Spojme svoje sdrce a vědomé bytí ve společném záměru Celosvětové CE5 Iniciativy.

Global CE-5 – sobota 7.1.2017 ve 21h
https://www.youtube.com/watch?v=oPPxDaE5KHc
 
Global CE-5 – sobota 07.1.2017
1. CE-5 z roku 2017!

Připojit se skupinami po celém světě v navázání kontaktu!

Tisíce lidí na celém světě již tvořil skupiny kontaktů.
Nyní je čas pro zvětšení globální soudržnost by všichni scházejí ve vyšším vědomím takovým způsobem, že se může pohybovat svět a lidstvo na cestu univerzálního míru.

Nápady pro účast v globálním CE-5
1. Získejte společně s existující skupiny nebo tvoří skupinu.
2. Plán jít ven kdykoliv mezi dvacet jedna hodin a půlnoc na časovém pásmu v 5.. Nejsme si vybere určitý čas, jak lidé mohou potřebovat flexibilitu, aby se dostal na pracoviště v terénu nebo naplánovat, kdy se setkáme.
3. Pomocí protokoly CE-5 vyzvat v ETS tak univerzálního míru.

Představte si, že každý jednotlivec nebo skupina jako světlem, které svítí ze Země do vesmíru – to vše v ten samý den po celém světě. Země bude zářící!

Chcete-li vytvořit skupinu můžete jít do naší bezplatné webové stránky / app – www.ETContactNetwork.com a dát své jméno a kontaktní informace. Pokud nechcete používat svou obvyklou e-mail, vytvořit speciální e-mailovou adresu jen pro tento účel a pak si můžete vytvořit skupinu s ostatními okolí. Pokud nechcete dát nějakou formu kontaktní údaje, nikdo nebude moci dostat.

Velký dík SE VŠEMI CE-5 skupin kontaktů po celém světě, pokračuje v práci pokojný kontakt mezi země a jiné mezihvězdných CIVILIZACÍ!

Chcete-li představu o tom, jak navázat kontakt, nebo jak vytvořit svou vlastní skupinu možná budete chtít použít tyto nástroje:
iPhone nebo Android aplikace – plný tréninkový program na co se zaměřit, jak navázat kontakt a další. Klikněte zde pro více kompletní popis, ale jít do svého App Store ke koupi – ETContact Tool.

Máme komplexní program včetně knih a CD Dr. Greer se nazývá: Kontaktní tréninkového programu. Klikněte zde pro podrobnosti o tom. Jsme sčítání k tomu poloviny července s několika webinářů Dr. Greer na vzdálené sledování a nápady, jak navázat kontakt. Pokud jste dosud zakoupili, možná budete chtít počkat pár týdnů.

Můžete také sledovat některé z našich videí: přejíždění světelný bod nebo Glendale webináře k dispozici na našich Vimeo kanálu: www.vimeo.com/SiriusDisclosure~~dobj nebo přes youtube: www.Youtube.com/sdisclosure~~dobj

https://www.youtube.com/watch?v=sCbrd_A9whs
https://www.youtube.com/watch?v=9RrqDvcJtTo
Více informací v anglickém jazyce:
Global CE-5 – Saturday January 7, 2017
1st CE-5 of 2017!
Join with groups around the globe in making contact!
Thousands around the globe have already formed contact groups.
Now is the time to magnify global coherence by all of us coming together in higher consciousness in a way that can move the world and humanity onto the path of Universal Peace.
Ideas for participation in the Global CE-5
1. Get together with your existing group or form a group.
2. Plan to go out anytime between 9 pm and midnight on your time zone on the 5th.  We are not picking a specific time as folks may need flexibility to get to a field work site or schedule when to meet.
3. Use the CE-5 protocols to call on the ETs in Universal Peace.
Imagine each individual or group as a light shining from Earth into the Cosmos – all on the same day around the globe.   The earth will be glowing!
If you want to form a group you can go to our free website/app – www.ETContactNetwork.com and put in your name and contact information.  If you don’t want to use your usual email , create a special email address just for this purpose and then you can form a group with others nearby.  If you do not put some form of contact information, no one will be able to reach you.
A BIG THANK YOU TO ALL OF THE CE-5 CONTACT GROUPS AROUND THE WORLD FOR CONTINUING THE WORK OF PEACEFUL CONTACT BETWEEN EARTH AND OTHER INTERSTELLAR CIVILIZATIONS! 
If you want ideas about how to make contact or how to form your own group you may want to use these tools:
iphone or Android app – a full training program on what to look for, how to make contact and more.   Click here for a more complete description but go to your app store to purchase – ETContact Tool.
We have a comprehensive program including Dr. Greer’s books and CDs called the : Contact Training Program.  Click here for the details about it.  We are adding to it mid-July with several webinars by Dr. Greer on Remote Viewing and ideas on how to make contact.  If you have not purchased it yet, you might want to wait just a few weeks.
You may also want to watch some of our videos: Crossing Point of Light or the Glendale webinar available on our vimeo channel: www.vimeo.com/SiriusDisclosure or via youtube: www.Youtube.com/sdisclosure
remote viewing

You may want to learn more about remote viewing with
Dr. Greer’s 3 1/2 hour workshop – now available on DVD.

click here.
Sirius Technology Advanced Research LLC|  info@SiriusDisclosure.com

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png