Důležité: Kontaktní napojení na duchovní Mistry - Archanděla Michaela a Mistra nanebevzatého Saint Germaina

datum 11. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijato 11.11.2020

Konec současných peripetií přijde vzápětí a začne se dít vše, jak bylo již předesláno. Dnešním dnem se situace začne radikálně měnit a život jako takový pozná situační změny, které povedou k lidské rovině dobra. Konec související současné situace přijde vzápětí...není třeba se obávat nejhoršího, pouze restrikcí ovládaných současných politiků, kteří z obav přistupují k nejasným a nestabilním řešením. Kromě tohoto přijde spousta změn v polohách lidského myšlení. Nejsou to změny k lepšímu, neboť přijde spousta situací, které nejsou myšleny v lásce. Není třeba se děsit, není třeba opakovat předchozí nezměrná pokušení být navždy dobrý, přesto tichý a neradostný...Proto vězte, že život, který nyní vrcholí, je již kapka, která skape a nečitelný, naopak budoucí život se jasně vyjeví všem, kdo budou stát na straně lásky a Boží pokory. Tito lidé budu zažívat nevšední naklonění duchovní roviny a získají dary nejvyšších kvalit. Budou naprosto dobře podporování duchovní rovinou a zároveň při bližší příležitosti pochopí též kontaktní propojení s rovinou mimozemských komunitních příjezdů, které se uskuteční vzápětí, po skončení dalšího konkrétního odpojení, duchem nepřístupných jedinců.

Kontakty s planetárními bytostmi budou naprosto jednotně pochopeny jako naprosto dokonalé a laskavé. Konání jejich bude prostoupeno láskou a harmonií, kterou jsou schopni poslat právě jakkoli zdaleka. Nejsou omezení vzdáleností ani časem...napříč Vesmírem putují naprosto jedinečným způsobem a nalézají uspokojení v laskavém pochopení lidských nestabilních jedinců, přestože mají mnohem vyšší a duchovnější rovinu. Nesou si dokonalé propojení se vším, co je obsaženo v lásce, duchaplnosti a reálné rovině dobra. Nesou si naprosto dokonalé napojení a hluboké pochopení všeho, co život a lidstvo potkává. Naprosto souzní s nedostatkem laskavosti, přestože jim tato rovina není naprosto blízká. Nesnaží se o nápravu lidské rasy, nýbrž o naprosté dokonalé propojení lidí a Bytostí Světla...zároveň touží pochopit podstatu lidského utrpení, které v jejich životě nemá obdoby. Neznají životy zmařené či naprosto protkané zmarem a životním odvráceným přístupem ke všemu živému a krásnému. Neznají nepokoje, války...blahobyt znají pouze v laskavosti, láskyplnosti a nesmírně štědré rovině Božské spirituality, která jim přináší naprostou laskavost ke všemu živému. Živé bytosti znají jako jejich bratry, nesoupeří mezi sebou, neznají pokoření v nezájmu, natož pochopení druhého skrze ryzí, konstruktivní nevědomí. Připouští pouze v tomto duchu vše, co je v souladu s nimi samými. Připouští pouze to, co v jejich srdcích raší láskou a nesnaží se ničit, napravovat a potýkat se s osudem bláhově a riskantně. Neznají nesoulad přírodních zdrojů, který se mísí s odkloněnou rovinou radosti, která prýští naprosto zoufalým konkrétním pokušením ve formě zlenivělého prostopášného a chtivého života. Dostanou-li v těchto bytostech odpovědi na otázky, vždy to budou otázky typu:

Co Tě těší činit zlo? Nejsi přeci zvíře, které se snaží získat potravu, proto pochop, že činíš příkoří naprosto kontroverzním způsobem. Zanech proto darů zla a čiň již pouze dobro, které znásob naprostým rázným odklonem od těchto zmařilých konání nesmírné odvrácené strany lidskosti. Žij život naplněný a laskavý, přestože vidíš pouze neradostnou rovinu. Pokus se žít v souladu s živými bytostmi. V souladu s lidským pokolením, které se rozvine naprosto dokonalým a ryzím způsobem.

Kontaktní napojení budou ruku v ruce získány právě s přístupem k těmto bytostem. Není nutno přinášet dary, ve formě pokusů je uplatit, není nutno přinášet odpustky formou konkrétních činů...lze je pouze přesvědčit opravdovou láskou a přijetím jejich bytostí v součinnosti se sebou samým.

Kromě těchto událostí se v životě lidí uděje spousta nových situací, které nesou naprosto dokonalé propojení s duchovním rozmachem lidstva. Krajina bude dokonale pročištěna a obrozena, přestože schopnost těchto procesů bude ozřejměn až po očistě těla a ducha lidského, bude vše propojeno v jednotě, tedy univerzálním způsobu myšlení, které přinese naprosto příznačné poznatky z darů Země, která vznese do radosti velkolepé přínosné poznatky, které se budou časem dát vědomě lidstvu k dispozici, neboť vše je nyní prostoupeno laskavou rovinou sounáležitosti s živými bytostmi pospolitě žijícími v blahobytu ducha. Kladen důraz bude na naprosté prosté pochopení, že lidé žijící zde na planetě Zemi zůstanou naprosto dobrými bytostmi a nezanechají planetu tuto zpustnout a zhynout naprostým kontroverzním způsobem. Ti, kdož budou nespolupracující, zůstanou v neradostné rovině ducha a budou naprosto pozastaveni ve vývoji, čímž se jim dostane restrikcí, které si planě zaslouží.

Nepřejícnost, související s neznalostí bude potlačována nesmírným kompaktním přístupem, který se projeví přínosem zhoubných nádorů, čímž zůstane mnoho lidí odpojeno právě tímto drahným způsobem.

Kočky se ujasní jako nositelky pozitivní energie a získají naprosté procítění s lidskými bytostmi, které budou doprovázet. Naprosto to prosadí právě rovina ducha, neboť kočka bude právem přijata do role naprosto dokonalé harmonizační roviny ducha. Ten, kdo přinese do života svého toto zvíře, zjistí, že Anděl, který je jeho ochráncem, získá naprosto dokonalé schopnosti a kočka zůstane darem jeho napojena na dobrou rovinu Božství. K laskavým kočkám se přidá i naprosto domestikovaný pes, který získá naopak rovinu božské laskavé radosti a získá si vysokou doménu životního partnera, který vyhotoví vše ve prospěch duchovních přijetí a pokory vůči svému člověku ve společné domácnosti. Přesto se lidé budou nuceni podobat často vlku, který dlí v tichosti a vyčkává příležitosti k útoku, proto se nutně vzdalujte krutosti a získávejte naopak radostná uskupení v harmonii a lásce.

Ti, kdož propůjčí svůj život ladu, kráse, harmonii a laskavému vhledu, přijdou do radostnější roviny a získají dary, které je obohatí naprosto dokonalým způsobem. Nelze než pochopit, že situace blízké jsou naprostým nestandartním způsobem, poskytnout právě a pouze lidstvu jako takovému k vzedmutí harmonizačního procesu života, obohacujícím způsobem přinesené darem krajně Božským. Nelze než ujasnit si situaci jako naprosto dokonalou a zcela odpojenou od lidských neznalých procesů, které nemají v současné lidské společnosti obdoby. Ten, kdož bude spolupráce zbaven, podstoupí naprostou ztrátu své vlastní vůle způsobené naprostým disharmonickým pochybením. Není nutno se děsit dějů budoucích, je vše konáno s láskou a laskavou rovinou ducha. Nutno se pouze obohatit v nadevše dokonalé prosperitě a zájmu, který předčí současnou danou rovinu nerovnováhy, konkrétním způsobem činěné lidmi nedobrými a zatvrzelými proti radosti, komunikaci v lásce a nezměrným chápáním dějů, dějících se zcela mimo jejich chápání reality života. Konec těchto jedinců je nevyhnutelný a naprosto nutný...nelze než pochopit, že kdož není v souladu situací budoucích nebude bytostně podporován, nýbrž odpojen a ponechán v jeho rozporuplné rovině kontraproduktivity a z lidského pohledu hladu po jeho vyšších schopnostech nevyhovujících však Božské podstatě této reality. Nelze než se ztotožnit se životem příštím a nastavit tomuto kataklyzmatu laskavou tvář.

Nepřímo se děje vše již v těchto dnech, přesto naprostý posun a obrat přijde s nástupem světelného paprsku prostoupivšího vše v lásce a lidské harmonii bytí. Naprosto situaci pochopte a neodporujte již dobro a láskyplnou rovinu, která je nyní naprosto na výši. Pochopte tuto situaci, která čeká na své přijetí do role nové a blažené.

K tomuto účelu se prosaďte všichni, kdož nesou Boží Světlo a vedou druhé bytosti k těmto informačním kanálům. Není to pro ně snadné, přesto přese všechno dějinně konají a získávají nejen radost a něhu za své vhledy, ale i odpory a silné reakce nezměrného opovržení a zaníceného nezájmu k jejich bohulibé činnosti. Nelze se než pozastavit a poděkovat všem těmto Bytostem Světla, které již dějinně konají. Pokuste se tedy žít poslední okamžiky tohoto starého života naprosto odhodlaným způsobem a získávejte pouze dobré a laskavé vhledy do života budoucího.

Nestavte na odiv nic než lásku, soucit a sounáležitost s druhými, kteří nezměrně pochopí vše až v pravý čas. Potud se vše děje s laskavou a nekonečně vcítěnou formou, než kdy bylo možné. Dostanete-li příležitost, poděkovat těmto bytostem, udělejte to v lásce a naprosto pochopíte souvislosti, které přijdou.

S díky a láskou přejí nanebevzatí Mistři Archanděl Michael a Saint Germaine

Lenka Divácká

[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico