Rok vodního zajíce 2023 - probudíme se?

22.1.2023 jsme vstoupili do roku Vodního Zajíce. Nahlížím na něj opět z pohledu vyšších principů, toho, kde se společně jako lidstvo nacházíme, kam směřujeme, co se po nás chce. V dlouhodobém cyklickém procesu se nám zde na Zemi rodí Zlatý věk a vše, co v tomto životě zažíváme, nás na něj připravuje. I ti nejzarytější z nás již nemohou nevidět, že vše staré se hroutí a odchází...

Vstoupili jsme do posledního roku z desetiletí koloběhu pěti elementů, do roku jinové vody. V ní vše, co již prošlo svým životním cyklem, zaniká, aby se v následujícím roce mohlo zrodit nové. Když pro lepší pochopení tento desetiletý cyklus převedeme na jednodenní cyklus 24hodin, nacházíme se v momentě, kdy se noc zvolna chýlí k ránu (2023) a tušíme, že zanedlouho přijde spolu s rozbřeskem (2024) nový den.

Říká se, že před úsvitem bývá největší tma. Tohle může být v letošním roce velkým tématem na více úrovních, proto je dobré vědomě si tuto informaci podržet a pracovat s ní. Jakým způsobem?

Můžeme například přemýšlet o významu následujícího:

tom opravdovým mistrem. Konflikty mu nejsou vlastní, chová k nim doslova odpor. Byť by s jeho nitrem něco sebevíc lomcovalo, navenek si zachová vlídnou tvář a zkouší nalézat mírová řešení.

V roce 2023 máme příležitost se tohle od Zajíce naučit. Možná se víc hodí napsat - budeme muset se tohle od něj naučit. Pokud totiž Zajíc nazná, že mírová cesta, kterou přirozeně razí, není schůdná, vezme nohy na ramena a zmizí tak rychle, jak je to jen možné. Doufejme že tohle (opět) nezažijeme...

Síla Zajíce spočívá také ve vzájemném propojování se s druhými. Že v jednotě je síla platí v letošním roce víc než kdy jindy, a to na všech úrovních. Když se nám podaří dostat do jednoty se sebou sama, budeme v jednotě i s druhými.

Jak tedy s rokem 2023 naložit co nejlépe?

Otevírejme v sobě kvality, které nám Vodní Zajíc nabízí, propojujme se a hlavně - nenechme se ničím rozdělovat. Rozdělování je strategie “zlodějů, kteří nás zkouší v největší tmě”. Smyslem těchto zkoušek je náš duchovní vývoj, nikoliv naše likvidace. Pojďme se tedy společně rozhodnout probudit se do bdělosti, uvidět to co je nám (zatím) skryté a učit se energiím Vodního Zajíce naslouchat; naslouchat sobě samým, i sobě navzájem.

Všem nám přeji, ať rok Vodního Zajíce dáme : )

Daniela Kalvodová,

bodymindwork.cz

Výzkumy v ASU AV ČR (235): Pozorovali staří Mayové Merkur?

Dějiny lidstva se hemží starými civilizacemi s astronomickými znalostmi na nejrůznější úrovni. Jednou z těch vyspělejších byli nepochybně Mayové, obývající středověkou střední Ameriku. Jejich znalosti dění na obloze byly velmi dobré, umožnily jim vytvořit velmi sofistikovaný kalendář. V literatuře se soudí, že Mayové znali hlavní tělesa Sluneční soustavy, ovšem na Merkuru se různí historikové neshodnou. Jan Vondrák, emeritní pracovník ASU, společně s bratry Böhmovými tuto otázku znovu otevřeli.

Autor: Jan VondrákStrana D49 Drážďanského kodexu, obsahující 12 dat, vztahujících se k Merkuru. Data na levé straně obrázku jsou uvedena v dlouhém počtu (5 cifer) a rozdíly pod nimi (3 a 2 cifry) je nutné od nich odečíst k získání dalších dat. Data na pravé straně obrázku jsou dána všechna v dlouhém počtu. Cifry v závorce jsou opravy: (9) na levé straně nahrazuje pravděpodobně chybné (10), (10) a (9) na pravé straně doplňují chybějící údaje. Poslední dvě data v pravé části dole se v Drážďanském kodexu částečně překrývají a jsou odlišena barevně (hnědě a černě)
Autor: Jan Vondrák

Přestože je Merkur jednou z pěti planet pozorovatelných pouhým okem, i mezi profesionálními astronomy se najdou jedinci, kteří toto těleso na vlastní oči nikdy nespatřili. Jde o nejvnitřnější planetu s velkou poloosou oběžné elipsy jen 0,38 astronomické jednotky. Kvůli tomu se Merkur na zemské obloze příliš nevzdaluje od Slunce, a i když může dosahovat zdánlivě vysoké jasnosti, je na večerní nebo ranní obloze snadno přehlédnutelný. Relativně pohodlně jej lze pozorovat jen pár dní kolem tzv. největších elongací, které nastávají zhruba třikrát až čtyřikrát do roka.

V oblasti dnešního Mexika, Guatemaly, Belize, Salvadoru a Hondurasu prosperovalo v historii hned několik rozvinutých civilizací. Zabývaly se převážně zemědělstvím, v němž byly velmi úspěšné, a tak měly jedinečné příležitosti k rozvoji dalších dovedností: řemesel, obchodu, stavitelství, duševního rozvoje a v neposlední řadě i poznávání přírody. Z těchto civilizací stojí za zmínku určitě Mayové, jejichž počátky se datují do druhého tisíciletí před naším letopočtem. Mayové vyvinuli vlastní hieroglyfické písmo, zjevně měli vynikající astronomické znalosti a díky tomu mohli sestavit velmi komplikovaný kalendář. Budovali velká města a stavěli obří stavby z kamene. Zřejmě z důvodu změny přírodních podmínek začala mayská civilizace v druhém až třetím století našeho letopočtu upadat a když do střední Ameriky dorazili v 16. století Španělé, z rozsáhlé říše nezbylo nic a potomci Mayů obývali již jen několik bezvýznamných vesnic.

Když už jsme u mayského kalendáře. Mayové používali kalendář, který byl komplikovanou konstrukcí několika cyklů. Paralelně s ním ovšem používali i tzv. dlouhý počet, tedy počet dní kalendáře od jeho začátku. Tato skutečnost pomáhá s datováním událostí dochovaných v mayských písemnostech. Je možná paradoxní, že v současnosti si vlastně počínáme podobně, přinejmenším v astronomii. Společně s občanským kalendářem, který je sestaven na základě několika cyklů, používají astronomové i kontinuální juliánské datum, které zachycuje počet dní od poledne světového času 24. listopadu roku 4714 před naším letopočtem. Bohužel, nebyly nalezeny žádné písemnosti, které by uváděly data současně v mayském a „našem“ kalendáři.

Historikové tedy hledali nejlepší časový posun, který by oba kalendáře připodobnil, a to nejčastěji s pomocí historických událostí. Že je takové srovnání přinejmenším problematické, ukazuje už skutečnost, že v literatuře je možné najít odvozených posunů (tzv. korelačních konstant) hned celou varietu, lišící se o stovky let. Před třemi desítkami let se problematikou začali zabývat i bratři Böhmové ve spolupráci s Janem Vondrákem a Jaroslavem Klokočníkem z ASU. Čeští autoři využili astronomických záznamů Mayů v tzv. Drážďanském kodexu, což je jedna ze čtyř mayských písemných památek, která přežila do současných dnů. Jde vlastně mimo jiné o mayské astronomické tabulky pokrývající období přibližně mezi roky 280 a 1325 našeho letopočtu, přičemž původ písemnosti se datuje někdy k roku 1200. Čeští autoři využili astronomických záznamů a porovnávali pozorované úkazy, tedy např. heliakické východy nebo západy planet, zatmění Slunce, nebo konjunkce Marsu s Venuší, s moderními astronomickými výpočty. Takto jednoznačně určili korelační konstantu mezi mayským a naším kalendářem, který vyhovuje astronomickým událostem.

Nyní se J. Vondrák s kolegy k práci vrátil. Autorský tým si položil otázku, zda některé ze zaznamenaných pozorování nemohou odpovídat pozorování Merkuru. V Drážďanském kodexu lze nalézt devatenáct událostí, které lze metodou vyvinutou bratry Böhmovými připsat pozorování Merkuru. Datově jsou v Drážďanském kodexu události související s Merkurem jen o několik málo dní posunuty proti datu jeho největší elongace. Vzhledem k tomu, že se Merkur na obloze v období elongací pohybuje pomalu, rozptyl několika dní oproti extrému je velmi přijatelný. Oproti vypočtené efemeridě jsou výšky planety Merkur nad obzorem v elongacích zaznamenaných mayskými pozorovateli uvedeny s nepřesností asi jednoho úhlového stupně, což velmi dobře odpovídá možnostem tehdejších pozorovatelů.

Autoři si povšimli i několika událostí, které svojí periodicitou odpovídaly synodické oběžné době Merkuru, ovšem neodpovídaly žádné z elongací. Takových událostí je v Drážďanském kodexu v současnosti identifikováno devět a jejich okamžiky zhruba odpovídají konjunkcím Merkuru se Sluncem. Ty samozřejmě nemohli Mayové pozorovat, avšak je možné, že je zaznamenávali jako polovinu intervalu mezi dvěma elongacemi.

Studie ukazuje dvě podstatné věci. Za prvé to, že Mayové věnovali i Merkuru patřičnou pozornost, a pokud mohli, zaznamenali jej do astronomických tabulek. A za druhé, nalezená shoda je nezávislým potvrzením správnosti korelační konstanty kalendářů odvozené bratry Böhmovými. Je třeba ještě dodat, že události uvedené v Drážďanském kodexu přibližně do roku 1000 našeho letopočtu nejspíše odpovídají skutečným pozorováním, zatímco záznamy pozdější jsou spíše předpovědí, s ohledem na předpokládaný rok vzniku kodexu. To samo o sobě svědčí o velmi přesné práci mayských astronomů.

REFERENCE

J. Vondrák a kol., Did old Maya observe Mercury?, Serbian Astronomical Journal 204 (2022) 65-79

KONTAKTY

Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c.
[email protected]
Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV ČR

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Oddělení galaxií a planetárních systémů ASU

Převzato: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

www.astro.cz

Zprávy z nebe na období Vodnáře (20.1.-19.2. 2023)

Období Vodnáře řádně energeticky rozproudí a oživí&urychlí vše zatuhlé, zkostnatělé, dlouhodobě se táhnoucí…
Hned po novu 21.1. se otevřeme novým začátkům, možnostem a příležitostem. Překvapme sami sebe a vybočme ze zajetých kolejí a ukončeme razantně vše, co už nám nedává smysl, co nás všemožně omezuje a tíží, třeba i díky mocné konjunkci Merkura s Plutem 10.2.
Romantické spojení Venuše-Neptun-Bílá luna ve dnech kolem 14.2. v případě zájmu prouhloubí a rozšíří naše prožívání Lásky z jednoho milostného "objektu" na celý svět, vesmír a všechny živé bytosti!

Kurz astrologie pro mírně pokročilé zde: https://alitazaurak.cz/kurzy/kurz-pro...

Videokurz Struktura Zvěrokruhu: https://alitazaurak.cz/kurzy/videokur...

Videopřednáška Sedm těl ve Zvěrokruhu: https://alitazaurak.cz/kurzy/videopre...

Audionahrávky vedených meditací: https://alitazaurak.cz/nahravky/

Děkuji za odezvy, lajky, odběr a případnou finanční podporu na číslo účtu 108837881/0300!

Mnoho radosti přeji!

Alita Zaurak

Novoluní ve Vodnáři

TEMNÝ MĚSÍC 21.1.2023 ve 21:53 h

Čas lednového temného Měsíce se ponese ve znamení trpělivosti.

Z hlediska aspektů bude mít na Měsíc velký vliv spojení Merkur - Mars, společně s hvězdami, které jsou v souladu s těmito planetami.

Náročnější povaha těchto planet ponese riziko impulzivního jednání a zbrklého přemýšlení.

Je možné, že se nám v hlavě budou doslova předhánět nové nápady a možnosti a my je budeme chtít všechny zrealizovat teď hned a tady.

Čas temného Měsíce tedy může být velmi produktivní, avšak cílem je nic neuspěchat. Ideální bude, podělíme-li se o své nápady s někým, kdo bude ochoten otevřeně naslouchat a podpořit nás.

Důležité bude vyvarovat se netrpělivosti, soutěživosti, nepodporovat hádky a vyostřené diskuze.

Pozor na ostrý jazyk a zlá slova. Tentokrát by mohla svůj cíl zasáhnout opravdu tvrdě a pro nás by to mělo dalekosáhlé, celoživotní, následky.

Rozhodněte se nyní pouze pro jednu věc a té se držte.

Zpomalte, poslouchejte rady a dvakrát si rozmyslete, než učiníte důležitá rozhodnutí.

Zdroj: https://www.facebook.com/cottagewitchapothecary

https://www.cottagewitchapothecary.cz/

ROK VODNÍHO KRÁLÍKA

Nový rok 2023 zde konečně začíná seismickým supernovem na 1° Vodnáře 21. ledna. Je to vzrušující předzvěst Agendy Vodnáře 2023 – 2043, která začíná, když Pluto vstoupí 23. března do Vodnáře a znovu tak aktivuje stupeň tohoto Super Měsíce.

V čínské astrologii toto novoluní označuje Rok Vodního Králíka (známý také jako Rok Černého Králíka). Králík je v čínské kultuře symbolem dlouhověkosti, míru a prosperity, proto se předpokládá, že rok 2023 bude rokem naděje. Králík roku 2023 spadá pod prvek dřeva, s vodou jako doplňkovým prvkem. Vzhledem k tomu, že voda pomáhá dřevu (stromům) růst, bude rok 2023 silným dřevnatým rokem. Yin element vodního živlu představuje citlivost, intuici a cestu vnitřního klidu po dynamickém a extrémně drsném Roce Tygra v roce 2022.

Supernovy jsou novoluní na steroidech a mají stejný bouřkový a seismický potenciál jako jejich viditelnější protějšky při úplňku. Tajný Superměsíc 21. ledna ukotví seismické okno 18. až 24. ledna, kdy jsou pravděpodobné extrémní přílivy, silné bouře a seismická aktivita. Je to v široké konjunkci s Plutem kvadrát karmických uzlů osudu napříč Býkem/Štírem – rozhodnutí učiněná nyní budou mít dlouhodobé důsledky.

Uran se 22. ledna otočí do pohybu přímo na 14 stupních Býka a otřese globálními trhy a osobními financemi – kryptoměny se stanou středobodem zájmu, protože se přivolávají staré dluhy.

Můžeme se naladit na příchozí frekvenci Vodnáře:

• obnovení architektury našeho života v následujících týdnech a měsících

• uznání hodnoty našich přátelství, sociálních sítí a rozšiřování prostředí našich rodin duší

• hledání scénářů sounáležitosti prostřednictvím společných podniků

ZDROJ: Hare in the Moon Astrology

Sdíleno v jemném pohlazení vodního živlu, který nás bude provázet rokem 2023,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

Novoluní ve Vodnáři

21.1. nastává ve 21h53 novoluní ve znamení Vodnáře

Novoluní znamená, že k nám přivrácená strana Měsíce leží úplně ve tmě. Na několik hodin pak není rozeznatelný a na Zemi vládne "novoluní". Novoluní představuje nové začátky, ale také ukončení a vnitřní přeměnu. Tvůrčí myšlenky a nápady jsou velmi originální, je třeba je využít, dát jim směr a formu. Máme před sebou mnoho možností, musíme si z nich jen vybrat. Nov je zlom mezi vyčerpáním a přívalem nové energie. Zpočátku tuto energii můžeme vnímat jako napětí, neklid, netrpělivost a vzrušení, které může přecházet do podrážděných reakcí. Cítíme aktivitu, ale nevíme, kterým směrem ji zaměřit. Něco začíná, ale je to tak neuchopitelné, hoříme nedočkavostí, abychom se do toho pustili.

Energie a vlivy dnů novoluní jsou nejvýrazněji cítit před okamžikem novoluní.

Slunce i Luna jsou ve volnějším harmonickém sextilu s Jupiterem v Beranu a ve volném harmonickém trigonu na Mars v Blížencích. Pluto na 28°20 Kozoroha stojí necelé čtyři stupně od novu a přináší hluboce transformační energii. Ve znamení Vodnáře se nachází i Venuše a Saturn - obě tato tělesa jsou v konjunkci. Nov ve Vodnáři naši pozornost zaměřuje na budoucnost - je vhodný čas naplánovat si co chceme dělat, jak chceme žít, čeho chceme dosáhnout - je to čas nových nápadů a plánů. Můžeme plánovat i pracovní cíle - pozor však na stavění vzdušných zámků, ke kterým má Vodnář sklon. Harmonický sextil od Jupitera však může přinést nějakou zajímavou příležitost. 

Nyní je čas aktivovat vlastní originalitu, odpoutat se od všeho co nás svazuje, protože Vodnář potřebuje být nezávislý

Konjunkce Venuše a Saturna ve znamení Vodnáře může blokovat vyjadřování citů - nalaďte se na své emoce, přijměte je a vyjádřete je - když nedáte najevo to, co cítíte, vaši blízcí mohou nabýt dojmu, že se jich straníte - a vy sami se můžete cítit nepochopení a opomíjení.

Vodnáři otevírají nové životní období

Vodnář na fyzickém těle souvisí s lýtky, kotníky ,žílami a Centrálním nervovým systémem. Vše co uděláme nyní pro tyto části těla se nám vyplatí. Můžeme masírovat lýtka bylinnými oleji, protahovat a procvičovat svaly na nohách, dodat tělu hořčík, rutin, užívat byliny, které čistí žíly a cévy a zpevňují jejich stěny. Nyní není vhodný čas na případnou operaci křečových žil.

Zdroj: astrologie-a-numerologie.webnode.cz

Lunární uzly: Nastává největší astrologická událost roku, která vlivní životy nás všech. Agresivní energie bude nahrazena

Lunární uzly hýbou světovým děním a mění osudy nás všech. Každých 18 měsíců ovládají severní a jižní lunární uzel jiná znamení zvěrokruhu. V současné době je to tvrdohlavý impulzivní Býk a manipulativní Štír, brzy je však vystřídají mírumilovné Váhy a rozhodný Beran.

Co jsou to lunární uzly?

Termín lunární uzly možná slyšíte poprvé, ačkoliv jste v astrologii celkem zběhlí. Jedná se o dva protilehlé body na obloze. Nazývají se severní lunární uzel a jižní lunární uzel. Označují místo, kde se oběžná dráha Měsíce protíná s ekliptikou Země (neboli dráha, kterou prochází kolem Slunce). Astrologie jim přikládá velký význam. Severní lunární uzel symbolizuje současnost a nový směr budoucnosti a jižní minulost. Lunární uzly mají vždy vazbu na určitá znamení zvěrokruhu. Toto pouto se každých 18 měsíců rozváže, a lunární uzel se spojí opět s jinými znameními.

Lunární uzly v první polovině roku

Jistě vás zajímá, která znamení zvěrokruhu budou hrát prim letos. Do 17. července je to stále spojení Býk – Štír, o kterém jsme podrobně psali v tomto článku. Nacházíme se v situaci, kdy jsou dva protilehlé uzly v soupeřících energiích. Zatímco znamení Býka miluje stabilitu, Štír by raději věci měnil. Býk má pozitivní vliv na oblast kariéry a rodiny, ale také přináší útočnou energii, impulzivitu, zlost a frustraci. Štír zase rozvíjí naši intuici, ale také přichází s hrami, tajemstvími a manipulací. V popředí jsou témata ekonomická, zajištění základních potřeb, zdraví a přírodní zdroje. Vlivem energie Štíra mohou lidé pociťovat značný tlak, je toho na ně moc. Věřte ale, že se věci v tuto dobu dějí z dobrého důvodu a již brzy přijde nová energie.

Agresivní energii brzy nahradí mírumilovná

Dne 17. července 2023 totiž severní lunární uzel ovládne energie Berana a jižní lunární uzel se přesune do znamení Vah. Od Berana lze čekat nové přelomové vynálezy a řešení. Hlavní pozitivní věcí na tomto období budou průkopnické inovace. Znamení Berana dává zelenou i „šíleným“ nápadům a originalitě. Historicky se „beraní“ cykly pojí s velkými objevy a vynálezy. Beran je velký příznivce rychlých změn, očekávejte tedy, že se věci dají do pohybu.

Jižní uzel mají „pod palcem“ Váhy, znamení, které je velmi partnersky orientované, na rozdíl od „sólisty“ Berana. Značí to výzvy ve vztazích i možné změny legislativy, které by se dotkly této oblasti. Také je to znamení velmi mírumilovné, diplomatické a toužící po harmonii. To otevírá prostor k urovnání sporů a konfliktů. Pokud bychom se podívali zpátky do minulosti na to, s čím se spojení Vah a Berana v lunárních pojilo, našli bychom zmínky o protiválečných protestech a povstáních a vzniku spojenectví. A to navzdory tomu, že se znamení Berana mnohdy pojí s bojem, naštěstí z historické zkušenosti lze vyvodit, že převládá energie Vah a míru. Energie Vah nás nutí nejenom řešit věci diplomaticky, ale také se budeme v roce 2023 více seznamovat, vyrážet za kulturou a celkově se uvolníme. V těchto znameních lunární uzly zůstanou až do počátku roku 2025, pak se opět znamení změní.

Zdroj: www.svetzeny.cz

ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

16.1. - 22.1.

Na nebeské báni je hutný čas alespoň mírně ředěný ukončením retrogradity Marta, což se odehrálo již v předchozím týdnu. Tento týden slibuje, že se konečně děj rozběhne žádoucími směry, ale....

Pondělí 16.1.

Ale je potřeba nejdříve dokončit stávající procesy. Tím nejmarkantnějším tohoto času je spojení Slunce s Plutem...neboli návšteva punkevní jeskyně, dna Macochy či dna kráteru, který se nachází v naší duši. Významný čas, který umožňuje dát nálezům na dně správné pojmenování, vřazení do kontextu minulosti, změnu postoje v současnosti.

Úterý 17.1.

Velkou podporu nyní dodává Neptun, který se spojuje s naší duší a vlévá laskavost, přijetí, soucit s tím, co bolí a uvědomění si, že to není bolest pro bolest, ale signál pro nutné změny.

Středa 18.1.

Mars v opozici s Lunou se snaží přesvědčit, přeargumentovat, přebojovat důležitý vjem, který se příliš nehodí do stávajícího plánu a představy. Tento vjem pramení zejména ze vztahové oblasti a ideální je dnes nebojovat, ale vnímat...

Čtvrtek 19.1.

Lilit stále ještě ve hře s Plutem a nyní i se Sluncem...uvědomování jede na plné obrátky...čas aha momentů, čas doručení objasňujících informací a zpráv i čas kdy se Merkur vydává přímým chodem.

Pátek 20.1.

Zajímavý den nejen tím, že Slunce vstupuje do znamení Vodnáře a konečně se hutnost začne odvětrávat, ale začínají naplouvat vize a semínka příštích dějů. Luna se dnes pojí s Merkurem a tak je rozum a cit v souladném rozpoložení.

Sobota 21.1.

Novoluní se odehrává za přítomnosti Pluta a Lilit, což jsou parádní průvodci podsvětím a tím co bychom o sobě raději nevěděli...Spojeni Slunce a Luny, vědomí a podvědomí, otevírá nový cyklus a začíná čínský rok Vodního Zajíce.

Neděle 22.1.

Venuše ve Vodnáři ve spojení se Saturnem je nucena pohlédnout na svoji realitu takovou, jaká v tuto chvíli opravdu je. Bez příkras a dramatického přehánění, konstatuje, že základy, které doposud budovala ve svém hájemství, jsou v pořádku a schopny nést budoucí stavby. A pokud v základech cosi hapruje, je téměř jisté, že nyní se to projeví k nutnému opravení.

Krásný čas přátelé 💙

Objednání na konzultaci tel ☎️736 486 136

www.astrobutik.cz

Pondělí 16. 1. 2023 - Luna ve Štíru v opozici s Uranem v Býku

Pondělí 16. 1. 2023 - Luna ve Štíru v opozici s Uranem v Býku, Slunce v Kozorohu v konjunkci s Plutem v Kozorohu, retro Merkur v Kozorohu v kvadrátu s Jupiterem v Beranu, Mars v Blížencích v sextilu s Jupiterem v Beranu. Co je užitečné a praktické. Výkon, ale i zvýšená možnost výbuchů, závalů, zemětřesení, požárů nebo vichřic - stále působí spíš krizové konstelace.

V pondělí prochází Luna znamením Štíra, stejně jako v neděli odpoledne. Během pondělí přitom většinu dne vytváří lehce impulzivní, výbušnou a netrpělivou opozici s Uranem v Býku, která reprezentuje pnutí ke změně (podobně Uran v kvadrátu na Venuši, což je aspekt, který už se začíná rozvolňuje).

Luna ve Štíru stejně jako Slunce v konjunkci s Plutem současně přináší určitou dávku morbidity nebo nutnosti jít k podstatě věci a redukovat jednání na to, co v daném momentě člověka skutečně pálí.

V tom pozitivním slova smyslu reprezentuje konjunkce Slunce a Pluta v Kozorohu smysl pro efektivitu a praktický pohled na život, v tom negativním jde o přílišnou instrumentálnost, o mocenské spory, materiální přístup a sklony k tvrdosti a nekompromisnosti.

Emoce mohou lehce vřít také v různých volebních táborech, konjunkce Slunce s Plutem je ale především aspektem, který v sobě nese také ponurý nádech a může implikovat větší pravděpodobnost mezních událostí nebo živelných katastrof. V kombinaci s Uranem nad Lunou může jít o výbuchy, zemětřesení nebo vichřice, ale také závaly nebo požáry.

Pozitivním prvkem konstelace pro začátek týdne je energická kvadratura mezi Merkurem v Kozorohu a Jupiterem v Beranu. Tento aspekt je vyloženě manažerský, organizační, ale poněkud citově strohý a netrpělivý. Pozor na unáhlená slova, také s ohledem na opozici Urana na Lunu.

Merkur se postupně zastavuje a během středy 18. 1. se obrátí do přímého chodu. I z toho důvodu lze očekávat různé technologické poruchy nebo stagnaci v dopravě.

Mars v Blížencích se postupně dostane do tempa a tvoří sextil s Jupiterem v Beranu, což je opět velmi iniciativní aspekt, znovu ale zdůrazním, že je třeba důkladně měřit a nehnat se zběsile do plutonské pasti.

Pěkné dny všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

8.ledna, ve 14:42 vstoupila Černá Luna do znamení Lva. Co nám přináší za poselství?

„Jsem Černá Luna ve Lvu. Škoda, že mě nebudete vítat s fanfárami a pompou, protože já si to zasloužím. To, co vám přináším, totiž není jen tak něco obyčejného. Je to naprosto jasné a nezpochybnitelné vědomí sebe sama. Co to znamená, když řeknete JÁ a ukážete na sebe. Jak si to udržet, jak to projevovat a především, jak si za tím stát a nestydět se za to.

I když si myslíte, že to máte, ve skutečnosti jste to dávno ztratili. Mnohokrát vám bylo společností, druhými, ba i vašimi rodiči a autoritami řečeno, že není dobré být příliš sobecký, není dobré myslet na sebe, což znamená, že není dobré cítit plné propojení se svým já. Takový nesmysl… Ale něco vám řeknu…neexistuje nic takové, jako „příliš sobecký“. Buď jste, anebo nejste…ale nic mezi tím. Buď máte sami se sebou spojení, anebo nemáte. Naprogramovali vás, abyste cítili vinu, pokaždé, když se sami k sobě příliš přiblížíte. Jste jako ten pes, co pokaždé, když se o něco pokusil, dostal ránu elektrickým obojkem. Dokonce jste pozměnili i váš prastarý příběh o Stvoření, o Adamovi a Evě (ve kterém bůhvíproč, chybím já). Ano, přiznávám, jsem ten had, který nabídnul Evě jablko ze stromu poznání. Už mě totiž nebavilo, jak to v ráji stagnuje, jak se nic neděje, jak si žijete v dokonalé nevědomosti. Mimochodem, proč si vlastně vůbec myslíte, že jste byli z ráje vyhnáni? Proč si myslíte, že jsem byla vyhnána já a proč si myslíte, že jsem matkou všech démonů a vraždím děti? Takových pohádek nejsem hodna! Možná tomu nebudete věřit, ale i já jsem také boží součástí, ostatně stejně tak, jako všechno, co existuje, jen mám speciální úlohu, která vyžaduje určité schopnosti a u kterých bylo potřeba určité věci změnit. Byla mi odňata schopnost milosrdenství a soucitu neboli rozhodla jsem se, vědomě a dobrovolně, pro separaci od Boha a od boží energie. Jen tak mohu být nemilosrdná, tvrdá a bez jakékoliv osobní vazby. Jen tak mohu řezat do živého, strhávat masky, rýpat, ubližovat, popouzet, pošťuchovat, a to bez jakéhokoliv pocitu studu nebo viny. Jen tak mohu všem bez rozdílu poskytovat své poznání. Padni, komu padni. Ale nechci, aby to tu bylo jen o mně, to jen ten Lev…už jsem prostě taková.

Přišla jsem vám připomenout, že vaše vyhnání z ráje bylo v jistém smyslu vaše vysvobození. Dokud jste byli v jednotě s Bohem, nemohli jste poznat, a především prožít celé jeho stvoření v celé své úplnosti a dokonalosti. Nemohli jste prožít jednotu i odpojení. Teprve když se stáváte sami sebou, oddělenou jednotkou, svým malým já, tak vlastně můžete prožít a pochopit pocit, jaké to vlastně je, být bohem, jaké to je, tvořit, milovat a být se vším propojen. Jaké to je brát si všechno osobně, jaké to je, když se vás všechno týká, i ten nejmenší atom by se bez vaší vůle ani nepohl.

Jsem Černá Luna ve Lvu a říkám vám, že být ve svém středu je dobré. Je dobré být samostatný. Je dobré iniciovat. Co je ale třeba vědět, je to, že všechno má své následky. Ani Bůh nemůže překročit své zákony, i Bůh se může ve sféře hmoty projevovat jen určitým způsobem. První zákon je zákonem karmy. To, co vytvoří nerovnováhu, odchylku od božího vyzařování, se dříve či později musí vyrovnat. Ale zdá se, že všechny ostatní bytosti jsou plně v souladu, to jen člověk má tendenci vybočovat.

Druhý zákon je jednoduchý. Jste to, co nepotřebuje obhajoby ani vysvětlení. Sama vaše existence je obhajobou. Respektive, samo vaše sebevědomí, uvědomění si svého já, vaše samostatnost, je obhajobou. Ostatní lidé vás mohou vidět v různých rolích, mohou si na vás házet své představy, ale je to jejich příběh. Dokud se vy držíte sami sebe, nijak to s vámi nic nedělá. Protože ale většina lidí není sebe-vědomá, nemá tu kotvu, pak jsou druhými i společností poměrně ovlivnitelní.

Třetí zákon je zákon energie. Jste jako Slunce, takový pomyslný miniaturní nukleární reaktor, který, sám od sebe (respektive z boží vůle a k obrazu božímu) vyzařuje energii. Na rozdíl od Slunce, které vyzařuje především světelnou a tepelnou, naše, lidská energie je trochu jiná, v jistém smyslu subtilnější. Můžeme jí říkat třeba tvořivá, ale je to jen jeden z mnoha aspektů. Stejně tak je to energie lásky, propojení, jednoty, rodící… Ať už si toho jsme vědomi či nikoliv, ať už to používáme vědomě a cíleně, anebo nevědomě, tak vyzařujeme, tvoříme. Můžeme tvořit velkolepé věci, můžeme doslova a do písmene stvořit ráj na zemi. Ale stejně tak si můžeme ze svého světa udělat docela pěkné peklo. A to se v posledních letech, staletích, tisíciletích, právě stalo. No a tak jsem tady, abych vám připomněla, že ta síla má i druhou stranu, ale je třeba se k ní přihlásit, zvnitřnit ji, pochopit, že to není nic „tam venku“, že všechno tvoříme my sami, svými myšlenkami, záměrem, vnímáním, přesvědčením.

V tuto dobu bude potřeba přiložit ruku k dílu. Stane se to, že docela velká část lidstva se rozhodne jít cestou sebezničení, sebepopření. Ale není to tak, že by proti sobě někdo stál. Všichni jsme jedním, rozdíl je jen v tom, že někdo spí a někdo se probudil. Někdo používá tvořivou sílu nevědomě (anebo vědomě destruktivně) a někdo tvořivě a v souladu s bohem/vesmírem/řádem. Co budu od vás chtít já, je jediné. Abyste zářili. Abyste se postavili do své síly. Do svého středu. Ukažte, kdo skutečně jste. Přestaňte se už schovávat, vymlouvat se na okolnosti. Možná nemůžete všechno, ale ujišťuji vás, že můžete dost. Otevřete svá srdce, a buďte pro druhé lidi světlem, pochodní. Budu tady a budu vás zkoušet. Budu vám vaše světlo zhasínat, přiměju vás padnout na kolena, připravím vás o naději…ale to jen proto, abych se ujistila, že to v sobě opravdu máte. Pokud budete vyčnívat, postavím vás před pokušení, abyste „odvolali“, abyste se popřeli, abyste zhasli vaši pochodeň. Není to proto, že bych vás já sama chtěla zhasnout. Jen vás pomocí negace a vypjatých momentů, pomocí pravého opaku, přivedu k sobě.“

Štěpán Tušják

VŮZ je kartou transformace pro rok 2023

Součet nového letopočtu 2023 nám dává číslo sedm, které je číslem tarotové karty Vůz. Významové esence této karty nám napovídají, že připravení se na události zvané „kvantový skok“, na cestu vpřed, která je daná podstatou evoluce, je mimo jiné také otázkou vnitřního rozpoložení člověka, lidské bytosti. Karta Vůz ukazuje na posun (někam se posuneme ať chceme nebo ne), který nelze ovlivnit silou a vzpourou. Nenadálý posun vede k novému myšlení a jednání, k novým činnostem a k zodpovědnosti. Čeká nás pohyb novými směry, věci se rozhýbou, ale nemusíme prozatím přesně vědět, snad jen tušit, předjímat a doufat kam dopadneme nebo jak dopadneme. Máme možnost volby myslet na to, aby posun byl co nejpřirozenější, nejpřínosnější a příznivý. A dopad (po kvantovém skoku) co nejpříjemnější. Máme možnost odevzdat se – nechat se posunout vědomím ducha, přát si, aby nám posun přinesl užitek, nadhled, uvědomění a uvolnění. Symbol kruhu na kartě Vůz ukazuje, že posun – transformace se děje, kruh je symbolem energií, které hýbou světem, jako by se točil sám, neovlivněn naší vůlí. Karta Vůz nám připomíná, že život je pohyb, a že o zpáteční jízdenku usilovat nemusíme, tu máme nade vše jistou.

Je moje realita, je vaše osobní realita a další je společná, všechny čerpají energii ze společného universálního zdroje a jsou součástí fraktálně uspořádaného časoprostoru. Různorodost je podstatou pozemského světa, tak to bylo a vždy bude, usilovat o stejnost a uniformitu je omyl ze všech největší. Pokud nám někdo předpoví „krizi nebo katastrofu“, ať už osobní nebo společenskou, tak se daná predikce snadno naplní, pokud předpovědím přizpůsobíme své chování, jednání a myšlení. Mnohé predikce jsou informace čtené z (velmi) nízkých úrovní energetického pole Země. Nikdo není vševěd, ani nemůže být, protože existujeme v energetickém poli možností nebo pravděpodobností a jen některé z nich získají dostatek energie k „vyústění“ neboli k projevení myšleného potenciálu na hrubohmotné úrovni. Kde se nachází onen zdroj vibrujícího pohybu světla, které odráží ve velkoplošném zrcadle světa to, co vidíme, pokud se před toto zrcadlo „v rámci času“ postavíme? Přijít na to, odkud se tyto vibrace odrážejí, je otázkou života a smrti.

Tam venku se projevuje svět ovládaný vnitřně nemorálním nastavením autoritářských mocí, které způsobují nelítostné války. Autoritářských mocí s nábojem řečí často vytržených z reality, a přesto přednášených s „přednostním právem“. Svět protkaný arogancí, bezohledností, sobeckými zájmy, nestřídmostí, megalomanstvím, intrikami, expanzí všude přítomné korupce, věčným bojem mezi hmotou a duchem a snahou nadlidským způsobem se přiblížit k „bohu“. Svět, kde i prachy – vynaložené do lidského úsilí budovat krásný svět se proměňují v prach. Svět traumatických zkušeností a promarněných dějinných šancí. Svět ovládaný autoritářskými zákony nesrozumitelnými i pro mnohé intelektuály. Svět, kde privilegovaná skupina, zvaná panstvo, stojí proti „svobodným občanům“. Tento svět, ovládaný informačními válkami způsobuje, že nám hlavou sviští jedna myšlenka za druhou.

Ale vážně je to tak jednoduché? Takto popsat pravdu odrážející se nám v „zrcadle neutěšeného světa“ a pomyslet si: „Mě se to netýká, já jsem přece světlo a láska, takže jsem z obliga, nejsem nikomu ničím povinován, jsem svobodný a z negativních projevů světa vyviněn“. Nelze přehlížet dualitu světa, která se odráží všude a ve všem, v každém z nás. Na kartě Vůz je tato dualita vyjádřena jednou sfingou v bílé a druhou v černé barvě, představují jednotu v různosti. Vzpřímeně stojící vozataj (poučený zkušenostmi z předchozích nezdarů) je s nimi propojen opratěmi, nebo otěžemi a řídí je svou vůlí. V jedné ruce drží otěže a v druhé ruce drží "kouzelnou hůlku" symbolizující vnitřní sílu. Alternativní název karty Vůz je Vítězství, jejím živlem je voda, astrologickým znamením Rak, vládcem Měsíc.

Karta Vůz, představující prostředek k sebevyjádření osobnosti, souvisí s aspekty karty zvané Věž, která poukazuje na nezvládnuté ego a na cestu vedoucí k možné zkáze. Jak dlouho je možné předstírat sám sobě, (ale někdy i světu), že jsem světlo a nesu v sobě pouze světlo? Pokud na své hlavě nenesu korunu své matky (aspekt Císařovny) a pokud nevládnu sám sobě z trůnu svého otce (aspekt Císaře), pokud odmítám vidět temnotu a vnímat její esence pohledem Mága, potom je podivné o sobě tvrdit, že mám "otevřené třetí oko", že mám dar jasno-vidění a jasno-slyšení, nebo dar léčení a podobně. Duše je vtělená v čase a čas nám to jednou vrátí, o tom není pochyb, neboť popírat, že světlo a stín k sobě patří je mýlka, která nás uzavírá v bludných kruzích. Je to mýlka Blázna označeného nulou, mýlka, která je promíjena pouze v čase, kdy prožíváme mladistvé aspekty Blázna. Mýlka, která našemu vědomí nedovoluje dospět a volně prostupovat plností všech nadčasových obrazů Velké Arkány tarotových karet - prastarého orákula, jenž nám stále předkládá nové výzvy, bez kterých se ani moderní, novodobý život neobejde.

Otázkou je, co my sami si přejeme tam venku vidět. Co nám tento svět vlastně zrcadlí. Karta Vůz je také o světle a stínech, obraz vnějšího světa vzniká za přispění viditelného nebo svět zviditelňujícího světla. Cestě tohoto světla – od Slunce k duši, neklade kosmický prostor odpor, neboť duch má dostatek energie učinit „vnější svět krásným na pohled“. Ptejme se, odkud pramení tento „pohled“, přece nevzniká pouze „venku“, vzniká ponejvíce vevnitř. Ptejme se jaké světlo ozařuje naši mysl, ptejme se po původu světla viditelného očima duše (očima času). Karta Vůz nám sděluje, že bez naděje, krásy a smyslu a bez vnímání duše, která vibruje mezi světlem a stíny a život prožívá skrze hmotné tělo a hmotný duální svět, je život jen přežíváním pro přežívání.

Hlavou nám sviští jedna myšlenka za druhou. Mnoho z těchto myšlenek s negativními vibracemi si sami sebe (naštěstí) neuvědomují a vzápětí zase mizí v „alchymickém kolbišti“ negativních energetických polí. Tyto myšlenky nás nijak neovlivňují, do našeho energetického pole nic magneticky nepřitahují. Jakmile na některou z myšlenek zaostříme pozornost, jakmile vytvoříme myšlenkový koncept a začneme rozvíjet jeho potenciál, získá magnetickou sílu proměňovat realitu tak, aby se energetický náboj daných emanací projevil v konkrétní formě – a my opět začínali tam, kde jsme skončili – například nepoučeni chybnými rozhodnutími z minulosti. Nebo se prostě jen nepohneme z místa a budeme litovat promarněných příležitostí k posunu, pokud se nabízeným změnám a transformačním procesům bráníme, k novým obzorům se neposuneme.

Vzpomínky se během času stávají velmi, velmi mlhavými, přestože realita je svým způsobem konstrukce vyvstávající právě ze vzpomínek. Kdo má krátkou paměť, kdo ulpívá v nejasnostech a polopravdách a svou mysl živí překrucováním pravdy, někdy až za hranicí skutečného a imaginárního světa, možná trpí nedostatečnou elektrickou aktivitou mozku a poruchami bdělého vědomí. V tom případě by měl zhluboka dýchat a pít pouze čistou vodu. Neboť mozek je tvořen téměř z devadesáti procent vodou. A bez její energetické podstaty a bez odporu, který voda vytváří v souvislosti s elektrickou aktivitou mozku, se „paměťové uložiště“ bez milosti hroutí. Karta Vůz souvisí s veškerým pohybem a také s lidským tělem coby „vozidlem pro duši“, souvisí se zhmotnělou existencí, s krevním řečištěm lidského těla, se zdravou krví a s jemnohmotnou esencí ducha tímto krevním řečištěm proudící. Esence duše, (jenž je bytostí samojedinou a sama v sobě po eony věků přebývající), prostupuje každou buňku hmotného těla, které je součástí zrcadlového vědomí člověka, vědomí zjeveného a ztělesněného v čase a prostoru.

Je jen na nás, zda jdeme s proudem, s davem (věřícím v již překonaný evoluční přirozený výběr), zda jsme součástí populace (poslušně) naplňující vše, co je zrovna populární, nebo nepopulární, ale přesto naplňující nebo sebenaplňující se. Nebo zda budeme pozorovat svět – bez konceptu, zda budeme vidět, vnímat, vnitřně vědět a zřít. Zda budeme vidět nenahodilou krásu světa, mluvit o ní bez ostychu, všude na ni upozorňovat, dotýkat se jí a zvelebovat, povznášet, vylepšovat její stínové obrazy a náležitě oslavovat. Netajit krásu světa. Nezapomínat na ni. Všímat si této nenahodilé krásy, když už si jí nevšímají média ani školní osnovy. Toto je evoluce duše – jsme hvězdní motýli s hvězdným baldachýnem nad sebou a máme schopnost vnímat nenahodilou Krásu Světa a Života. Máme schopnost převzít otěže do vlastních rukou a vydat se "ke hvězdám". Vnímat jasnost, sílu, odvahu, vnitřní vedení, soustředění, sebekontrolu, dualitu a z ní vyplývající zodpovědnost. Život je pohyb, je cesta, a pokud se tento pohyb, tato cesta, tento smysl, tento život nestane „srdeční záležitostí“ sám o sobě, potom jsme ještě neopustili nerozvážný svět Blázna, šaška, dobrodruha nebo začátečníka a nedosáhli uvědomění té nejhlubší duchovní podstaty bytí.

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz/

Jaký bude rok 2023? Podrobný horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu na příští rok

Co čeká všechna znamení zvěrokruhu v novém roce? Rok 2023 bude časem, ve kterém bude nadále testována stabilita nás všech, bude plný změn, nejistot a strachů. Rok, ve kterém se budou utvářet nová pravidla a budou se měnit životy mnoha z nás. Bude to ale také rok, kterému vládne empatie, soucit a láska. Vítězi tohoto náročného roku budou Berani a Býci.

Jaký bude rok 2022 pro všechna znamení zvěrokruhu? Pro jaká znamení bude nejpříznivější a co čeká jednotlivá znamení v oblasti zdraví, práce, peněz nebo lásky a vztahů?

Beran

Afirmace pro rok 2023: „Můj příjem stále roste.“

V novém roce budete muset často překonat velké překážky, které budou vypadat jako nepřekonatelné. Vy to však zvládnete, což vás posílí a přinese vám jistoty, a navíc i velký posun na vaší životní cestě, který jste už nečekali. I přesto, že si budete občas myslet, že vaše práce je velice obtížná a že v ní máte neustále před sebou překážky, vám naopak osud někdy pomůže bez toho, aniž byste pro to něco museli udělat, a dá vám práci, která vás bude bavit. V roce 2023 prožijete také vztah plný lásky a vášně.

Býk

Afirmace pro rok 2023: „Všechny změny uskutečňuji s lehkostí.“

Čekají vás změny a nové začátky, pokud s tím budete bojovat a budete se snažit je bojkotovat, přinese vám to víc komplikací, než když se svezete na vlně a necháte osud, aby vám ukázal, co je pro vás dobré. Rok 2023 vám však přináší i pohodu, skvělé dovolené nebo prodloužené víkendy, které potřebujete k odpočinku. A ještě jedna dobrá rada pro rok 2023 – vaše občasná beznaděj může pramenit z toho, že jste se v minulosti špatně rozhodli. Pokud se k ní budete stále vracet a vše rekapitulovat, začnete ji znovu prožívat a znovu budete sami sebe zraňovat. Uzavřete minulost a uleví se vám.

Blíženci

Afirmace pro rok 2023: „Odpouštím si vše, co jsem si způsobila.“

Moc často sami sebe kritizujete, což vám staví do cesty větší překážky, než by vás čekaly. Zkuste si v roce 2023 více užívat, a to nejen skvělou práci, kterou máte. Dopřejte si také pořádnou dovolenou a odpočinek. Váš partner bude v roce 2023 potřebovat více klidu, tak se mu ho snažte dopřát. Postačí, pokud udržíte klid a harmonii sami v sobě, pak se vyřeší spousta hádek a nepříjemností. Dávejte si pozor na svůj vnitřní stres, přenáší se na vaše okolí.

Rak

Afirmace pro rok 2023: „S lehkostí opouštím minulost.“

V roce 2023 zažijete všechny možné výšky, ale také nějaké pády. Těch pádů bude podstatně méně a je důležité, abyste jim nedávali důležitost. Nic z toho nebude tak velké drama, abyste tomu propadli, a pokud si udržíte pozitivní přístup, tak se všechny problémy brzo vytratí. Budete bojovat s konkurencí, také řešit různé věci na úřadech, v bankách, státních institucích a také začnete žárlit. Zažijete kritiku, ale i krásné dny plné lásky, úspěch, radost a štěstí. Je na vás, co si vyberete.

Lev

Afirmace pro rok 2023: „Setrvávám u pozitivních myšlenek.“

Rok 2023 vám přináší velké změny, ale ty přicházejí z vašeho vnitřního prostředí. Nejprve to změňte uvnitř sebe, a pak se to ukáže i v realitě. Máte před sebou mnoho setkání a také objevíte nějaké tajemství. Důležitá pro vás bude vaše práce, a to je správné, protože si tak tvoříte základ pro další roky. Pamatujte, že jaký základ máte, taková bude i vaše práce. Nezapomeňte však na odpočinek a dovolené, ty budete potřebovat pro navrácení sil a energie.

Panna

Afirmace pro rok 2023: „Vytvářím si nové přesvědčení.“

Čekají vás nové začátky, hlavně nová velká láska, a dokonce by to měla být i láska osudová. Podaří se vám překonat všechny překážky a najít novou cestu. Pokud s někým manipulujete a jsou to vaše časté praktiky, tak vám to v roce 2023 překazí nějaká žena. Ukončí veškeré vaše intriky a vy se budete cítit osamoceně, na druhou stranu ale budete pravdiví.

Váhy

Afirmace pro rok 2023: „Své myšlenky stále měním.“

Pokud budete plni energie a vášně, přinese vám rok 2023 naději a také nové začátky. Pokud budete plni optimismu a naděje, mohou se vám vaše sny a přání splnit. Nelpěte na ničem, co už je mrtvé a nefunkční. Snažte se toho všeho zbavit. Pracujte i s vašimi závislostmi. Spíš více pěstujte lásku a hojnost všeho, co vám funguje a co vás naplňuje. Překonáte díky tomu hodně překážek. Pokud neplánujete rodinu a nechcete zatím plodit děti, tak si na to celý rok dávejte pozor. Budete k tomu hodně náchylní. Překážky, které budete překonávat v lásce, vás však hodně posunou a vy si spoustu věcí uvědomíte.

Štír

Afirmace pro rok 2023: „Jsem rád sám sebou.“

V novém roce pro vás budete nejdůležitějším člověkem vy sami. Budete pěstovat sebelásku a uvědomíte si, že se vám splnil sen a ten si budete hýčkat. Kruh se uzavře a vy začnete žít ze své sklizně, kterou jste zaseli v minulosti. Pozor si dejte na žárlivé a majetnické muže. Váš partner nebo potenciální partner na vás může žárlit a mít majetnické sklony a vy to dovolíte, protože ho budete milovat, ale bude vás to trápit. Takové partnerství přece nechcete, to už máte za sebou. Rok 2023 vám přinese také nové začátky a nová setkání a nové přátele i kontakty.

Střelec

Afirmace pro rok 2023: „Jsem v jednotě s každou bytostí na této planetě.“

Láska bude pro vás v roce 2023 tou nejdůležitější emocí a hlavně obrovským překvapením. Důležité ale bude nejdříve uzavřít minulost. Nemůžete vkročit do nového vztahu a být jednou nohou v minulosti. Tím se může pokazit i váš nový vztah. Pokud dáte lásce a novému vztahu šanci, tak opět můžete být šťastni, i když si myslíte, že to už není možné. V roce 2023 budete také řešit peníze. V první polovině roku se vám bude ve finanční oblasti dařit o hodně lépe než v té druhé.

Kozoroh

Afirmace pro rok 2023: „Jsem harmonická bytost.“

V roce 2023 dojdete k velké vnitřní proměně. Nejen v pracovní oblasti se naučíte brát věci s větší lehkostí a menší sebekritičností. Uvědomíte si, že věci se občas vyřeší samy. Budete hodně pracovat a za prací i hodně cestovat, což vás může jednoduše dostihnout a v určitý okamžik vám prostě dojdou síly. Práce zkrátka není všechno. Zbavte se čehokoliv, co už vám neslouží, co nepotřebujete, co vám přináší ztráty. Díky tomu dojdete štěstí a naplnění.

Vodnář

Afirmace pro rok 2023: „Vzdávám se všech starých ran.“

Čekají vás velké změny, především v oblasti vztahů, budete k sobě pravdivější a otevřenější, a to vám přinese hodně práce na vztahu, ale také velké pozitivní změny. Nebraňte se změnám, jsou pro vás prospěšné. Jistoty, které máte, si budete muset znovu vybudovat a nebude to jednoduché. Je nutno překonat spoustu překážek, ale ty překonáte a přinese vám to něco nového, stabilnějšího a hlavně dlouhodobého. V roce 2023 di dávejte pozor na nereálné představy.

Ryby

Afirmace pro rok 2023: „Mám v sobě klid a mír.“

Okolí k vám bude často kritické, ale vy si díky tomu ujasníte, co chcete, a nenecháte se zviklat, což nakonec zvedne vaše sebevědomí. Možná v roce 2023 budete občas cítit beznaděj a nebudete se umět rozhodnout, dejte na svoji intuici, ta vás přivede na správné místo ve správný čas. Osud vám bude nakloněn, jen musíte vynaložit nějaké úsilí, nic nedostanete zadarmo. Buďte k sobě i okolí pravdiví a pak se vám otevřou možnosti, o kterých jste si mysleli, že už se nikdy neobjeví. Posunete se ve vztahu a k lásce, která bude opravdová a natolik silná, že vás nic už nebude moct rozdělit. Musíte však věřit sami sobě a životu.

Podrobnější horoskop pro jednotlivá znamení - ZDE

Zdroj: https://zeny.iprima.cz

ÚPLNĚK 7.1.2023 v 0:07 h

Jen pár minut po půlnoci nastane čas lednového úplňku.

Tématem tohoto času bude práce s intuicí i nalezení nových nápadů a směrů, které nás posunou vpřed.

Silným aspektem bude v tuto dobu Merkur a velmi dobrým aspektem Uran.

Bude vhodné se podrobněji zaměřit na domov, rodinu a osobní vztahy.

Často se totiž musíme vypořádat s protichůdnými silami, jako je práce X rodina, potřeba X chtění atd.

Tento úplněk bude velmi vhodný pro řešení problémů uvnitř vztahů. Dostaneme upřímný a stabilní vhled do stávajících situací. Uvidíme, jaké negativní pocity a emoce způsobují disharmonii.

Merkur přináší vnitřní konflikt mezi racionalitou a intuicí. Budeme tedy bojovat se srdcem i hlavou.

To vše může vést ke zmatku, úzkosti, nerozhodnosti.

Zde bude nejlepší relaxovat a nechat rozhodnutí na později (cca za 2 týdny).

Pozor si dejte na hádky, nedorozumění, kritická rozhodnutí a raněné city. Merkur jde stále retrográdním směrem.

Uran naopak bude pracovat na tom, aby naše intuice hrála prim. Ale právě to bude způsobovat onen možný vnitřní konflikt.

Uran nám bude dodávat ochotu riskovat, iniciovat změnu a jednat spontánněji. Můžeme snadněji opustit svou komfortní zónu a stát se nezávislejšími. Ale - jak jsem uvedla výše, pozor na všechna rozhodnutí. Promýšlejte, hodnoťte, uvažujte, ale důležitá rozhodnutí si nechte až pominou účinky tohoto úplňku.

Jestliže půjdeme v souladu s energiemi planet a dalších nebeských těles, všechno dopadne dobře. Cesty nám osvítí pevná hvězda Canopus, která je průvodcem zajišťujícím bezpečnou a prosperující cestu.

Vliv úplňku potrvá cca dva týdny až do doby lednového temného Měsíce.

V ubývající fázi během dvou týdnů se můžeme soustředit na uvolnění, odpočinek, léčení, regeneraci, rozjímání nebo třeba meditaci.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, na blogu jsem pro vás připravila rozšířený článek.

https://www.cottagewitchapothecary.cz/blog/lednovy-uplnek/

Zdroj: https://www.facebook.com/cottagewitchapothecary

Věra Šourková, Leden z pohledu Numerologie 

Během prvních tří měsíců roku ještě zpracováváme události uplynulého roku a připravujeme se na rok stávající. Leden symbolizuje nové začátky, aktivitu a sebevědomí. Je třeba rozmyslet si, co chceme zrealizovat, prosadit, v čem chceme být samostatnější. 

Nyní je čas zaměřit se na vlastní individualitu a identitu, rozšířit si svůj životní prostor. Jednejte s druhými otevřeně, upřímně, s pochopením a bez předsudků. Druzí pak s vámi budou jednat stejně. Láska k bližnímu a altruismus jsou důležité. Nenechejte si však až příliš zasahovat do svého vlastního prostoru. Pečujte o svou tělesnou schránku i o svůj duševní stav. Rozhodujte se sebejistě a sebevědomě, buďte tvůrčí a aktivní, vstřícní a tolerantní (číslo 1 je snaha prosazovat svůj úhel pohledu - je třeba akceptovat i odlišné názory), nechejte se inspirovat, buďte samostatní a nezávislí.

Leden nás učí samostatnosti. Také si nás vede k uvědomění, že pokud chceme být v tom co děláme úspěšní, musíme se umět soustředit na sebe, na vlastní "vnitřní hlas", rozhodovat se samostatně, důvěřovat si, jednat nezávisle a aktivně . nezapomínejte však ani na odpočinek.

Číslo roku 2023 je číslo 7, které nás vede k duchovnímu vývoji, k práci s emocemi a s intuicí. Pokud k číslu roku připočteme číslo měsíce ledna - 1 - dostaneme výslednou číslo 8. Osmička je číslo životní rovnováhy, číslo tzv. "karmy" - číslo zákona příčiny a následku, čili uvědomění si že každý náš čin vede k nějaké reakci a proto je třeba si pečlivě zvážit veškeré své aktivity a rozhodnutí - budou mít dopad na události celého roku 2023. Budujme svou vnitřní rovnováhu a harmonii - ta se bude projevovat i v naší každodenní fyzické realitě.

Astrolog Věra Šourková

Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

Astrologické vlivy v lednu 2023

Ačkoli jsme aktuálně pod vlivem retrográdního Merkuru a Marsu, jejich cesta pomalu končí a mnoho potíží se koncem ledna vyřeší téměř samo. Pojďme se podívat na důležitá data z hlediska astrologických aspektů.

2.1.2023 - Venuše vstupuje do Vodnáře, to přináší obětavost a určitý klid. Ideální doba pro rituály lásky i sexuální magii. Čemu se musíme naopak vyhnout, to jsou rozhodnutí o jakémkoli závazku (zasnoubení, svatba, koupě domu, ale i jiná práce).

7.1.2023 - Úplněk klade důraz na rodinu a domov. Více si povíme v samostatném příspěvku.

8.1.2023 - Lunární apogeum. Měsíc bude nejdále od Země a jeho vliv bude velmi malý. Vhodná doba pro věštění.

12.1.2023 - Mars jde přímo. Podrobnosti si opět povíme v samostatném příspěvku.

18. ledna 2023 - Merkur jde přímo . Úleva a volnost. Více si opět připomene později.

20.1.2023 - Slunce vstupuje do Vodnáře. To přináší seberozvoj a energii jít do věcí napřímo.

21.1.2023 - Čas temného Měsíce.

22.1.2023 - Čínský nový rok, rok králíka.

22.1.2023 - Uran jde přímo. Přináší stabilitu a proaktivitu. Ve stínové fázi setrvá zhruba 2 týdny.

Jako vždy bych ráda upozornila na to, že jde o informace všeobecné. Výše uvedené vás ovlivnit může, ale nemusí. Záleží na mnoha dalších faktorech.

Klíčovými atributy nového roku bude:

- dokončení a uzavření

- nové kapitoly

- nezávislost

- rozhodnutí

Velmi důležitý bude posun planety Pluto ze znamení Kozoroha do Vodnáře. Pluto je symbolem smrti a znovuzrození a jeho posun přináší vždy několik lekcí za sebou, které nás posunou vpřed.

LEDEN

Leden je pro mnoho lidí dlouhý, smutný měsíc

Příroda spí, noci jsou dlouhé, zima se zdá být nekonečná.

Je mu určeno číslo 1 a jednička znamená začátek.

Abychom však mohli dobře začít je nutné udělat si pořádek v sobě i okolo sebe.

Nejde o předsevzetí, všichni víme, jak to s nimi dopadá. Jde o to, abychom postupně měnili svoje návyky, kterých se chceme zbavit, abychom se učili překonávat své limity. Také abychom odstranili poslední věci, které nás drží na místě a nedovolí nám posunout se vpřed

Jednička vždycky ví, co chce a ví, jak toho dosáhnout. Je silná, sebevědomá a nezávislá.

Jako vy

Úplněk nastane 7.1. v 0:07 h.

Doba temného Měsíce nás pak čeká 21.1. ve 21:53 h.

Dne 1724.1. končí svojí retrográdní pouť planeta Mars, o pár dní později (18.1.) přejde do přímého směru planeta Merkur a následně 22.1. i planeta Uran.

Nás pak čeká několik měsíců vlivu retrográdních planet!

Pokračujte tedy v budování svého života, najděte svoje kořeny, napojte se na tu primární syrovou energii Matky Země. Prapůvodní síla je to, co vás povede, budete-li chtít. To, co vás uzdraví od základů, to, co vás vynese na světlo.

Zdroj: https://www.facebook.com/cottagewitchapothecary

Richard Stříbrný, Horoskop leden 2023

Nejvýznamnější konstelace LEDEN 2023 

Zatímco konstelace mundánní ( platné pro celou planetu ) jsou v tomto měsíci vcelku harmonické, konstelace specificky působící na naši republiku ( tranzity ) jsou naopak dosti nepříznivé. Ve světě by v tomto měsíci měly převládat konstruktivní síly nad těmi destruktivními. Silné konstelace ve znamení Kozoroha ( Slunce, Merkur, Venuše a Pluto ) propojené s Uranem ve znamení Býka zvyšují šanci na to, že lidstvo se bude chovat pragmaticky a spíše budovat něco nového než bourat to staré. Světová ekonomika by měla dostávat spíše pozitivní impulzy. 

V lednu 2023 ( zejména pak mezi 8. a 17. lednem ) a v první dekádě února může na našem území panovat nevlídné klima v přírodě i ve společnosti, jelikož Saturn pohybující se znamením Vodnáře přejde přes Urana republiky a vytvoří nejprve opozici s Lunou republiky ve znamení Lva a poté se Saturnem republiky rovněž ve znamení Lva. Dají se očekávat organizované projevy nespokojenosti našich občanů se svou ekonomickou situací, do potíží se mohou dostávat i velké firmy a následně může stoupat nezaměstnanost. Vyloučit nelze ani výpadky počítačových a rozvodných sítí či útoky hackerů na významné instituce. Možné jsou i větší havárie v dopravě a v průmyslu. Dobrou zprávou však je, že od druhé poloviny února do konce roku by u nás mělo být lépe díky výrazně harmoničtějším tranzitům. 

1. – 2. leden Merkur sextil Neptun přeje studiu psychologie a duchovních nauk. 

3. – 9. leden Slunce a Merkur v Kozorohu v trigonu s Uranem v Býk vytváří ideální klima pro nákupy výpočetní a komunikační techniky či pro obnovu vozového parku. Světlo světa mohou spatřit převratné novinky vědy a techniky. Obchody by se měly hýbat a nuda nebude na pořadu dne. 

10. až 14. leden Saturn přechází přes Urana republiky a vytváří opozici na Lunu republiky, což může zmrazit jak náladu našeho obyvatelstva tak klima v přírodě. Lze očekávat zvýšenou četnost havárií v dopravě i v průmyslu. Do vážných potíží díky drahým energiím se mohou dostat leckteré firmy i jednotlivci. Možné jsou i výpadky dodávek elektrické energie, ropy a zemního plynu. 

20. ledna v 9.29 hod se mění kvalita času, jelikož Slunce na své pouti ekliptikou přechází ze znamení Kozoroha do znamení Vodnáře, kde je již Venuše se Saturnem a o den později jej bude následovat i Luna. Tyto Vodnářské konstelace mohou vybudit v lidských duších touhu po studiu nauk na hranici vědy a umění. Vodnářské krédo volnost, rovnost a bratrství by mělo vítězit nad lidskou malostí a přízemností. 

25. až 31.leden se na ekliptice uzavře řada harmonických mundánních konstelací vytvářejících vhodné klima pro důležitá jednání a pro podpisy významných smluv. ( Slunce sextil Jupiter a trigon Mars ) . Opět bude Merkur v trigonu s Uranem vybízet ke koupi výpočetní nebo komunikační techniky, světlo světa mohou spatřit významné novinky vědy a techniky. 

Zdroj: www.stribrny.cz

Věra Šourková, Astro náhled na leden 2023

První polovina ledna patří stále Kozorohovi – ve znamení Kozoroha je i Merkur, tudíž máme prostor zpevnit se, napojit se na zdroj vnitřní stability , vytvořit si vlastní řád, kterého se budeme držet. Kozoroh je systematické znamení - nyní si můžeme systematicky naplánovat cíle, kterých budeme chtít v roce 2023 dosáhnout. Do 18.1. je Merkur v Kozorohu retrográdní, takže přeje vnitřní práci. Po 18.1. budeme moci naplánované cíle postupně realizovat ve vnějším světě, čemuž bude pomáhat i Mars v Blížencích, který se konečně od 12.1. vydává přímým směrem. 20.1. v 9h30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře (ve Vodnáři je i od 3. do 27.1. Venuše). Vodnář má schopnost nahlédnout na život (veřejný i soukromý) z nadhledu a vnímat tak souvislosti i struktury života. Skrze Slunce ve Vodnáři k nám mohou proudit nové impulsy a vize, které můžeme po celý rok realizovat ve hmotě (Uran, vládce Vodnáře se nachází ve znamení Býka). Nyní se můžeme na svůj život podívat z jiné perspektivy než obvykle, z nového úhlu pohledu. Vodnář nás učí odpoutat se od starých struktur bytí, být svobodný a volný.    

3.1. vstupuje Venuše do znamení Vodnáře, v němž setrvá do 27.1. Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje. Venuše ve Vodnáři má otevřený a experimentální přístup k lásce a vztahům, hledá volnou a originální lásku. Dobrovolně dokáže být věrná, nedá si však nic vnucovat. Potřebuje svobodu, mít pocit, že kdykoli může odejít- pak je schopná ve vztahu zůstat. Je férová a stejné chování požaduje od partnera a potřebuje naprosto rovnoprávný vztah. Venuše ve Vodnáři má ke vztahům liberální postoj - pokud si však sama nenastaví nějaký individuální morální kodex, vztahy se jí mohou rozplývat pod rukama, když se ukáže že její svobodomyslnost a nenucenost jsou pouze projevem skrytých výhrad. Její chladná a neosobní citová povaha zcela jistě vyhovuje jejím kamarádům, ale může přimět někoho, kdo je pro ni více než kamarád, aby ji opustil. Pokud Venuše ve Vodnáři nechce prožívat samé emocionální masakry a rozchody musí zpracovat téma “svoboda a vztah”. Problém Venuše ve Vodnáři často tkví v tom, že chce svému partnerovi poskytnout svobodu a prostor, aby si mohl dělat co chce. Když mu ale dá svobody příliš mnoho, partner si pak myslí , že jí na něm nezáleží a cítí se tak nejistý, že začne do vlastní svobody narážet. Je třeba odhalit -nejbližší osobě- vlastní názory a otázky týkající se svobody v lásce. Pak se nejbližší milovaná osoba bude cítit vtažena do života Venuše ve Vodnáři. A také je třeba se pídit po tom, co téma svobody ve vztahu znamená pro partnera. Především však Venuše ve Vodnáři by měla projevovat svou lásku, jinak cokoli co udělá ve jménu svobody, bude pouze klam. Venuše ve Vodnáři je velice originální a také miluje vše originální. Její milostný život může být naprosto nevypočitatelný - dnes tu láska je, zítra už není. Dnes se chce rozejít a zítra vdávat. Venuše ve Vodnáři je idealistická, liberální, originální, nevlastnická, vybíravá, ale také nevypočitatelná, neupřímná, paličatá, sarkastická, necitlivá. Venuše ve Vodnáři je přátelská, kultivovaná a humánní. Muž s Venuší ve Vodnáři hledá ženu s těmito vlastnostmi

Úplněk v Raku nastává sedm minut po půlnoci 7.1.2023 . Slunce v Kozorohu je v konjunkci s retrográdním Merkurem a obě tělesa jsou v opozici na Lunu v Raku. Slunce je ve volnějším harmonickém trigonu na Uran v Býku a Luna je ve volnějším harmonickém a podpůrném trigonu s Neptunem v Rybách. Retrográdní Mars v Blížencích se nachází ve volnějším harmonickém trigonu s Venuší ve Vodnáři. Ascendent okamžiku kulminace úplňku je ve znamení Vah, jeden z vládců Vah – Chiron – je v 7.domě, kterému Váhy vládnou. Jupiter v Beranu vytváří volnější harmonický sextil, na dalšího vládce Vah - Venuši.

Úplněk v Raku se bude vyznačovat silnými emocemi, citlivostí, člověk může snadno sklouznout do melancholické nálady a sebelítosti, proto je třeba vědomě pracovat s emocemi a uvolňovat psychiku. Energie úplňku v Raku je zaměřena na rodinu, na zázemí - nyní je vhodný čas k uvědomění si, jak moc důležití jsou pro nás členové naší rodiny, jak moc důležitý je pro nás domov, naše hnízdo. Pokud se aktuálně potýkáme s nějakými nedorozuměními se členy rodiny, je vhodný čas zkusit přenastavit vlastní úhel pohledu na osoby, kterých se tento problém týká. Slunce v Kozorohu je v konjunkci s retrográdním Merkurem v Kozorohu – Merkur symbolizuje náš způsob myšlení a komunikaci a retrográdní Merkur zaměřuje pozornost do našeho nitra – proto nyní můžeme hledat a případně pozměnit určité vzorce myšlení, které nás v této oblasti svazují či limitují - je třeba si uvědomit, že náš pohled na druhé je ovlivněn vlastními subjektivními emocemi. Proto je nyní vhodný čas odpoutat se od všech skutečných i domnělých křivd a zranění, která jsme “utržili” v rámci vztahů s rodiči, sourozenci či s dalšími členy rodiny. Nyní můžeme léčit všechny typy vztahů - i ty partnerské (Chiron v 7.domě, Chiron sextil Venuše, Mars trigon Venuše). Díky léčení a harmonizování rodinných a partnerských vztahů snáze dosáhneme niterného pocitu bezpečí, jistoty i pocitu sounáležitosti se svými blízkými. Nyní také můžeme energeticky očistit svůj domov – i pomocí bylinných vykuřovadel či esencí. Raci uzavírají jedno životní období.

8.1. vstupuje na devět měsíců Lilit do ohnivého znamení Lva. Lilit poukazuje na stínové aspekty nás samotných, věci, které v každodenním životě popíráme a potlačujeme. Nyní Lilit může odkrýt to, jak máme zpracované (či nezpracované) své ego, zda jsme propojeni se svým Já, jak dalece máme vytvořenou vlastní identitu, jaký máme vztah s otcem (mužskými autoritami), jak dalece jsme schopni tvořit (svůj život)  Nyní tedy máme 9 měsíců k tomu, abychom se vědomě vyrovnali se vztahem s otcem a se vztahem vůči mužství- muži mohou navázat kontakt se svou mužskou podstatou, aniž by se museli stavět do pozice diktátora a ženy si mohou uvědomit, že jsou “královnami” i bez ovládání a manipulace s mužstvím. Lilit ve Lvu poukazuje na možnost že byla v minulých inkarnacích zneužita vlastní kreativita, prohýření vlastních možností ,narcismus, egocentričnost -nyní problémy se sebevědomým, komplexy. Nyní tedy nastává čas odpoutat se od nezralé egocentričnosti a rozvíjet vlastní kreativitu. Toto téma se týká náš všech, ale nejintenzivněji Lvů (těch co mají ve Lvu Slunce, Lunu, osobní planety a Ascendent) - ti budou konfrontování se stínovými stránkami vlastní povahy 

12.1. se Mars v Blížencích vydává do přímého chodu – a naše energie, schopnost se prosadit, jít za svými cíli se dostává do pohybu. V Blížencích je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílů. Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích.

18.1. se Merkur v Kozorohu vydává do přímého chodu a komunikace s vnějším světem se vyjasňuje. Merkur symbolizuje to jak myslíme, jak komunikujeme, to co nás zajímá, jaký je náš intelekt. Merkur v naší mysli funguje na způsob telefonní ústředny, kdy různým aspektům nás samých doručuje poselství a rovněž vysílá poselství různých aspektů nás samých vnějšímu světu a těm, kteří se v něm nacházejí. Způsob, jakým jsou předávána poselství, je klíčovým faktorem pro jejich přijetí. Proto Merkur hraje významnou roli ve vztazích – protože problémy ve vztazích vždy spouštějí potíže v komunikaci. Buď nejsme schopni efektivně komunikovat, nebo nejsme schopni naslouchat a rozumět. Merkur symbolizuje naše mentální procesy – jak vstřebáváme a zpracováváme informace - což děláme podle našeho vlastního pohledu na svět, který nám odhaluje zbytek horoskopu. 

Merkur v Kozorohu nám pomáhá soustředit myšlenky na to podstatné - má schopnost se dobře soustředit. Merkur v Kozorohu má pozoruhodnou schopnost ukáznit své myšlenky, odstranit mentální zmatek a skutečně se koncentrovat na právě aktuální záležitosti. 

Merkur v Kozorohu má sklon k pečlivě práci s informacemi a také si dává pozor na to, co říká. Chce být pro své myšlenky respektován a nesnáší, když ho někdo považuje za hlupáka. Je tu sklon nechat se ovlivnit myšlenkami a názory svých otců (mužských autorit). Toto logické, realistické a přízemní umístění Merkura inklinuje ke konzervativnímu myšlení a také k suchému smyslu pro humor.

Merkur v Kozorohu podporuje logiku a analýzu nás všech, ale nejvíce Kozorohům a dalším dvěma zemským znamením - Býkům a Pannám a do určité míry i Štírům a Rybám jež se nacházejí v harmonickém sextilu vůči Kozorohovi. Raci budou díky tomu, že jsou opozičním znamením Kozoroha "ponoukání" aby "vystrčili hlavu z písku" a konečně se tváří v tvář podívali všemu, před čí dosud zavírali oči. Berani a Váhy, jež se nacházejí vůči znamení Kozoroha v dynamické a napěťové kvadratuře si nyní mohou vyjasnit situaci, jednat více systematicky a vyřídit všechny dosud nedokončené pracovní úkoly.

20.1. v 9h30 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vodnáře. Vodnář má schopnost nahlédnout na život (veřejný i soukromý) z nadhledu a vnímat tak souvislosti i struktury života. Skrze Slunce ve Vodnáři k nám mohou proudit nové impulsy a vize, které můžeme po celý rok realizovat ve hmotě (Uran, vládce Vodnáře se nachází ve znamení Býka). Nyní se můžeme na svůj život podívat z jiné perspektivy než obvykle, z nového úhlu pohledu. Vodnář nás učí odpoutat se od starých struktur bytí, být svobodný a volný.    

21.1. nastává ve 21h53 novoluní ve znamení Vodnáře - Slunce i Luna jsou ve volnějším harmonickém sextilu s Jupiterem v Beranu. Ve znamení Vodnáře se nachází i Venuše a Saturn - obě tato tělesa jsou v konjunkci. Nov ve Vodnáři naši pozornost zaměřuje na budoucnost – je vhodný čas naplánovat si co chceme dělat, jak chceme žít, čeho chceme dosáhnout - je to čas nových nápadů a plánů. Můžeme plánovat i pracovní cíle - pozor však na stavění vzdušných zámků, ke kterým má Vodnář sklon. Harmonický sextil od Jupitera však může přinést nějakou zajímavou příležitost. Nyní je čas aktivovat vlastní originalitu, odpoutat se od všeho co nás svazuje, protože Vodnář potřebuje být nezávislý

Konjunkce Venuše a Saturna ve znamení Vodnáře může blokovat vyjadřování citů - nalaďte se na své emoce, přijměte je a vyjádřete je - když nedáte najevo to, co cítíte, vaši blízcí mohou nabýt dojmu, že se jich straníte - a vy sami se můžete cítit nepochopení a opomíjení.

Vodnáři otevírají nové životní období

Vodnář na fyzickém těle souvisí s lýtky, kotníky ,žílami a Centrálním nervovým systémem. Vše co uděláme nyní pro tyto části těla se nám vyplatí. Můžeme masírovat lýtka bylinnými oleji, protahovat a procvičovat svaly na nohách, dodat tělu hořčík, rutin, užívat byliny, které čistí žíly a cévy a zpevňují jejich stěny. Nyní není vhodný čas na případnou operaci křečových

22.1. ve 23h58 se Uran v Býku vydává vpřed. Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení , které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem,  fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům

27.1Venuše vstupuje do vodního znamení Ryb - Venuše v Rybách je povýšena, protože láska a krása mohou v tomto citlivém, imaginativním a soucitném znamení dojít svého plného sebevyjádření. Ale jak už to tak bývá, abyste mohli dosáhnout největších výšin, možná budete muset předtím klesnout do hlubin- do hlubin, které jsou výsledkem vaší naplno projevované lásky a příliš naivního očekávání toho, co vám láska může dát. Venuše v Rybách v srdci ví, že láska je vše, ale svět, takový jaký je nyní, klade do popředí věci jako jsou např. peníze či pud sebezáchovy. Venuše v Rybách se tudíž musí naučit, jak nejlépe vyjádřit svůj univerzální smysl pro lásku, jinak bude odsouzena k přílišné zranitelnosti a k tomu, že její starostlivá povaha bude zneužita. Venuše v Rybách miluje celý Vesmír, vše živé. V důsledku této lásky k celému Vesmíru může mít “majitelka” Venuše v Rybách problémy v intimních vztazích, protože v takovém vztahu se snaží všechnu lásku věnovat jediné osobě nebo dostat od jediné osoby. Pak může mít partner pocit, že topí ve vaší lásce a citech, že není schopen se podle toho chovat a je možné že pak odejde s někým, kdo není tak náročný. Venuše v Rybách směřuje ke komplexní povaze lásky. Na jedné straně má vysoce vytříbený smysl pro ničím nepodmíněnou lásku a pro léčivé účinky krásy, na druhé straně však její obavy a pochybnosti o obyčejných omylných lidských bytostech ji vybízejí vnímat lásku jako něco, co potřebuje a krásu jako něco, co lze získat nebo vlastnit. Tudíž aby Venuše v Rybách mohla usměrnit a správně projevit svou milostnou povahu, měla by se procvičovat v nějaké oblasti umění nebo služeb, např. v malování, hudbě, péči o zvířata ,o lidi či v čemkoli, co poskytuje poučení nebo uvolnění. Tím na oplátku vzroste její smysl pro sebehodnocení, jehož nedostatek je příčinou bolesti a zmatku a beznadějné touhy, která vzniká proto, že hledá v někom jiném někoho nebo něco namísto lásky ke svému já, o němž pochybuje. Venuše v Rybách je schopna bezmezné oddanosti, obětavosti, ochoty pomoci, je jemná a nezištná. Touží po bezedných hlubinách lásky. Je však také schopna utápět se v přáních a iluzích, které zaměňuje za skutečnost. Může mít problém vymezit se a snadno se nechá využívat. Venuše v Rybách je soucitná, citlivá, šlechetná, s léčitelským potenciálem. Muž s Venuší v Rybách hledá ženu s takovými vlastnostmi

Do 16.5. 2023  Jupiter prochází znamením Berana. Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost.

Saturn stále prochází znamením Vodnáře - učí nás pochopit to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit 

Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém

Ve znamení Ryb se nachází již několik let i jejich vládce - Neptun a aktuálně také Selena, která ukazuje jakou cestou máme jít. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. 

Pluto se nachází na konci znamení Kozoroha – od roku 2008 transformuje politický systém a náš vztah k autoritám vnějším i autoritě vnitřní.

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze (obzvláště nyní v období ve kterém znamením Býka prochází Uran pastedGraphic.png) můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

https://astrologie-a-numerologie.webnode.cz/

ROK 2023 BUDE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO TY, CO SE CHTĚJÍ POSUNOUT

Silvestrovskou nocí vstupujeme do roku Marsu, který nás bude učit, že z bodu A do bodu B se dostaneme jedině svojí vůlí, odvahou a vlastním přičiněním. Měli bychom se zpětně ohlédnout za uplynulým rokem Jupitera, který nám otevřel obzory a dal nové příležitosti, abychom si vyjasnili, kam máme namířeno a připomněli si, že strach, který se šířil v roce 2021, se dá odvahou překonat.

Mars, pod jehož vládou je rok 2023, projde za celý rok šesti znameními, od Blíženců do Střelce. Tato protilehlá znamení touží po informacích a poznání. Zatímco Blíženec se rozhlíží blízko sebe, sbírá informace a zaujímá různé úhly pohledu, Střelec své zraky upíná do dáli, k obzorům, aby si vytipoval, čeho může dosáhnout a kam může „vystřelit“. Co vše je možné, jsme poznávali v roce Jupitera (2022) a v roce Marse (2023) se svojí aktivitou, důvěrou v sebe a správnými myšlenkovými pochody můžeme k této možnosti přiblížit. 12. 1. 2023 se Mars otočí do přímého směru, a pokud jsme si při retrográdním pohybu (od 30. 10. 2022) vyjasnili, co je pro nás důležité, které informace a blízcí lidé jsou pro naši budoucnost rozhodující, víme, kudy se vydat. Když víme, co chceme, zacílenou myšlenkou, která vede naše kroky, se k němu postupně posouváme.

JAK SI ŽIVOT UŽÍVAT

Rok 2023 začíná s Lunou v Býku, ta nám ukazuje, jak si můžeme život užívat, když nikam nespěcháme a svůj prostor a vše, s čím se potkáváme, si vychutnáváme. Jsme-li v klidu s tím, co máme a užíváme si vlastní zdroje a krásu, která nás obklopuje, jsme přítomní (při tom), zabydlení ve svém bytí, spokojení a nikam se neženeme. Zkusme jen tak být, uvolnit se a zažít pocit volnosti, ať se nám uleví.

Velkou lednovou událostí je 8. 1. přesun Černé Luny do znamení Lva. Po dobu devíti měsíců se bude zviditelňovat, kde je naše osobnost v nerovnováze, zda se podceňujeme, nevěříme si a máme nízké sebevědomí, anebo se přeceňujeme, naše ego je nabubřelé, jsme nejlepší na celém světě, všechno víme a známe, jen druzí jsou hloupí. Známe-li svoje silné stránky a přijímáme své slabiny, jsme v rovnováze, sami sebou a vidíme svoji jedinečnost. Jsme-li přirozenou autoritou, naše světlo jasně září, známe své hranice a místo ve společnosti. 3. 10. se Černá Luna posune do dalšího znamení, Panny, kde bude kladen důraz na čistotu naší mysli, myšlenkové vzorce a myšlenkové pochody, které nás uvádějí do chodu a vedou směrem, o němž přemýšlíme a na který se soustředíme. Pochybnosti o sobě a strach, že uděláme chybu, nám brání v úspěšném dosažení cíle. Naše přesvědčení, předsudky, hodnocení a soudy nám znemožňují vidět vše takové, jaké to je. Když si něco přikrášlujeme anebo očerňujeme, nevidíme přirozenou krásu. Pokud si uděláme pořádek ve svých myšlenkových programech a přepíšeme své myšlenkové vzorce, navrátíme se ke své zdravé přirozenosti a uvidíme svoji dokonalost.

Další lednovou událostí bude 22. 1. otočení Uranu v Býku do přímého směru, který byl retrográdní od 24. 8. 2022. Uvědomme si revoluci (od roku 2018 do roku 2025), která přichází v oblasti zdrojů a posun v oblasti vlastnictví, ekonomické zvraty, které jsou s hromaděním hmoty spojené a dopady na ekologii. Náš život je závislý na přírodě a jejích zdrojích. Když pro peníze a blahobyt ničíme přírodu a čerpáme zdroje rychleji, nežli se stačí regenerovat, chřadneme spolu s ní. Příroda je přirozená lékárna, odkud získáváme energii, abychom byli zdraví. Volně nám dává energii ve formě fyzické potravy, zklidňuje nás ve své náruči

a dýcháním na zdravém vzduchu se dechem, jež je život, propojujeme s energií duchovního světa. Jsme součástí přírody, bez ní nepřežijeme, ale ona bez nás ano. Současnou krizí se probouzíme k uvědomění, které přináší revoluci, a otevírají se nové možnosti využívání volné energie z obnovitelných zdrojů, o kterých psal již ve své době nedoceněný revolucionář Nikola Tesla, který měl Uran v Býku.

Další velké události proběhnou v březnu. 7. 3. se přesune Saturn ze znamení Vodnáře do Ryb a následně 23. 3. přestoupí Pluto z Kozoroha do Vodnáře. Se Saturnem ve Vodnáři jsme se od 22. 3. 2020 učili, že svoboda není automatická a svými strachy, nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít, ale můžeme se správným nastavením hranic přičinit o její získání. Pokud máme strach a požadujeme kontroly a omezení, jsme svazováni a přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc, a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Pluto, které 23. 3. vstoupí do Vodnáře, i když se ještě při retrográdním pohybu vrátí do Kozoroha, prověří, jak hluboce jsme si téměř tříletou lekci Saturna vzali k srdci. Když se necháme zastrašit a odevzdáme svoji moc do rukou druhých, přijdeme o svoji svobodu. Až do roku 2043, kdy bude Pluto ve Vodnáři, bude odkrýváno, jak hluboko jsou naše strachy zakořeněné, zda se bojíme převzít zodpovědnost za svůj život a zastrašováním bude veden boj o moc. Budeme omezováni různými technologiemi a kontrolováni umělou inteligencí. Pokud zní jejich příkaz jasně, obyčejný člověk se s nimi nedomluví. Technologie by nám měly sloužit a ne nás ovládat. Udělají za nás velkou práci, ale neměli bychom se stát jejich obětí. Vše má své hranice, které je potřeba hlídat, abychom se strachem, nezodpovědností a lehkovážností nepřipravili o svobodu. Každý si musíme uvědomit, zda to, co tvoříme, děláme pro lidi anebo proti nim. Obyčejné lidství, které tvoříme srdcem, vytváří lidskou společnost.

ZA UTRPENÍM STOJÍ NAŠE NETRPĚLIVOST

Přestupem Saturna do Ryb 7. 3. se až do května 2025 budeme učit, že utrpení si způsobujeme netrpělivostí, nedůvěrou, strachy a lpěním. Vesmír nás miluje a nechce, abychom trpěli. Pravá láska nemá nic společného se sebeobětováním. Máme-li se rádi, propouštíme ze svého života to, co nás vysiluje a ničí. Co z našeho života odchází, to nám nepatří a to, co je skutečně naše, o to nemůžeme přijít. Sami rozhodujeme, co si necháme líbit, koho a kam necháme vstoupit a kdy je potřeba se ozvat. Buďme svým vlastním vůdcem, nenechme se svázat omezeními a osvoboďme se od strachů, které jsou přirozené, ale dají se překonat. Když se pustíme, budeme unášeni proudem tam, kde máme být, a vše, co potřebujeme, k nám přijde. Zkušenosti každého z nás se propisují do kolektivního vědomí. Jeden druhému jsme zrcadlem a vzájemně se učíme růst. Důvěřujme Vesmíru, že se o nás stará.

Jupiter, který již 20. 12. 2022 přešel do znamení Berana, odstartoval nový 12letý cyklus. Chceme-li být spaseni, musíme se vydat na svoji dobrodružnou pouť, na cestu za svým srdcem, v němž je láska a pravda. Každé poznání, které na cestě získáme, nás povznáší, vede do duchovního světa a spojuje do Jednoty. 12. 3. 2023 se Jupiter spojí s Chironem v Beranu, kdy ukáže na naše zranění z dětství, která nás stahují do minulosti, brání nám v otevření se životu, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění slouží k duchovnímu růstu. Když se s odvahou vydáme za tím, co jsme jako děti nedělali, nemohli, ale baví nás a přináší nám radost, můžeme svá zranění „přerůst“. Pochopíme-li jejich příčinu, uzdravíme se a dospějeme k moudrosti, pokoře a soucitu.

16. 5. 2023 se Jupiter přesune do znamení Býka, kde zůstane až do 26. 5. 2024. S Jupiterem v Býku budeme učeni, že svým vnitřním bohatstvím vytváříme bohatou společnost, kterou obohacujeme o dary, jež máme uvnitř sebe. Božský dar je v nás. Nemusíme vůbec nic dělat. Stačí se uvolnit a jen tak být. Jsme-li uvolnění, jsme v klidu a šíříme klid, mír a lásku kolem sebe. Tímto nastavením k nám vše přichází, dostáváme, abychom mohli dávat, a když přirozeně dáváme, zpět dostáváme. Rozvíjení kreativity přispěje k našemu

růstu. Toto období bude velkou expanzí pro Býky, kterým se otevírají nové dveře a přicházejí nové možnosti, ale také pro další pevná znamení, což jsou Panny a Kozorozi.

18. 7. změní na 1,5 roku své působení karmické Lunární uzly, které jako střelka kompasu ukazují, odkud kam se máme posunout. S Jižním Lunárním uzlem ve Vahách a Severním Lunárním uzlem v Beranu se nás snaží nasměrovat k projevení sebe, ukázání své odvahy, své jedinečnosti a být sám sebou i ve vztazích. Když vytváříme závislé vztahy, snažíme se zalíbit, předstíráme a hrajeme si na někoho, kým nejsme. Přizpůsobování a kompromisy nevedou ke spokojenosti. Nezávislost přináší svobodu. Můžeme-li se volně projevit a svobodu nezneužijeme, ale použijeme k nalezení své spokojenosti, naplnění a štěstí, promění se naše vztahy. Jsme-li sami sebou, vytváříme mosty s lidmi, se kterými přirozeně ladíme a lze s nimi spolupracovat. A tam, kde spolupráce není možná, nebojíme se je bourat. Nemusíme s každým vyjít. Stačí respektovat, že to není partner naší úrovně a neshodneme se. Nesoulad je důvodem, aby si každý šel svojí cestou, která je pro něj vhodná, na níž potká vhodné partnery.

NEDĚLEJME UNÁHLENÉ KROKY

Únor a březen budou jediné měsíce v roce 2023, ve kterých půjdou všechny planety přímo. V tomto období můžeme udělat největší pokrok. V únoru můžeme něco unořit, rozpustit a ponořit se do sebe a v březnu nově zabřeznout. S retrográdními planetami se naše kroky zpomalí, abychom měli čas zvažovat, nechali záležitosti uzrát a neudělali jsme unáhlené kroky.

Nový rok začínáme s retrográdním Uranem, Marsem a Merkurem, který bude během roku retrográdní ještě třikrát, vždy v pevných znameních, v Býku, Panně a Kozorohu, abychom zvážili své myšlenky, změnili úhly pohledu a přenastavili realitu. Konec roku ukončíme s Merkurem ve Střelci, kde skončí roční pouť i Mars s Venuší. Venuše bude retrográdní celý srpen ve znamení Lva, abychom si ujasnili, co opravdu potřebujeme k životu, co je důležité pro náš život a o co jsme schopni se podělit.

Ze společenských planet bude jako první retrográdní Pluto od 1. 5. do 18. 10., které již 11. 6. nacouvá zpět do znamení Kozoroha, kde bude do konce roku, aby znovu prověřil zkostnatělé systémy a struktury, které se snaží transformovat, jež odolávají a nechtějí se pustit moci, proto rychle uklízí vše, co nemá být odhaleno. V červnu zařadí zpětný chod planety v Rybách, od 17. 6. až do 4. 11. Saturn a od 30. 6. do 6. 12. Neptun, kdy budeme hledat hranice pozemské lásky a učit se bezpodmínečné lásce. Uran se otočí do retrogradity 29. 8., aby promyslel revoluční změny, se kterými přichází chaos a do přímého směru se otočí ke konci ledna 2024. Jako poslední nabere zpětný chod Jupiter (4. 9.), který se až na Silvestra 2023 otočí do přímého směru, jež nám dodává odvahy, abychom se nebáli toho, co nás čeká, a byli kreativní, protože tak jsme schopni vše zvládnout.

Užijme si rok 2023, rok Marsu, podle svých možností. Mějme na paměti, že tvoříme v každém okamžiku svým rozhodnutím a náš život je výsledkem toho, co děláme a neděláme. Neporovnávejme se s druhými, jak nás nabádají Lunární uzly, ale buďme sami sebou. Vydáme-li se na dobrodružnou cestu, cestu za svými sny, jak nás učí Jupiter, získáme poznání, které nás obohatí a rozšíří naše obzory. Nebojme se změn, které přicházejí s Uranem v Býku. Nejdříve musíme zbořit staré s Plutem v Kozorohu, abychom mohli položit nové základy s Plutem ve Vodnáři. Buďme zodpovědní sami k sobě, nebojme se opouštět to, co je přežité, ale hlídejme si své hranice se Saturnem v Rybách, abychom nestali obětními beránky. Důvěřujme, že s Neptunem v Rybách je o nás postaráno a vše slouží k našem růstu a sjednocení.

Zdroj: https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ

Retrográdní Merkur v Kozorohu

29.12. se Merkur obrací do retrográdního chodu (v němž setrvá až do 18.1.2023)

Retrográdní Merkur zaměřuje pozornost dovnitř - tedy podporuje komunikaci se sebou samým. Ta je nyní snazší než komunikace s vnějším světem. Díky tomu, že se Merkur nachází v zemském a pragmatickém znamení Kozoroha, můžeme zjistit jak jsme "vnitřně nastaveni" ve vztahu k pozemské realitě, ve vztahu k profesi a ve vztahu k autoritám.

Nyní může odkrýt všechny mentální vzorce, které jsme se vytvořili ve vztahu k vnímání reality jako takové (cítíme se ve fyzické realitě dobře? Cítíme se ve svém těle pohodlně?) dále můžeme zjistit jaké máme mentální vzorce ohledně nastavení "profesního úspěchu" (důvěřuji svým schopnostem? svému talentu?) a také jaké máme mentální vzorce ohledně autorit - vztah k vnějším autoritám se odvíjí od kvality vztahu s naším otcem. Pokud máme tento vztah zablokovaný či nevyřešený, tak můžeme až přehnaně podléhat vlivu autorit (případně se až přehnaně vůči nim bouřit). Pokud v těchto oblastech objevíme nějaké "záseky", nastal čas se jich zbavit.

Co se týče komunikace s vnějším světem - nyní můžeme upřednostnit písemnou verzi komunikace. Napsané maily a SMS si před odesláním raději znovu pročtěte a ověřte si, zda je skutečně odesíláte tomu, komu je chcete poslat.

Nyní si můžeme udělat pořádek ve všech písemnostech, dočíst rozečtené knihy, dořešit neuzavřené věci a dokončit rozdělané úkoly.

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova/

ROK 2023, PROBĚHNE MENTÁLNÍ PROMĚNA LIDSTVA

Prognóza na rok 2023. 

Nazvala jsem ten rok o mentální proměně lidí.

„Rok o zemi, o vodě a o našich kořenech“.

PŘÍŠTÍ RTOK NEBUDE ANI LEPŠÍ

ANI HORŠÍ, PŘÍŠTÍ ROK BUDE JINÝ.

Svět nebude zničen, 

je příliš zajímavý na to,

aby přestal existovat.

Tvoříme síly se nyní vyřádí v oblastech,

o kterých si pohovoříme.

KAŽDÁ KRIZE JE CESTA K DALŠÍMU RŮSTU.

V uplynulých třech letech se Saturn pohyboval znamením Vodnáře.

Z Vodnáře se přesune 7.3.2023 do znamení Ryb 

a tam se bude pohybovat do roku 2026. 

Saturn se v této pozici necítil pohodlně,

protože se dostal do energetického konfliktu s Uranem.

Saturn je planeta, která chce řídit, omezovat,

nařizovat pravidla a zároveň,

nesnáší změny. 

Chce zachovat staré struktury,

chce omezovat a mít vše pod kontrolou.

Vodnářům vládne Uran, který má zcela jiné energie.

Jsou to energie revoluce,

touha se vzepřít zavedeným pravidlům,

touha se uvolnit.

Touha vnést do života nové myšlenky,

zavést nové systémy, vytvořit nová pravidla.

Toto téma se vyhrocovalo v roce 2022

a bude ještě pokračovat do března 2023.

Saturn se ve Vodnáři bude vyskytovat i v roce 2023,

ale už jen do března.

Od března,

pokud nenastane nějaké globální ohrožení naší bezpečnosti,

by pomalu, lehce mohla začít klesat inflace.

Nevím, jak se projeví to,

že občané začnou mít větší zájem o dolary a eura……

Po celou dobu,

kdy je Saturn ve Vodnáři jsme prožívali téma

větší výdaje a nižší příjmy.

Komu se nesnížily příjmy, výdaje se zvedly, a to díky zdražování.

Jasné, že se mnoho lidí napakovalo

firmy energetické..energie, zbrojní průmysl, media,

Prožili jsme zlovid, zdravotní virus,

teď máme virus energetický,

a to co řešíme s plynem a elektřinou

budeme příští 3 roky řešit tako s vodou, 

teď půjde o vodu a celý vodárenský průmysl,

bude se všude dělat revize trubky v jakém jsou stavu,

Co je v rukou státu a co je v roku zahraničních vlastníků.

Voda se bude skloňovat ve všech možných asociacích

……teplá, studená, vodní zdroje, pitná voda, užitková voda, zdražování vody, 

šetření s vodou. Šetření s teplou vodou. Lázenství, zkaplaněný plyn, vše co teče, nápoje...

ALE TAKÉ HRANICE NA VODĚ…….

Hranice na nebi. což je také určitá forma vody.....

Kulminace Saturna ve Vodnáři bude v 1. čtvrtletí roku 2023 protože 7.3.2023 se Saturn přesune do Ryb a tam bude až do května 25 potom se na chvíli přesune do Berana ale vrátí se do Ryb 9/25-2/26 a pak už pojede Beranem a my začínáme budovat znova…..

HRANICE JSOU TÉMA.

BUDOVÁNÍ HRANIC NESKONČILO

A JÁ VÁM ŘEKNU PODLE ČEHO TAK SOUDÍM.

KDO ZNÁ MÉ PROGNOZY TAK VÍ,

ŽE O TĚCH HRANICIÍCH JSEM MLUVILA JIŽ PŘED 4 LETY……

HRANICE SE BUDOU ŘEŠIT NA VODĚ A TAKÉ VE VZDUCHU……

SATURN V Rybách je promíchávání národů s různými duchovními směry,

s různámi filosofickými směry, s různou kulturou. 

Pokus, kterému se Evropa sama otevřela,

je změnit Evropu jako takovou. 

Vrátím se k těm hranicím……..

Vstupem Saturna do Ryb

budeme procházet velkou mentální proměnou

a mění se ráz celého světa a začíná také promíchávání. ,

Kroky, které v minulosti udělala Evropa,

dovolily příchod velké spousty lidí,

kteří jsou zcela jiného naturelu

a tím,

jak se začnou lidé mezi sebou množit vznikne

prolínání kultur i na úrovni genů.

Proto předpokládám,

že téma migrace bude nejen pokračovat, ale také sílit.

Vytváří se nový typ společnosti.

Dokonce i ta témata,

kdy se diskutuje o tom,

že je dokonce 71 pohlaví s tím má něco společného.

Protože se Saturn v Rybách týká různých ideologií. 

a tam patří nejen víra,

ale také různé filozofické směry, různé učení……

bude se týkat také církve.

Jsou církve, kde se muži nesmí mít ženu a děti…….

tohle a i jiná témata se budou v církvi řešit,

půjde to pomalu, ale už se na tom pracuje.

Církev jako taková se ještě více začne chovat jako obchodník,

revize v majetku, který nevynáší,

vzhledem k tématu bytové politiky,

asi začnou investovat do bytů,

a změní se během tohoto období mnoho také v uspořádání církve,

.a asi dojde také na nějaké hodnostáře.

Ta mentální proměna lidí

sebou logicky přinese také změny společenských systémů,

ale takové opravdu velké změny

ve vládách a ve společenstvích bych si tipla až na rok 2024.

Zdůvodnila jsem si to tím,

že se budou všichni snažit soustředit

se na zvládnutí příští zimy

a kdyby se nyní vytvořil ve společnosti nějaký chaos, svržení,

tak na to dojedeme asi všichni.

Vždy když křičím že chci někoho nahradit musím vědět, koho, kým a jak…….

Jinak by se nemuselo jednat o projev svobody, ale anarchie…….

Protože se bude měnit mentalita lidí,

bude se měnit celý vzdělávací systém,

to už probíhá ale je v začátcích a dokončeno bude v roce 2025 a 2026…….

Saturn v Rybách se týká zdravotnictví,

které již prochází transformací,

ale zdravotnictví ´čekají revoluční změny,

bude se týkat nemocnic, pojištění, ale také přístrojů a vynálezů,

Vztahuje se také k sociální sféře……

tam bude hodně změn,

Sociální sféry je široký okruh……

který se týká péče o různé skupiny občanů,

Péče o bližní, láska k bližnímu….

Obrovské změny proběhnou na úřadech sociálka, pracák

a s těmi změnami půjdou i změny personální.

URČITÉ PERSONÁLNÍ ZMĚNY PROBĚHNOU JIŽ V ROCE 2023

ALE JAK SI TIPUJI TAK ROK 2024

TAM NASTANOU SPOLEČENSKÉ ZMĚNY A TO V CELÉM SVĚTĚ. 

SATURN V RYBÁCH BUDE ŘEŠIT TAKÉ ZÁVISLOSTI

A TÉMA DROGY A POVOLENÍ DROG……LEGALIZACE…….

Rovněž práci se závislými jedinci. 

Týký se také různých automatů a sázení. 

Každý z nás je 

SOUČÁST KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ

Březen bude zásadní i proto,

že Mars se konečně začne přesunovat z Blíženců

do zanemní Raka, a to na konci března ………

Mars byl v Blížencích nyní dlouho, zvláštní období. 

Mars vstoupil do Blíženců 8/2022 a bude tam do 3/2023……

Komunikace je divoká a nepřehledná a pracuje se na větší kontrole slova,

pozor

Spoustu věcí ani nevíme ……

Pracovní ukoly se předávají co dělali 3 lidi, začne dělat jeden a

část se bude převádět do digitalizačních procesů. 

Televize, sdělovací prostředky různá media, časopisy,

všude jsou velmi napjaté vztahy mění se lidé,

mění se managment, chystají se opatření.

Přemýšlí se, jak navýšit ceny…….televize poplatky, časopisy ceny, 

až se zklidní po prezidentských volbách,

začne toho mnoho vyplouvat na povrch.

Školství……ale všechno,

co se týče pohybu a cest,

ale to už bych se opakovala a mnoho se toho děje,

Vlaky, autobusy….

JUPITER 

Jupiter se posunuje Beranem až 

DO KVĚTNA 2023 pak se přesune do Býka.

V Beranu bojovnější, neklidné období.

Probíhá transformace ve firmách……

mění se podnikatelské prostředí,

učíme se soběstačnosti a samostatnosti

v podnikání……zanikání práce a vznik práce nové……….

A v květnu se začne Jupiter posouvat do Býka……

jakmile se Jupiter posune do Býka,

mohla by se situace začíst zklidňovat.

Jupiter v Býku bude do května2024.

Takže toto téma se týká pozemků půdy,

bytové výstavby,

vlastnický práv,

rozdělování území,

stavebního zákona, zemědělství, půdy……

Může dojít během tohoto období k dohodě o různá území,

jak to bude , která území kdo bude mít……..

Nastává skupování bytových fondů……

pamatujete si jak to bylo v minulosti………

obytné domy vlastnilo město, družstvo a tam se pronajímaly byty…….

mění se struktura bydlení a nájemní bydlení bude hitem……

bude se měnit stavební zákon…….

v majetkových věcech se budou dělat pořádky.

Kontrola bude v dotačních programech,

které se týkají zemědělství, potravin, dotačních programů, ……..

Tvorba stabilnějšího systému……….

ekologie se začne provádět rozumnějším způsobem,

situace, která se děje se děje i proto,

že nám to zabránilo pokračovat v některých věcech,

které se týkají zeleného programu

a vedly by nás do záhuby.

Ony věcí se dějí,

vypadají dramaticky,

ale když se ohlédnete zpět,

tak potom zjistíte,

že to co se stalo bylo dobré……

to je i v osobních životech.

Zelená vize bude pokračovat ale ne šílené, ale promyšleněji ……..

ZAJÍMAVÉ BUDE OBDOBÍ MEZI BŘEZNEM

A ČERVNEM TAM DOJDE K NĚJAKÉMU OSUDOVÉMU ZLOMU,

KTERÝ SE BUDE TÝKAT SVĚTA……

PLUTO SE OD 3- 6…7…..8 MĚSÍCE POSUNE DO VODNÁŘE……..

VELKÝ ZVRAT.

Zároveň jeden člověk, jehož jméno se mi ani nechce vyslovovat,

člověk který se narodil 7.10.

bude mít návrat Černé luny, která je v konjunkci 

 s Plutem a karmickým Uzlem ve Lvu....

ta osoba o které hovořím, již není ta osoba, kterou v minulosti byla

…je vtělena do jednoho historického vládce 

do cara, který se v dějinách země stal největším carem......

měl v plánu vytvořit velký územní celek

měl velké globální téma...... a chtěl ho za každou cenu

,

ČERNÁ LUNA VE LVU ………dotkne se hierarchie

Dotkne se různých vládců

Bude zajímavé sledovat různé královské rodiny

které budou procházet transformací……

Touha vyniknout, upozornit na sebe být obletovaný……..

Snaha vyčnívat…….

Téma otcové a děti…….

budete si řešit téma můžské rodové linie

Černá Luna ve Lvu se promítne ve světě kultury,

umělcká sféra, školství. 

www.ibohac.cz

https://www.astrobohacova.cz/blog

KOZOROH (CAPRICORN) ♑︎

Element: Třetí Znamení Země

Vládnoucí Planeta: Saturn

Protilehlé Znamení: Rak

Převažuje: Ženství

Období: 22.12-19.1

Věk Kozoroha: 4168 AD-6328 AD

Přesouváme se do desátého znamení ve zvířetníku. Přecházíme z elementu ohně na element země. Po elementu ohně následuje v kole roku vždy prvek Země.

Jedná se o kardinální znamení v astrologii.

Kozoroh je místem zasvěcení, místem našeho mistrovství.

Kozoroh v sobě nese energie nejvyššího Ducha.

Zde zažíváme projevení hluboké a smyslné touhy Ducha Matky Země.

Období Kozoroha je brána, skrze kterou jsou vytvářeni a zrozeni zasvěcenci a adepti.

Mořská Koza (Sea Goat) je jedním z archetypů znamení Kozoroha. Bytosti pocházející z moře. Oděny v rybích šupinách. Link sahající zpět až ke vzniku všech věcí. Spojení s rohatými bytostmi, které se staly učiteli lidstva na počátku věků. Spojení z babylonskými mýty, kde se mořské kozy přeměňují na kozy pozemské, anebo antilopy s rohy.

Kozoroh je v mnoha ohledech znamení odpovědnosti. Zodpovědnost za to, co sem přicházíme vykonat. Kozoroh vyjadřuje postoj, který zaujímáme, za čím si stojíme. Ochota vkročit plně do toho, čemu věříme, i když je to nepopulární.

Jakmile dojde v daném okamžiku k duchovnímu ohnivému probuzení uvnitř (předchozí znamení Střelce), musí Duch přistát v těle (usadit se, být ztělesněn). V období Kozoroha se oheň Ducha uzemňuje ve fyzickém těle.

Operujeme zde s velmi přímým a silným uzemněním.

V této etapě kola roku prožíváme propojení s opravdovým duchem přírody.

Jedná se o znamení stáří a tvrdé zmrzlé zimní půdy, praskající pod nohama.

Starý muž zvěrokruhu, jako Otec Času (Father Time, Saturn), je dalším z archetypů Kozoroha. Reprezentuje pro nás bytost s velkou vytrvalostí proti nepřekonatelným obtížím. Mocné svaly značí potenciál bez hranic. Drží v sobě prastarou moudrost. Znázorňuje lidskou bytost v průběhu celého kurzu evoluce.

Jednorožec – Nejvyšší Aspekt Vyjádření Znamení Kozoroha

Jednorožec je silný duchovní symbol znamení Kozoroha, inspiruje žáky, naznačuje jednosměrnost, pokračující vzestupný pohyb k božství a čistotě. Jednorožec se pohybuje pomalu a nikdy nezapomíná na to, co získal zkušenostmi. Dosahuje nedosažitelných výšek. Při svém výstupu jednorožec nikdy nepodkluzuje a dosáhne svého cíle (Střelec) na vrcholu hory a stojí tak ve světle Kozoroha.

Jednorožec je posvátné a mýtické stvoření; s jedním rohem, jediné kopí vycházející z čela (Ajna, diamantové světelné centrum směru).

Představujeme si sami sebe jako bílé jednorožce, kteří šplhají na horu, sami, v klidu, tiše. Kolem nás vládne ticho.

Být studenty a žáky vyžaduje vlastnosti jednorožce – sílu, ochotu, stabilitu, tolerantnost v průběhu času, jednosměrnost.

Kozoroh pracuje na ušlechtilých cílech, kterých dosahuje pomalu a postupně, dosahuje výšin vnitřním rozjímáním a vnější námahou, zažívá klid uvnitř a všude kolem. Svými silnými končetinami se odráží do vyšších stavů vědomí.

Dalšími symboly znamení Kozoroha můžou být krokodýl a horská koza.

Stínový Aspekt: Může se stát výstředním a přehnaně ovládajícím. Vše musí být přesně vybudováno, podle řádné struktury, pokud tomu tak není, může se dostavit nervozita a nerudnost. Zdůvodňování prostředků k dosažení cíle. Bezohledné ambice. Stínový aspekt korporativismu (privilegování jistých zájmových skupin vládou).

Medicína: Pokud je struktura uvnitř nás, nemusíme ji světu vnucovat. Dokončení věcí a záležitostí. Kozoroh musí vždy dotáhnut věci do konce. Provést akci, která je třeba. Je to velmi pracovité znamení, které si zakládá na tradicích.

Afirmace: Já v sobě nosím moudrost předků a sílu k dokončení úkolu, který jsem si stanovil (a).

Sdíleno v energiích kruhového stolu, kde přecházíme k magii a síle Jednorožce,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

Vnitřní hodiny 

V horoskopu narození můžeme nalézt tzv. „vnitřní hodiny“. Každé znamení zvěrokruhu ovládá určitý úsek našeho života a ukazuje co je přirozené v daném úseku života řešit-proto jednoduchou pomůckou pro otázku „co budu řešit v určitém věku“? je podívat se v jakých znameních máme planety, případně do kterého domu v horoskopu narození dané znamení spadá. 

Nelze opomíjet tranzity planety (aktuální postavení planet se „porovnává“ s postavením planet v horoskopu narození). Nejdůležitější pro náš vývoj jsou tranzity tzv. pomalých a transpersonálních planet Jupiter, Saturn, Chiron, Uran, Neptun a Pluto. Tranzity těchto planet nám ukazují v jakém životním cyklu se nacházíme a čemu se v tomto cyklu máme věnovat. Podstatné informace také nalezneme Solárním horoskopu („narozeninový“ horoskop, platí od narozenin do následných narozenin). Solár ukazuje témata daného roku.

Pokud chceme znát co zhruba budeme zpracovávat např.mezi 42 až 49 lety podíváme se jaké planety nám spadají do znamení Vah, jakou mají tyto planety charakteristiku, jaké mají aspekty a ve kterém domě se nacházejí. Pokud nejsou ve znamení Vah žádné planety, podíváme se v jakém domě máme znamení Vah (témata domu) a na vládce a spoluvládce Vah (Chiron a Venuše) – v jakém domě jsou, v jakém znamení, jaké mají aspekty. Pak se blíže můžeme podívat na tranzity planet v daném období.

Beran : 0-7 let

Býk : 7-14 let

Blíženci : 14-21 let

Rak : 21-28 let

Lev : 28-35 let

Panna : 35-42 let

Váhy : 42- 49 let

Štír : 49-56 let

Střelec : 56- 62 let

Kozoroh: 62- 69 let

Vodnář : 69- 76 let

Ryby : 76 – 82 let

Pokud případně hledáme nějaké kořeny svých aktuálních problémů, můžeme podle tohoto vzorce zjisti, v jakém věku se případné bloky, které nás přivedly k současným problémům vznikly a pak s nimi pracovat, aby se tyto bloky rozpustily. Pokud kupříkladu máme problém v navázání partnerského vztahu, případně stále opakujeme tytéž destruktivní či sebedestruktivní vzorce v partnerském vztahu či máme problém přijmout své ženství (my ženy), či máme problém s ženským světem jako takovým (muži), máme problém vyjádřit lásku vůči druhým - podíváme se v jakém znamení stojí Venuše. Pokud máme třeba Venuši ve znamení Berana tak nejzásadnější prožitky, které zformovaly náš přístup k lásce, k ženství, k navázání partnerského vztahu vznikly do sedmi let našeho věku. Pokud máme Venuši ve znamení Ryb, které korespondují s věkovým úsekem 76 až 82 let neznamená to, že si během svého života nemůžeme nějaké bloky vytvořit pastedGraphic.png- ukazuje nám to, že k lásce a vztahům přistupujeme jako člověk, který již mnohé prožil a pro kterého jsou důležité jiné hodnoty, než pro mladého člověka - a to také může v našem běžném životě způsobit řadu komplikací pastedGraphic.png- důležité je uvědomit si na jakém principu v té které životní oblasti fungujeme - hodně nám to v životě pomůže. 

Každá planeta také ovládá určitý úsek našeho života a ukazuje jak se v tomto životním úseku budeme chovat a jaká témata budeme zpracovávat

Luna ovládá: dětství (od 0 do 4 let)

Merkur ovládá: dětství (od 4 do 14 let)

Venuše ovládá: mládí (od 14 do 21 let)

Slunce ovládá: střední věk (od 21 do 42 let)

Mars ovládá: zralý věk (od 42 do 56 let)

Jupiter ovládá: starší věk (od 56 do 68 let)

Saturn ovládá: stáří (68 a výše)

Astrolog Věra Šourková
Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

Pondělí 12. 12. 2022 - Luna ve Lvu, většinu dne bez aspektu, večer a v noci v kvadrátu s Uranem

Pondělí 12. 12. 2022 - Luna ve Lvu, většinu dne bez aspektu, večer a v noci v kvadrátu s Uranem v Býku, Slunce ve Střelci v kvadrátu s Neptunem v Rybách, Merkur a Venuše v Kozorohu v konjunkci. Adventní poesie, praktická témata i zvýšená možnost infekcí (Neptun).

V pondělí přestupuje Luna do tvůrčího znamení Lva, kde souvisí s uměleckými aktivitami, módou, filmem nebo divadlem. V obecné konstelaci dává větší emoční uvolněnost, extrovertnost, seběvdomí a sklon bavit se. Večer v kvadrátu s Uranem v Býku může přispívat také k větší netrpělivosti, výbušnosti a impulzivnosti, včetně fyzických výbuchů.

Slunce ve Střelci v kvadrátu s Neptunem v Rybách a v přesném sextilu se Saturnem ve Vodnáři může po akčním týdnu s aspekty Marse na Slunce spadat do větší únavy, Neptun v kvadrátu se Sluncem je také potenciálně infekční. Tento aspekt je také soucitný, vnímavý a umělecký, zbytek konstelace s Merkurem a Venuší v Kozorohu ale uzemňuje a vyznívá prakticky a materiálně.

Venuše v Kozorohu se hodí k různým typům předvánočních úklidů, pondělí s Lunou ve Lvu nicméně může svádět spíše k utrácení nebo k předvánočním setkáním.

Slunce v sextilu se Saturnem poukazuje také na různá omezení a limity, na určitou skepsi, realismus a v tom lepším případě důslednost.

Pěkný začátek týdne všem.

Zdroj: https://www.facebook.com/reflexivniastrologie1

reflexivniastrologie.cz

Venuše v Kozorohu

10.12. Vstupuje planeta lásky a krásy - Venuše - do zemského znamení Kozoroha.V tomto znamení setrvá do 3.1.2023

Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje

Do partnerských vztahů přináší Kozoroh střízlivost, praktičnost, zdrženlivost a také zodpovědnost. Venuše v Kozorohu je zdrženlivá a neprojevuje city otevřeně. Ve vztahu hledá tradiční hodnoty- věrnost, stabilitu a dokud partnerský vztah neprojde zkouškou časem, je nedůvěřivá. Pokud si Venuše v Kozorohu nedovolí projevit své divočejší a nekonvenčnější Já, bude k sobě přitahovat silně nekonvenční partnery.

Venuše v Kozorohu si musí uvědomit, že když chce aby se partner citově otevřel, musí se nejdříve citově otevřít ona sama. Venuše v Kozorohu se učí otevírat své srdce. Láska pro ni nikdy není hrou, bere ji velice vážně. Její srdce je třeba dobývat dlouho, ale jakmile se jednou otevře, její láska je velice stabilní. Musí překonávat své zábrany aby se emočně otevřela. Je zodpovědná a stálá, nabízí oporu a bezpečí, vždy si zachovává kontrolu a nikdy neztrácí chladnou hlavu. V erotické rovině potřebuje dostatek času aby se “rozehřála”, ale pak je vášeň vydrží velice dlouho. Umí být i vlastnická, upjatá, nesdílná a sobecká.

Venuše v Kozorohu je praktická, rezervovaná, pozorná, důvěryhodná, rozvážná a umí ovládat sebe samu. Muž s Venuší v Kozorohu hledá ženu s těmito vlastnostmi

19.12. Venuše v Kozorohu vytváří dynamický a napěťový aspekt nazvaný kvadratura s Chironem v Beranu - na povrh vědomí se dostávají naše traumata a zranění v oblasti lásky a sebelásky - jakmile si je zvědomíme tak se od nich můžeme odpoutat.

22.12. Se Venuše nachází v harmonickém a podpůrném trigonu s Uranem v Býku - můžeme učinit podpůrné změny v rámci vztahů, vystoupit ze zajetých kolejí.

28.12. Se Venuše v Kozorohu nachází v harmonickém sextilu s Neptunem v Rybách - soucit, odpuštění, láska nejen na fyzické rovině, ale také na duchovní rovině - to vše je součástí vazby Venuše a Neptuna.

Venuše v Kozorohu- 13.1.- 5.2.1965, 6.11.-7.12.1965, 7.2.-25.2:1966, 14.12.1966- 6.1.1967, 27.1.-11.2.1968 ,15.11.-9.12.1968, 29.12.1969-21.1.1970, 5.2.-3.3.1971, 29.11.-22.12.1971, 11.1.- 3.2.1973, 5.11.- 6.12.1973, 29.1.-27.2.1974, 13.12.1974- 5.1.1975, 26.1.- 18.2. 1976, 14.11.- 8.12. 1976, 27.12.1977- 19.1.1978, 5.2.-2.3.1979, 28.11.- 21.12.1979, 11.1. 1981- 3.2.1981, 5.11.-7.12.1981, 23.1.- 1.3.1981, 12.12. 1982- 4.1.1983, 25.1- 18.2.1984, 13.11.- 8.12.1984, 27.12.1985- 19.1.1986, 5.2.- 2.3.1987, 28.11.- 21.12.1987, 10.1.- 2.2.1989, 5.11.- 9.12.1989, 16.1.- 2.3.1990, 12.12.1990- 4.1.1991, 25.2.- 17.2.1992, 13.11. - 7.12. 1992

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova/

Věra Šourková, Venuše v Kozorohu

10.12. Vstupuje planeta lásky a krásy - Venuše - do zemského znamení Kozoroha.V tomto znamení setrvá do 3.1.2023

Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje

Do partnerských vztahů přináší Kozoroh střízlivost, praktičnost, zdrženlivost a také zodpovědnost. Venuše v Kozorohu je zdrženlivá a neprojevuje city otevřeně. Ve vztahu hledá tradiční hodnoty- věrnost, stabilitu a dokud partnerský vztah neprojde zkouškou časem, je nedůvěřivá. Pokud si Venuše v Kozorohu nedovolí projevit své divočejší a nekonvenčnější Já, bude k sobě přitahovat silně nekonvenční partnery.

Venuše v Kozorohu si musí uvědomit, že když chce aby se partner citově otevřel, musí se nejdříve citově otevřít ona sama. Venuše v Kozorohu se učí otevírat své srdce. Láska pro ni nikdy není hrou, bere ji velice vážně. Její srdce je třeba dobývat dlouho, ale jakmile se jednou otevře, její láska je velice stabilní. Musí překonávat své zábrany aby se emočně otevřela. Je zodpovědná a stálá, nabízí oporu a bezpečí, vždy si zachovává kontrolu a nikdy neztrácí chladnou hlavu. V erotické rovině potřebuje dostatek času aby se “rozehřála”, ale pak je vášeň vydrží velice dlouho. Umí být i vlastnická, upjatá, nesdílná a sobecká.

Venuše v Kozorohu je praktická, rezervovaná, pozorná, důvěryhodná, rozvážná a umí ovládat sebe samu. Muž s Venuší v Kozorohu hledá ženu s těmito vlastnostmi

19.12. Venuše v Kozorohu vytváří dynamický a napěťový aspekt nazvaný kvadratura s Chironem v Beranu - na povrh vědomí se dostávají naše traumata a zranění v oblasti lásky a sebelásky - jakmile si je zvědomíme tak se od nich můžeme odpoutat.

22.12. Se Venuše nachází v harmonickém a podpůrném trigonu s Uranem v Býku - můžeme učinit podpůrné změny v rámci vztahů, vystoupit ze zajetých kolejí.

28.12. Se Venuše v Kozorohu nachází v harmonickém sextilu s Neptunem v Rybách - soucit, odpuštění, láska nejen na fyzické rovině, ale také na duchovní rovině - to vše je součástí vazby Venuše a Neptuna.

Venuše v Kozorohu- 13.1.- 5.2.1965, 6.11.-7.12.1965, 7.2.-25.2:1966, 14.12.1966- 6.1.1967, 27.1.-11.2.1968 ,15.11.-9.12.1968, 29.12.1969-21.1.1970, 5.2.-3.3.1971, 29.11.-22.12.1971, 11.1.- 3.2.1973, 5.11.- 6.12.1973, 29.1.-27.2.1974, 13.12.1974- 5.1.1975, 26.1.- 18.2. 1976, 14.11.- 8.12. 1976, 27.12.1977- 19.1.1978, 5.2.-2.3.1979, 28.11.- 21.12.1979, 11.1. 1981- 3.2.1981, 5.11.-7.12.1981, 23.1.- 1.3.1981, 12.12. 1982- 4.1.1983, 25.1- 18.2.1984, 13.11.- 8.12.1984, 27.12.1985- 19.1.1986, 5.2.- 2.3.1987, 28.11.- 21.12.1987, 10.1.- 2.2.1989, 5.11.- 9.12.1989, 16.1.- 2.3.1990, 12.12.1990- 4.1.1991, 25.2.- 17.2.1992, 13.11. - 7.12. 1992