhnout svázaná křídla a užívat si lehkosti bytí, musí být opravdu šílený.

Svazky energie – uvolněné informačními světelnými proudy, směřující z vesmírné databanky do vědomí probouzejících se lidí, již nebude tak úplně jednoduché zastavit

Pevně věřím, že nikomu už se nepodaří proud těchto pozitivních a posilujících energií „přiškrtit“, případně zvrátit nadkritickou sílu „zla“ zpět na tu temnější světovou stranu. Věřím v radost z individuálního projevu a samostatnosti, v radost z bytí. Věřím, že už si plně uvědomujeme, že nemoc je absence harmonie. Zdraví je souznění se sebou samým, je znakem rovnováhy. Věřím, že se nenecháme zmást negativními předpověďmi budoucnosti-, proroci s faustovskou povahou byly, jsou a ještě nějaký čas budou, (už jen do té doby, než se sami sobě – nevyhnutelně – stanou prorokem). Věřím v život v božském principu bez pokřiveného moralistického souzení.

Je povzbuzující sledovat, jak všepronikající kosmická energie proniká veškerou hmotou, proniká do srdcí všech lidí, a srdce i mysl lidí transformuje – „ubohého“ člověka přetváří ve vysoce vědomou a vyspělou bytost. Každý člověk je vyjádřením božské formy onoho tajemného hybatele, a každý člověk se může „prvotním hybatelem“ opět stát. A to za podmínky, že si v sobě dokáže, navzdory všem zkouškám, které nás ještě čekají, zachovat, případně opět vytvořit, kritického a svobodného ducha. To znamená, nevnímat pouze projevy věcí, ale být si vědom nevyčerpatelné vesmírné energie, která se v podobě člověka (polarizována) inkarnuje, a v podobě různých věcí materializuje. A neodpustím si poznámku o tom, že velká naděje, pro harmonický kosmický řád projevený v dualitě, je nyní vkládána do principu ženské energie a žen samotných, a do transformace sexuální energie, která již nebude nesprávně vedena či potlačována. Je to žena, která má za úkol probudit v mužích skutečnou „Vůni Lásky“, božský jemnocit, který potlačí hrubost a zalíbenost – když to hodně přeženu a jen pár slovy vyjádřím – ve střelném prachu. Jemnocit a vnímání jemného přediva tvořivých energií je totiž nezbytně nutný k „programování“ spokojeného života, k „programování“ nových duchovních hodnot, kterých je hoden nejen člověk, ale především tato naše jedinečná Země.

Ještě bych chtěla na závěr říct, že magické a prastarým duchem mystiky hýčkané město Praha vyzařuje zvláštní moc, působí jako přijímací a vysílací „portál“ mezi pozemskou a nadpozemskou realitou. A že jedinci s vytrénovanou citlivostí pro spiritualitu tuto jedinečnou atmosféru, mystiku konkrétních míst a událostí, mystiku jemnohmotných poselství snadněji než kdykoliv dřív vycítí. Nejen vycítí, dokáží přijímané energie zpracovat a v podobě informací předávat dál. Přenos vyzařovaných energií v určitém prostředí probíhá takzvanou spirituální cestou, jedná se o neobyčejnou formu interakce mezi příjemcem a daným místem, která se postupně stane běžnou záležitostí. Pokud se vám prozatím nedaří tvořivé energie nejen Prahy, ale celé naší země vnímat, vsaďte na magické přijímání osobní vnitřní síly, vsaďte na jemnocit, na intuici, pokuste se navázat tu správnou nit k předivu moudrostí našich předků, pokuste se stisknout to správné energetické tlačítko – které nenaleznete nikde jinde, než v oblasti svého SRDCE.

Na přetřes se občas dostává slovo DEMOKRACIE. Pro zajímavost uvádím krátký úryvek z knihy „O Slovanech úplně jinak“, Antonín Horák:

„…Řecká demokracie platila pouze pro nepracující panstvo, tedy pravý opak původního významu toho názvu. A nejen systém byl obrácen naruby, ale i složky názvů: název řecky „DÉMOS“ označoval poddaný lid „DÉMONICKÉ-ĎÁBELSKÉ“ povahy a „KRATÉS“ (síla násilí) označoval vládu násilím nad domácím lidem. Řecká demokracie znamenala zotročení pracujícího domácího lidu, je tedy výsměchem toho názvu a nemůže být vzorem pro dnešní společenský systém, jak mnozí mají zato.“

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě