Iluze“ oddělení není iluze: zhojení prvotní příčiny traumatu z odmítnutí

datum 15. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Proces oddělení není negativní. Je to rozmnožení původní jednoty. Proto máme každý v sobě kus Zdroje. Jsme fyzickým projevem tohoto Zdroje a mnoho z nás si to víc a víc uvědomuje. Tento proces může být vnímán jako bolestný, ale jde jen o přesměrování našeho vnímání od oddělenosti k Jednotě. Proces oddělení není strádání, ale množení a je velmi extatický.

Doba čtení 11 min.

Cesty k sobě


Přijala: Anthea Réa, 6.6. 2020

Milovaní, mnozí z Vás máte za sebou již velký kus cesty, mnoho jste v sobě prozřeli, proléčili, aktivovali jste v sobě novou tvůrčí sílu vyvěrající z pramene vnitřní Lásky. Nyní však procházíte fází transformace, která jde až k samotnému jádru příčin veškerých bolestí.

Ať už se ve vás sepnulo ,,trauma z odmítnutí“ proto, že jste nebyli vyslyšeni, prodělali jste hádku s kolegy, řešíte rozchod, nebo cokoli jiného – vězte, že v těchto dnech zažíváte silnější reakce než jindy právě proto, že postupujete vpřed – ne naopak.

Nebuďte tím tak zaskočeni: je to stejné, jako když máte obvaz na poraněném koleni. Ochranné vrstvy ránu znecitliví a vy pak můžete mít pocit, že ,,to máte vyřešené“. Když je však sundáte, zjistíte, že rána je stále živá. To samé probíhá v integraci vnitřních zranění, nebo-li oddělených částí duše od Zdroje. To, že nyní zažíváte větší reaktivitu na dané situace, je známkou toho, že jste již dostatečně silní na to, abyste stanuli tváří v tvář samotné příčině bolesti.

JISTĚ JSTE JIŽ MNOHOKRÁT SLYŠELI, ŽE ,,POCIT ODDĚLENÍ JE JEN ILUZE, ŽE JSTE NIKDY VE SKUTEČNOSTI NEBYLI ODDĚLENI“. ANO, JE TO JEDNA VRSTVA PRAVDY.. ALE UPŘÍMNĚ – CÍTÍTE V TÉTO ODPOVĚĎI USPOKOJENÍ A LÉČIVÝ PROUD HOJENÍ? STAČÍ VÁM TATO ČÁST PRAVDY K TOMU, ABY VÁS DANÉ ZKUŠENOSTI PŘESTALY ZRAŇOVAT? POKUD VÁM JE TO MÁLO, ČTĚTE DÁL.

Na úrovni prapůvodního Zdroje – Bytí, Vědomí, Blaženosti – prostoru Nicoty bez forem, jste skutečně neustále jednotným Božským Vědomím, které není, a nikdy nebylo odděleno. Avšak ve fyzické realitě prožíváte mnoho situací, kdy se ve vás sepne pocit oddělenosti a to je pro vás zraňující. Jak je to možné, je-li to jen iluze?

Je to tím, že vše, co prožíváte, je skutečné – byť některé paprsky vaší duše nedosahují do prapůvodní Jednoty Zdroje, stále je to na určité úrovni VAŠE REALITA, vyvěrající z ŽIVÉ PAMĚŤI DUŠE. Odkud tedy pramení ona bolestná vzpomínka na prvotní oddělení? Kde započala svou cestu?

Začalo to ve chvíli, kdy PraZdroj – prapůvodní Nicota Všehomíra, nabyla již takové hustoty Vědomí, že počala produkovat formu energie – prvotní ideje o Stvoření. Jakmile PraZdroj vyslal prvotní přání rozšířit se a expandovat, zažehlo se Světlo Stvoření, a tím vzniklo PRVOTNÍ ODDĚLENÍ. Přesněji, prvotní vydělení se z Nicoty do Stvoření.

Existují ,,dva hlavní Zdroje“, chceme-li to pro lidskou mysl zjednodušit: prapůvodní Zdroj Věčného Bytí (Temnota), a Zdroj veškerého Stvoření (Světlo), který je již vázaný na úrovně časo-prostoru.

Zde je potřeba vcítit se do okamžiku, kdy počal proces vydělování se ze sebe samého: pro Vás, jakožto Zdroj, to byla zcela nová zkušenost. Samotné Vědomí netušilo, co to obnáší, jaké to bude, a co se přesně stane. Jen cítilo silný a jasný impuls, že je důležité expandovat do projevu.

Nyní se dostáváme k jádru věci: stejně tak, jako existují (zjednodušeně, pro lidskou mysl řečeno) dvě fáze Zdroje, existují také dvě fáze Oddělení. První oddělení je to, které jsme si popsali výše: vyzáření Zdroje Věčnosti do světa Proměnlivého Stvoření. Druhé oddělení fázi začíná od Stvoření dále, kdy se skrze přirozený proces dělení se a expanze energie počaly tvořit nové světy, rasy, planety, a později proces zrození na Zemi.

JE TO STÁLE TEN SAMÝ PROCES: DĚLENÍ SVĚTŮ, DĚLENÍ RAS, DĚLENÍ BUNĚK, DĚLENÍ HUSTOT FREKVENCÍ.. TO JE PŘIROZENÝ PRINCIP STVOŘENÍ A SÁM O SOBĚ NENÍ BOLESTIVÝ. JEHO ÚČELEM JE EXPANZE DO DALŠÍCH FOREM SKRZE PROŽITEK BLAŽENÉ JEDNOTY.

POTÍŽ S REAKTIVITOU A ROZJITŘENOU BOLESTÍ, PROPOJENOU S ,,TRAUMATEM Z ODDĚLENÍ“, NASTÁVÁ VE CHVÍLI, KDY SI DUŠE PAMATUJE POUZE DESTRUKTIVNÍ VZPOMÍNKY Z POZDĚJŠÍCH FÁZÍ STVOŘENÍ A ZTRATÍ ZCELA KONTAKT S PRAPŮVODNÍM PROŽITKEM VYDĚLENÍ ZE ZDROJE, KTERÉ BYLO PROVÁZENO NAOPAK BLAŽENOSTÍ.

Rádi bychom Vám nyní umožnili rozpomenutí se na rozdíl mezi prožitkem oddělení ze Zdroje, a mezi oddělením na úrovni matky a dítěte. Zde leží klíčový bod, vaše iniciační brána přechodu od bolesti do blaženosti.

Vaše podvědomí si pod vlivem intenzivního šoku z předčasného oddělení od matky zapsalo do podvědomí, že jakýkoli proces oddělení (odmítnutí, vzdálení se, uzavření, ukončení vztahu, práce,…) se přirozeně rovná strádání a bolesti.

Vaše prvotní zkušenosti pramenící ze Zdroje však byly zcela opačné. Představte si, že vaše Vědomí Jednotného Božství je to jediné, co existuje. Ještě nemáte zkušenost bytí v mnoharozměrnosti forem. Toužíte po tom poznat se jinak a růst jako individuální paprsek Božství.

Vaše touha tvoří silnou elektromagnetickou odpudivou sílu, z níž se postupně začne z jednoho vydělovat druhé. Vy se však stále vnímáte jako Jednolitý proud Božství. Jen jste svědky toho, jak se z vás stává nová forma - vnímáte, že kromě jednoho jste také dvojí. A to je velmi vzrušující a fascinující prožitek!

PROCES VYDĚLOVÁNÍ SE ZE ZDROJE DO DALŠÍCH FOREM JE STEJNĚ EXTATICKÝ, JAKO KDYŽ SE VE SPOJENÍ POLARIT MUŽE-ŽENY NAVRACÍTE ZPĚT DO BOŽSKÉ JEDNOTY.

Pro Božskou Jednotu, která se vyděluje do dvojího, je to stejně vzrušující a naplňující proces. Oddělenost je jednou stranou téže mince, jakou je jednota, a to původní vlákno, které je pojí, je prožitek Sebenaplnění a plně probuzené paměťi vaší skutečné identity.

Tato vzpomínka na Prvopočátek všeho vám připomíná, že v procesu vydělování se nejde o to se od sebe násilně odpojit a zanevřít na sebe, ale pouze se skrze dělení rozmnožit do nového projevu. Je to proces množení, dělení, tvoření.

Jak jste však postupovali na cestě stvoření dále, už jako individualizované duše, které získaly částečně své ,,vlastní vědomí“, nejen to božsky-jednotné, získali jste svobodnou volbu reagovat na prožitky svým vlastním způsobem. Čím více ras a světů bylo stvořeno, tím víc si žily svým vlastním životem.

Stále se vnímaly jako jedno Vševědomí, ale individualizované vědomí už bylo natolik rozvinuté, že začaly vznikat astrální formy vibrací, které vás začaly od vašeho původu vzdalovat, a vy jste začali být zmatení.

KDYŽ VZNIKLY PRVNÍ DVĚ GALAXIE – MATEŘSKÁ GALAXIE A OTCOVSKÁ GALAXIE – JEŠTĚ STÁLE JSTE BYLI V JEDNOTNÉM TANCI SPLÝVÁNÍ A DĚLENÍ SE SKRZE TVOŘENÍ. KAŽDÁ Z TĚCHTO GALAXIÍ SI VŠAK POSTUPEM ČASU TAKÉ ZAČALA ŽÍT SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM.

V Mateřské Galaxii začaly vznikat civilizace silné ženské esence, jako jsou Lyřané, Plejáďané a Hathorové, a v Otcovské Galaxii začaly vznikat silné mužské civilizace, jako jsou Arkturiáni, Annunaki, a další.

Drazí, jak už tušíte, stalo se tehdy přesně to, co se stalo v mikrokosmickém odrazu také na Zemi: mateřská a otcovská galaxie spolu po čase přestaly udržovat spojení. Každá z nich se začala zaměřovat na svůj vlastní rozvoj dalších světů, ras a planet, uvnitř svého vlastního systému.

Z VYDĚLOVÁNÍ, které původně navazovalo na sebe ve vzájemném spolu-tvoření, se najednou stalo násilné ODDĚLOVÁNÍ, kdy se dvě esence od sebe počaly separovat, jakoby k sobě nepatřily. Zde, v této bláhové představě, že si tyto světy mohou žít nezávisle na sobě, vznikla první propast nevědomosti, a z této propasti oddělení se zrodily první pochyby, nejistota, úzkost, a následně strach.

Propast nevědomí mezi mateřsko-otcovským světem byla tak velká, že vznikla projekce: pocit, že úzkost a strach jednoho vzniká proto, že ten druhý je nebezpečný a nepřátelský. A tak proti sobě začali ženská a mužská esence Stvoření bojovat a válčit, bránit se a utíkat před sebou.

Ne proto, že by skutečně byli jeden pro druhého nebezpeční a chtěli se napadat – vždyť jsou z jednoho Zdroje: ale proto, že oba dva reagovali ze strachu z toho druhého. Chápete ten paradox? Ten strach panuje na obou stranách, a je výplodem neznáma – propasti, která vznikla ve chvíli, kdy si sebe přestaly všímat dvě esence, které se ze sebe zrodily a odedávna k sobě patří.

UŽ CHÁPETE, CO SE NYNÍ ODEHRÁVÁ NA ZEMI? VEŠKERÉ NEPOKOJE A BOJE JSOU JEN ODRAZEM PRVOTNÍ ODDĚLENOSTI – VE SMYSLU ZAPOMNĚNÍ A ZAVRŽENÍ MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ GALAXIE VŮČI SOBĚ.

Ne od Zdroje: tam stále existuje blaženost z procesu tvoření-množení se na další a další druhy a formy. Teprve později se zrodil šrám v podobě bolesti ze zavržení jednoho Božského principu tím druhým, a proto je vám v těchto životech na Zemi tak silně reflektován. Neboť narovnávání tohoto pokřivení, které nyní prožíváte, se děje současně i v dalších vesmírech.

CHCETE-LI V SOBĚ ZALÉČIT JAKÉKOLI TRAUMA Z ODMÍTNUTÍ A SMUTEK Z ODDĚLENOSTI, POTŘEBUJETE PROCÍTIT TYTO FÁZE:

💗 Váš pocit oddělenosti je, a zároveň není iluzí: v prvotní úrovni Zdroje jste stále celiství, avšak později k oddělení provázeným pocitem zavržení na úrovni určité formy Stvoření skutečně došlo.

💗 Prociťte, že zanevření na sebe v mužském a ženském principu Stvoření je výplodem NEDOROZUMĚNÍ, které vzniklo v procesu individualizace, v propasti zapomnění na vzájemnost spolutvoření. Proto je tak důležité, abyste do jakéhokoli nařčení, nepochopení a pocitů nespravedlivosti vnášeli namísto obhajoby a bolestného vydělování se soucitné objetí.

💗 Když porozumíte vaší prvotní bolesti, spínající ,,trauma z odmítnutí“, bude pro vás snadné napojit se na prvotní Blažený stav vydělování se do nového projevu. Jakmile vás tento Božský proud prostoupí, bude pro vás mnohem snazší procházet obdobím hlubin a přerodů s pevně ukotvenou důvěrou a vnitřním mírem, který nic netlačí. Pouze dává prostor, aby se ze skořápek zapomnění mohla zrodit prapůvodní Láska.

💗 Prociťte sebe jako Věčné Vědomí. Prosakujte se z jedné formy do druhé, ciťte sami sebe v mnoha různých tělech a projevech. Jedině tehdy budete schopni prožít, jak blažený může být proces vydělování se do mnoha forem.

💗 Myslete na to ve chvíli, kdy se budete cítit zaplavení radostí a blažeností. Když si ve chvíli orgasmu představíte sebe jakožto Božské Vědomí, zažívající blaženost z vydělení se - rozpínání do další formy bytí, automaticky přepisujete záznam, že ,,oddělení je bolestivé“, a dovolujete si tak přepnout na prožitek celistvého Božství.

💗 Vstupte si do okamžiku vašeho porodu, neboť zde se skrývá ta nejbolestnější vzpomínka vašeho oddělení v tom stavu vědomí, který už nemá s původní blažeností nic společného. Přepište jej tím, že do něj vnesete vědomí prapůvodního dělení se v blaženosti. Prociťte, že ten okamžik odtržení od matky byl bolestivý také proto, že jste zažili již mnoho takových porodů a za těch mnoho inkarnací jste si vypěstovali nedůvěru vůči Matce Zemi. Tato nedůvěra pramenící ze zkušenosti minulosti nyní může být rozpuštěna ve vodách Milosti Přijetí skrze jádro Matky Země.

Jde o to, že během procesu vydělování se jste stále na určité úrovni jedna bytost. I když ukončujete s někým vztah, nebo odcházíte z práce – Duch spojení, třetí energie, kterou jste vytvořili,nadále existuje. Proto je tak důležité vyčistit si veškeré nevraživé emoce vůči bývalým vztahům a mít je v srdci v míru, neboť z vyššího hlediska tato spojení stvořená z Lásky nadále slouží blahodárným účelům, byť na lidské rovině pro vás již nepokračují.

KDYŽ SE S NĚKÝM / S NĚČÍM LOUČÍTE, POMŮŽE VÁM PROCÍTIT VZÁJEMNÉ OBJETÍ S DOTYČNÝM ČLOVĚKEM, MÍSTEM, VĚCÍ. TO, CO VÁS BOLÍ, NENÍ VE SKUTEČNOSTI PROCES ODDĚLENÍ, ALE ,,PŘEDČASNÉ, NÁSILNÉ ODTRŽENÍ“, KTERÉ SE LIDÉ PARADOXNĚ NAUČILI POUŽÍVAT JAKO OBRANNÝ MECHANISMUS PROTI BOLESTI Z ODLOUČENÍ.

Přitom to je ten jediný zdroj neštěstí, který z procesu oddělení pramení. Prociťujte, jak se stále držíte v objetí svým vědomím, zatímco vaše fyzická těla se přemisťují do nové reality. Vaše duše jdou každá jiným směrem. Jednotné vědomí všeobjímající přítomnosti však zůstává. Nikam neodchází, nezavírá se, neodděluje se.

To je to, co potřebujete cítit, když ukončujete cyklus a posouváte se dál. Stvořili jste něco jedinečného, co nadále působí a existuje v jiné vrstvě reality pro blaho celku. A nyní se posouváte dále, abyste stvořili další nadstavbu z Lásky vaší duše. Vše pokračuje ve věčné proměnlivosti forem.

V této době docházíte do bodu, kdy to, co víte, sestupuje do toho, co prožíváte. A proto se z vás smývají veškeré nánosy skryté za pouhé vědění. Jste vedeni skutečně naplno žít to, kým doopravdy jste: věčným božstvím, zažívajícím sebe sama i své milované v proměnlivosti Stvoření, nikoli z malověrné perspektivy omezeného lidského bytí, litujícího, že se vše mění. Vaše Božství si změny užívá, ctí je, miluje je. A tak to je.

🌊 TADY A TEĎ SI DOVOLUJI PLNĚ PROŽÍT BLAŽENOST, MÍR A CELISTVÉ NAPLNĚNÍ V MOMENTU DĚLENÍ STVOŘENÍ, OD MÉHO PRVOPOČÁTKU, AŽ DO BODU ,,TADY A TEĎ“ PŘES VŠECHNY MÉ INKARNACE, COBY INDIVIDUÁLNÍ DUŠI, JEŽ PROŠLA ZÁVOJEM ZAPOMNĚNÍ.

🌊OPEČOVÁVÁM SVOU DĚTSKOU DUŠI, JEŽ SE POD VLIVEM ŠOKU Z NÁSILNÉHO ODTRŽENÍ STÁHLA ZE SVĚTLA ZDROJE A ZAPOMNĚLA NA BLAŽENÝ PROCES ODDĚLOVÁNÍ SE DO PROJEVU. UMOŽŇUJI SI NAVRÁTIT SI MOU PRAPŮVODNÍ JISKRU NEVINNOSTI BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, KTERÝM JSEM VŽDY BYL/A, JSEM, A BUDU.

🌊 VNÁŠÍM LASKAVÉ POHLAZENÍ DO VŠECH ČÁSTÍ SEBE, KDE VZNIKLA PROPAST NEZNÁMA A STRACHU DŮSLEDKEM NÁSILNÉHO ODTRŽENÍ OD ESENCÍ MUŽSKO-ŽENSKÉHO TVOŘENÍ, JEŽ K SOBĚ ODEDÁVNA PATŘÍ. NAVRACÍM SI ZPĚT BOŽSKÉ PRÁVO PROŽÍVAT HARMONICKÉ PŘELÉVÁNÍ TÉTO POSVÁTNÉ DVOJJEDINÉ SÍLY UVNITŘ MĚ.

🌊 VODY MILOSTI PROMÝVAJÍ MŮJ POKŘIVENÝ VZTAH K VYDĚLOVÁNÍ STVOŘENÍ SKRZE POROD A ZROZENÍ NA ZEMI. DOVOLUJI SI PROŽÍT TAKOVÉ ZNOVUZROZENÍ, JAKÉ NASYTÍ A VYŽIVÍ KAŽDOU BUŇKU MÉHO TĚLA DO PRAPŮVODNÍ PLNOSTI A CELISTVOSTI MÉHO BOHO-LIDSTVÍ, S VĚDOMÍM, ŽE MATKA ZEMĚ MĚ VŽDY PODPORUJE A MILUJE BĚHEM KAŽDÉ FÁZE DĚLENÍ.

S láskou,
Akášičtí Mistři a Anthea Réa

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico