KÓDY GRÁLU – Archanděl Michael

datum 4. 10. 2014
Rozhovor s AA Michaelem a Celií Fenn

(Pozn.: Tento příspěvek je několik let starý, nicméně stojí za přečtení.)

„Aktivování kódů Grálu je důležitou součástí našeho přechodu k podobě lidského Anděla. Kódy Grálu nám dávají schopnost integrovat ženskou kristovskou energii, uvést se do dokonalé a úplné vyváženosti, a tak být schopni žít vyváženým a kreativním způsobem v páté dimenzi. Když jsem v roce 2007 navštívila oblast Languedoc, tedy tu část jižní Francie, která je známá jako země Magdaleny, vnímala jsem tak výrazně a vědomě velkou radost, která skoro až sama tryskala ze země, protože se lidstvo přiblížilo době, kdy bude ženská kristovská energie opět rozpoznána a respektována. Tato oblast Francie udržovala energii ženského podílu Krista po mnoho let a nyní přišel čas, aby tato energie byla znovu integrována do celosvětové mřížkové sítě srdeční energie planety a tím také do srdcí každého jednotlivého z lidí, kteří jsou otevřeni této pravdě. Je to nyní doba velkého léčení planetárního srdce a doba pro každého z nás, abychom se opět rozpomenuli na ženskou Kristovskou energii v našem vlastním srdci. Tento rozhovor s AA Michaelem přináší více informací o tomto požehnání v procesu přeměny, které nám bude dáno nyní v roce 2008.“

Celia: V loňském roce, 2007, jsme hovořili o „kódech nekonečnosti“, které byly důležitou součástí přeměny člověka k lidskému Andělovi. V tomto roce, 2008, jsi hovořil o „kódech Grálu“. Můžeš mi vysvětlit, jak spolu tyto kódy souvisí a co pro nás znamenají?

 

Archanděl Michael: Ano, to je skutečná radost to vysvětlovat. V roce 2007 jsme pracovali na aktivování určitých kódů neboli informačních sad, které nesete ve Vaší DNA. Jak jsme Vám již objasňovali, může na ně být nazíráno jako na vědomí nekonečnosti času a prostoru, a proto jsme je nazvali „kódy nekonečnosti“. Tyto aktivace uvnitř DNA a světelného těla dávaly člověku schopnost dokonale energetizovat galaktické světelné tělo a ujmout se svého galaktického dědictví, jak to bylo součástí plánu stvoření pro lidstvo.

 

Nyní, v roce 2008, opět podle Vašeho původního plánu stvoření, který byl vytvořen z Božského zdroje Anděli Elohimy, jste oprávněni aktivovat to, co nazýváme „kódy Grálu“. Znovu plní energií tu část předlohy pro božskou dokonalost lidí, která Vám dá schopnost dosáhnout úplného, kompletního vědomí. Tím je k tomuto okamžiku aktivována předloha pro lidského Anděla opětovně k jejímu plnému potenciálu. Nuže, v tomto případě se jedná o to, abyste mohli přijímat světelné kódy pro Váš další vývoj ve Vaší nové podobě přímo z centrálního Slunce. V této fázi přechodu k roku 2012 začnete tento proces dosažení dokonalého kosmického vědomí tím, že budete pracovat s novými kódy evoluce, které se postarají o vytvoření hojnosti a blahobytu prostřednictvím společenství/kolektivu na Vaší planetě.

 

Celia: Proč se tyto kódy nazývají „Kódy Grálu“?

 

Archanděl Michael: Ano, to je opravdu dobrá otázka. „Grál“ samotný je konceptem ze západní archetypické křesťanské symboliky a je to symbol pravdy, která byla lidstvu po mnoho let skrývá na. Co je to grál? Kde je ukryt? Proč touží „hledající“ po „Posvátném grálu“? Chtěli bychom to vysvětlit zcela jednoduše, jak jsme již dříve uvedli, že Vy sami jste „Svatým grálem“ a zatímco se ve svém vědomí probouzíte s potenciálem jako lidský Anděl, dokončíte hledání a stanete se grálem. Toto bylo srdcem učení Marie Magdaleny, které s sebou vzala do Francie, aby je předala celému lidstvu jako dar světla Božského zdroje. Ale z důvodu pronásledování těmi, kteří si zvolili jinou cestu moci a dominance, ležela pravda Magdaleny skryta a zašifrována v dějinách a písních a legendách, které byly předávány z generace na generaci.

 

Chtěli bychom tady rádi více pohovořit o učení Marie Magdaleny v Evropě. Marie Magdalena přišla na západ s úmyslem šířit učení Krista. A tím nemíníme pouze Ježíše jako Krista, máme na mysli také její vlastní posvátnou roli jako ženské části posvátného neboli kristovského partnerství. Ona sama byla „Kristem“ neboli „naplněnou kristovým vědomím“ a tato pravda byla jejími příznivci rozpoznána a byla vymazána těmi, kteří se snažili získat kontrolu tím, že propagovali představu mužského Krista a mužského Boha-otce a tak ve svých učeních odstranili kristovskou ženskost a mateřský aspekt božského zdroje. Tímto způsobem se stala polovina pravdy o Kristovské energii nepoznatelnou a učení Krista, která byla zprostředkovávána/předávána římskou církví, byla pouze poloviční pravdou, která sloužila účelu zaručovat mužskou moc a kontrolu.

 

Tak se stalo, že „historie“, kterou jste obdrželi na západě, je pouze historií těch, kteří následovali výlučně mužské Kristovské energie. Proto je nevyvážená. Toho bylo dosaženo cíleným válečným tažením teroru proti těm, kteří znali celou pravdu Kristovské energie s jejím ženským podílem, jehož nositelkou byla Marie Magdalena. Tak byli téměř tisíc let pronásledováni a zabíjeni ti, kteří následovali její pravdu anebo byli spojeni s ženským kristovským nebo božským principem. Tak dlouho, až nakonec všechno, co zbylo, bylo mužsky-dominující, nevyváženou verzí původního daru učení Krista od Jeshua a Mariam, které nazýváte Ježíšem a Marií Magdalenou.

 

Cesta služby je ta, která aktivuje energii ženského Krista. Ženský Kristus byl dlouhou dobu ztracen a zapomenut, ale přesto žije dál v legendách o grálu a v tradici „Amour Courtois“, to znamená „milostná láska“, která byla ve středověké Francii částí kultury tohoto regionu. Tyto historie, které vyprávějí o touze hledajících po grálu a o rytíři, který slouží milované dámě, jsou metaforou pro božskou cestu k duševní jednotě s božským zdrojem skrze službu na principu božské ženskosti popř. mateřském aspektu Boha. Tato „dáma“ byla synonymem pro energii nebeské Matky Boží a tím, že jí sloužil, mohl muž najít svoji cestu k božství prostřednictvím oddanosti, odevzdání se její čistotě a kráse, odevzdání se božskému ženství v sobě sama. Stejným způsobem se učí kráčet tvořivou cestou božské ženskosti každý z Vás, kdo následuje principy krásy a něhy a slouží jim, a obdrží přístup ke zlatému plameni vzestoupené Lásky, čímž se božská ženskost v srdci Boha sjednotí s božským mužstvím.

 

Toto byla ctihodná cesta a taková, která učila muže vážit si ženy jako portálu k božské energii zdroje a uctívat v sobě sama svou vlastní mírnou, dobromyslnou a podporující, ženskou energii. Muž, nebo hledající, věděl, že jeho hledání vyšší Lásky a spirituální moudrosti a jeho služba milované byla velmi málo sexuálně zaměřená a více se soustřeďovala na srdeční a duchovní centrum. Tedy toto bylo v pravdě velmi odlišné od učení mužsky – centrované církve, jejíž učení bylo takové, že ženy, kdyby nebyly muži kontrolovány, by byly portálem k hříchu a ponížení. Takže to nebylo žádné překvapení, že se církev snažila vymazat ty, kteří následovali cestu ženského Krista.

 

Nicméně nyní v dnešní době bude reaktivována cesta ke grálu popř. kódy, které v sobě nesou informace o cestě k božství prostřednictvím služby posvátnému mateřskému elementu božského zdroje. Pro jednotlivce to znamená, že se naučíte – jako cestu spirituální služby božskému světlu – uznávat a ctít svou milou a ženy jako výraz božské ženskosti. Pro lidské společenství to znamená, že se budete učit sloužit kráse, pravdě a lásce a touto službou do Vaší společnosti opět integrovat jemné, milující a podporující energie mateřského aspektu božského zdroje. Toto vás pak uschopní vytvořit podporu a hojnost pro všechny.

 

No, všeobecně se předpokládá, že grál samotný byl nádobou, kalichem, který Kristus použil při tom, co je nazýváno poslední večeří. A také je tento pohár symbolem pro představu „grálu“, protože zlatý pohár je nádobou pro posvátné víno, které symbolizovalo „krev“ Krista. A tak je lidské tělo posvátnou nádobou popř. posvátným kalichem pro „krev“ kristovým vědomím naplněného člověka popř. pro posvátný tok duše a svatého ducha do těch, kteří jsou „naplněni Kristovským vědomím“ a otevřeli se přijetí svého božství a tvořivé síly, které jde ruku v ruce s věděním o tomto Božství. Je to síla tvořit a být stvořitelem ve jménu božského zdroje. To je to tajemství grálu, který je ukrýt v každém jednom z Vás jako lidský Anděl.

 

Proto vrchol učení Marie Magdaleny a jejího blíženeckého plamene, Jeshua (Ježíše), spočívá v poznání, že Vaše fyzické tělo s jeho v DNA zakódovanými vzorci pro věčnou dokonalost je samo tímto grálem.

 

Celia: Smím se zeptat, v čem spočívají souvislosti mezi blíženeckými plameny a kódy grálu?

 

Archanděl Michael: Jeshua a Mariam (Ježíš a Marie Magdalena) přišli na planetu, aby byli zrcadlením popř. reflexí božské pravdy věčných blíženeckých plamenů zdroje. Bylo to absolutně nutné, že se sešli, aby byli odrazem vyvážených polarit energie božského zdroje.

 

Ale co se pak skutečně stalo, jak jsme vysvětlovali, bylo, že ženský plamen popř. ženská polarita ve Vaší DNA byla potlačena a „vypnuta/vyřazena“ a objevila se verze křesťanského učení, která se zakládala pouze na mužské polaritě a v podobě křesťanství dominovala západní civilizaci. Inu, toto byla nevyvážená energie a vztahovala se na nevyvážené mužské energie kontroly, moci a ovládání. Vyživovala chtivost a násilí a vedla k „vykořisťování“ „slabé“ ženské energie, ať už ve svém vyjádření jako ženy nebo ve svém vyjádření jako přírodní národy, skrze panovnické energie kolonialismu a otroctví. Část procesu vzestupu spočívala v přivedení ženskosti zpět k její celé síle, aby všichni mohli opět pocítit tvořivou sílu Matky Boží. A stejně tak přivést mužství opět k jeho celé síle, aby muži opět žili svoji jemnost a krásu a nebyli pouze bojovníky, ale také básníky a trubadúry zamilovaných.

 

Celia: Jak bylo možné „vypnout“ božsky – ženské světelné kódy v lidském těle?

 

Archanděl Michael:Jednoduchou metodou – zabít všechny, kteří v sobě měli aktivovány tyto kódy a přenesli je do svých životů a své práce, jinými slovy všechny ty, kteří nesli genetické kódy Magdaleny ve svém učení. Církev, která byla založena ve jménu mužské Kristovské energie, podnikla dlouhé válečné tažení teroru v Evropě, při kterém byli zabiti všichni, kteří podporovali a žili pravdu božské ženskosti, jak byla reprezentována Magdaleninou energií božské ženskosti. Byli mučeni a zabíjeni jako kacíři a čarodějnice a jejich počet se zmenšoval.

 

V průběhu lidské evoluce se to přeneslo do DNA a lidské tělo / rozum se naučili, že pokud chtějí přežít, musí tuto božskou-ženskou energii „vypnout“. A tak byly receptory pro božskou ženskost v DNA vypnuty a přenosy (energie) od Božské Matky přes centrální Slunce už nebyly přijímány. A tak žilo lidstvo s pokřiveným obrazem božské ženskosti, který byl vytvořen nevyváženou mužskou energií. Byl to obraz, který Svatou Magdalenu redukoval na prostitutku, „hodné ženy“ svázal bezmocí a výraz jejich tvořivé síly byl dovolen pouze na biologické úrovni. A tak považují mnohé ženy dokonce ještě dnes svoji biologii jako jedinou možnost, aby mohly vyjádřit ženskou sílu a mají strach před projevením své kompletní síly – jako ženské, kristovským vědomím naplněné a božské tvořivé bytosti a jako rovnocenný partner mužské a maskulinní energie.

 

Ale my můžeme říct, že informace o tom nikdy nebyly zcela ztraceny. Byly uloženy v DNA k nahlédnutí, protože lidská DNA je k tomu předurčena, aby udržovala všechny informace pro pozdější nahlédnutí k dispozici. A tak bylo nyní lidstvo aktivací těchto kódů skrze speciální přenosy světla zmocněno k opětovnému „zapnutí“ božsky-ženského plamene a tím jsou lidé opět schopni vytvářet posvátné spojení.

 

Celia: Existuje souvislost mezi tímto procesem a symptomy vzestupu?

 

Archanděl Michael:Ano, opravdu, protože je toto vlákno DNA zcela re-aktivováno a opět „zapnuto“, musí lidstvo vyčistit a osvobodit všechna ta traumata a strach, která jsou obsažena v tomto „uzamčeném“ poselství. Měli byste přeměnit generace strachu, zneužívání a nízkého sebevědomí, které jsou uloženy ve vaší DNA. To se vztahuje nejen na mužsko/ženské vztahy, ale také na každou situaci, ve které silné mužské energie zneužily slabší ženské energie. Jak jsme již uvedli, byla to energie, která byla nazývána „kolonialismem“, když kolonialisté přemohli a potlačovali domorodé obyvatele. Částečně požadovalo aktivování kódů grálu odpuštění a osvobození této minulé historie. Požaduje také přijetí a osvobození, rozpoznání ve vzájemné lásce a respektu, aby se Země mohla odebrat zpět do vyváženosti.

 

Proto budou v příštích letech přibývat spojení mezi „pomocníky světla“ z vyvinutých zemí a spirituální tradicí přírodních národů a indigových lidí. Bude to cesta vzájemného respektu, ve které bude dosažena a zprostředkována vyváženost prostřednictvím vzájemné lásky a respektu ke spirituálním cestám všech ostatních. Jasně rozpoznáte, že Vaše cesty jsou Jednou.

 

Celia: Já tomu rozumím tak, že kódy grálu slouží k tomu, aby byl aktivován původní plán stvoření lidské dokonalosti, který byl vytvořen Elohimy. Ten obsahuje božské mužství a božskou ženskost v dokonalé vyváženosti/harmonii. Proč je to pro nás teď tak důležité?

 

Archanděl Michael:Tedy, zatímco vstupujete do páté dimenze, zažíváte dokonalé vědomí Jednoty. Chápete a vnímáte, že jste všichni spolu spojeni v Jednom srdci a duši/mysli.

 

Nuže, tato Jednota je božským zdrojem a Vy všichni jste skutečně drženi v srdci Zdroje. A byli jste vytvořeni božským zdrojem, abyste byli pozemskou reflexí popř. zrcadlem energie božského zdroje.

 

A když božský zdroj aktivuje svoji tvořivou sílu, rozdělí se do polarit mužství a ženskosti, anebo, jak to známe, do kosmického ohně a kosmické vody, přičemž tvořivě působící oheň nese energii božské ženskosti a tvořivě působící voda je silou božského mužství.

 

Tudíž v každém lidském Andělovi, který se nachází v lidském těle, je potenciál projevovat a zažívat božské polarity mužství a ženskosti, neboť je to zrcadlo Stvořitele, a také potenciál vytvářet na této planetě realitu, která je opět reflexí / zrcadlením samotného nebe.

 

V tom spočívá tento proces, když lidé vzestoupí k lidské andělské bytosti (stanou se jí) a jejich posvátné energie z božského zdroje uvedou ve svém srdci do vyváženosti/rovnováhy. Toto v nich aktivuje tvořivou sílu božského zdroje a uschopní je stát se mocnými stvořiteli. Takže nejlepším pochopením blíženeckého plamene a posvátného sjednocení je, že je to vnitřní proces, ve kterém budou jednotlivci schopni stát se zrcadlením jednoty popř. Božského zdroje a vstoupit do své síly, vytvářet z mocné posvátné Jednoty energií v srdci. To je to bytí „posvátného sjednocení“ a meditace na „Posvátné srdce“, které jsme Vám předali v roce 2007.

 

Jiný způsob jak tomu rozumět než ten, který jsme Vám vysvětlovali u informace o „posvátném srdci“, je chápat, že srdce je centrálním bodem mezi dvěma spirálami z energie. Ta první je ta, která vytváří „nebe na Zemi“, je to posvátné světlo od svatého ducha, které se v srdci slučuje s nižšími energiemi pozemského těla a přitom vytváří „Lemniskate“(matematickou křivku, ležatou 8, která je také symbolem nekonečnosti – pozn. překl.) neboli tvar osmičky 8, když se v každém jednotlivci sjednotí energie Nebe a Země.

Nuže, toto může být označeno jako „svislé“ vyjádření blíženeckého plamene. „Vodorovným“ vyjádřením je, když se v srdci sjednotí mužské a ženské energie, aby vytvořily další tvar 8 ze spirálovitě se pohybujících energií. Pak máte dvojitý tvar 8, který se podobá čtyřlistému kříži, což je skutečně esoterickým symbolem Země. Takže je Země planetou, na které se setkávají Nebe se Zemí a na které se sjednocují mužské a ženské energie, aby vytvořily blaho a radost na materiální úrovni.

V minulosti bylo Nebe a Země odděleny a mužství ovládalo ženskost a Vy jste se stali nevyváženými. Tato informace byla přenesena do DNA a tak byl tento evoluční vývoj zaznamenán a rozšiřován. Cíl aktivace v průběhu vzestupu spočíval v opětovném vyrovnání těchto toků energií, aby mohl pokračovat lidský vývoj podél linií původního plánu stvoření, v souladu s božským zdrojem a ne po nevyvážené cestě, na kterou byl nasměrován.

 

Skutečně by planeta sama sebe zničila, pokud by této nevyváženosti bylo dovoleno pokračovat. Ale mnoho láskyplných a obětavých pomocníků světla nabídlo svoji službu a přišli na Zemi a dosažení vyváženosti se stalo jejich životním úkolem, aby mohla planeta pokračovat v pohybu po své vzestupné spirále vývoje vstříc světlu Boží milosti a lásky. A proto přicházely v určitém čase stále pokročilejší a láskyplnější duše na Zemi, aby provedly tyto změny, jak nejlépe mohou, až by konečně Země byla připravena přijímat masivní proudění světla, které přišlo s indigovými a křišťálovými dětmi, které pomáhají „pozvednout“ Zemi zpět k posvátnému nasměrování/zaměření. A toto je ten proces, který je nazýván „vzestupem“.

 

Celia: Mohl bys nám dát více informací o kódech Grálu a o vztazích mezi blíženeckými plameny? Rozumím tomu tak, že první vytvoření vztahu blíženeckých plamenů se uskuteční v sobě sama/uvnitř sebe, avšak Ty jsi také řekl, že to může být prožíváno jako ve vztahu popř. partnerství jako u Jeshua a Mariam?

 

Archanděl Michael: Ano, jeden z velkých darů, které prostřednictvím kódů Grálu přicházejí, spočívá v obnoveném spojení lidstva s andělskou předlohou pro člověka (předlohou lidského anděla), abyste tím nyní měli možnost vytvářet vyvážená a milující, posvátná spojení, která se zakládají v srdci a v kristovské energii.

 

Takové vztahy umožní dvěma duším spolu sloučit svoji duchovní energiia stát se „jedním plamenem“, který se vyjádří v obou pólech mužství a ženství a prostřednictvím partnerů v posvátném a závazném vztahu.

 

Obě duše pak spolu sloučí na duchovní úrovni své světelné energie a jejich těla jsou na fyzické úrovni spolu sjednocena. Sexuální energie v posvátném sjednocení je v první řadě tvořivé povahy a ve svém vyjádření soucitná. Když jsou do vztahu zapojeny „nižší“ sexuální energie těla, pak jsou také vyjádřením kreativity a soucitné lásky, jakož i hlubokého respektu a ocenění pro toto fyzické vyjádření božství, které fyzické lidské tělo představuje.

 

Druhým tématem je závaznost mezi partnery duchovního sjednocení. Když je vytvořeno takové spojení, pak je v pravdě posvátné a jako takové by mělo být uctíváno. Sloučení duchovních energií do jednoty vytváří energetickou předlohu neboli geometrický tvar ze světla, která utvoří zcela vlastní „entitu“. Když je láska posvátná a čistá a jasná, pak je tento geometrický tvar vetkán do DNA planety a tak láska zůstane zachována nezávisle na životě těl milujících. Předloha, která byla tímto způsobem zanechána Yeshuou a Mariam, také ještě dnes přetrvává v DNA planety neboli v kronice Akáša planety, probouzí se ve všech těch a je přístupná pro všechny ty, ve kterých byly aktivovány kódy Grálu a kteří uvedli svoje srdeční energie do vyváženosti. Pak mají také přístup k zářivé geometrii posvátného spojení, která byla zanechána Yeshuou a Mariam jako předloha pro sjednocení lidských Andělů.

 

To je ten důvod, proč jsou duchovní partneři, kteří své energie sjednotili v posvátném spojení, po mnoho životů k sobě stále znovu přitahováni, protože je jejich láska stvořená ze světla a duchovní energie, přicházející z duchovních sfér, volá zpět k sobě. To není „karma“, co vede tuto velkou lásku (partnery) zase dohromady, ale věčná energetická síla velké duchovní lásky, která našla svůj výraz ve sjednocení dvou duší jako „milenců“ a která je tím uložena do geometrického světelného pole.

 

Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit, jak silná a trvalá je láska duše. To je ten důvod, proč Jeshua Kristus řekl, že Andělé neuzavírají sňatek. Není potřeba žádných ceremonií, které mají druhého k někomu připoutat. Duše, které se ve vší svobodě po mnoho životů rozhodly vstoupit do posvátného sjednocení, k sobě budou po mnoho životů znovu a znovu přitahovány, dokud se neobjeví energie, které by proces blokovaly, a dokud sjednocení samo nesplní svůj smysl a účel a dokud není splněna potřeba obou duší po růstu a nyní by mělo být zrušeno, aby mohl začít nový cyklus lásky a zkušeností.

 

Celia: Děkuji Ti, jsem vděčná za tuto informaci. Avšak co je s představou „duchovních dvojčat“ ve smyslu „druhé poloviny“ vlastní duše? Proč lidé věří, že musí hledat své „duchovní dvojče“ a že je to výlučně jedna jediná bytost… ?

 

Archanděl Michael: Nuže, jak jsme již řekli, velká láska duší přetrvává po mnoho životů a ty duše, které vytvořily světelnou předlohu své lásky, možná vnitřně touží, aby opět prožili tuto zkušenost s touto jednou duší, která pro ně v průběhu tohoto cyklu růstu jejich duše představuje „milovanou“. Avšak tato hluboká potřeba opět „najít“ zcela určitou duši, také zároveň neznamená, že jen tato jedna duše je dostupná. Posvátný duch znamená hojnost a Vám budou nabízeny různí, k Vám se hodící „duchovní partneři“, pokud to odpovídá Vašemu přání srdce a chcete vstoupit do posvátného sjednocení neboli partnerství, abyste tímto způsobem vyjádřili Vaše vnitřní božství. Bude Vám umožněno zvolit si duši, která oslovuje Vaše srdce.

 

Celia: Avšak já znám lidi, kteří tvrdí, že měli vize o své duši a této jedné speciální „druhé polovině“. Čím to může být?

 

Archanděl Michael: No, v minulosti byli lidé připravováni, aby mysleli tímto způsobem, který je ovlivňován filosofií/myšlenkovými vzorci nedostatku a kontroly. Božský zdroj je nekonečný a hojný, a nikdy to není tak, že v životě dostaneme jen jednu jedinou šanci. Avšak můžeme říct, že jsou tyto vize symbolickým znázorněním původní cesty božského zdroje a ukazují cestu zpět k božství prostřednictvím posvátného sjednocení. Božský zdroj je Jednotou, která se rozdělí na Dva. Tito Dva jsou mužskou a ženskou polaritou Boha. Z těchto dvou božských polarit vzniklo veškeré stvoření. Když se k sobě dvě duše cítí být přitahovány, pak následují „cestu návratu“ do Jednoty, na které se mužský a ženský pól zase stanou Jedním. Pak následují posvátné drama stvoření a umožní dvěma od sebe odděleným částem božství se opět sjednotit, při prožívání velké lásky a vášně. A když se opět rozdělí, aby se staly samy sebou, i pak pokračují v následování velkého mystéria božství, vyjádřeném prostřednictvím posvátného spojení – Dva se stanou Jedním a pak se stanou Třemi, jakmile svojí láskou vytvoří další „světelnou bytost“. Skutečně, mystérium „posvátné Trojice“ jako výrazu tvořivého Božství je jedním z nejvíce zkreslených obrazů křesťanského učení, neboť „Trojice“ sestává z božské Matky, z božského Otce a Dítěte ze světla, přičemž „Dítě ze světla“ vzniklo láskou blíženeckých plamenů ve vyšších dimenzích. „Dítě ze světla“ se může na materiální úrovni manifestovat různým způsobem a není stanoveno ani omezeno na biologický proces narození dítěte.

 

Je naším nejhlubším přáním srdce, abyste vnímali a rozpoznali hluboko ve vědomí uložené zkreslené obrazy, které ovlivňují lidské vztahy, a abyste se osvobodili od starých vzorců lpění, ovládání (manipulace) a kontroly. Pak, v dokonalé svobodě, se můžete rozhodnout zažívat zářící světlo spojení blíženeckých plamenů tak, jak je to nyní na Nové Zemi možné. Je to velký dar pro všechny, kteří se na hluboké úrovni duše rozhodnou dovolit svému Božství se projevit prostřednictvím partnerství. Avšak mějte na paměti, že prvním krokem je vstoupit do své vlastní síly a vyvážit své vnitřní božské energie – jako základ, abyste to pak mohli prožívat navenek v podobě posvátného spojení.

 

Tak, Vy milovaní, budeme podporovat každého z Vás, kdo se rozhodne vytvářet posvátné spojení. Aktivování kódů Grálu ve Vaší DNA Vám umožní přijímat a integrovat energie ženského Krista, Marie Magdalény, a to Vás posílí a budete schopni vyjadřovat vyvážený a silný vztah těla a ducha.

 

A tak Vám děkujeme za tento společně strávený čas a přejeme Vám radost a požehnání a lásku při vytváření Nebe na Zemi v energii Nové Země.
Zdroj: http://www.caduceus.cz/caduceus/kody-gralu-archandel-michael/

2008-9 Celia Fenn a Starchild Globalhttp://www.starchildglobal.com/grailcodes2008.html

Přeložila Martina Mangová

Převzato z www.channeling.wbs.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico