Automatický překlad:

Dobrý den, zveme vás k účasti v Global Water obřadu , se ztotožnil s Waitaha vody Gathering 15.října 16, 17, 18 na Novém Zélandu: www.waitahawatergathering.com . Tento Global Water Obřad bude rovněž sdílí první národy kolem svět, včetně putovního Vlk (Tata Cirilo, aka Don Alejandro, Grand Elder Mayů) a dalších mayských starších v Guatemale. Tyto dny jsou příležitostí setkat vodu jako živé krve Gaia a jako posvátné podstatě ve všech života. Samozřejmě můžeme před a po tomto Global Water slavnostním ctít vodu. Nejsou stanovena žádná agendy, takže dostatek kreativity pro vás nebo vaši skupinu vytvořit obřad ocenit vodu ve všech jejích formách a ctít vodu v nás a kolem nás. Od jednoho z organizátorů, Sjoerd Aardema para Pachamama ( www.parapachamama.org ) : Sníme z mnoha národů, které ve dnech 15. až do 18.října bude držet obřad s vodou. Mnoho nových vztahy se k nám připojil, aby se vody velvyslanců, v pravém skutečnosti jsme všichni nosiče vody. A každý z nás je božsky spojen s větší vodní kolo, a tak je to vaše právo od narození ke cti a přinést lásku a pozornost zpět do vody, ze kterého jsme všichni přišli. Pro ​​přípravu žádáme, abyste šli brzy do svých vod, jezer , potoky, oceány, pružiny a hlavy vody, a držet meditaci či modlitbu vděčnosti a lásky. Pocit na místo nebo vodního útvaru, který vám volá. Sbírejte malou láhev vody tam. Nosí si jej domů. Vážím si toho. Ctít. Seznamte se ho poprvé. Existuje mnoho míst, v období sucha, mnoho při povodních, mnoho s znečištěných vod a množství vody ve znečištěných orgánů. To je doba léčení, o opětovném nebo ocenit, čištění, a vědomí, že může vést k zachování a respektování toho, co jsme dali do vody. Společně se společným záměrem ctít ducha a podstatu vody, můžeme změnit náš vztah s vodou … a Gaia. Prosím, podělte se o své myšlenky na naše doufám, že se k nám! Naše nejlepší, v provozu, Joseph Giove a společný Passion tým www.CommonPassion.org

 

Originální text:

Global Water Ceremony October 15, 16, 17, 18 2014

Good day,

We invite you to participate in a Global Water Ceremony, aligned with the Waitaha Water GatheringOctober 15, 16, 17, 18 in New Zealand: www.waitahawatergathering.com.

This Global Water Ceremony will also be shared by First Nations around the world including Wandering Wolf (Tata Cirilo, aka Don Alejandro, Grand Elder of the Maya) and other Mayan elders in Guatemala.

These days are opportunities to meet water as the living blood of Gaia and as a sacred essence in all life. Of course we can honor water before and after this Global Water Ceremony. There are no set agendas, leaving ample creativity for you or your group to create ceremony to appreciate water in all its forms and honor water in and around us.

From one of the organizers, Sjoerd Aardema of Para Pachamama (www.parapachamama.org):

We dream of the many Nations that on the days of the 15th through to the 18th of October will hold ceremony with Water. Many new relations have joined us to become Water Ambassadors, in true fact we are all Water Carriers. And all of us are divinely connected to the Greater Water Wheel and so it is your birthright to honor and bring love and attention back to the Waters from which we all came.

For the preparation we ask for you to go soon to your waters, lakes, streams, oceans, springs and head waters, and hold a meditation or prayer of gratitude and love. Feel into the place or body of water that is calling you. Collect a small bottle of water there. Bring it home. Appreciate it. Honor it. Meet it for the first time.

There are many places in drought, many in floods, many with polluted waters, and much water in polluted bodies. This is a time of healing, of reconnecting, or appreciating, of purification, and of awareness that can lead to conservation and respecting what we put into water. Together, with a shared intention to honor the spirit and substance of water, we can change our relationship with water…and Gaia.

Please share your ideas on our blog: www.commonpassioncommunity.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/commonpassion

Twitter: www.twitter.com/commonpassion

We hope you join us!

Our best, in service,
Joseph Giove and the Common Passion team
www.CommonPassion.org

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png