Co přijde v letošním roce? Stojí za to napsat k němu v čase Vodnáře aspoň několik řádek, které mohou být návodem, průvodcem a inspirací. To poslední slovo mám rád, vnímám ho jako seslání a přijetí ducha, tedy smyslu věci, ztotožnění úmyslů se skutečnými možnostmi. Planety a jejich postavení nedají odpověď, ale návod. A konkrétní práce a činnosti stejně zůstanou na našich bedrech, hlavách a srdcích.

Letošní rok je dle Avesty rokem Jupiterským. Planety se postupně střídají ve vládě, vloni to byl Saturn, který symbolicky řídil dění, pro letos přichází Jupiter. V prošlém roce jsme si naložili se Saturnem ve Štíru hodně psychických a jiných třídění, ujasňování i čištění, získali jsme tak pevné základy a směřování, zbavili se přebytečného. Sklízeli vše dobré i špatné za posledních 7 let. Pro letošek na křídlech Jupitera přichází otevírání. Více energie pro všechno. Naděje, odvaha, touha, ale i větší otevřenost, jasnost, velkorysost, zapálenost pro věc. S otevírajícím se prostorem přichází čas pro nové myšlenky a pro růst. K tomu bychom měli znát, kým jsme a umět se orientovat.
V sobě najdeme více příležitostí k cestám, studiu, poznávání, výrazně větší ochotu probírat záležitosti a diskutovat. V rodině se objeví možnosti společných zážitků, šance smírně a s nadhledem řešit spory. Pro práci bude rok příznivý, můžeme-li budovat na základech vytvořených loni. Vztahy, které v minulém roce prošly zkouškou a psychickým peklem, se mohou dál svobodně rozvíjet, zvládnou-li však nové klima přející svobodě. Jupiter přeje vývoji společnosti, je garantem demokracie. Trénujme tedy občanskou vyspělost a odvahu. Nejenom v diskusích, ale i tam, kde se bude rozhodovat. Neptejme se po konkrétních výdobytcích, ale žádejme koncepčnost. Letos je možnost si naplánovat na dalších sedm let budoucnost, dělejme to s rozmachem, odpovědností, ale i odvahou a naplno.
Jaké budou v nastalém roce planetární energie? Pluto, planeta, která ukazuje na místa, kterým je třeba vyvinout nadlidské a transformační úsilí, postoupí během roku o několik stupňů vpřed, poté vzad a zase dopředu v zemském znamení Kozoroha mezi 13. a 15. stupněm. Můžeme tak s velkou pravděpodobností očekávat, že krize zprvu ekonomická, jež začala v roce 2008, kdy shodou okolností Pluto vstoupilo do Kozoroha, bude trvat a zdaleka neskončí. Proč by také měla? Pluto po nás symbolicky vyžaduje soustředit se na zdroje, ze kterých čerpáme a základny, na nichž stavíme. Nechce se po nás, abychom šetřili a omezovali se, důraz je na jiné alokaci zdrojů a větší efektivitě, jak u lidstva, tak u různých společností i nás jednotlivců.
Uran – symbol vyššího myšlení a génia lidstva i jedinců, který ukazuje na rychlé a rázné změny, se nachází ve znamení Berana. Letos se bude pohybovat mezi 13. a 17. stupněm. Změny jím inspirované probíhají jako permanentní revoluce. Její těžiště je v mentální sféře. Uranské změny se týkají myšlenkového pole lidstva. Nepříjemnými zážitky a událostmi jsme častováni tam, kde není krok vyladěn s měnící se realitou.
Neptun, ukazatel duchovního a psychického stavu, který symbolicky ovlivňuje kolektivní myšlení, zůstane pro letošek ve svém znamení Ryb. Posune se jen o několik stupňů vpřed, poté vzad a zase dopředu, přičemž hranicemi bude 6. a 8. stupeň. V kvalitě se Neptun projeví a symbolicky ukáže na kolektivní touhu po hlubších a společných zážitcích jednotlivců i celých skupin. Vznikne jistá dvojakost – na jedné straně touha po jednotě a spojení s co největším množství bytostí a na straně druhé potřeba vymezovat si svoji myšlenkovou sféru, skupinu a oblast.
Saturn, ukazatel nejdůležitějších témat v našich životech přechází ze Štíra do Střelce. Ve Štíru odkrojil a odstranil vše přebytečné a tlačil na soulad mezi vnitřním prožíváním a skutečným způsobem života. Jeho postavení ve Střelci dodává na jasnosti záměrů, též odvahu stanovit si, vědět a prosazovat své záměry. Pomalu, trpělivě, krok za krokem, ale jistě budeme postupovat za svými vytčenými i tušenými cíli. Po krátké období okolo letních prázdnin se Saturn ještě vrátí do Štíra. Tentokrát očekávejme spíš potvrzení nebo korekci navržených plánů.
Jupiter, symbolický vládce letoška, bude v první polovině roku ve znamení Lva.Vyzkoušíme si tak mnohé z radostí života. Zprvu, až do první dubnové dekády bude retrográdní, bude upomínat na vše, co je potřeba vylepšit, vymyslet a nepříznivými situacemi ukáže oblasti, kde naše plány a úmysly nejsou v kontaktu s realitou a kde bychom tak neměli do budoucna. Od dubna do srpna se vydá na rychlou cestu napříč Lvem, od dvanáctého stupně až na samotný konec a připraví mnoho příležitostí a podnětů pro rozvoj osobnosti, pro získání zdravého vztahu k sobě a vyvážených vlivů s okolím, které by měly být založeny na laskavé spolupráci soběstačných jedinců. Od srpna, kdy se Jupiter dostane do zemského znamení Panny, začneme být více praktičtí a soustředění. Třetí třetina roku tak může znamenat návrat k osobním hodnotám, ale i tvořivou práci s tím, co jsme si s Jupiterem ve Lvu dovedli získat a vydobýt na světě a i sami na sobě.
Lilith bude od poslední srpnové dekády ve vzdušném znamení Vah, ve kterém setrvá až do konce roku. Do té doby bude postupovat znamením Panny. V Panně bude prověřována naše hodnotová orientace, budeme hledat a věřme, že i nalézat své životní niky a místa, kam patříme. Poté s Lilith ve Vahách začneme být nejistí a staneme se hledači vztahů. Budeme řešit jejich pokřivení a narovnání, budeme hledat ty správné partnery pro život, práci, ale jistě se pozastavíme nad tím, jací jsme partneři sami sobě. Velkou část roku 2015 bude Bílá Luna neboli Selena ve znamení Vodnáře. To by mělo znamenat podporu pozitivně myšleným změnám v životě. Také by mělo být přáno novým metodám, postupům a technologiím, jakožto i intenzivnějšímu sdílení a společnému propojování lidských bytostí.
Posunují se  lLunární uzly, jednou za osmnáct a půl roku projdou zodiakem dokola.Vzestupný uzel vejde ve druhé dekádě listopadu do Panny a jižní do Ryb. Začne tak čas čištění, léčení a rovnání všeho nepatřičného a neharmonického v našich životech. Budeme se také učit propojovat duchovní sféru se skutečností a hledat v obou světech paralely vedoucí k hlubšímu poznávání smyslu dění.
K významným momentům nadcházejícího roku patří především ta období, která budou signována propojením velkých planet. Jako harmonické, povznášející a povzbuzující budeme jistě vnímat propojení Urana v Beranu a Jupitera ve znamení Lva ve vzájemném trigonu. Ten se dva krát zopakuje v první polovině roku: na začátku března a poté ve třetí dekádě června. Uran dodá Jupiteru inspiraci a propojení vyšším já. Půjde o revoluční a třeba i přelomové období; pokud krom podnětů přicházejících zvenčí v nás uvnitř bude jistý plán. Mohli bychom se vzchopit k velkým a na naše poměry ušlechtilým činům. Lze tak překročit bariéry a omezení, která i v běžném životě dáváme a jež často ani nepostřehneme.
Pro změny ve společnosti i na osobní úrovni byla jistě důležitá konjunkce jižního uzlu s Uranem, která vyvrcholila na začátku třetí lednové dekády. Ve dnech okolo ní jsme prožili okamžiky nejistoty, ztráty půdy pod nohama a pocity jako bychom byli někde jinde či mimo. Byly to chvíle, kdy se pravděpodobně nejlépe připravovaly změny a dlouhodobá nastavení.
V první a druhé dekádě března bude působit silné spojení Marsu a Uranu uprostřed znamení Berana, Mars v tomto období bude ještě v kvadrátu na Pluta v Kozorohu. Může tak jít o přelomové období, které potvrdí a zpečetí to, co započalo loni, v minulém roce během dubnové velké kvadratury.
Mars s Venuší se letos setkají na prahu třetí únorové dekády na začátku znamení Berana. To může být silným impulzem nejen pro milostná splanutí a veškerá mužsko-ženská propojení, ale také potvrzením ještě neprojevených a nebo platonicky se rozvíjejících vztahů, neboť v trigonu se tento aspekt spojí se Saturnem ve Střelci. Druhé setkání Marse a Venuše bude na začátku školního roku ve Lvu, kdy se bychom již měli vědět, co od svých protějšků můžeme čekat a čím je umíme obdařit. A do třetice se tyto planety setkají na počátku listopadu v Panně, kdy se může projevit vnitřní síla a soudržnost mužsko-ženských energií.
Prázdninový čas nebude jen samá radost a uvolnění, na samém začátku srpna se Jupiter a Saturn propojí v kvadratuře. V tomto letním období zvážníme, zamyslíme se nad sebou i způsobem života a přehodnotíme pod tíhou reality pohledy na sebe i svět kolem a také asi i některé plány. Tento aspekt nás může směřovat i k askezi, zjednodušení života a nebo naopak ke zkvalitnění toho, co vytváříme a produkujeme.
Silný bude nepochybně příznivý trigon mezi Jupiterem v Panně a Plutem v Kozorohu v první dekádě října. Bude přát všem pracovním, uzdravujícím, ale také i transformačním aktivitám. Na poli osobním můžeme čekat doslova intenzivní posun všech připravených, jako společnost můžeme třeba i skokově dosáhnout nových úrovní organizace.
Přání všeho šťastného, úspěšného jsou tak jupiterská, že je snad ani není nutné vyslovovat. Ne že by se hojnost a radost měly dostavit automaticky, ale jak správně očekáváme, navštíví ty připravené a nachystané. Nechť je tedy v letošním roce méně místa pro malomyslnost, nízkost a zahleděnost do sebe. A více prostoru pro samostatnost, nadhled, laskavost a přijetí.

Ondřej Habr, http://www.astro-ondrej.cz/

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png