Hledání klidu a míru zevnitř

datum 19. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Moudrá učení Archanděla Michaela ** ČERVENEC 2021

Prostřednictvím Ronny / Svatý Písař

Hledání klidu a míru zevnitř

Milovaní mistři, je čas udělat inventuru toho, co si máte ve zvyku myslet a emocionální energie, kterou v této kritické době konfliktu, zmatku, strachu a stresu na své planetě promítáte, projektujete.

Tím, že se necháte chytit ve zmatku omylných výtvorů a zničení, které právě na planetě Zemi probíhá, ředíte a zkreslujete svou auru harmonie, kterou jste kolem sebe vytvořili. Zaujaly vás scénáře, které jsou neustále prezentovány v televizi, rádiu a novinách? Znovu jste sami sobě dovolili nechat se vtáhnout do hustoty negativního prostředí mylných informací a iluze?

Pokud je vaše odpověď ano, na kteroukoli z těchto otázek, dodáváte palivo vibracím zmatku systému víry negativního kolektivního vědomí, místo abyste přidávali Lásku, Světlo a Moc tomu, co vytvářejí ostatní poslové harmonie a klidu a míru po celém světě. Budete stát na straně těch, jejichž největším přáním je přinést mírové řešení pro nejvyšší a největší dobro všech – nebo se nezáměrně slaďujete s těmi, kteří chtějí udržovat oddělenost, utrpení a ovládání?

Nemyslíme tím, že máte zůstat neinformovaní o tom, co se děje ve vašem světě; ale říkáme, že nyní, více než kdy předtím, se musíte povznést nad to, co se objevuje, a připojit se k nám jako pozorovatelé, pozorující z vyššího úhlu pohledu, z bodu, kde není ani dobré ani špatné, jen různé stíny pravdy a různé motivy; bodu, kde žádná rasa, země ani náboženství nejsou úplně spravedlivé nebo nevinné, nebo úplně špatné.

Pamatujte, každá Duše na Zemi v sobě nese Jiskru Andělského/Božského. Když se nalaďujete na své Vyšší Já s vědomím inspirovaným Duchem, musíte zůstat vycentrovaní ve svém Srdci a zaměření na svou Duši, aby vaše činy a rozhodnutí byly vždy v souladu s Božským plánem. Pak, milovaní, zůstanete v řadách spravedlivých, počestných, jejichž největším přáním je navrátit Zemi a lidstvo do pravého a pravdivého stavu mírumilovného spolubytí v prostředí, kde svrchované vládne náš Bůh Otec/Matka.

Ano, jsou tu ti, kteří souhlasili hrát roli ďáblových advokátů, kteří vám představují stínovou stranu v její nejničivější podobě. Jsou tu jiní, kteří bez uznání názoru jiných tvrdí, že mají jen nejvyšší, nejvíc altruistické motivy; ale my vidíme skryté motivy za rozhodnutími, která jsou přijímána, stejně jako činy, které jsou započaty ve jménu míru a spravedlnosti, a víme o nich. Hra duality na Zemi se právě teď odehrává ve své nejdramatičtější podobě a je na vás, jestli se necháte nebo nenecháte vtáhnout do vířivé, dolů směřující spirály masových karmických akcí, které momentálně probíhají.

Mnohokrát jsme již mluvili o zákonech příčiny a následku nebo že „na každou akci je reakce“, z čehož plyne to, co se nazývá negativní nebo pozitivní karmou. Po mnoho Věků jste vy, o-Svíce/Světle-ní pilně pracovali na tom, abyste vyvážili svou osobní karmu, karmu předků a rasové karmické vlivy. To bylo hlavní rolí hry duality a polarity – navrácení do rovnováhy a harmonie ve všech Stránkách vaší Bytostnosti.

Existuje mnoho domněnek o tom, co se nyní stane, protože větry války, konfliktu a zkázy víří jako temný těžký mrak po Zemi dotýkajíce se všeho a „všech“ a ovlivňujíce všechno a „všechny“. Drazí, záleží na tom, co cítíte a co si myslíte. Co je ve vaší mysli a ve vašem srdci? Stojíte pevně ve Světle nebo přidáváte negativní karmické myšlenkové formy, které jsou vytvářeny v každém jednotlivém okamžiku? Mnozí z vás jste byli obdivuhodně úspěšní ve vyrovnávání svých životních karmických záznamů. Symbolicky si představte, že máte sloupeček kladů a záporů, a vaším cílem je převrátit zápory v klady nebo pozitivní energetické vzorce.

Nežádáme vás, abyste pasivně seděli na kraji cesty a nic nedělali. Jste žádání, abyste vstali a aby se s vámi počítalo, protože vaší dynamické energie Životní síly je třeba jako nikdy předtím. Jste daleko mocnější, než si dovedete představit, mí stateční přátelé. Nedělejte chyby, HRAJETE důležitou roli v dosažení mírového řešení velmi rozbouřené situace ve světě. Kolektivní energie, kterou vy a ostatní Pracovníci Světla vyzařujete ze svého srdečního centra má nyní takový vliv na výsledek tohoto velkého konfliktu, jako energie těch, kteří jsou „v prvních liniích“. Vy jste také takzvaně v prvních liniích, protože máte schopnost čerpat z čistých neprojevených Adamantinových částic Světla Stvořitele, abyste je mohli utvářet do mocných pozitivních myšlenkových forem a činů, které mohou překonat jakoukoli nepřízeň osudu.

Mnohé z vás ruší, že používáme termín „Bojovníci Míru“ a „Bojovníci Světla“. Nebo cokoli, co může být chápáno jako vojenská terminologie. Znovu, existuje mnoho různých pojetí a různých Stránek pravdy. Od Pádu Země a lidstva do hustoty oddělenosti a bolesti jsme pilně bojovali za vás a s vámi. Bojovali jsme se stíny iluze a negativity, které byly vytvořeny druhy vír plnými strachu, viny a nehodnoty vašeho kolektivního vědomí. Snažili jsme se vám pomáhat, abyste se znovu spojili se svou Božskostí a vzpomněli si, jak velkolepí opravdu jste.

Také jsme pilně prováděli příkazy a instrukce předávané naším Bohem Otcem/Matkou a Stvořitelem. „Pomozte našim dětem se vrátit ke Světlu a znovu potvrdit jejich Andělské/Duchovní dědictví“. Ano, po eony let jsme ve válce mezi Světlem Stvořitele a stíny lidstva; nicméně našimi zbraněmi byla láska, soucit, porozumění a podpora, jak procházíte údolími zoufalství a hledáte jak se vznést k vrcholkům hor naděje a osvícení.

Když se k nám připojíte v našem úsilí přinést Světlo do stínu světa a srdcí lidstva, když budete pevně stát ve svých přesvědčeních, že nakonec převáží správné (Vědouce, že jen náš Bůh Otec/Matka si je/jsou vědom/i úplného obrazu a toho, co je opravdu nejlepším výstupem); když dokážete udržet pocit míru a radosti uvnitř a vyzařovat rozpínavou lásku Stvořitele k CELÉMU lidstvu, jste opravdu bojovníkem v našich Legiích Světla.

Ti, kteří protestují, křičí a účastní se pochodů za mír přidávají svou energii k rozpouštějící se nádobě zmatku. Nenabízejí řešení nebo pozitivní akci, ale obviňují ostatní a protestují proti jejich činům, prohlašují, že nedělat nic je jedinou cestou jak dosáhnout míru a harmonie. Je to jiná forma toho, jak sedět u plotu a nevstat. Mnohokrát jsme vám dříve řekli, že je čas odejít od plotu netečnosti a nerozhodnutí, je čas vyhlásit, že jste Poslem Světla, plápolající Jiskrou Božského a spolutvůrcem lásky, radosti, hojnosti a harmonie. Nebo pro lidskou bytost, která je ochotna jít jednodušší cestou tím, že následuje diktát ostatních, tím prozatím, odkládá stranou své Božské právo Zrození.

Mír a klid nejsou totéž. Mír se vztahuje k poli vědomí Třetí a nižší Čtvrté dimenze, která jsou prvotně ovládána emocionální povahou lidstva. Každý krok vpřed na Stezce Světla je poznamenán podmínkami nebo výzvami a zmatkem, proloženými obdobími integrace a pocitem míru.

Klidnost mysli a emocí vytváří hluboký vnitřní klid, který je oproštěn od jakéhokoli emočního rozrušení, a proto emocionální povaha se zaměřuje na velmi úzké spektrum duality. Pravidlem jsou nejvyšší volby a za všech okolností je udržován nezaujatý pohled. Mír je stav vědomí nižší hustoty, zatímco klid a klidnost je emocionální kvalita Páté dimenze.

V těchto neklidných časech je mír často používaným slovem a je možné ho vykládat různě. Používáte pojem klid mysli“, což znamená klidný, tichý stav mysli, ve kterém není nesoulad, neharmonické myšlenky nebo mentální konflikt. Mír může znamenat vzájemný souhlas mezi dvěma lidmi, rodinou, skupinou, v sousedství, městě nebo národu, z něhož mají prospěch všichni, kteří jsou v něm zahrnuti a přináší klidnou, mírumilovnou a bezpečnou atmosféru, stejně jako právem naplněný pořádek. Může také znamenat smlouvu nebo dohodu, která má předcházet konfliktu mezi nesouhlasnými skupinami nebo jej zastavit. Můžete být nazýváni člověkem tvořícím mír nebo pacifistou, protože tíhnete k prostředí míru nebo se ho snažíte propagovat. Můžete „hledat mír“ prostřednictvím smírných činů nebo urovnávání neshod kompromisy.

Mír je konečným výsledkem dosažení harmonie a rovnováhy v situaci. Míru se nikdy nedosáhne emocionální povahou nebo myslí ega, ale prostřednictvím vyšších vibračních energií Ducha, který vždy hledá nejvyšší a nejlepší výsledek pro VŠECHNY zúčastněné. Ve vašem světě duality a polarity je optimálním cílem hledat harmonii a rovnováhu ve všech věcech, nicméně tato harmonie musí začít uvnitř. Musí vykvést uvnitř srdce, s tím jak dovolíte Duchu sestoupit a znovu převzít vliv ve vaší fyzické loďce. Pak začnete vidět očima přes filtr lásky a budete poslouchat ušima naladěnýma soucitem.

Budete vědět, že vše, co potřebujete, je vaše na požádání a už se nebudete snažit si vzít to, co patří někomu jinému. Budete se vždycky snažit o řešení, ze kterého mají prospěch obě strany a víte, že když někdo ztratí, všichni ztratí. Stanete se šampióny Světla a kráčíte jemně, ale s odvahou, když nesete plápolající éterický meč Božské vůle, úcty, pravdy a spravedlnosti. Afirmujete to, co je vaší pravdou a žijete svou pravdu nezlomně s integritou (myšlenek, slov a činů) a skromností, učit příkladem a všem ostatním necháte to samé právo.

Musíte nejdřív hledat mír uvnitř, milovaní, a když najdete, co hledáte, budete vyzařovat auru klidu a klidnosti ven do světa, kde bude spojena s ostatními s mírumilovnou a harmonickou povahou a zvětšena. Společně a v síle můžete překonat jakoukoli nepřízeň osudu, a můžete tvořit a rozšiřovat buňky nebo oblasti Světla, které budujete na Zemi, stejně jako v prostředí Páté dimenze. A když tyto myšlenkové formy Světla dosáhnou určité úrovně zvětšení, jako zázrakem se začnou zhmotňovat na zemské úrovni. Mnohé z vašich vizí se blíží k bodu, kdy se budou manifestovat, zhmotňovat, jako bez úsilí. Jsou dělány konečné doteky a přípravy jsou téměř dokončeny, milovaní. Nyní sledujte nádherné výsledky všech vašich stálých úsilí.

Nelidskost lidstva, jednoho k druhému, probíhá v nekonečném procesu od pádu do hustoty. Mírumilovné spolubytí bylo sotva někdy konečným výsledkem konfliktu. Vnitřním záměrem bylo nejčastěji dobýt, zmocnit se a donutit ostatní se podrobit, bez ohledu na dobré bytí chycených uprostřed nebo nucených bojovat.

Před nějakým časem jsme vysvětlovali, jak se propast mezi Světlem a stíny už nějakou dobu zvětšuje. Nicméně, postupně jsou vibrační vzorce Světla kladeny přes svět iluzí a stínů Třetí / Čtvrté dimenze. Tyto podmínky se začínají každý den definovat dramatičtěji. Je nezbytné, abyste zůstali bdělí, vycentrovaní v srdci a inspirovaní Duchem v každém jednotlivém okamžiku. Musíte se naučit asertivně dávat hranice a stále posilovat štít nebo sloup ochranného Světla Stvořitele. Musíte naslouchat šeptání svého srdce, protože tam nechají andělští průvodci a učitelé drahokamy moudrosti, abyste k nim měli přístup a používali je.

Jděte dovnitř, mí věrní společníci, a vzpomeňte si, jak jsme před mnoha eony let společně létali Vesmírem, když jsme vytvářeli galaxie, světy a civilizace přesahující nejdivočejší sny. Vzpomeňte si, jak jste měli k dispozici veškerou Božskou látku Tvoření a vše, co jste museli udělat, bylo si něco představit a ono se to zázračně objevilo před vámi. Snažte se znovu vyvolat to velké množství forem, které jste vzali na sebe – některé lidské – ale také mnoho jiných forem v různorodosti kompozic, textur a vlastností, ale všechny krásné a dokonalé v očích našeho Boha Otce/Matky. Je důležité, abyste si vzpomněli, že jste zažili každou základní Kořenovou Rasu, která kdy obývala Zemi, tj. že jste měli každou barvu pleti a zrodili jste vlastnosti každé Rasy nyní ztělesněné na Zemské rovině. Říkáme vám, že vy, Duše Hvězdných Semínek, jste Bytosti mnoha tváří, které zažily všechna bohatství a různorodost, které Země, tato sluneční soustava, galaxie a Vesmír mohou nabídnout. Tak jak můžete soudit své bratry a sestry, kteří jdou po Cestě za vámi, protože v tomto životě mají jinou barvu pleti než vy, mají jiné zvyky, věří jiným věcem, jinak uctívají svého Boha nebo ho nazývají jiným jménem? Bylo řečeno, ale vyplatí se to říkat znovu a znovu. SOUDÍTE JEN SAMI SEBE!

Pamatujte, odvážná srdce, během těchto časů velké změny můžete udělat velký rozdíl (energetický v poli). Vyzařujte svou Lásku/Světlo, aby to všichni viděli. Dovolte nám vám pomoci naplnit vaše pozemské poslání a s láskou o vás pečovat. Společně zvítězíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Zdroj: https://www.starquestmastery.com/

© Ronna Herman     

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (cestyksobe.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico